Ministry of Hotels and Tourism
Home | About us | Visitor's Guide | Tourism News | Destinations
Tourism Statistics
| Facts About Myanmar | SaloneFestival.com  | 
Tourist Maps
| Useful Links | Eco-Tourism | Contact us

 

 

The 8 Major National Ethnic Races in Myanmar  

Kachin comprises  (12) different ethnic groups
Kayah comprises   ( 9 ) different ethnic groups
Kayin comprises    (11) different ethnic groups
Chin comprises      (53) different ethnic groups
Bamar comprises   ( 9 ) different ethnic groups
Mon comprises      ( 1 ) different ethnic groups
Rakhine comprises( 7 ) different ethnic groups
Shan comprises      (33) different ethnic groups

Population distribution
Kachin  Kayah  Kayin  Chin  Mon  Rakhine  Shan
Mandalay  Magwe  Bago  Ayeyarwaddy  Sagaing  Yangon 
Tanintharyi

Religious distribution
Kachin  Kayah  Kayin  Chin  Mon  Rakhine  Shan
Mandalay  Magwe  Bago  Ayeyarwaddy  Sagaing  Yangon  Tanintharyi

        Kachin comprises (12) different ethnic groups

(1)   Kachin
(2)   Trone
(3)   Dalaung
(4)   Jinghpaw
(5)   Guari
(6)   Hkahku
(7)   Duleng
(8)   Maru ( Lawgore)
(9)   Rawang
(10) Lashi ( La Chit)
(11) Atsi
(12) Lisu

Kachin 

        Kayah comprises (9) different ethnic groups

(13) Kayah
(14) Zayein
(15) Ka-Yun ( Padaung)
(16) Gheko
(17) Kebar
(18) Bre ( Ka-Yaw)
(19) Manu Manaw
(20) Yin Talai
(21) Yin Baw

Kayah

        Kayin comprises (11) different ethnic groups

 (22) Kayin
(23) Kayinpyu
(24) Pa-Le-Chi
(25) Mon Kayin ( Sarpyu)
(26) Sgaw
(27) Ta-Lay-Pwa
(28) Paku
(29) Bwe
(30) Monnepwa
(31) Monpwa
(32) Shu (Pwo)

   Kayin

        Chin comprises (53) different ethnic groups

(33) Chin
(34) Meithei (Kathe)
(35) Saline
(36) Ka-Lin-Kaw (Lushay)
(37) Khami
(38) Awa Khami
(39) Khawno
(40) Kaungso
(41) Kaung Saing Chin
(42) Kwelshin
(43) Kwangli (Sim)
(44) Gunte (Lyente)
(45) Gwete
(46) Ngorn
(47) Zizan
(48) Sentang
(49) Saing Zan
(50) Za-How
(51) Zotung
(52) Z0-Pe
(53) Zo
(54) Zahnyet (Zanniet)
(55) Tapong
(56) Tiddim (Hai-Dim)
(57) Tay-Zan
(58) Taishon
(59) Thado
(60) Torr
(61) Dim
(62) Dai (Yindu)
(63) Naga
(64) Tanghkul
(65) Malin
(66) Panun
(67) Magun
(68) Matu
(69) Miram (Mara)
(70) Mi-er
(71) Mgan
(72) Lushei (Lushay)
(73) Laymyo
(74) Lyente
(75) Lawhtu
(76) Lai
(77) Laizao
(78) Wakim (Mro)
(79) Haulngo (Mro)
(80) Anu
(81) Anun
(82) Oo-Pu
(83) Lhinbu
(84) Asho (Plain)
(85) Rongtu

  Chin

        Bamar comprises (9) different ethnic groups

 (86) Bamar
(87) Dawei
(88) Beik
(89) Yaw
(90) Yabein
(91) Kadu
(92) Ganan
(93) Salon
(94) Hpon

  Bamar 

        Mon comprises (1) different ethnic groups

(95) Mon

  Mon

        Rakhine comprises (7) different ethnic groups

(96)   Rakhine
(97)   Kamein
(98)   Kwe Myi
(99)   Daingnet
(100) Maramagyi
(101) Mro
(102) Thet

  Rakhine

Shan comprises (33) different ethnic groups

(103) Shan
(104) Yun (Lao)
(105) Kwi
(106) Pyin
(107) Yao
(108) Danaw
(109) Pale
(110) En
(111) Son
(112) Khamu
(113) Kaw (Akha-E-Kaw)
(114) Kokang
(115) Khamti Shan
(116) Hkun
(117) Taungyo
(118) Danu
(119) Palaung
(120) Man Zi
(121) Yin Kya
(122) Yin Net
(123) Shan Gale
(124) Shan Gyi
(125) Lahu
(126) Intha
(127) Eik-swair
(128) Pa-O
(129) Tai-Loi
(130) Tai-Lem
(131) Tai-Lon
(132) Tai-Lay
(133) Maingtha
(134) Maw Shan
(135) Wa

  Shan

Population distribution

Kachin  State

Population        1,254,381
Kachin             37.8%
Kayin                 0.2%
Chin                   0.8%
Bamar              29.1%
Shan                 24.5%
Others                8.1%

