Klub esperantistů Brno

Sdružení pro mezinárodní jazyk esperanto v Brně

Klub České esperantské mládeže

v Brně

 

V roce 1901 založen První spolek esperantistů rakouských v Brně

 

program

akce

informace

historie

knihovna

bulletin

aktuálně

osobnosti

Esperante

 

Český

esperantský

svaz

 

Založení

ČES

v Brně

1969

 

Lidská

práva

v esperantu

 

 

 

Historie esperanta v Brně

 

1901:  Založen První spolek esperantistů rakouských v Brně (první oficiální esperantská organizace v tehdejším Rakousku. Současně vznikla v Budapešti první organizace v Uhersku)

 

1903: Název změněn na  Rakouský spolek esperantistů

 

1920: Spolek změnil svůj název na Klub esperantistů v Brně.

 

1927: Zahájen rozhlasový kurz esperanta, publikovaný současně v Radio-Journalu

 

1932: Začalo esperantské vysílání brněnského rozhlasu pod názvem Verda Stacio (Zelená stanice), které trvalo do roku 1937. Z esperantistů se zasloužili hlavně J. V. Šamla, M. Strejčková a Th. Kilian, z herců Karel Höger, Zdenka Švábíková, František Kožík, Jarmila Lázničková, Josef Bezdíček, Vladimír Leraus, Jarmila Kurandová a další, z režisérů Dalibor Chalupa. Mezi esperantisty byla skupina známá pod názvem TRAKT. Mimo jiné odvysílali hry RUR, Bílá nemoc, Grandhotel Nevada, operu Prodaná nevěsta a operety Polská kres a  Na růžích ustláno.  Po válce vysílání pokračovalo z Prahy.

 

1945: Klub obnovil svoji činnost

 

1950: Klub zorganizoval celnostátní sjezd československých esperantistů

 

1952:  Byl zlikvidován celostátní esperantský svaz, tedy i svazový časopis Esperantista, klub však pokračoval ve své činnosti a začal pro své členy vydávat bulletin Bulteno.

 

1969: V Brně byl uspořádán zakládající sjezd nového Českého esperantského svazu (29.-30.3. v Besedním domě) a založen svazový věstník Starto.

 

2001: Klub oslavil 100 let své existence.

 

2002: Založena další esperantská organizace nazvaná Sdružení pro mezinárodní jazyk esperanto v Brně. Středeční schůzky s kulturním programem jsou společné, tři v měsíci organizuje klub, jednu sdružení.

 

2004: Klub oslavil sto let od narození Josefa Vondrouška (svého nejvýznamnějšího předsedy a pilného překladatele K. Čapka a jiných autorů do esperanta ) a Vilibalda Scheibera (hudebníka a pedagoga, který pro klub pořádal koncerty).

 

2005: Klub navštívila delegace esperantistů z partnerského města Rennes, náš zástupce Marek Blahuš zastupoval klub v partnerském městě Stuttgartu na oslavách 100-letého výročí místního klubu. Ing. Vojáček otevřel kurz esperanta na Masarykově univerzitě.

 

2006: Volitelný předmět „esperanto“ na Masarykově univerzitě si zvolilo 80 studentů, z nichž 50 vydrželo do konce. V listopadu se konal v Brně seminář „Jazyky na internetu“ (s jednacím jazykem esperanto), kterého se zúčastnilo 23 studentů z 9 zemí (nejdále z Brazilie a Kanady)  za přispění grantu EU pro mládež. Brněnští mladí esperantisté si založili vlastní klub. 

  

POZNÁMKA:

Mnohem podrobnější dějiny klubu přinášíme v esperantské verzi. Náhodného návštěvníka české verze nechceme přetěžovat podrobnostmi, ke kterým zatím nemá vztah.

 

Hlavní strana

 

Starto

 

UK Praha

1996

 

Prezentace

obcí

v esperantu

 

Verda Stacio