จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ลำดับ จังหวัด อำเภอ อบต. ชั้น ตั้ง   ประชากร (คน) จำนวนหมู่บ้าน สมาชิกสภา อบต. (คน) รวม คณะกรรมการ ที่ทำการ รายได้ไม่รวม รายรับของ โทรศัพท์ ประธาน อบต.
เมื่อ พื้นที โดยตำแหน่ง โดยเลือกตั้ง เงินอุดหนุน อบต.ในปี
พ.ศ. (ตร.กม) ชาย หญิง รวม เต็มหมู่ บางส่วน รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง มี ไม่มี (บาท) 2540
5420 สุราษฎร์ธานี เมืองสุราษฎร์ธานี ขุนทะเล 5 2539 98.55 3,543 3,692 7,235 8 - 8 9 0 9 14 2 16 25 7 0 1 0 8,760,273 10,120,273 077-289375 นายคารม บัวชู
5421 สุราษฎร์ธานี เมืองสุราษฎร์ธานี มะขามเตี้ย 4 2538 16.5 1,305 1,242 2,547 3 - 3 4 0 4 5 1 6 10 7 0 1 0 2,186,510 3,546,510 01-4779377 นายสมหมาย ใจงาม
5422 สุราษฎร์ธานี เมืองสุราษฎร์ธานี วัดประดู่ 4 2539 58 3,926 4,178 8,104 9 - 9 10 0 10 16 2 18 28 7 0 1 0 10,224,038 4,584,038 077 - 220678 นายนิพนธ์ สรการ
5423 สุราษฎร์ธานี เมืองสุราษฎร์ธานี บางใบไม้ 5 2540 10.04 1,163 1,230 2,393 5 - 5 6 0 6 8 2 10 16 6 0 0 1 844,386 2,204,386 01-4766974 นายไพโรจน์ จันทร์เหล็ก
5424 สุราษฎร์ธานี เมืองสุราษฎร์ธานี บางโพธิ์ 5 2540 13.00 1,433 1,364 2,797 5 - 5 6 0 6 8 2 10 16 7 0 0 1 913,497 2,273,497 077-274016 นายประมูล กระสินธ์
5425 สุราษฎร์ธานี เมืองสุราษฎร์ธานี บางไทร 5 2540 12.00 987 1,091 2,078 5 - 5 6 0 6 9 1 10 16 7 0 1 0 1,411,103 2,771,103 01-9842583 นายณรงค์ ช้างทรัพย์
5426 สุราษฎร์ธานี เมืองสุราษฎร์ธานี บางชนะ 5 2540 3.30 1,077 1,065 2,142 5 - 5 6 0 6 10 0 10 16 7 0 0 1 2,147,960 3,507,960 01-4646983 นายสังคม ทองด้วง
5427 สุราษฎร์ธานี เมืองสุราษฎร์ธานี คลองน้อย 5 2540 29.00 1,281 1,406 2,687 9 - 9 10 0 10 15 3 18 28 7 0 0 1 2,198,146 3,558,146   นายเดชารัตน์ เครือรัตน์
5428 สุราษฎร์ธานี เมืองสุราษฎร์ธานี คลองฉนาก 5 2540 11.50 2,573 2,701 5,274 6 - 6 7 0 7 11 1 12 19 7 0 0 1 1,570,879 2,930,879 01-9589680 นายไพรวัลย์ รวยร่ำ
5429 สุราษฎร์ธานี กาญจนดิษฐ์ กรูด 5 2538 84.7 4,166 3,563 7,729 10 - 10 11 0 11 19 1 20 31 7 0 1 0 3,630,468 4,990,468 01 - 2295545 นายจรงค์ ชุมสุข
5430 สุราษฎร์ธานี กาญจนดิษฐ์ ช้างซ้าย 5 2538 99.2 4,485 4,403 8,888 10 - 10 10 1 11 20 0 20 31 7 0 0 1 3,029,200 4,361,400 01 - 2294532 นายอารีย์ มุ่งใหม่
