III. A' TÓTSÁGI JÁRÁS.


Van benne: 6 mező város, u. m. 5 vindustót, 1 német. 167 falu, u. m. 35 magyar, 71 német 224 vindustót, 7 vindus-német.
1 népes puszta, - mellyet magyarok laknak.
Népessége : 43,045 léték u. m.
Vallásokra: 24,806 kath 13,647 evang. 9494 refor. 98 'sidó.
Nyelvökre : 8332 magyar, 27,835 vindustót, 6780 német.Mező Városok.


Dobra (Neuhaus), német m. v. a' Stájer határszélen: 313. kath. 295. evang. lak. Kath. és evang. anya templomok. Van egy hegyen épült régi vára és egy fenyves erdeje. F. U. G. Batthyáni Borbála asszonyság, 's feje egy uradalomnak.
Hidegkút (Czankova), vindus m. v. a' Stájer határszélen: 265 kath. 3 evang. lak. Kath. paroch. Templom. Róna termékeny határ; kövér rétek. F. U. G. Nádasdi Leopold.
Lendva (Felső) (Gornya Lendava), vindus m. v. 426 kath. 60 evang. Lak. Kik hegyek közt elszórva laknak. Kath. paroch. Templom. Diszesiti hegyen épült toronnyal ékesített várkastélya, mellyet hajdan a' hozzá tartozó nagy uradalommal együtt a' Széchy familia birt; most pedig G. Nádasdi Leopold birtokában van. A' várbéli pinczében, mellynek falai kősziklások, láthatni egy 660 akós hordót. Határja hegyes, völgyes, kavicsos. Bora meglehetős.
Martyáncz, vindus m. v. Mura Szombat mellett: 52 kath. 195 evang. lak. Kath. paroch. templom. Róna termékegy határ. F. U. a' m. szombati uradalom.
Mura Szombat (Uisnicz , Sobota), vindus m. v. 665 kath. 30 evang. 98 'sidó lak. Kath. paroch. templom. Szép várkastély és angolkert. Határja sik és termékeny, de az árvizektől sokat szenved, úgy hogy gyakran az utczákon lóháton kell járni, 's tiszta vizet sem ihatnak. Lakosai, kik közt sok nemes ember találtatik, nem robotolnak ugyan, de még is szegények. Baromvásárjai felette hiresek. Feje egy uradalomnak, mellyt G. Szapáry Jósef, és Batthyáni grófi familia bir
Rakicsán, vindus m. v. Mura Szombathoz 1/2 mfd. 399 kath. 3 evang. lak. Nagy várkastély. Róna, termékeny határját az árvizek járják. Kövér rétek. F. U. G. Batthyáni Jánosné.Faluk.

Adreicz, vindus f. a' hegyekközt: 25 kath. 260 evang. lak. F. U. Inkey, Hertelendy s m. t.
Adriáncz, vindus f. 12. kath. 207 evang. lak. Kopár, köves határ. F. U. G. Nádasdy.
Bajánháza, magyar f. 9 kath. 149 ref. lak. F. U. G. Batthyáni.
Barkócz (Kis és Nagy), 2 vindus f. 182 kath. 18 evang. 's ismét 379 kath. lak. Sok nemes. F. U. n' mura szombati uradalom.
Berkaháza, vindus f. 210 evang. lak. Bortermesztés F. U. G. Nádasdy.
Beznócz, vindus f. 13 kath. 162 evang. lak. F. U. G. Nádasdy.
Bodoncz, vindus f. hegyek közt: 63 kath. 243 evang. lak. Evang. anya eklé'sia. F. U. a' m. szombati uradalom.
Bokrács, vindus f. 26 kath. 50 evang. lak. Hires bor. F. U. G. Batthyáni.
Borecsa, vindus f. 102 kath. 103 evang. lak. F. U. G. Nádasdy.
Borhida, vindus f. 90 kath. 60 evang. F. U. a'm. szombati urad.
Brezócz, vindus f. hegyek közt: 20 kath. 69 evang. lak. F. U. a' m. szombati urad.
Büdincz, vindus f. 191 kath. 28 evang. lak. Kopár, köves határ. F. U. G. Nádasdy.
Bükalya, magyar f. 16 kath. 54 evang. 60 ref. lak. F. U. G. Batthyáni familia.
