h e m
l o g i n
s k l a f f k o m
m e d l e m m a r
a k t i v i t e t e r
b i l d e r
p r o t o k o l l
h i s t o r i a
l o k a l e n
m a i l
r e g i s t r e r a
l å n e l i s t a   
  [Vaxar]

  Vi har haft Årsmöte för 2004, protokoll kommer efter justering.

  Södertälje Dataförening är en ideel dataförening med cirka 35 medlemmar.

  Medlemsavgiften är 150 kr/år.
  Pengarna betalas enklast in på PostGiro-nummer 222382-4. Ange namn, användarnamn och e-postadress.

  För att få konto; Skicka ett mail till info@sdf.nu med dina konto-uppgifter.

  VAX 6000
  Kontakta SDF  
  p o s t g i r o - n u m m e r : 2 2 2 3 8 2 - 4
  t e l e f o n : 0 8 - 5 5 0 3 9 7 9 5
  e - p o s t : i n f o @ s d f . n u