5431 สุราษฎร์ธานี กาญจนดิษฐ์ ท่าอุแท 5 2539 169 4,194 4,700 8,894 11 - 11 12 0 12 21 1 22 34 7 0 0 1 3,207,872 4,567,872 077-259393,259396 นายณรงค์ ศรีรุ่งเรือง
5432 สุราษฎร์ธานี กาญจนดิษฐ์ ทุ่งกง 5 2540 30.20 1,946 2,183 4,129 5 - 5 6 0 6 10 0 10 16 7 0 0 1 1,180,898 2,660,898 077-227729 นายทรงพล นาคพิน
5433 สุราษฎร์ธานี กาญจนดิษฐ์ ท่าทองใหม่ 5 2540 25.40 1,898 1,940 3,838 2 2 4 5 0 5 7 1 8 13 7 0 0 1 791,819 2,271,819 077-227489 นายสุมล เพชรชู
5434 สุราษฎร์ธานี กาญจนดิษฐ์ ช้างขวา 5 2540 64.80 4,548 5,071 9,619 11 - 11 12 0 12 21 1 22 34 7 0 0 1 1,620,462 3,100,462 01-6763493 นายวัฒนา นาลวัฒน์
5435 สุราษฎร์ธานี กาญจนดิษฐ์ ตะเคียนทอง 5 2540 31.37 2,982 3,076 6,058 1 6 7 7 1 8 13 1 14 22 7 0 1 0 1,540,199 3,020,199 077 - 255049 นายชลอ ทิพย์สุวรรณ
5436 สุราษฎร์ธานี กาญจนดิษฐ์ ท่าทอง 5 2540 69.00 2,579 2,666 5,245 8 - 8 9 0 9 16 0 16 25 7 0 1 0 1,472,014 2,871,008 077 - 379144 นายสาคร กลับเกลื่อน
5437 สุราษฎร์ธานี กาญจนดิษฐ์ ป่าร่อน 5 2540 120.80 2,598 2,569 5,167 7 - 7 6 1 7 13 1 14 21 5 1 0 1 2,687,598 4,157,598 01-2294423 นายประสิทธิ์ พรหมนุช
5438 สุราษฎร์ธานี กาญจนดิษฐ์ คลองสระ 5 2540 196.70 2,465 2,429 4,894 7 - 7 8 0 8 14 0 14 22 7 0 0 1 1,563,866 3,033,866 01 - 6065822 นายอนันต์ รุ่งแดง
5439 สุราษฎร์ธานี กาญจนดิษฐ์ พลายวาส 5 2540 85.60 3,346 3,193 6,539 9 - 9 10 0 10 17 1 18 28 7 0 0 1 798,402 2,130,602 01 - 6066554 นายธีรศักดิ์ ยวนเกิด
5440 สุราษฎร์ธานี กาญจนดิษฐ์ ทุ่งรัง 5 2540 95.00 1,389 1,277 2,666 5 - 5 6 0 6 8 2 10 16 7 0 1 0 1,253,820 2,733,820 01 - 2294442 นายรัฐกิจ เวชกุล
5441 สุราษฎร์ธานี ดอนสัก ไชยคราม 5 2539 45 827 986 1,813 5 - 5 6 0 6 10 0 10 16 7 0 1 0 851,074 2,211,074   นายปฐม เทพแป้น
5442 สุราษฎร์ธานี ดอนสัก ดอนสัก 3 2538 139 3,070 3,399 6,469 8 - 8 9 0 9 16 0 16 25 7 0 1 0 3,036,487 5,587,587   นายบุญธรรม นิยกิจ
5443 สุราษฎร์ธานี ดอนสัก ปากแพรก 5 2538 232 2,257 5,981 8,238 11 - 11 12 0 12 22 0 22 34 7 0 1 0 4,209,859 7,122,749 077 - 259046 นายสมศักดิ์ ไทยสม
5444 สุราษฎร์ธานี ดอนสัก ชลคราม 5 2540 67.00 1,545 2,377 3,922 6 - 6 7 0 7 12 0 12 19 7 0 1 0 1,197,725 2,684,926   นายสมคิด นุ้ยบุตร
5445 สุราษฎร์ธานี เกาะพะงัน เกาะพะงัน 5 2538 105 1,659 1,692 3,351 6 - 6 7 1 8 12 0 12 20 7 0 1 0 3,869,086 5,229,086 077-238389 นายซ้าย ฟ้าสิริพร
