VAZEBNÍ VĚZNICE PRAHA-RUZYNĚ
VAZEBNÍ VĚZNICE PRAHA-RUZYNĚ

kontakt
home
VS ČR

 

 
VAZEBNÍ VĚZNICE PRAHA-RUZYNĚ SE PŘEDSTAVUJE Vytisknout článek


Tisková mluvčí představuje
Vazební věznici Praha-Ruzyně.

Video (XviD, 14MB)

 

Vazební věznice Praha-Ruzyně

Vězeňská služba
Vazební věznice Praha - Ruzyně
Staré nám. 3
161 02 Praha 6

Tel ústředna: 220 184 111
fax: 220 184 471, 220 510 000

email: info@vez.ruz.justice.cz

Historie Vazební věznice Praha - Ruzyně
V místě nynější Ruzyňské věznice stál ve 30. letech našeho století cukrovar.V červenci 1934 byla zahájena přestavba cukrovaru na Zemskou donucovací pracovnu. Během roku 1935 přestavba skončila a zařízení začalo plnit svoji funkci. K Zemské donucovací pracovně patřil rovněž sousední statek s přilehlými polnostmi, na nichž vězňové pracovali.
Za okupace sloužily objekty potřebám protektorátního režimu. Areál byl rozšířen o hospodářské budovy a sklady zeleniny. Po válce, v letech 1945 a 1946, byla věznice určena k izolaci válečných zajatců, kolaborantů a válečných zločinců. Krátce zde byli také umístěni Vlasovci, které později Rudá armáda eskortovala na území Sovětského svazu. V roce 1950 byla vybudována šestipodlažní tzv. hlavní budova, kterou byl uzavřen dosavadní komplex budov. Objekt byl pod správou ministerstva vnitra (později ministerstva národní bezpečnosti). Již od roku 1949 zde měla své oddělení StB. Toto oddělení působilo ve stejných prostorách společně s vojenskou kontrarozvědkou až do roku 1989.
V roce 1993 byla ukončena rekonstrukce staré i nové budovy věznice.

Vstup do střežených objektů vězeňské služby
Vstup je povolen v případě oprávněného zájmu osoby na základě platného občanského průkazu, služebního průkazu nebo jiného osobního průkazu, z něhož je zřejmý výkon funkce opravňující pro vstup do objektů VS, a ze kterého lze věrohodně ověřit totožnost vstupující osoby. Rovněž je možný vstup na základě potvrzení o ztrátě nebo zcizení osobního dokladu pokud je opatřen osobní fotografií. Zásady vstupu osob do objektů Vězeňské služby ČR upravuje ustanovení § 152 - § 159 NGŘ č. 23/1999 o vězeňské a justiční stráži.

Do střeženého objektu vězeňské služby je povolen vstup :

a) bez zvláštního povolení,

b) na služební průkaz příslušníka Vězeňské služby ČR,

c) na průkaz občanského pracovníka Vězeňské služby ČR,

d) na zvláštní povolení ,

e) na služební průkaz příslušníka Policie, Bezpečnostní informační služby České republiky nebo Vojenské policie,

f) na občanský průkaz,

g) na cestovní pas, diplomatický pas nebo diplomatický průkaz,

h) na průkaz člena Evropského výboru pro zabránění mučení a nelidskému či ponižujícímu zacházení nebo trestání.

Při střežení objektů je příslušník, který plní úkoly vězeňské stráže, oprávněn zjišťovat totožnost osob, které vstupují do objektu nebo se v něm nacházejí, prohlížet jejich zavazadla i věci. Při důvodném podezření, že osoba má u sebe zbraň nebo jinou věc, kterou by mohla ohrozit výkon trestu odnětí svobody, může tento příslušník provést její osobní prohlídku a takovou zbraň nebo věc po dobu jejího pobytu v objektu odebrat ( § 13 zákona č.555/92 Sb., o Vězeňské a justiční stráži České republiky v platném znění).

Do prostoru vazební věznice není povolen vstup osobám zjevně podnapilým, pod vlivem toxických látek a drog, osobám ozbrojeným a s mobilním telefonem. Se záznamovým zařízením pouze po předchozím povolení generálním ředitelem VS ČR a ředitelem věznice.

