Geilo Lufthavn Dagali
 
vmarg
 
Dagali flyplass
1. juni 2007
Tilgjengelig rullebanen er 1000 x 45 meter.
Banedekke er asfalt.
Midlertidig terskel 08 er merket med 3 kjegler (orange/gul) på hver side, terskel 26 er merket med gul merkemaling. 
I lengderetning er midten av banen markert med 2 kjegler på hver side.

Vestre del er stengt med kryss.

LDA: 850 m.   TORA: 1000 m.
Dagali flyplass
Gul: Rullebane    Blå: Taxeway    Grønn: Flyoppstilling

Det er Avgas 100 LL tilgjengelig på Dagali.

Tankanlegget er flyttet. Plassert nord for rullebanen, 120 m vest for vindpølse.
Her er redningsutstyr og brannslukkere plassert.
Oppstillingsplass for fly har grusdekke, og noen løse partier.
For å komme til/fra flyoppstilling med kjøretøy, ta kontakt med flyplassledelsen.


Luftfartøyer med høyeste startmasse mindre enn 5700 kg og mindre enn 10 passasjerseter kan benytte flyplassen under visuelle flygeregler i dagslys.
Alle som ønsker å benytte flyplassen må godkjennes av flyplassoperatøren for å sikre kunnskap om lokale regler og prosedyrer.
Mobiltel: 900 22 804 / 908 67 209 eller 977 68 702.
Ikke send sms til mobil 900 22 804, da denne som regel er viderekoblet.
Du kan sende e-post til:  landing@dagaliflyplass.no  der du oppgir reg.nr på fly, navn på eier, telefonnummer og dato for flyging.
 
Frekvens 121,300 MHz skal brukes som generell flykommunikasjonsfrekvens. Meld blindt!

Geilo flyplass, Dagali er tatt ut av AIP Norge.
Kart for Dagali er utarbeidet av Jeppesen.
Vindpølse og belyst mast i vestre ende av rullebane (08) er tatt ned. Vi har en operativ vindpølse i belyst mast på sydsiden av rullebanen.
 
 
Avgifter 2007
23. januar 2007

Avgifter på Geilo flyplass, Dagali.

Type motor:

Startavgift:

Seilfly og trikes
(Gliders and trikes)

0,-

En-motors fly med stempelmotor og alle helikoptre
(Single engine piston aircraft and all helicopters)

100,-

To-motors fly med stempelmotor
(Twin engine piston aircraft)

200,-

En-motors fly med turbinmotor
(Single engine turbine aircraft)

300,-

To-motors fly med turbinmotor
(Twin engine turbine aircraft)

500,-


For sammenhengende serier med Touch & Go betales tilsvarende 1 enkeltstart.

Avgift betales i kasse på hytte ved tankanlegget. Der er konvolutter med kvittering som fylles ut.
Etter avtale kan avgift betales til bankkonto 2333 07 14328. Betaling merkes med reg.nr. fly og dato/tid for flyvning.

Årskort
Vi har årskort for enmotors fly med stempelmotor,  kr. 1.000,-
Ønskes årskort, kontakt flyplassledelsen.

Øvrige avgifter
Ved behov for ekstraordinære tiltak ifm banepreparering, forbeholder Geilo flyplass, Dagali seg retten til, etter forhåndsavtale, å fakturere brukeren for slike ekstrakostnader.

For arrangementer/flystevner/flyleire/fly-in, fastsetter Geilo flyplass Dagali avgifter i hvert enkelt tilfelle i samarbeid med arrangøren.
 
 
Flyplassdata for Geilo flyplass, Dagali (ENDI)
28. oktober 2004

Flyplassens referansepunkt/
Aerodrome reference point:

602500N 0083046E (WGS 84)
Flyplassens høyde/
Aerodrome elevation:
2618 ft AMSL
Flyplassens utforming/
Airfield layout:
Ref. Jeppesen kart/
Ref. Jeppesen charts
Rullebane/Runway: 08/26
Rettvisende retning/
True bearing:
076,61°/256,63°
Rullebanelengde og -bredde/
RWY length and -width:
1800 x 45 m
Helning/
Slope:
I lengderetning under 1%
Longitudinal slope below 1%
Overflate/Surface: Asfalt/Asphalt PCN-70 F/B/X/U

Sikkerhetsområde/

Safety area:

30 m foran baneterskelen og 25 m på hver side av rullebanens senterlinje/
30 m ahead of RWY THR and 25 m on either side of RWY centreline
Taksebaner/Taxiways: 23 x 60 m
Oppstillingsplatform/Apron: 150 x 60 m

Merking/

Markings:

Rullebanekanter, -senterlinje og terskel er malt i kontrastfarge/
RWY-edges, -centreline and threshold are painted in contrasting colour
Lysanlegg/
Lighting:
Ingen, untatt hinderlys/
None except obstacle lighting

Hinder/

Obstacles:

Begge vindpølser (utstyrt med hinderlys) samt terreng med elevasjon på hhv 3593 ft og 3478 ft nord av flyplassen (ikke belyst)/
Both wind socks (equipped with obstacle lighting) and terrain with elevation 3593 ft and 3478 ft North of AD (not lighted)
Banelengder: RWY:     08            26
TORA:  1650 m    1800 m
LDA:     1650 m    1650 m

Luftfartstilsynets godkjennelse/

Approval from Norwegian CAA: 

Flyplass til ikke allmenn bruk for VFR-flyging i dagslys for fly med største tillatte startmasse 5700 kg, og for helikopter/
Aerodrome for non-public use in VFR daylight for aeroplanes of max. 5700 kg MTOM, and for helicopters.

Flyplassens anvendelsesområde og begrensninger i bruk/

Aerodrome servicability and restrictions in use: 

For annen bruk enn den nevnt ovenfor kreves spesiell tillatelse fra Luftfartstilsynet./
For any other use than that mentioned above, special approval from Norwegian CAA is required.

Andre informasjoner/

Other information:

All bruk av flyplassen skal forhåndsavtales med flyplassoperatøren/
Contact AD operator before using AD.

Ingen regelmessig snørydding/
No regular snow removal.

Vis forsiktighet da elg og annet vilt kan forekomme på flyplassen!/
Elk and other wildlife may occur on AD. Caution adviced!

Flydrivstoff 100LL er tilgjengelig etter forhåndsavtale med flyplassoperatøren/
Fuel 100LL available by prior arrangement with AD operator


Kunngjøring av flyplassdata for Geilo flyplass, Dagali (ENDI) iht krav i BSL E 3-3 §13

 
 

Telefon:  32 09 51 00     Mobil: 900 22 804   Telefax:  32 09 51 11
Adresse:  Dagali, N-3580 Geilo    Organisasjonsnr:  
932 475 928
e-post adresse:   post@dagaliflyplass.no

eXTReMe Tracker