Csekefa, magyar f. 18 kath. 12o evang. 25 refor. lak. Hegyes erdős határ F. U. G. Batthyáni.
Csernecz, vindus f. 100 kath. lak. F. U. G. Nádasdi.
Csernecz (Mura), vindus f. egy lapályos, árvizes környéken: 156 kath. 8 evang. lak. F. U. a' m. szomb. uradalom, és Muray.
Csernelócz, vindus f. 30 kath. 52 evang. lak. F. U. a' m. szombati urad.
Csöpincz, vindus f. 482 kath. lak. Hegyes, kopár határ F. U. G. Batthyáni fam.
Dankócz, vindus f. a' hegyek közt: 55 kath. 83 evang. lak. F. U. a' m. szombati urad.
Dávidháza, magyar f. 22 kath. 214 refor. lak. Határja lehetős. Sok legelő. F. U. G. Batthyáni Károly és 'Sigmond.
Dolics 2 vindus f. 289 kath. lak. Sovány határ. F. U. G. Batthyáni.
Dolina, vindus f. 11 kath. 130 evang, lak. Köves határ. F. U. többen.
Dolincz (Kis és Nagy), 2 vindus f. a' hegyekközt: 499 kath. lak. Kath. paroch. templom. F. U. G. Nádasdi.
Domafölde, magyar f. 10 kath. 15 ref, 16 evang. lak. F. U. G. Batthyáni.
Domaincz, vindus f. 197 kath. 3 evang. lak. F. U. G. Nádasdy.
Domonkosfa magyar f. 28 kath. 145 evang. 22 ref. lak. Evang. templom. Határja 3-dik osztálybeli. F. U. G. Batthyáni.
Döbör, német f. a' Rába mellett; 292 kath. lak. Fenyves F. U. a' dobrai uradalom.
Falkócz, vindus f. a' hegyek közt: 36 kath. 181 evang. lak. F. U. a' m. szombati uradalom.
Farkasdifalva, német f. 1002 kath. lak. Sok legelő , erdő, F. U. a' dobrai uradalom.
Frankócz, vindus f. 97 kath. 19 evang. lak. F. U. a' m. szombati urad.
Füxlincz, német f. 316 kath. lak. Bortermesztés. F. U. G. Nádasdi.
Gederócz, vindus f. a' rónaságon: 110 kath. 27 evang. lak. F. U. a' mura szombati urad.
Gerencserócz, vindus f. 140 evang. lak. F. U. G. Batthyáni.
Goricza, vindus f. a' hegyek közt : 18 kath. 180 evang. lak. F. U. a' m. szombati urad.
Gödörháza, magyar f. 15 kath. 27 evang. 130 ref. lak. F. U. G. Batthyáni Károly és 'Sigmond.
Görlincz, vindus f. 463 kath. lak. F. U. G. Nádasdi.
Grádicsa, vindus f. a' Mura mellett: 79 kath. 81 evang. lak. F. U. a' m. szombati urad.
Grics, német f. 164 kath. lak. F. U. a' dobrai urad.
Gyanavla, vindus f. 6 kath. 152 evang. lak. F. U. G. Nádasdi.
Güczenhof, német f. 232 kath. lak. Sovány föld. F. U. G. Nádasdi.
Hodos, magyar f. az úgy nevezett Eörségen; 8 kath. 200 evang. 35 ref. lak. Az ide való kath. parochia a' kerczaival köttetett öszve, minthogy temploma elpusztult. Evang. anya templom, mellyben néha vindus nyelven is tartanak Isteni tiszteletet. Határja sovány, erdős. F. U. G. Batthyáni Károly és 'Sigmond.
Ispánk, magyar f. 140 ref. Lak. F. U. G. Batthyáni fam.
Iváncz, magyar f. közel a' Rábához, Körmöndhöz 2 órányira: 390 kath. 15 ref. lak. Kath. paroch. Templom. Szép urasági kastély és kert. Határja, mellyhez a' himfai és tótfalusi puszták is tartoznak elég termékeny. Legelője igen sok, rétje elég. Erdeje nagy szorgalommal ápoltatik 's felette gyönyörű. Feje egy uradalomnak, mellyet G. 'Sigray Jósef bir.
