Rybársky web  
Hlavná stranaČlánkyŠportová činnosťRybárske revíryOrganizácieFotografieNáčinieVoľný časRekreácia
VšeobecnePríbehyRady a skúsenostiOdborné články
VEDĽAJŠIE RUBRIKY: Burza :: Diskusné fórum :: Legislatíva :: Na stiahnutie :: Recepty :: Zábava
13. novembra 2003
Ing. Miroslav Zontág, Ružomberok
Vody
TATRANSKÉHO NÁRODNÉHO PARKU
1. časť
 
Tatranský národný park (ďalej: TANAP) sa rozkladá na území s výmerou 74 111 ha a jeho ochranné pásmo má rozlohu 36 574 ha. Je to u nás historicky najstarší vyhlásený národný park (vyhlásený v roku 1948). Predstavuje ucelený komplex prírodného prostredia od zóny podhorskej až po alpínsku zónu. Typický obraz a súčasnú štruktúru tatranskej oblasti vymodelovala glaciálna (ľadová) doba.
 
TANAPTANAP
 
Územie národného parku je súčasťou strechy Európy a je charakteristické ako pramenná oblasť mnohých vodných tokov. Podľa Špitzkopfa (1984) tektonický vývoj Tatier, najmä priebeh hlavného hrebeňa, ovplyvnil aj vývoj riečnej siete a konštatuje, že v konkávnych prehnutiach vznikli väčšie povodia s lepšie vyvinutou sieťou dolín, ako napr. povodie Belej a Bialky s Javorinkou. Naopak, v konvexných vydutiach autor uvádza viaceré dlhé a úzke údolia, resp. povodia hruškovitého tvaru, ako napr. povodie Studeného potoka v oblasti Javoriny, ktorého šírka povodia je 4,5 km , no na úpätí pohoria len 1 km.
 

 
Medzi najtypickejšie útvary pozostatkov glaciálnej doby celkom iste patria naše jediné prirodzené jazerá - plesá. Na území TANAP-u sa nachádza 130 plies, pričom v Západných Tatrách je 20 a priamo vo Vysokých Tatrách je 110 plies. Vo vápencových Belianských Tatrách sa plesá nenachádzajú. ako už bolo vyššie spomenuté, tatranské plesá sú ľadovcového pôvodu, ktoré vznikli vo vyhĺbených glaciálnych kotloch (kary), ktoré postupne zaliala vody z topiacich sa ľadovcov. Prehľad o najväčších 10 jazerách (nad 5 ha) udáva tabuľka:
 
Najhlbšie plesá TANAP-u m Najväčšie plesá TANAP-u Ha
Veľké Hincovo pleso 53,7 Veľké Hincovo pleso 20,08
Nižné Terianske pleso 47,2 Štrbské pleso 19,76
Nižné Temnosmrečianske pleso 37,8 Nižné Temnosmrečianské pleso 12,01
Vyšné Žabie pleso Bielovodské 24,3 Vyšné Žabie pleso Bielovodské 9,56
Zelené pleso Krivánske 37,8 Popradské pleso 6,88
Nižné Temnosmrečianske pleso 23,1 Vyšné Temnosmrečianské pleso 5,54
    Nižné Žabie pleso Bielovodské 4,65
    Vyšné Wahlenberovo pleso 4,18
    Zelené pleso Krivánske 4,16

 
Najvýznamnejšie plesá na území TANAP-u
Väčšina tatranských plies však vzhľadom na svoj charakter, fyzikálno - chemické vlastnosti vody, kyslíkovú bilanciu a úživnosť nie je vhodná pre rybiu obsádku. Napokon, plesá ani nikdy neboli prirodzene oživené rybami. V minulosti však prebehli rôzne pokusy o introdukciu najmä lososovitých druhov, ktorá viac - menej v dnešnej dobe nemá už význam. Je však zaujímavé spomenúť, že napriek značným klimatickým a hydrobiologickým zvláštnostiam a predovšetkým odlišnostiam sú niektoré tatranské plesá doposiaľ oživené rybami, počnúc prvými introdukciami v 19. storočí. Tak napríklad Veľké Hincovo pleso, ktoré sa nachádza v nadmorskej výške 1946 m.n.m. je osadené pstruhom potočným (Salmo trutta morpha fario). Zrejme ide o najvyššie položenú vodnú plochu u nás, kde sa nachádzajú ryby. Kvantita pstruha potočného je tu však neznáma. Nižšie, cca o 400 m, sa nachádza Popradské pleso, ktoré je taktiež oživené pstruhom potočným, dorastajúcim do max. dĺžky 280 mm. Maximálnu hmotnosť dosahuje vo veku 3 + 221 g. Jedince z Popradského plesa možno vidieť na nižšie uvedených obrázkoch:
 