Oddělení výkonu vazby a trestu

Výkon vazby

Na jednotlivá oddělení cel jsou umisťování obvinění muži i ženy, kteří byli přijati do vazební věznice na základě rozhodnutí soudu. Po přijetí na oddělení se obvinění seznamují se všemi právními normami upravujícími výkon vazby a s prostředím v němž budou vazbu vykonávat. Dále jsou umisťováni ve VV-Praha Ruzyně cizinci s trestem vyhoštění (vyhošťovací vazba).

Návštěvy obviněných
Návštěvy obviněných jsou organizovány v pracovních dnech v době od 07.00 do 15.00 hodin. Obviněný může přijmout návštěvu v počtu nejvýše 4 osob jednou za 2 týdny. Doba trvání návštěvy je jedna hodina. Při návštěvě může obviněný přijmout balíček a provádět výměnu civilního oděvu. O návštěvu žádá obviněný.

Realizace práv obviněných:

V průběhu výkonu vazby jsou obviněným zajišťována všechna práva dle zákona č. 293/1993 Sb.

 • věznice poskytuje obviněným pravidelnou stravu za podmínek a v hodnotách, které odpovídají udržení zdraví a přihlížejí k jejich zdravotnímu stavu a věku

 • obviněný může přijímat a na svoje náklady a odesílat korespondenci bez omezení

 • věznice zajišťuje právo obviněným na poskytování duchovních a sociálních služeb, obvinění mají právo na nákup potravin a věcí osobní potřeby nejméně 1 x týdně

 • věznice zajišťuje obviněným knihy, denní tisk a časopisy

 • obvinění mají právo používat ve výkonu vazby vlastní oděv prádlo a obuv za předpokladu, že splňují podmínky hygienické a estetické nezávadnosti

 • obviněným je zajišťována denně vycházka v trvání 1 hodiny

 • obviněným je zajišťována zdravotní péče

Ve vazební věznici je realizován program zacházení s mladistvými, mladými obviněnými (do 26 let věku) a protidrogový program. Tato koncepce je zaměřena především na vzdělávací, zájmovou a sportovní činnost.

Zaměstnávání obviněných:
Zaměstnávání vězňů v době výkonu vazby je spíše ojedinělou záležitostí. Pokud splňují požadovaná kritéria, především zdravotní a projeví zájem o práci, mohou být zaměstnáni jako chodbaři, to je pomocník dozorce při technických činnostech v oddělení (výdej stravy, úklid, výměna prádla, nákupy apod.).

Výkon trestu

Na oddělení výkonu trestu vazební věznice jsou zařazeni odsouzení, kteří vykonávají trest odnětí svobody ve věznici s dozorem. Po přijetí na oddělení se odsouzení seznamují se všemi právními normami, upravujícími výkon trestu odnětí svobody a s prostředím v němž budou trest vykonávat.V souladu s ustanovením § 49, odst. 1) řádu o výkonu trestu odnětí svobody nejsou užívány speciální stavebně technické prostředky ani ozbrojené stráže k zabránění útěku odsouzených a pohyb odsouzených mimo ubytovnu probíhá zpravidla organizovaně pod dohledem zaměstnanců Vězeňské služby. Výjimku tvoří odsouzení, u nichž lze předpokládat, že toho nezneužijí, a kteří se v areálu věznice pohybují samostatně na základě povolení ředitele věznice. Na ložnicích nejsou odsouzení uzamykáni, ubytovna se zamyká v souladu s Vnitřním řádem vazební věznice v 21,00 hod.

Návštěvy odsouzených
Návštěvy odsouzených jsou organizovány ve dnech pracovního volna dle nařízení ředitele věznice ve dvou termínech ( doba návštěvy 90 minut) v každém měsíci (vždy v sobotu). Doba pro provádění návštěv je stanovena od 8, 00 do 15,00 hodin. V odůvodněných případech může odsouzený požádat o umožnění jedné návštěvy v trvání 3 hodin. Každý odsouzený má zajištěny návštěvy v trvání tří hodin během jednoho kalendářního měsíce.