5446 สุราษฎร์ธานี เกาะพะงัน บ้านใต้ 5 2538 63 1,092 1,123 2,215 5 - 5 6 0 6 10 0 10 16 7 0 0 1 3,249,669 5,941,729 077 - 238389 นายวิสุทธิ์ ศรีทองกุล
5447 สุราษฎร์ธานี เกาะพะงัน เกาะเต่า 5 2540 25.00 393 386 779 3 - 3 4 0 4 6 0 6 10 7 0 0 1 338,698 2,855,955   นายประยุทธ ทองนวล
5448 สุราษฎร์ธานี ไชยา ตลาดไชยา 5 2540 28.00 927 982 1,909 3 - 3 4 0 4 6 0 6 10 7 0 0 1 716,019 2,076,019 077-228616 สิบเอบวิรช ทองเพชร
5449 สุราษฎร์ธานี ไชยา เลม็ด 5 2540 76.00 2,419 2,476 4,895 6 1 7 8 0 8 12 2 14 22 7 0 0 1 1,683,954 3,043,954   นายวารี บุญกันภัย
5450 สุราษฎร์ธานี ไชยา เวียง 5 2540 31.00 1,397 1,526 2,923 5 - 5 6 0 6 8 2 10 16 7 0 0 1 976,610 1,416,110 077-228835 นายวิเชียร ใสสะอาด
5451 สุราษฎร์ธานี ไชยา ทุ่ง 5 2540 84.00 2,380 2,547 4,927 8 - 8 9 0 9 16 0 16 25 7 0 0 1 1,334,339 2,957,479   นายสุวรรณ มาฆทาน
5452 สุราษฎร์ธานี ไชยา ตะกรบ 5 2540 74.50 1,966 1,765 3,731 5 - 5 6 0 6 10 0 10 16 6 0 0 1 1,127,121 2,487,121   นายชูศักดิ์ ชุ่มสวัสดิ์
5453 สุราษฎร์ธานี ไชยา โมถ่าย 5 2540 92.00 1,690 1,741 3,431 6 - 6 7 0 7 12 0 12 19 7 0 0 1 616,450 1,976,450   นายโลม อ้นหม้อ
5454 สุราษฎร์ธานี ไชยา ป่าเว 5 2540 68.00 2,260 2,425 4,685 6 - 6 6 1 7 11 1 12 19 7 0 0 1 1,206,887 2,566,887   นายสมคิด แว่นแก้ว
5455 สุราษฎร์ธานี ไชยา ปากหมาก 5 2540 426.00 2,367 2,353 4,720 7 - 7 6 2 8 14 0 14 22 7 0 0 1 1,327,219 194,194   นายสุทัศน์ ทองปลอด
5456 สุราษฎร์ธานี ท่าชนะ คันธุลี 5 2540 240.00 2,608 2,665 5,273 12 - 12 13 0 13 22 2 24 37 6 1 1 0 1,148,027 2,119,720   นายเสงี่ยม ธรรมฤทธิ์
5457 สุราษฎร์ธานี ท่าชนะ ประสงค์ 5 2540 471.00 7,575 7,454 15,029 18 - 18 19 0 19 33 3 36 55 6 1 0 1 2,456,478 3,861,478   นายเริงชัย กรณ์ทิพย์
5458 สุราษฎร์ธานี ท่าชนะ สมอทอง 5 2540 220.00 1,870 1,883 3,753 4 1 5 7 0 7 9 1 10 17 6 1 0 1 1,253,054 2,693,054   นายโกมล ศรียาภัย
5459 สุราษฎร์ธานี ท่าชนะ ท่าชนะ 5 2540 34.72 1,898 1,941 3,839 8 1 9 9 1 10 17 1 18 28 7 0 1 0 1,077,653 1,137,653   นายวีระ ก่อสกุล
5460 สุราษฎร์ธานี ท่าชนะ คลองพา 5 2540 155.00 2,623 2,789 5,412 12 - 12 12 1 13 23 1 24 37 7 0 0 1 1,150,873 3,074,373   นายสามารถ จีนกิ้ม
5461 สุราษฎร์ธานี ท่าชนะ วัง 5 2540 31.28 1,843 1,961 3,804 8 - 8 8 1 9 12 4 16 25 7 0 1 0 1,832,265 3,212,265   นายวิญญา แก้วหมุด
