Gå til forsiden
Byutvikling
Byplankontoret
Bytorget
Arealplaner
Trafikkplanlegging
Temaplaner, program og utredninger
Nyheter
Gebyrregulativ 2007
06.04.2006
Brattørkaia, Trondheim Sentralstasjon og ny tverrforbindelse, forslag til reg.plan med KU - offentlig ettersyn
Ovennevnte planforslag med konsekvensutredning er vedtatt lagt ut til offentlig ettersyn
Frist for merknader: 11.05.2006
Saksnr. 04/597
Sammendrag
Reguleringsplanen omfatter områdene Brattørkaia, Sentralstasjonen og ny tverrforbindelse for gang- og sykkeltrafikk over jernbaneområdet. Planforslaget er utarbeidet av Pir II Arkitektkontor på vegne av Entra Eiendom, ROM Eiendomsutvikling/NSB Eiendom, Jernbaneverket, Trondheim Bussterminal, Trondheim Parkering, Trondheim Havn og Trondheim kommune.

Det formelle plan- og utredningsarbeidet ble igangsatt våren 2005, mens forarbeider til reguleringsplanen ble igangsatt våren 2004 med bl.a. et ”mulighetstudie”. Planarbeidet er en oppfølging av overordna planer og vedtak.

Planområdet utgjør et av Trondheims viktigste og mest sentrale byomformings-/fortettingsområder. Hovedutfordringen ligger i å redusere jernbanens barrierevirkning, å oppnå en funksjonell god tverrforbindelse og samtidig en sammenheng i bystrukturen mellom Midtbyen og fjorden. Løsningene som foreslås er basert på et høyt ambisjonsnivå som bl.a. innebærer vesentlige inngrep i eksisterende strukturer. Planarbeidet har vist at store endringer er nødvendig for å oppnå et helhetlig og tydelig byplangrep.

Intensjonen med reguleringsplanen har vært å avklare byform og struktur for den nye tverrforbindelsen over Sentralstasjonen og for utvikling av sentrale områder omkring kollektivknutepunktet. Hovedgrepet i planen ligger i et monumentalt trapp- og rampeanlegg til tverrforbindelsen på begge sider av sporområdet. Ideen er at tverrforbindelsen skal fungere som et naturlig forlengelse av Søndre gate ut til fjorden. Tverrforbindelsen blir samtidig en integrert del av utvikling av et nytt og effektivt knutepunkt med terminalanlegg for jernbane, buss og hurtigbåt. Utbyggingspotensialer på begge sider av jernbanen er søkt utnyttet med sikte på å styrke grunnlaget for kollektivtransporten og dermed bidra til et mer miljøvennlig transportmønster.

Planområdet har en størrelse på totalt ca 83,3 daa. Forslaget inneholder til sammen nærmere 118.000 m² bruksareal, hvorav ca 11.500 m² bruksareal er eksisterende bygningsmasse. Det foreslås byggehøyder på 3 – 5 etasjer på stasjonssiden, mens det på Brattørkaia legges opp til byggehøyder på 6 – 8 etasjer på deler av kaifronten. I vurderingen av utbyggingstetthet og byggehøyder er det lagt vekt på konsekvenser for byform og bylandskap.

Det foreslås lagt til rette for utbygging til arbeidsplassintensiv virksomhet som kontorformål med tilhørende servicefunksjoner. I tillegg åpnes det for mindre innslag av boliger på stasjonssiden, i området vest for tverrforbindelsen. Nye parkeringsanlegg i tilknytning til kollektivknutepunktet skal primært betjene publikum til Brattøra, sentralstasjonen og Midtbyen.

Ny forskrift om konsekvensutredning etter plan- og bygningsloven, med virkning fra 1.april 2005, krever at reguleringsplanarbeid av dette omfanget, skal konsekvensutredes. Et planprogram for reguleringsplanarbeidet ble vedtatt i Bygningsrådet 15.11.2005 i medhold av ny forskrift.

Planprogrammet avklarer premissene for reguleringsplanen og beskriver hvilke konsekvensanalyser som skal gjennomføres som en del av planarbeidet. Selve konsekvensutredningen inngår som en del av det samla planmaterialet (kap.7) og skal behandles som en del av reguleringsplanen.

Planmaterialet inneholder en omfattende dokumentasjon av virkningen planforslaget vil ha på bylandskap, transportsystem og miljø. Konsekvensutredningen viser at de samfunnsmessige konsekvensene i all hovedsak er positive.

Brattørkaia, TS, ny tverrforbindelse m.m. (460 x 460)

Dokumenter
- Reguleringskart bakkeplan (8.1.1)
- Reguleringskart plan 2 (8.1.2)
- Reguleringskart plan 3, tverrforbindelsen (8.1.3)
- Reguleringskart plan 4 (8.1.4)
- Reguleringsbestemmelser (8.1.5)
- Vedtak
- Saksfremstilling
- Beskrivelse med konsekvensutredning

Orienteringsvedlegg
Vedlegg, illustrasjoner (8.1 6-9)

Planen ligger på Bytorget, Erling Skakkes gate 14 og på Trondheim folkebibliotek, Peter Egges Plass 1. Modell av planforslaget er utstilt i Bytorget. Planforslaget vil bli presentert på åpent møte i regi av Trondheim Byformsenter onsdag 26.04.2006 kl. 19.00 i Rådhuset, 2.etasje.

Merknader til forslaget sendes Trondheim kommune, Byplankontoret, 7004 Trondheim, eller byplan.postmottak@trondheim.kommune.no innen 11.05.2006.


Byplankontoret, 06.04.2006

Skriv ut  | Tips enheten  | Tips en venn  | Abonner på nyheter

Oppdatert: 07.04.2006