Navigation Bar

Welkya Logo

ИЗБРАНИ ТВОРБИ ОТ СОФИЙСКАТА ГРАДСКА ХУДОЖЕСТВЕНА ГАЛЕРИЯ

Идеята за събирането и оформянето на столична художествена галерия е занимавало будните софийски общинари още в периода преди Първата световна война.Желанието било да се съберат на едно място на известни наши майстори, свързани предимно с живота, историята и красотите на първият ни град. Това е период, в който младата и наскоро освободена държава търсела разнообразни пътища за всестранно културно замогване, когато се поставяли основите на средищата за културно и естетическо възпитание. За съжаление тази прекрасна идея не могла да бъде осъществена. Назначената от Софийският общински съвет комисия, под председателството на писателя Тодор Г. Влайков и с участието на Георги Бакалов, които по това време били общински съветници, прекъснали своята работа със започване на Първата световна война. Последвалите народни бедствия и разруха хвърлят в забрава това светло начинание. Едва през 30–те години, мисълта за галерия намира отново възторжени радетели. По това време се създава вече и градската библиотека, към която скоро се образува малка сбирка от картини и музейни ценности. Историческата съдба изправя отечеството пред призрака на Втората световна война и отново инициативата замира.

Още в първите месеци след 09.09.1944 г. Един от помощник кметовете на София – Симеон Игнатиевски, възторжен ценител и познавач на Българското изобразително изкуство, посвещава много усилия за полагане началото на една интересна художествена сбирка, която още тогава се приема, като основа за оформянето на голяма и представителна национална галерия. Започва период на ентусиазирано издирване на ценни картини из цялата страна, по различни министерства и учережденич, от частни лица. За 4 _– 5 години, събраните произведения достигат над две хиляди. Те се подреждат старателно в салона на сградата на улица “Гурко” No. 1, за да бъде приета от държавно жури. Одобрението е всеобщо – пред всички е показана една представителна колекция на Български майстори, обхващаща периода от преди Освобождението до нови дни. Наскоро след това излиза указ, с който тази сбирка става държавна – България има вече своя Национална художествена галерия.

Софийската община не изоставя идеята да се създаде експозиция на градска художествена галерия и решава да продължи изследователската и събирателска дейност. След дългогодишен труд, днес Софийската градска художествена галерия има над 3000 художествени творби – живопис, скулптура и графика, които правят чест на нашето изкуство. В каталога личат имената на най–видните представители на българското изобразително изкуство, творили непосредствено след Освобождението, като Вешин, Мърквичка, Антон Митов, Николай Павлович, Георги Данчов и др. В колекцията е отразен периода на 20–те години, както и борческите и социални картини на художниците от 30–те години, представители на движението за родно изкуство.

Настоящият албум представлява една малка част от избрани творби от колекцията. Целта ни е той да изиграе ролята на популяризатор, като обърне внимание на всички, които обичат изкуството, към художествените богатства, събирани дълги години от ентусиазираните създатели на Софийската градска художествена галерия.

SELECTED WORKS FROM THE SOFIA CITY ART GALERY

The idea of collecting works and creating an art gallery of the capital occupied the keen councillors at the Municipality even before World War I. Their desire was to collect in one place works by our well-known masters connected mainly with the life, history and beautiful sights of our principal city. That was a period when the young Bulgarian state, liberated not long before, sought diverse ways of improving its cultural position in all fields, when the foundations of the centres of a cultural and aesthetic education were being laid. Unfortunately it was not possible to realise this wonderful idea. The work of the commission appointed by the Sofia Municipal Council and headed by Todor Vlaikov, the writer, with the participation of Georgi Bakalov, the great Bulgarian politician, also active in the cultural field, was interrupted when the war broke out.

The national disasters and tragic events of the decades which followed it cast this worthy enterprise into oblivion. It was not until the thirties that the idea of the gallery once more found enthusiastic supporters. It was then that the City Library was founded to which a small collection of pictures and museum show-pieces was soon attached.

Yet it was only after the end of World War II, when the socialist revolution had triumphed in Bulgaria, that it was possible to realise this long-cherished dream. As early as a few months after the 9th of September 1944 Simeon Ignatievski, one of the deputy mayors of Sofia and an enthusiastic admirer and connoisseur of Bulgarian pictorial art. spared no effort to start a collection which even at the time was considered as a base for the creation of a large representative national gallery. There followed an enthusiastic search for valuable pictures all over the country, in different ministries, and for pictures privately owned. In the course of four or five years the number of works of art collected reached two thousand. They were hung in the hall of one of the large galleries in Sofia to be passed by a national state jury.

The catalogue of the Sofia City Art Gallery now lists over three thousand works of art, paintings, etchings and sculptures which arc a credit to our art. Here stand the names of the most eminent representatives of Bulgarian pictorial art who worked immediately after the liberation from the Ottoman domination such as Veshin, Mrkvichka, Anton Mitov, Nikolai Pavlovich, Georgi Danchov. The twenties are also represented in this collection, as well as the militant and socially committed pictures of the artists of the thirties who represented the native art movement.

The largest number of most varied works included in the collection were created after the 9th of September 1944 Artists belonging to different generations, each with his own different idiom, give one a full idea of contemporary Bulgarian art.

The present album represents a very small part of selected works from this collection. Yet it may serve to popularise these works by drawing the attention of all art lovers to the art treasures collected in the course of many years by the enthusiastic founders of the Sofia City Art Gallery.

Антон Митов - "Aвтопортрет"
Иван Мърквичка - "Към Пазара"
Данаил Дечев - "Пловдивското Поле"
Елена Карамихайлова - "Пред Огледалото"
Бенчо Обрешков - "Гроздоберачка"
Васил Стоилов - "Пейзаж"
Владимир Димитров – Майстора - "Майка Ми"
Ярослав Вешин - “Вършитба в Радомирско”

Welkya Animation

Anton Mitov - "Self-Portrait"
Ivan Mrkvichka - "Near to the Marketplace"
Danail Dechev - "The Plovdiv Plain"
Elena Karamihailova - "In Front of Mirror"
Bencho Obreshkov - "The Vintager"
Vassil Stoilov - "Landscape"
Vladimir Dimitrov - The Master - "My Mother"
Yaroslav Veshin - "Treshing in a village in Radomir district"

The text and pictures in this article have been collected and scanned by Boyko Kortzanov.

Go back