5462 สุราษฎร์ธานี คีรีรัฐนิคม ย่านยาว 5 2540 90.72 1,678 1,665 3,343 10 - 10 11 0 11 18 2 20 31 7 0 0 1 542,200 2,604,118 077-265199, 01-4766358 นายสุชาติ ศรชนะ
5463 สุราษฎร์ธานี คีรีรัฐนิคม บ้านทำเนียบ 5 2540 196.85 3,948 3,818 7,766 9 - 9 10 0 10 18 0 18 28 7 0 0 1 1,927,331 3,287,331   นายอ๊อด ทิพย์นัย
5464 สุราษฎร์ธานี คีรีรัฐนิคม บ้านยาง 5 2540 54.40 2,700 1,270 3,970 11 - 11 12 0 12 20 2 22 34 7 0 0 1 1,098,013 2,610,987 01 - 6061798 นายสุภชัย พืชผล
5465 สุราษฎร์ธานี คีรีรัฐนิคม น้ำหัก 5 2540 151.00 1,419 1,445 2,864 10 - 10 11 0 11 20 0 20 31 7 0 1 0 1,117,446 2,477,446 077-274320, 01-9794916 นายวิลาศ ไกรวงศ์
5466 สุราษฎร์ธานี คีรีรัฐนิคม กะเปา 5 2540 94.32 1,627 1,666 3,293 10 - 10 11 0 11 20 0 20 31 7 0 1 0 943,490 2,752,140   นายมานะ สัมพันธ์
5467 สุราษฎร์ธานี คีรีรัฐนิคม ท่าขนอน 5 2540 55.17 2,148 2,137 4,285 12 1 13 14 0 14 26 0 26 40 7 0 0 1 1,254,663 2,728,271 077-265238, 01 - 9793885 นายเจริญ นาคบำรุง
5468 สุราษฎร์ธานี คีรีรัฐนิคม ท่ากระดาน 5 2540 53.89 1,526 1,593 3,119 9 - 9 10 0 10 17 1 18 28 6 0 1 0 878,368 2,238,368   นายสิริ คงรักษา
5469 สุราษฎร์ธานี คีรีรัฐนิคม ถ้ำสิงขร 5 2540 76.21 1,772 1,778 3,550 9 - 9 10 0 10 18 0 18 28 7 0 0 1 1,186,184 2,546,184   นายชุม เพชรทอง
5470 สุราษฎร์ธานี กิ่ง อ.วิภาวดี ตะกุกเหนือ 5 2540 377.26 2,504 2,616 5,120 15 - 15 16 0 16 28 2 30 46 7 0 0 1 947,344 2,279,544   นายมานพ สะโรจน์
5471 สุราษฎร์ธานี กิ่ง อ.วิภาวดี ตะกุกใต้ 5 2540 151.99 2,161 2,134 4,295 13 - 13 14 0 14 25 1 26 40 7 0 0 1 1,811,599 3,363,599   นายณรงค์ศักดิ์ สิทธิชู
5472 สุราษฎร์ธานี บ้านตาขุน เขาพัง 5 2538 307 414 413 827 3 - 3 4 0 4 6 0 6 10 6 0 0 1 9,513,955 2,311,395   นายทวี ชูจันทร์
5473 สุราษฎร์ธานี บ้านตาขุน พะแสง 5 2540 36.93 1,433 1,401 2,834 9 - 9 10 0 10 14 4 18 28 5 2 1 0 916,841 2,496,877   นายสนอง ทองใหญ่
5474 สุราษฎร์ธานี บ้านตาขุน พรุไทย 5 2540 30.60 1,295 1,259 2,554 9 - 9 10 0 10 16 2 18 28 6 1 1 0 848,995 2,208,995   นายแกล้ม วัฒนชัย
5475 สุราษฎร์ธานี บ้านตาขุน เขาวง 5 2540 35.00 798 769 1,567 4 1 5 6 0 6 5 1 6 12 7 0 1 0 572,176 2,870,530 077 - 261265 นายภิรมย์ มงคล
5476 สุราษฎร์ธานี พนม คลองชะอุ่น 5 2539 149.6 3,378 3,244 6,622 11 - 11 12 0 12 21 1 22 34 7 0 0 1 1,859,391 3,219,391   นายสุธรรม จันทร์แสงกุล