Ustanovení § 45 odst. 1, písm. b) zákona č. 169/1999 Sb. umožňuje udělit odsouzenému kázeňskou odměnu mimořádného zvýšení doby trvání návštěv až na 5 hodin během jednoho kalendářního měsíce. Tyto návštěvy se zabezpečují souběžně s návštěvami standardními.

Realizace programu zacházení
Program zacházení je chápán jako základní forma nápravně výchovné činnosti. Je stanoven každému odsouzenému během jeho pobytu na nástupním oddělení věznice. Předchází mu zjištění zdravotního stavu vězně, provedení sociální anamnézy, psychologické a pedagogické diagnostiky. Na základě takto zjištěných skutečností a s přihlédnutím k osobnostní charakteristice jsou odsouzenému nabídnuty alternativy programů, které jsou pro něj vhodné, a které vycházejí z možností věznice, přičemž obsahem jsou zejména pracovní činnost, vzdělávání, individuální a skupinové ovlivňování odsouzených, uplatňování speciálních výchovných postupů, zájmová činnost a volnočasové aktivity.

Program zacházení je v souladu s Vyhláškou Ministerstva spravedlnosti č. 345/1999 Sb. (řád výkonu trestu odnětí svobody) členěn na pracovní, vzdělávací, speciálně výchovné a zájmové aktivity a zahrnuje i oblast utváření vnějších vztahů, odsouzeným se umožňuje, aby v různých formách zájmové činnosti rozšiřovali své schopnosti a vědomosti a uvolňovali duševní napětí. V podmínkách Vazební věznice Praha Ruzyně můžeme odsouzeným v rámci jejich programu zacházení nabídnout v jednotlivých jeho částech následující aktivity:

Pracovní aktivity:

 • zařazení odsouzených na pracoviště uvnitř věznice

 • pracovní činnost ve prospěch věznice

 • zařazení odsouzených (mužů) na vnějších pracovištích firmy FORMATECH při pomocných stavebních pracích a výrobě stavebních prefabrikátů

Vzdělávací aktivity:

 • Jazykové kroužky (němčina, angličtina)

Speciálně výchovné aktivity
Jsou realizovány jak formou individuální, tak i formou skupinové práce s odsouzenými a zahrnují např.: intervence (krizové, ventilační, poradenské, informativní), diagnostická vyšetření, vyšetření psychologem dle požadavků lékaře nebo odborných zaměstnanců věznice, individuální a skupinové terapie odsouzených, sociálně právní poradenství, rozpravy s duchovním, besedy pro odsouzené na dané téma.

Zájmová činnost, aktivity ve volném čase

 • kroužky (výtvarný, hudební, akvaristický, šachový, zahradnický, právního minima, audio, video). Činnost kroužků je rozšiřována v souladu se zájmy odsouzených a možnostmi věznice (prostory, finanční zabezpečení aktivit).

 • akce kulturního a sportovního charakteru, individuální činnost dle vlastního výběru (návštěva koncertů a sportovních akcí, nohejbal, volejbal, košíková, stolní tenis, tenis).

Poskytování zdravotnické péče
Zdravotnické středisko Vazební věznice Praha Ruzyně je zdravotnickým zařízením Vězeňské služby České republiky, které poskytuje a zajišťuje preventivní, diagnostickou, léčebnou a posudkovou péči příslušníkům Vězeňské služby a občanským pracovníkům, osobám ve výkonu trestu odnětí svobody a osobám ve výkonu vazby, případně dalším osobám v rozsahu a dle zásad stanovených služebními a obecně platnými předpisy s odchylkami vyplývajícími ze specifických podmínek služby a práce ve Vězeňské službě České republiky.
Zdravotnické středisko je odborně a metodicky řízeno odborem zdravotnické služby generálního ředitelství VS ČR. Zdravotnické středisko poskytuje a zabezpečuje v souladu s platnými právními normami primární zdravotní péči v rozsahu praktického lékaře, zubního lékaře, psychiatra, dermatovenerologa, gynekologa a posudkového lékaře.
Nemocniční péče je zajišťována v nemocnicích Vězeňské služby České republiky. Pokud léčebnou péči nelze zajistit v uvedených zařízeních, pak je realizována v nemocnicích civilního sektoru.
Pracovní doba zdravotnického střediska ve vazební věznici je pondělí až pátek od 7.00 hodin do 15,30 hodin. Pro odsouzené a obviněné v mimopracovní době zajišťuje lékařskou službu první pomoci společnost PRAGOMEDIKA s.r.o.. Pro příslušníky a zaměstnance Vězeňské služby České republiky pak místně příslušné zdravotnické zařízení veřejného zdravotnictví.

