Chrám země Kemet - texty / Naučení Amenemheta I. synovi

Naučení Amenemheta I. synovi

Překlad1 Břetislav Vachala

 

(1)     Začátek naučení, které sestavil král Horního a Dolního Egypta Sehetepjebre, syn Rea Amenemhet, Ospravedlněný, když odkrýval pravdu

(5)          svému synovi, Pánu všehomíra.

 

Řekl: Ty, jenž ses objevil v záři jako bůh, poslouchej, co ti řeknu, abys mohl být králem země a vládcem (Obou) břehů

(10)        a měl samé štěstí. Měj se na pozoru zvláště před (těmi) svými sloužícími, kteří nejsou ničím a ně něž se nebere žádný ohled. Nepřibližuj se k nim, když jsi sám. Nevěř bratru, neznej přítele

(15)        ani si nedělej důvěrníky, neboť to k ničemu nevede. I ve spánku se hlídej sám, neboť nikdo nemá stoupence ve dni neštěstí. Dával jsem chudému, vychovával jsem sirotka a s nuzákem jsem jednal jako s bohatým.

(20)        Přesto ten, jenž jedl můj chléb, sestavil vojenské oddíly. Ten, jemuž jsem podal ruce, se stal původcem násilí. Ti, kteří se oblékali do mého jemného plátna, se na mne dívali jako na (pouhou) trávu. Ti, kteří se natírali mou myrhou, přede mnou močili (?). Mé žijící podoby, dědici mezi lidmi,

(25)        předneste na moji (počest) žalozpěv, jaký ještě nikdo neslyšel, (sveďte) velkou bitvu2, jakou ještě nikdo neviděl! Vždyť jako když se bojuje na bojišti a zapomíná se (přitom) na včerejšek, tak se (také) nesetká s úspěchem ten, jenž neví, co by vědět měl. 

 

Bylo to po večeři, nastala už noc.

(30)        Již hodinu jsem odpočíval. Ležel jsem unavený v posteli azačínal propadat spánku. Tu se zbraně (určené) k mé ochraně obrátily proti mně a já se choval jako had v poušti. 

(35)        Probudil jsem se k boji a (rázem) procitl. Zjistil jsem, že došlo k boji (mezi) strážemi. Kdybych se rychle chopil zbraní, donutil bych zbabělce zalézt do díry! Avšak nikdo nemůže v noci vzdorovat, nikdo ani nemůže bojovat sám –

(40)        úspěchu nelze dosáhnout bez pomocníka.

 

Hle, k vraždě došlo, když jsem byl bez tebe, dříve než dvořané mohli slyšet, že jsem tě zplnomocnil, a dříve než jsem s tebou usedl (na trůn! Nyní) se ale chci o tebe postarat, protože jsem (tvé zplnomocnění předtím) nepřipravil a nepromyslel.

(45)        Nebral jsem v úvahu ani lhostejnost služebníků. Vytvořily někdy ženy (vojenské) oddíly? Vychovali snad někdy v paláci štváče? Nechali někdy vodu volně téci a úrodnou půda tak zničit? Provedli někdy něco takového prostým lidem?

(50)        Od narození mě nepotkalo neštěstí, (neboť) nic se nemohlo vyrovnat mé statečnosti. Vydal jsem se do Elefantíny a vrátil se do delty. Stanul jsem na hranicích země a (rovněž) si prohlédl vnitrozemí. Dosáhl jsem hranic Velkého vozu3 díky své síle a zázračné moci.

(55)        Já to byl, kdo stvořil ječmen, miláček Nepriho4! Hapi mě uctíval u všech pramenů. Za mých let lidé nehladověli a ani nežíznili. Lidé tu pobývali díky tomu, co jsem vytvořil, a vyprávěli si o mně. Vše, co jsem přikázal, bylo na místě.

(60)        Zkrotil jsem lvy a pochytal krokodýly. Porazil jsem lid Vavatu5 a zajal Medžaje. Donutil jsem Asijce plazit se jak psy. Postavil jsem si dům zdobený zlatem, se stropem z lapisu lazuli,

(65)        stěnami ze stříbra, podlahou z akáciového dřeva, dvěřmi z mědi a závorami z bronzu. Byl postaven na věky

(70)        a připraven na vždy. Vím to, neboť jsem jeho skutečný pán.

 

Je však opravdu hodně tlachání (?) na ulici. Znalý člověk říká ano, zatímco hloupý říká ne, neboť je nevědoucí bez tvé rady.

(75)        Senusrete, můj boží synu! Ačkoli odcházím, mé srdce patří pouze tobě a mé oči tě sledují. (Královské) děti (budou žít) ve šťastné době a (zemřelí předci), kteří jsou u obyvatel nebe, budou tobě vzdávat hold. Hle začal jsem a zajistil ti pokračování,

(80)        neboť já byl ten, jenž prosazoval to, co měl na srdci! Božímu potomku se (nyní) nasazuje bílá koruna a (všechny) záležitosti jsou v pořádku, protože jsem s nimi kvůli tobě započal. Nastoupil jsem do Reovi bárky. Ujmi se (tedy) královského úřadu, jenž vznikl v pradávnu!

(85)        Vyvaruj se mých chyb (?). Vztyč sochy bohů a zřiď si (posmrtnou) pevnost. Bojuj za moudrost znalého člověka, neboť rád ho budeš mít na straně svého Veličenstva, kéž žije, je svěží a zdráv.

 

 

 

1 Překlad převzat z: Vachala B.: Moudrost starého Egypta, Knižní podnikatelský klub, Praha 1992, str. 97 – 99

2 Velkí bitva – snad označení pohřebního „představení“, které přehrávalo příběh o boji Hora se Sutehem a Usirovu probouzení k věčnému životu.  

3 Tj. ovlásl jsem vesmír.

4 Nepri – bůh  zrna.

5 Území Dolní Nůbie.

 

 

 

 Zpět na hlavní článek této sekce

 

  

 

 

 


Poznámka k této stránce: úvodní obrázek sochy mudrce Imhotepa převzat z  Janák J.: Brána nebes. Bohové a démoni starého Egypta, Libri, Praha 2005, str. 97, symbol bohyně Maat  převzat z: Naydler J.: Chrám kosmu : starověká egyptská zkušenost Posvátného, Volvox Globator, Praha 1999, str. 54