Ivanócz, vindus f. 50 kath. 122 evang. lak. F. U. Inkey 's m. t.
Jánosfa, magyar f. 75 kath. lak. F. U. G. Batthyáni.
Jánosócz, vindus f. 30 kath. lak. F. F. G. Nádasdi.
Kalch, német f. a' Stájer szélen: 271 kath. 7 evang. lak. F. U. a' dobrai uradalom.
Kancsócs, vindus f. 2 kath. 152 evang. lak. Hires bor termesztés.
Kápolna (Kerkás), magyar f. 37 kath. 140 ref. lak. F. U. G. Batthyáni.
Kapornak, magyar f. 13 kath. 25 evang. 6 ref. lak. F. U. G. Batthyáni.
Kercza, magyar f. 17 kath. 8 evang. 194 ref. lak. Kath. és ref. anya templomok. F. U. G. Batthyáni Jánosné.
Kernecz, vindus f. 9 kath. 54 evang. lak. F. U. G. Szapáry. Keresztúr (Tót), vindus f. köves , sovány vidéken: 25 kath. 462 evang. lak. Evang. anya eklé'sia. A' kath. filial. templomban tartatik egy nagy ágyu, és öszvelövöldözött vaskapu. F. U. számos nemesek, kik bor termesztésből élnek.
Korong, vindus f. a' Mura mellett: 451 kath. 9 evang. lak. Sok nemes. F. U. a' mura szombati urad.
Korosecz, vindus f. 200 kath. lak. F. U. G. Nádasdi.
Kosárháza, vindus f. 82 evang. lak. F. U. a' m. szombati urad.
Kotormány, magyar f. 5 kath. 78 evang. 47 ref. lak. F. U. G. Batthyáni Károly és 'Sigmond.
Kovacsócs, vindus f. 163 kath. 4 evang. Lak. F. U. G. Nádasdi.
Kölesvölgye, vindus f. kopár hegyek közt: 80 kath. 84 evang. lak. F. U. G. Nádasdi.
Kraina, vindus f. 168 kath. 43 evang. Lak. Róna határ. F. U. több nemesek.
Krasicz, vindus f. 348 kath. lak. Jó föld. Fuvarozás. F. U. G. Nádasdi.
Kroplivnik, vindus 172 kath. 35 evang. lak. F. U. G. Nádasdy.
Krotendorf, német f. 141 kath. 91 evang. lak. F. U. a' dobrai urad.
Kupsincz, vindus f. 400 kath. 99 evang. lak. F. U. G. Szapáry.
Kustanócz, vindus f. 15 kath. 285 evang. lak. Hires bor. Sovány, kavicsos föld. F. U. Győrfy 's m. t.
Kuzma, vindus f. 140 kath. 83 evang. lak. F. U. G. Nádasdi.
Kükecs, vindus f. 36 kath. 92 evang. lak. Kopár, sovány határ. Szőllőhegye igen nemes bort terem. F. U. G. Szapáry, Inkey.
Lak (Tót), vindus f. 120. kath. 360 evang. lak. F. U. a' mura szombati uradalom.
Lehömér, vindus f. 31 kath. 124 evang. lak. F. U. G. Nádasdi.
Liba, német f. 68 kath. 199 evang. lak. F. U. a' dobrai uradalom.
Luczova, vindus f. 1 kath. 113 evang. lak. F. U. G. Nádasdi.
Lukasócz, vindus f. 55 kath. lak. F. U. G. Szapáry.
Macskócz, vindus f. 30 kath. 53 evang. lak. F. U. G. Nádasdi.
Markócz, vindus f. 453 kath. lak. F. U. G. Batthyáni.
Markusócz, vindus f. 60 kath. 73 evang. lak. F. U. Zsohár Jósef.
Marácz (Tót), vindus f. a' m. szombati uradalomban. 45 kath. 260 evang. lak.
Martinya, vindus f. 146. kath. lak. F. U. G. Nádasdi.
Matyasócz, vindus f. 180 kath. lak. F. U. G. Nádasdi.
Minihof, német f. a' Stájer szélen: 326 kath. 133 evang. lak. kik fuvarból 's kereskedésből élnek. F. U. a' dobrai uradalom.
Mladetincz, vindus f. 95 kath. 35 evang. Lak. F. U. G. Szapáry.