Oddělení výkonu trestu pro odsouzené ženy- Řepy

Součástí vazební věznice je oddělení výkonu trestu žen, které je umístěno v Domově sv. Karla Boromejského v Řepích.

Domov sv. Karla Boromejského


Domov sv. Karla Boromejského (dále jen Domov) poskytuje dlouhodobě nemocným starým lidem komplexní ošetřovatelskou a sociální péči.
Domov je majetkem Kongregace Milosrdných sester sv. Karla Boromejského, která byla založena v polovině 17. století ve francouzském městě Nancy v Lotrinsku. Již v roce 1865 byla budova Domova pronajata vládě, která zde zřídila ženskou trestnici a její správu včetně převýchovy trestanek svěřila Kongregaci. Avšak po 83 letech existence byla ženská trestnice v roce 1948 zrušena. Následně o dva roky později došlo v roce 1950 k násilnému opuštění Domova řepskými sestrami. K plnohodnotnému návratu Kongregace mohlo dojít až po roce 1989, kdy došlo k převratu na politické scéně.
V roce 1996 byla završena rozsáhlá rekonstrukce Domova a jeho velmi nákladné přebudování a vybavení za pomoci sponzorských darů a přispění mnoha lidí. V tomto roce také došlo ve spolupráci Kongregace s Vězeňskou službou ke vniku oddělení v Domově se záměrem napomáhat člověku potřebnému pomoci tj. poskytovat péči o nemocné a nabízet pracovní příležitosti pro odsouzené ženy.

Charakter oddělení
V souladu se Zákonem o výkonu trestu odnětí svobody je oddělení profilováno jako oddělení pro výkon trestu odsouzených žen, zařazených do věznice s dozorem a dohledem. Dalšími hledisky pro zařazování odsouzených do oddělení je zejména jejich pracovní zařaditelnost, splnění podmínek pro udělení volného pohybu mimo věznici. Dále se při výběru zohledňuje osobnost odsouzené, charakter trestné činnosti, nařízení ústavní či ambulantní léčby (protitoxikologická, protialkoholní aj.) atd.
Normová ubytovací kapacita je stanovena na 50 míst. Ložnice odsouzených jsou soustředěny do dvou pater Domova. V oddělení je celkem 10 ložnic po 5 místech. K dispozici odsouzeným jsou také 2 kulturní místnosti, 1 jídelna, 2 kuchyňky, 2 sportovní a zájmové místnosti a 1 učebna. Pro další aktivity jsou využívány také prostory Domova.

Podmínky výkonu trestu v oddělení
Po přijetí do oddělení se nově přijaté odsouzené věnují zaměstnanci tvz. nástupního oddělení. Po dobu pobytu v nástupním oddělení se odsouzená seznamuje s režimem oddělení a s prostředím, se všemi právními normami upravujícími výkon trestu odnětí svobody tj. zejména se Zákonem o výkonu trestu odnětí svobody (dále jen zákon), Řádem výkonu trestu odnětí svobody (dále jen řád) a Vnitřním řádem oddělení výkonu trestu Řepy (dále jen vnitřní řád). Současně je odbornými zaměstnanci oddělení zpracována komplexní zpráva o odsouzené a program zacházení.
Výkon trestu odnětí svobody probíhá ve třech prostupných skupinách vnitřní diferenciace, které jsou jedním z prostředků motivace odsouzených k aktivnímu a důslednému plnění jednotlivých oblastí programů zacházení. Diferencovaný způsob realizace práv a povinností je základním motivačním činitelem při zacházení s odsouzenými. Program zacházení je v souladu s řádem členěn na pracovní, vzdělávací, speciálně výchovné a zájmové aktivity a dále na oblast utváření vnějších vztahů.

