سرشماری عمـومی نفوس ومسکن یکی از عمده‌تـرین راه‌های شناخت کشورها از ویژگی‌های اقتصادی و اجتماعی برای برنامـه ریـزی ، نظارت و ارزیابی خدمـات و فعالیت‌های ملی و منطقه‌ای است . امروزه در اغلب کشـورها سرشماری‌های نفوس به فاصله‌ی 5 یا 10 سال یک بار به مرحله ی اجرا در می‌آید . 

در جمهوری اسلامی ایران  نـیز سرشمـاری عمومی نفوس و مسکن مطابـق ماده‌ی 4 قانون مرکز آمار ایران ، هر ده سال یک بار با فرمان رئیس  جمهوری اجـرا می‌شود . این سرشمـاری در سال‌های 1335، 1345، 1355، 1365 و 1375 منطبق با جدیـدترین  روش‌های علمـی انجام شـده  و در آبان سال 1385 نیزبه مرحله اجرا درآمد .

اخبار سرشماری 1385
جستجو
  مدد از افزايش بيش از ده ميليون نفري جمعيت كشور در ۱۰ سال گذشته خبر دادبخش دوم و پاياني  سرشماری ۱۳۸۵
  رييس مركز آمار: مرجع تعيين حسابهاي ملي تا يك ماه‌آينده مشخص مي‌شود  سرشماری ۱۳۸۵
  رئيس مركز آمار ايران خبر داد: ۴۶۶ هزار خانه خالي از سكنه و كمبود ۷/۱ ميليون واحد مسكوني   سرشماری ۱۳۸۵
  رئیس مرکز آمار ایران :۴۶۶ هزار خانه خالی در کشور وجود دارد / مرجع ملی تعیین حساب‌های ملی به‌زودی مشخص می‌شود  سرشماری ۱۳۸۵
  مدد: با نسبت كنوني دسترسي به اينترنت نمي‌توان دولت الكترونيك ايجاد كرد  سرشماری ۱۳۸۵
1 / 6

 

جستجو