Mogyorósd, magyar f. 43 kath. 120 evang. lak. Evang. Templom. Sok legelő. F. U. H. Batthyáni
Morácz, magyar f. Iváncz mellett: 420 kath. lak. Kath. filial. templom. Vendégfogadó a' m. szombati országútban. Földjei lehetősek. Legelője sok. Erdeje elég. F. U. Csányi, Farkas, Lipics, G. 'Sigray.
Motovilcz, vindus f. 166 kath. 25 evang. Lak. F. U. G. Nádasdi.
Musznya, vindus f. 5 kath. 160 evang. lak. F. U. G. Nádasdi.
Műhlgraben, német f. 104 kath. 322 evang, lak. F. U. a' dobrai uradalom.
Nemsócz, vindus f. 42 kath. 67 evang. lak. F. U. G. Szapáry.
Neradnócz, vindus f. 21 kath. 213 evang. lak. F. U. G. Nádasdi.
Norsincz, vindus f. 146 kath. 46 evang, lak. F. U. a' m. szombati uradalom.
Nuszkova, vindus f. 155 kath. 130 evang. lak. F. U. G. Nádasdi.
Otocz, vindus f. 38 kath. 72 evang. lak. F. U. G. Nádasdi.
Pankász, magyar f. 40 kath. 248 ref. lak. F. U. G. Batthyáni Károly és 'Sigmond.
Pecsnarócz, vindus f. 40 kath. 64 evang. lak. F. U. G. Nádasdi.
Pananócz, vindus f. 2 kath. 170 evang. lak. F. U. Hertelendy.
Peszkócz, vindus f. 3 kath. 141 evang, lak. F. U. G. Nádasdi.
Petrócz (Felső), vindus f. egy felette köves sovány vidéken: 30 kath. 273 evang. lak. Kath. paroch. templom. F U. G. Nádasdi.
Petrócz (Mura), vindus f. 97 kath. 8 evang. lak. Termékeny föld és rét. Árvizek. F. U. a' m. szombati uradalom.
Pertócsa, vindus f. 481 kath. 6 evang. lak. Kath. paroch. templom. Fuvarozás. F. U. G. Nádasdi.
Pecsarócz, vindus f. sovány hegyek közt: 171 kath. 173 evang. lak. Kath. paroch. templom. Ide szoktak öszve tódulni Husvét után második vasárnapon, nagy számmal az egész Tótságból leginkább az aszszonyok búcsúra, melyet meleg búcsúnak (topla prouszka) hivnak, hogy szemek fájdalmait el vesztenék, marháik egészségét különbféle vizzel való mosogatások által, vagy len', kender', tojásnak az oltárra való tevése által, kinyerhetnék. A' templom nem régiben öszve dült, 's most csak a' sanctuarium van meg. F. U. G. Nádasdi. Petancz, vindus f. közel a' Murához: 411 kath. 5 evang. lak. Kath. filial. templom. Nagy búcsú járás. F. U. többen.
Polona, vindus f. 15 kath. 188 evang. lak. F. U. G. Szapáry.
Poláncz, vindus f. 23 kath. lak. F. U. G. Szapáry.
Pordasincz, vindus f. 8 kath. 60 evang. lak. Földje felette sovány, de bora a' legjobbak közül való. F. U. Hertelendy 's m. t.
Poznanícz, vindus f. 32 kath. 110 evang. lak. F. U. G. Nádasdi.
Predanócz, vindus f. 220 evang. lak. F. U. a' m. szombati urad.
Prosznyákfa, magyar f. 69 kath. 130 evang. 14 ref. lak. F. U. többen.
Puczócz, vindus f. 6 kath. 68 evang. lak. F. U. G. Nádasdi.
Puczincz, vindus f. 12 kath. 225 evang. lak. Evang. templom. F. U. G. Batthyáni Jánosné.
Radócz, vindus f. 136 kath. 110 evang. lak. F. U. G. Nádasdi.
Rákos (Kis), magyar f. 10 kath. 5 evang. 149 ref. lak. F. U. G. Batthyáni Károly és 'Sigmond.
Rákos (Nagy), magyar f. 149 kath. 3 evang. 380 ref. lak. Ref. anya eklé'sia. Sok legelő és fa. F. U. G. Batthyán. Károly és 'Sigmond.