Chin State

Population      465,539
Chin               94.1%
Bamar            0.8%
Rakhine          3.7%
Others            1.3%

Rakhine State

Population        2,711,448
Chin                 3.1%
Bamar              0.7%
Rakhine          67.8%
Others            28.4%

Mon State

Population        2,429,861
Kayin             12.7%
Bamar            37.1%
Mon               38.2%
Rakhine            0.2%
Shan                 3.6%
Others              8.0%

Shan  State

Population         4,751,773
Kachin              3.7%
Kayah            12.0%
Kayin               0.4%
Chin                 0.2%
Bamar            11.4%
Rakhine            0.2%
Shan               76.1%
Others              6.7%

Kayah State

Population        261,474
Kayah              54.1%
Kayin                 5.4%
Bamar              20.6%
Shan                 14.8%
Others                5.1%

Kayin State

Population        1,451,226
Kayah              1.3%
Kayin             51.3%
Bamar            14.1%
Mon               17.7%
Rakhine            0.2%
Shan                 8.8%
Others              6.5%

Mandalay Division

Population        6,442,086
Kachin             0.5%
Kayin               0.3%
Chin                 0.1%
Bamar            95.2%
Rakhine            0.1%
Shan                 1.0%
Others              2.7%

Magwe Division

Population        4,483,924
Chin                 2.4%
Bamar              96.7%
Rakhine            0.1%
Others              0.7%

Bago Division

Population        4,971,973
Kayin               4.6%
Chin                 0.8%
Bamar            88.9%
Mon                 0.4%
Rakhine            0.3%
Shan                 1.3%
Others              3.8%

Ayeyarwaddy Division

Population        6,668,947
Kayin               20.4%
Chin                   0.2%
Bamar              75.8%
Mon                   0.1%
Rakhine              1.1%
Others                2.5%

Sagaing Division

Population        5,386,729
Kachin              0.1%
Kayin                0.1%
Chin                  5.1%
Bamar             89.7%
Shan                  4.1%
Others               0.9%

Yangon Division

Population        5,556,223
Kachin             0.1%
Kayin               4.8%
Chin                 0.2%
Bamar             83.5%
Mon                 0.6%
Rakhine            1.1%
Shan                 0.4%
Others              9.2%

Tanintharyi Division

Population        1,324,127
Kayin                 6.5%
Bamar              83.3%
Mon                   2.6%
Shan                   0.4%
Others                7.5%

Religious distribution

Rakhine State

Buddhist            69.7 %
Spiritual              1.2  %
Christian             0.4  %
Hindu                 0.2  %
Islam                28.6  %
Others                0.1  %

Mon State

Buddhist          92.2 %
Spiritual            0.1  %
Christian           0.5  %
Hindu               1.2  %
Islam                6.0  %
Others              0.1  %

Kayin State

Buddhist           83.7 %
Spiritual             0.1  %
Christian            9.4  %
Hindu                0.8  %
Islam                 5.2  %
Others               0.7  %

Shan State

Buddhist           83.9 %
Spiritual             6.5  %
Christian            8.0  %
Hindu                0.3  %
Islam                 1.2  %
Others               0.1  %

Kayah  State

Buddhist           46.2 %
Spiritual             12.5%
Christian          39.7  %
Hindu                0.1  %
Islam                 1.2  %
Others               0.3  %

Kachin  State

Buddhist             57.8 %
Spiritual               2.9  %
Christian            36.4  %
Hindu                  1.2  %
Islam                   1.6  %
Others                 0.2  %

Chin  State

Buddhist            10.8 %
Spiritual            14.2  %
Christian           72.7  %
Hindu                 0.1  %
Islam                  0.1  %
Others                2.2  %

Bago Division

Buddhist         94.3 %
Spiritual            0.3 %
Christian          2.3  %
Hindu              0.7  %
Islam               1.2  %
Others              0.2 %

Mandalay Division

Buddhist            96.0 %
Spiritual            0.04  %
Christian             0.7  %
Hindu                 0.2  %
Islam                  3.0  %
Others                0.1  %

Sagaing Division

Buddhist           93.7 %
Spiritual             0.9  %
Christian            4.2  %
Hindu                0.1  %
Islam                  1.1 %
Others               0.1  %

Magwe  Division

Buddhist         98.9 %
Spiritual            0.3 %
Christian          0.4  %
Hindu              0.1  %
Islam               0.3  %
Others              0.1 %

Tanintharyi Division

Buddhist           8.9 %
Spiritual            0.3 %
Christian          4.7  %
Hindu              0.2  %
Islam               5.8  %
Others             0.1  %

Yangon Division

Buddhist           91.1 %
Spiritual              0.1 %
Christian            2.6  %
Hindu                1.0  %
Islam                 4.9  %
Others               0.3  %

Ayeyarwady Division

Buddhist           93.0 %
Spiritual              0.1 %
Christian            9.6  %
Hindu                0.1  %
Islam                 1.2  %
Others                0.2 %

Top

**********

  Geography
  Climate
  Language
  National Flag
  States and Division
  National Races
  Money