Přehled alternativ jednotlivých oblastí zacházení s odsouzenými:

Pracovní aktivity
Odsouzené jsou pracovně zařazeny uvnitř i vně oddělení. Nejrozsáhlejší pracovní příležitosti vytváří Domov, kde jsou odsouzené zařazeny v kuchyni, prádelně, při úklidu, ale i jako pomocné síly na stanicích. Odsouzené mají možnost absolvovat Sanitářský kurs sv. Zdislavy z Lemberka a následně zde pracovat jako kvalifikované ošetřovatelky. Zejména při ošetřovatelské činnosti dochází k reálnému kontaktu s životem ve stáří, bezmocností a umíráním, což vede jednoznačně k přehodnocení dosavadních priorit a postojů odsouzených žen. Vlídný přístup, práce v příjemném prostředí a osvojení si pracovních návyků jsou základní kameny účinné resocializace.
Odsouzené jsou zaměstnávány nejen v Domově, ale i u dalších zaměstnavatelských subjektů. Jedná se o Generální ředitelství VS ČR, Zotavovnu VS ČR, Místní úřad Praha 17 Řepy, Tělovýchovnou jednotu Sokol Řepy, kde odsouzené provádí zejména úklidové popřípadě administrativní činnosti.
V souvislosti s pracovním zařazením mimo věznici je odsouzeným udělován volný pohyb při plnění pracovních povinností.

Vzdělávací aktivity
Oblast vzdělávání reprezentuje Sanitářský kurz sv. Zdislavy z Lemberka, na jehož realizaci se podílí Domov a Vězeňská služba. Úspěšné absolventky získají osvědčení pro činnost kvalifikované ošetřovatelky, které je uplatnitelné i v civilním sektoru a umožňuje snadnější pracovní uplatnění po propuštění z výkonu trestu odnětí svobody.
V posledním období se ze strany odsouzených zvýšil zájem o umožnění dalšího vzdělávání formou dálkového studia na některých specializovaných školách, který je ze strany věznice podporován.

Speciálně výchovné aktivity a zájmové aktivity
V této oblasti se činnost personálu zaměřuje na individuální nebo skupinové ativity např. psychologická skupina, relaxační cvičení, diskusní klub.
Při zacházení s odsouzenými je věnován také dostatečný prostor zájmovým aktivitám jako jsou např. kroužky zeměpisný, zahrádkářský, sportovní, dramatický, výtvarný, vaření, pečení, pletení, háčkování, vyšívání, šití, reportérský a literární, chovatelský, sportovní, hudební, zdravotnický, historický, turistický, výuky cizích jazyků, práce na PC, křesťanský, pastorační rozhovory, hra na klavír, sborový zpěv, sociální tolerance aj. V této oblasti je podporována charitativní a veřejně prospěšná činnost odsouzených nejen pro Domov. Významná je také spolupráce se Speciální mateřskou školou v Praze Čimicích. Odsouzené ženy pro děti vyrábějí různé dárky, hračky, ošacení (pletené i šité) opravují i jejich poškozené oblečení a pořádají pro ně zábavné a velmi úspěšné odpoledne včetně představení pohádek. Velmi úspěšná byla Dětská pouť organizovaná ve spolupráci s Domovem a dalšími civilními subjekty. O pozitivním ohlasu svědčí celková účast cca 500 dětí a 1000 dospělých.

Oblast utváření vnějších vztahů
Koncepce oddělení je směřována především na podporu extramurálních vztahů, udržování pozitivních vazeb s dětmi, rodinami a přáteli, popř. pomoc při obnovování těchto vazeb, k jejichž narušení mohlo dojít nástupem výkonu trestu. Při podpoře těchto vazeb je využívána především možnost udělení volného pohybu mimo věznici v souvislosti s návštěvou a přerušení výkonu trestu.
Vznikem oddělení výkonu trestu Řepy v Domově sv. Karla Boromejského došlo k realizaci zcela ojedinělého projektu, který spojuje velmi rozdílné světy nemocné, řádové sestry, civilní personál a odsouzené ženy.


Přílohy:

Autor : VSČR
Datum : 16.11.2005


 

(Od 6.6.2006)