5477 สุราษฎร์ธานี พนม ต้นยวน 5 2539 82 3,287 3,310 6,597 12 - 12 13 0 13 24 0 24 37 7 0 0 1 2,733,584 4,093,584   นายแผ้ว ชูเพชร
5478 สุราษฎร์ธานี พนม พนม 5 2540 134.67 1,350 1,204 2,554 9 - 9 10 0 10 17 1 18 28 6 1 0 1 811,321 2,171,321 077-399172 นายประยูร กลับรินทร์
5479 สุราษฎร์ธานี พนม พังกาญจน์ 5 2540 45.00 1,498 1,522 3,020 1 4 5 6 0 6 7 3 10 16 4 3 0 1 771,016 2,131,016   นายบำรุง ครรชิต
5480 สุราษฎร์ธานี พนม พลูเถื่อน 5 2540 224.58 913 830 1,743 5 - 5 5 1 6 10 0 10 16 7 0 1 0 633,039 1,993,039 077 - 299016 นายประกอบ รื่นจิตต์
5481 สุราษฎร์ธานี พนม คลองศก 5 2540 54.00 2,410 2,523 4,933 7 - 7 8 0 8 12 2 14 22 7 0 0 1 1,188,198 2,548,198   นายถวิล แซ่ก้าว
5482 สุราษฎร์ธานี ท่าฉาง ท่าฉาง 5 2540 38.00 992 1,243 2,235 3 2 5 6 0 6 10 0 10 16 7 0 0 1 952,004 2,392,004   นายสุภาพ เทพนวล
5483 สุราษฎร์ธานี ท่าฉาง เขาถ่าน 5 2540 47.00 1,140 1,290 2,430 3 3 6 7 0 7 12 0 12 19 7 0 0 1 758,045 2,118,045   นายอุดม อินทสมบัติ
5484 สุราษฎร์ธานี ท่าฉาง ท่าเคย 5 2540 89.00 2,542 2,754 5,296 10 - 10 11 0 11 20 0 20 31 7 0 1 0 1,326,760 3,386,760   นายเรียม กลับวิเศษ
5485 สุราษฎร์ธานี ท่าฉาง คลองไทร 5 2540 91.00 2,400 2,479 4,879 8 - 8 9 0 9 17 1 18 27 7 0 1 0 1,582,424 3,082,424 077-268119 นายเยื้อง จันทร์อ่อน
5486 สุราษฎร์ธานี ท่าฉาง เสวียด 5 2540 92.00 2,050 1,292 3,342 9 - 9 9 1 10 18 0 18 28 7 0 1 0 1,484,057 2,844,057   นายประจวบ เพชรเขียว
5487 สุราษฎร์ธานี ท่าฉาง ปากฉลุย 5 2540 803.00 2,096 1,811 3,907 5 - 5 6 0 6 10 0 10 16 7 0 0 1 991,545 2,351,545   นายอรุณ โรยทองคำ
5488 สุราษฎร์ธานี บ้านนาสาร พรุพี 5 2539 89.3 4,137 4,099 8,236 7 - 7 8 0 8 13 1 14 22 6 1 0 1 2,374,691 3,734,691 077 - 267074 นายนิยม หนูศรีแก้ว
5489 สุราษฎร์ธานี บ้านนาสาร ควนสุบรรณ 5 2540 68.00 2,671 2,836 5,507 6 - 6 6 1 7 12 0 12 19 7 0 1 0 867,667 1,831,577   นายประเสริฐ ใจสมุทร
5490 สุราษฎร์ธานี บ้านนาสาร น้ำพุ 5 2540 34.50 2,211 2,766 4,977 6 - 6 7 0 7 11 1 12 19 6 1 0 1 1,473,675 2,833,675   นายเสริญ ศุทธางกูร
5491 สุราษฎร์ธานี บ้านนาสาร คลองปราบ 5 2540 29.06 1,907 1,915 3,822 5 - 5 6 0 6 8 2 10 16 6 1 0 1 1,428,470 2,894,505   นายสมหมาย หนูศรีแก้ว
5492 สุราษฎร์ธานี บ้านนาสาร ทุ่งเตาใหม่ 5 2540 71.32 2,613 2,641 5,254 7 - 7 8 0 8 13 1 14 22 7 0 0 1 1,306,279 2,924,479   นายสมบัติ นุ่มนวล