Ratkócz, vindus f. 14 kath. 142 evang. lak. F. U. G. Nádasdi.
Ritkarócz , vindus f. 157 kath. lak. F. U. G. Nádasdi.
Roprecsa, vindus f. 295 kath. lak. F. U. G. Nádasdi.
Rotgacsócs, vindus f. 276 kath. 2 evang. lak. Mész égetés. F. U. G. Nádasdi.
Sál, vindus f. 247 kath, 380 evang. lak. Sovány, erdős határ. Hajdan mezőváros volt, a' mint e' kitetszik Letenyei János által 1627-ben tett egyházi visitatióból. F. U. G. Nádasdi.
Salomoncz, vindus f 55 kath. 153 evang. lak. F. U. G. Batthyáni.
Skakócz vindus f. 181 kath. 33 evang. lak. F. U. G. Nádasdi.
Stanócz, vindus f. 14 kath. 228 evang. lak. F. U. G. Nádasdi.
Strukócz, vindus f. 29 kath. 200 evang. lak. F. U. G. Nádasdi.
Strázsa (Alsó és Felső), 2 német f. közel a' Rábához az első 538 kath. a' második: 342 kath. 9 evang. lak. Hegyes, sovány határ. Fenyves erdő. F. U. a' Batthyáni familia.
Szalafő vagy Szalafej, magyar f. 30 kath. 201 evang. 446 ref. lak. Ref. anya eklé'sia. Hegyes határ. Sok erdő és legelő. Itt veszi a' Szala vize eredetét. F. U. G. Batthyáni Károly és 'Sigmond.
Szaknyér, magyar f. 4 kath. 115 evang. lak F. U. H. Batthyáni.
Szata, magyar f. 7 kath. 113 ref lak. F. U. G. Batthyáni.
Szerdahely, magyar f. 5 kath. 12 evang. 112 ref. lak. F. U. G. Batthyáni fam.
Szerdicsa, vindus f. 345 kath. 59 evang. lak. Hegyeiben vasat találni. Savanyúviz forrás. F. U. G. Nádasdi.
Szinnersdorf, német f. 238 kath. lak. F. U. G. Nádasdi.
Szlavecsa (Alsó és Felső), 2 vindus f. az első 213 kath. 153 evang. a' második: 174 kath. 199 evang. lak. Sovány köves határ. F. U. G, Nádasdi.
Szodesincz, vindus f. 123 kath. 83 evang. Lak. F. U. a' m. szombati uradalom.
Szotina, vindus f. 258 kath. 135 evang. lak. F. U. G. Nádasdi.
Szombatfa magyar f. 8 kath. 6 evang. 230 ref. Lak. F. U. G. Batthyáni Jánosné.
Szombatfa (Alsó), magyar f. 6 evang. 150 ref. lak. F. U. G. Batthyáni Károly és 'Sigmond.
Szomorócz, magyar f. 10 kath. 33 evang. 100 ref. lak. Bortermesztés, F. U. G. Batthyáni Jánosné.
Szöcze, magyar f. Körmöndhöz 2 mfd. 334 kath. 66 evang. 4 ref. lak. Kath. paroch. templom. Sok erdő és legelő. F. U. H. Batthyáni.
Szölnök (Alsó) (Unter Czemming), vindus-német f. közel a' Rábához: 615 kath. lak. Szép tornyos kath. paroch. templom. Határja hegyes, sovány. Derék erdő. Itt sok fegyvereket, 's más emlékeket ásnak ki, mellyek a' sz. gothárdi ütközetre emlékeztetnek. F. U. G. Batthyáni Theréz asszonyság.
Szölnök (Felső), vindus f. 892 kath. lak. Kath. paroch. templom. Az ide való igen érdemes plebánus Kossics Jósef úr a' vindus tótokat ethnogcaphice bőven, 's remek módra leirta; 's ezen leirást Csaplovics János úr az 1828-iki Tud. Gyűjtemény' V-dik kötetében közölvén: mind ketten sokat tettek arra, hogy hazánk ezen különben kevéssé esmeretes vidékét bővebben megesmerhettük. F. U. G. Batthyáni Theréz.