Jedince z Popradského plesaJedince z Popradského plesa
 
Za najznámejšie pleso, ktoré je oživené hneď niekoľkými druhmi rýb je isto považované Štrbské pleso, ktoré dodnes predstavuje lokalitu s pravdepodobne najčistejšou genetickou formou síha veľkého - marény (Coregonus lavaretus maraena). Okrem iného sa v Štrbskom plese vyskytuje aj pstruh potočný, šťuka severná (Esox lucius), hlavátka podunajská (Hucho hucho), plotica červenooká (Rutilus rutilus), ostriež zelenkavý (Perca fluviatilis) a xantorická forma jalca tmavého (Leuciscus idus). Je to pravdepodobne najlepšie osídlené pleso a to hneď niekoľkými druhmi rýb. Čo je zaujímavé, v plese sa veľmi darí plotici a ostriežovi. Je to však dané stupňom eutrofizácie vodnej nádrže, ktorá však zhoršuje kvalitu vody inak oligotrofného prostredia. Pod Štrbským plesom bolo v roku 1905 sa popri výstavbe terajšieho hotela Baník zahradilo odtokové územie bývalého rašeliniska a umelo sa presmeroval potok Mlynica do Nového Štrbského plesa, v ktorom sa takmer ihneď udomácnil pstruh potočný. Nevhodné pomery vodného prostredia však naznačujú, že nemožno očakávať rozmach jeho populácie, pretože neustále zvyšovanie pH a dlhá tatranská zima sú prekážkou v rozvoji akéhokoľvek salmonida. Zaujímavosťou tejto lokality je identifikácia nového druhu - plotice červenookej, ktorá sa do umelého jazera dostala pravdepodobne vtáctvom alebo umelým vysadením. Medzi ďalšie plesá, ktoré sú oživené rybami možno zaradiť už len Jamnické plesá v závere Jamnickej doliny a Jamské pleso na úpätí Kriváňa. Predpokladá sa výskyt jedine pstruha potočného. V súčasnosti však uskutočňuje SAV, parazitologický ústav Košice ichtyoparazitologický prieskum tatranských plies v rámci špeciálneho grantu, ktorý snáď "posunie" ichtyologický výskum tatranských plies ďalej.
 
Jediný prítok Popradského plesa - Ľadový potokJediný prítok Popradského plesa - Ľadový potok
 
Z hľadiska ichtyologického hodnotenia vodných tokov TANAP-u možno konštatovať, že takmer výlučne sa jedná o horskú zónu a typické pstruhové pásmo. Podľa Špitzkopfa (1984) je najväčší výskyt pstruha potočného zaznamenaný v Ľadovom potoku, ktorý tvorí prítok Popradského plesa a kde sa pstruh aj prirodzene rozmnožuje a čom svedčia aj neresiská niektorých jedincov v potoku už v polovici septembra. Potravu pstruhov v Popradskom plese väčšinou tvoria vodné bezstavovce a nálet v lete.
 
Pokračovanie
 
 
Burza :: Články :: Diskusné fórum :: Fotografie :: Legislatíva :: Náčinie :: Na stiahnutie :: Organizácie
Recepty :: Rekreácia :: Rybárske revíry :: Športová činnosť :: Voľný čas :: Zábava

 
© 2002 - 2005 Rybársky web
Všetky práva vyhradené. Obsah z tohoto webu je bez súhlasu majiteľa kopírovať a uverejňovať v akomkoľvek formáte vyslovene zakázané.