5493 สุราษฎร์ธานี บ้านนาสาร ลำพูน 5 2540 161.00 2,959 3,363 6,322 7 - 7 8 0 8 14 0 14 22 7 0 0 1 1,037,469 2,258,731   นายชูชัย ทองขาว
5494 สุราษฎร์ธานี บ้านนาสาร ควนศรี 5 2540 39.00 2,457 2,496 4,953 8 - 8 9 0 9 16 0 16 25 7 0 0 1 1,487,337 2,970,857   นายอดุลย์ ศรีโชติ
5495 สุราษฎร์ธานี บ้านนาสาร ท่าชี 5 2540 77.80 2,887 2,760 5,647 6 - 6 7 0 7 12 0 12 19 7 0 0 1 1,634,574 3,114,574   นายนุกูล อินทร
5496 สุราษฎร์ธานี บ้านนาสาร ทุ่งเตา 5 2540 69.00 2,251 2,230 4,481 5 - 5 5 1 6 9 1 10 16 6 1 1 0 1,754,625 3,234,625   นายพิพัติ อินทรักษ์
5497 สุราษฎร์ธานี บ้านนาสาร เพิ่มพูนทรัพย์ 5 2540 134.00 1,601 1,632 3,233 6 - 6 7 0 7 12 0 12 19 6 0 0 1 1,279,091 2,290,046   นายเจียน แก้วสวัสดิ์
5498 สุราษฎร์ธานี บ้านนาเดิม นาใต้ 5 2540 81.68 2,096 2,207 4,303 7 1 8 8 1 9 15 1 16 25 7 0 1 0 1,627,471 3,107,471   นายสมพงษ์ มติธรรม
5499 สุราษฎร์ธานี บ้านนาเดิม บ้านนา 5 2540 68.00 2,916 2,793 5,709 9 1 10 10 1 11 18 2 20 31 7 0 1 0 1,688,712 3,166,912 077 - 252216 นายพงษ์นิตย์ รักษาจันทร์
5500 สุราษฎร์ธานี บ้านนาเดิม ทรัพย์ทวี 5 2540 46.25 1,305 1,384 2,689 5 - 5 6 0 6 10 0 10 16 7 0 0 1 992,532 2,352,532   นายวันชัย รักษ์ทอง
5501 สุราษฎร์ธานี บ้านนาเดิม ท่าเรือ 5 2540 37.50 1,720 1,797 3,517 6 - 6 7 0 7 12 0 12 19 7 0 1 0 1,061,640 2,539,840   นายประสิทธิ์ ทองเนียม
5502 สุราษฎร์ธานี เคียนซา เคียนซา 5 2539 133 3,229 3,060 6,289 4 1 5 6 0 6 10 0 10 16 7 0 0 1 1,553,036 2,913,036 077 - 387243 นายมังกร เฮนะเกษตร
5503 สุราษฎร์ธานี เคียนซา บ้านเสด็จ 5 2539 187 6,695 6,397 13,092 15 - 15 16 0 16 29 1 30 46 7 0 0 1 1,662,103 2,994,303   นายโชติ อินทร์จันทร์
5504 สุราษฎร์ธานี เคียนซา พ่วงพรมคร 5 2539 355 4,404 1,375 5,779 11 - 11 12 0 12 22 0 22 34 7 0 0 1 2,107,525 5,021,025   นายถ่อง สงโสม
5505 สุราษฎร์ธานี เคียนซา เขาตอก 5 2540 72.00 1,779 1,727 3,506 6 - 6 7 0 7 10 2 12 19 6 1 0 1 1,004,720 2,364,726 077 - 387199 นายจงจิตร คงมาก
5506 สุราษฎร์ธานี เคียนซา อรัญคามวารี 5 2540 103.00 2,002 1,982 3,984 5 - 5 6 0 6 10 0 10 16 7 0 1 0 425,358 1,785,358   นายชัชชน อภินันทชาติ
5507 สุราษฎร์ธานี เวียงสระ คลองฉนวน 5 2539 67.34 3,793 4,015 7,808 12 - 12 13 0 13 24 0 24 37 7 0 1 0 2,172,843 3,532,843 077 - 274175, 01-9704977 นายสถิตย์ อานนท์