Szent Benedek, vindus f. 28 kath. lak. Kath. paroch. templom. Ezen helységnek környékén legjobb borok teremnek az egész Tótságban. De hires ezen hely még Mindszent napi vásárjárol is. Ekkor szabják meg az új bornak és slivoviczának az egész Vandaliára nézve az árrát: a' mint ekkor ott kél, úgy jobbára tovább is megmarad.
Szent Biborcz, vindus f. 40 kath. 135 evang. lak. Bora igen jó. F. U. G. Batthyáni Jánosné.
Szent Jakab, magyar f. Szala vármegye szélén: 140 kath. 72 evang. 5 ref. lak. Határja, mellyhez a' boldog aszszonyi puszta is tartozik, közép termékenységű. Rétje kevés, de legelője roppant, mert 2300 holdat foglal el. F. U. G.'Sigray Jósef.
Szent Márton, magyar f. a' Rába mellett 1/2 mfd. Csákánytól: 200 kath. 11 ref. lak. Határja a' németfalusi pusztával együtt elég termékeny. Rétje jó. Legelője 2000 holdnyi. F. U. G. 'Sigray Jósef.
Szent Márton (Rába), német f. közel a' Stájer határ széléhez: 143 kath. lak. Kath. paroch. templom. F. U. G. Batthyáni Jánosné.
Sz. Péter (Öri) , magyar f. 68 kath. 749 ref. lak. Kath. és ref. anya szentegyházak. Erdeje, legelője bőven. Feje egy uradalomnak, mellyet G. Batthyáni Károly és 'Sigmond birnak.
Sülincz, vindus f. 45 kath. 139 evang. lak. F. U. G. Nádasdi.
Svetahócz, vindus f. 230 kath. 10 evang. lak. F. U. G. Szapáry.
Tauka, német f. 44 kath. 290 evang. lak. F. U. G. Batthyáni.
Tessanócz, vindus f. 138 kath. 280 evang. lak. F. U. G. Szapáry.
Tissina, vindus f. róna, termékeny vidéken: 199 kath. lak F. U. a' m. szombati uradalom.
Tivadarcz, vindus f. 77 kath. 207 evang. lak. F. U. G. Nádasdi.
Tropócz, vindus f. 144 kath. 14 evang. lak. F. U. G. Batthyáni.
Tropolocz, vindus f. 81 kath. 3 evang. lak. F. U. G. Nádasdi.
Tűrke, vindus f. sovány hegyes vidéken : 292 kath. lak. kik gyakori ügyes lopások miatt mintegy példabeszéddé váltak az egész Vandaliában. F. U. G. Batthyáni fam.
Vanecsa. vindus f. 14 kath. 143 evang. lak. F. U. G. Szapáry.
Vancsevecz, vindus f. 71 kath. 44 evang. lak. F. U. G. Szapáry.
Vanersdorf, német f 215 kath. 16 evang. lak. F, U. G. Batthyáni.
Veczicza, vindus f. 37 kath. 100 evang. lak. F. U. a' m. szombati uradalom.
Velemér, magyar f. 13 kath. 3 evang. 240 ref. lak. Itt volna ugyan egy kath. parochia, de minthogy a' templom öszvedült - a' kerczai parochiával együtt administrátlatik. F. U. G. Batthyáni Károly és 'Sigmond. Velike, német f. a' Stájer határszélen : 454 kath. 95 evang. lak. F. U. G. Batthyáni Jánosné.
Vidoncz, vindus f. 387 kath. 20 evang. lak. F. U. G. Nádasdi.
Viszák , magyar f. 199 kath. 140 ref. lak. Ide tartozik a' lugosi puszta. Földje nem igen termékeny; rétje kevés; erdeje derék; legelője 2500 hold. F. U. G.'Sigray Jósef.
Viz Lendva, vindus f. 280 kath. 58 evang. lak. F. U. 6. Nádasdi.
Wocseszlavecz, vindus f. 418 kath. 58 evang. lak. F. U. G. Nádasdi.
Zenkócz, vindus f. 70 kath. 180 evang. lak. F. U. a' mura szombati uradalom.
Zsidahegy cum Szárazhegy, vindus f. 66 kath. 220 evang. lak. F. U. a' mura szombati uradalom.Népes Puszta.

Métynek, Velemér mellett: 50 kath. magyar lak.