5508 สุราษฎร์ธานี เวียงสระ ทุ่งหลวง 5 2539 74.86 5,069 5,071 10,140 16 - 16 16 1 17 30 2 32 49 7 0 0 1 3,669,840 5,029,840 01 - 2293669 นายประเสริฐ คล้ายดวง
5509 สุราษฎร์ธานี เวียงสระ บ้านส้อง 4 2539 126 6,987 7,037 14,024 15 3 18 19 0 19 34 2 36 55 7 0 1 0 3,459,139 4,819,139 077 - 258094-5 นายบัญชา แก้วมี
5510 สุราษฎร์ธานี เวียงสระ เขานิพันธ์ 5 2540 90.00 2,793 2,875 5,668 8 - 8 9 0 9 15 1 16 25 6 1 1 0 1,547,897 2,907,897 01-9782717 นายนิพล วิจาราณ์
5511 สุราษฎร์ธานี เวียงสระ เวียงสระ 5 2540 52.36 3,345 3,206 6,551 8 2 10 11 0 11 18 2 20 31 7 0 1 0 1,525,101 3,136,101   นายยงยุทธ ทองพันธ์
5512 สุราษฎร์ธานี พระแสง ไทรขึง 5 2539 205 3,946 3,919 7,865 13 - 13 14 0 14 26 0 26 40 7 0 1 0 2,643,960 4,003,596   นายรมย์ ชูศรี
5513 สุราษฎร์ธานี พระแสง บางสวรรค์ 5 2539 269 4,520 4,268 8,788 8 4 12 13 0 13 24 0 24 37 7 0 0 1 2,894,795 4,257,795   นายทวี สุขประสิทธิพร
5514 สุราษฎร์ธานี พระแสง สินเจริญ 5 2539 183 3,431 3,306 6,737 9 - 9 10 0 10 17 1 18 28 6 1 1 0 1,543,032 2,903,032 077-274190 นายละออง หมูดจันทร์
5515 สุราษฎร์ธานี พระแสง สินปุน 5 2539 78 2,858 2,833 5,691 9 - 9 10 0 10 18 0 18 28 7 0 1 0 2,899,547 4,259,547   นายสายชล ด้วงเพชร
5516 สุราษฎร์ธานี พระแสง อิปัน 5 2539 94 3,072 3,010 6,082 11 1 12 13 0 13 24 0 24 37 7 0 1 0 3,248,767 4,608,767 077 - 369130 นายวิโรจน์ ใสแก้ว
5517 สุราษฎร์ธานี พระแสง สาคู 5 2540 53.00 1,899 1,890 3,789 7 - 7 8 0 8 13 1 14 22 6 1 0 1 1,580,694 2,940,694   นายนิพนธ์ ชูนาวา
5518 สุราษฎร์ธานี พระแสง ไทรโสภา 5 2540 98.00 2,317 2,251 4,568 8 - 8 9 0 9 15 1 16 25 6 1 0 1 1,235,252 2,595,252   นายสมพร เลิศไกร
5519 สุราษฎร์ธานี ชัยบุรี ไทรทอง 5 2540 37.52 2,062 1,922 3,984 8 - 8 9 0 9 16 0 16 25 7 0 1 0 1,188,348 2,548,348   นายไวย์ ช่วยบำรุง
5520 สุราษฎร์ธานี ชัยบุรี สองแพรก 5 2540 108.00 2,589 2,780 5,369 8 - 8 9 0 9 16 0 16 25 7 0 1 0 1,010,252 2,723,650   นายสงัด ศักดิ์จันทร์
5521 สุราษฎร์ธานี ชัยบุรี ชัยบุรี 5 2540 81.00 2,297 2,214 4,511 10 - 10 11 0 11 20 0 20 31 7 0 1 0 1,621,061 2,981,061   นายอนันต์ ศรีวิเศษ
5522 สุราษฎร์ธานี ชัยบุรี คลองน้อย 5 2540 98.70 2,368 2,289 4,657 9 - 9 10 0 10 17 1 18 28 7 0 1 0 811,421 2,171,421   นายสุชาติ นามบุศย์
5523 สุราษฎร์ธานี พุนพิน เขาหัวควาย 5 2538 129 1,950 1,975 3,925 4 - 4 5 0 5 8 0 8 13 7 0 1 0 4,600,681 5,960,681   นายสุเมธ เย็นมาก
5524 สุราษฎร์ธานี พุนพิน ท่าโรงช้าง 4 2538 72 2,364 2,408 4,772 5 - 5 6 0 6 10 0 10 16 7 0 0 1 6,678,074 9,106,074 01-6773203 นายทรงกรด ประดิษฐพร
5525 สุราษฎร์ธานี พุนพิน หนองไทร 5 2539 19.92 1,892 1,988 3,880 5 - 5 6 0 6 10 0 10 16 7 0 0 1 4,949,128 6,309,128 01-9793518 นายจรัล เจริญพร
5526 สุราษฎร์ธานี พุนพิน หัวเตย 5 2539 48 1,572 1,474 3,046 7 - 7 8 0 8 12 2 14 22 6 0 0 1 2,118,672 3,478,672 077-268468 นายสุเทพ อินทสุภา
5527 สุราษฎร์ธานี พุนพิน น้ำรอบ 5 2540 65.00 1,194 1,380 2,574 7 - 7 7 1 8 13 1 14 22 7 0 0 1 621,680 1,953,880   นายแคล้ว อินทชาติ
5528 สุราษฎร์ธานี พุนพิน พุนพิน 5 2540 22.80 869 866 1,735 3 - 3 3 1 4 4 2 6 10 5 0 1 0 1,015,449 2,375,449   นายวิโรจน์ อินทร์โท
5529 สุราษฎร์ธานี พุนพิน ท่าข้าม 5 2540 34.60 2,146 2,327 4,473 2 4 6 7 0 7 12 0 12 19 7 0 0 1 1,788,659 3,148,659   นายอมฤต นิจอาคม
5530 สุราษฎร์ธานี พุนพิน กรูด 5 2540 204.00 2,122 2,176 4,298 5 - 5 5 1 6 10 0 10 16 7 0 0 1 1,097,823 2,457,823   นายสัมพันธ์ อินทรกำเนิด
5531 สุราษฎร์ธานี พุนพิน บางงอน 5 2540 92.20 2,264 2,621 4,885 10 - 10 11 0 11 17 3 20 31 7 0 1 0 656,671 1,988,871   นายจำเนียร พิกุลทอง
5532 สุราษฎร์ธานี พุนพิน ตะปาน 5 2540 193.00 1,818 1,814 3,632 5 - 5 6 0 6 9 1 10 16 7 0 0 1 1,173,066 2,533,066   นายจรูญ ตะปินา
5533 สุราษฎร์ธานี พุนพิน ลีเล็ด 5 2540 26.65 1,246 1,989 3,235 8 - 8 9 0 9 14 2 16 25 7 0 0 1 912,455 2,272,455   นายประทีป ยศเมฆ
5534 สุราษฎร์ธานี พุนพิน มะลวน 5 2540 93.40 4,868 3,610 8,478 9 - 9 10 0 10 16 2 18 28 7 0 1 0 1,003,748 2,335,948 077-268583 นายนิพนธ์ ทองสง่า
5535 สุราษฎร์ธานี พุนพิน บางมะเดื่อ 5 2540 77.00 2,081 2,120 4,201 6 - 6 7 0 7 12 0 12 19 7 0 0 1 1,220,559 2,580,559   นายพิสิฎฐ์ ภักดี
5536 สุราษฎร์ธานี พุนพิน ศรีวิชัย 5 2540 21.40 1,146 1,062 2,208 3 - 3 4 0 4 6 0 6 10 5 0 0 1 676,570 -   นายยกนิ่ง ยศเมฆ
5537 สุราษฎร์ธานี พุนพิน บางเดือน 5 2540 77.00 1,287 1,345 2,632 5 - 5 6 0 6 10 0 10 16 7 0 1 0 905,988 2,265,988   นายเรียม ชัยเจริญ
5538 สุราษฎร์ธานี พุนพิน ท่าสะท้อน 5 2540 68.00 2,495 2,692 5,187 6 - 6 7 0 7 11 1 12 19 7 0 1 0 1,646,853 3,006,853   นายธานี เทือกสุบรรณ