[PTS Vol S - 5] [\z S /] [\f V /]
[PTS Page 420] [\q 420/]
[BJT Vol S 5-2] [\z S /] [\w Vb /]
[BJT Page 270] [\x 270/]

Suttantapiñake
Saüyuttanikàyo
Pa¤camabhàge-dutiyo kaõóo
Mahàvaggo

12. Saccasaüyuttaü
2. Dhammacakkappavattana vaggo

Namo tassa bhagavato arahato sammàsambuddhassa.

12. 2. 1

Dhammacakkappavattana suttaü

3853. Evaü me sutaü, ekaü samayaü bhagavà bàràõasiyaü viharati isipatane migadàye [PTS Page 421] [\q 421/] tatra kho bhagavà pa¤cavaggiye bhikkhå àmantesi: "dve me bhikkhave, antà pabbajitena na sevitabbà1. Yocayàü kàmesu kàmasukhallikànuyogo hãno gammo pothujjaniko anariyo anatthasaühito, yo càyaü attakilamathànuyogo dukkho anariyo anatthasaühito, ete te2 bhikkhave, ubho ante anupagamma majjhimà pañipadà tathàgatena abhisambuddhà cakkhukaraõã ¤àõakaraõã upasamàya abhi¤¤àya sambodhàya nibbànàya saüvattati. Katamà ca sà bhikkhave, majjhimà pañipadà tathàgatena abhisambuddhà cakkhukaraõã ¤àõakaraõã upasamàya abhi¤¤àya sambodhàya nibbànàya saüvattati: ayameva ariyo aññhaïgiko maggo seyyathãdaü: sammàdiññhi sammàsaïkappo sammàvàcà sammàkammanto sammààjãvo sammàvàyàmo sammàsati sammàsamàdhi. Ayaü kho sà bhikkhave, majjhimà pañipadà tathàgatena abhisambuddhà cakkhukaraõã ¤àõakaraõã upasamàya abhi¤¤àya sambodhàya nibbànàya saüvattati.

Idaü kho pana bhikkhave, dukkhaü ariyasaccaü: jàtipi dukkhà jaràpi dukkhà vyàdhipi dukkho maraõampi dukkhaü appiyehi sampayogo dukkho piyehi vippayogo dukkho yampicchaü na labhati tampi dukkhaü saïkhittena pa¤cupàdànakkhandhà dukkhà". Idaü kho pana bhikkhave, dukkhasamudayo3 ariyasaccaü: "yàyaü taõhà ponobhavikà nandiràgasahagatà tatra tatràbhinandinã, seyyathãdaü: kàmataõhà bhavataõhà vibhavataõhà". Idaü kho pana bhikkhave, dukkhanirodho4 ariyasaccaü: yo tassàyeva taõhàya asesaviràganirodho càgo pañinissaggo mutti anàlayo. Idaü kho pana bhikkhave, dukkhanirodhagàminã pañipadà [PTS Page 422] [\q 422/] ariyasaccaü: ayameva ariyo aññhaïgiko maggo, seyyathãdaü: sammàdiññhi sammàsaïkappo sammàvàcà sammàkammanto sammààjãvo sammàvàyàmo sammàsati sammàsamàdhi.

----------------------------

1. Nasevitabbà katame dve-machasaü, syà.

2. Ete kho5machasaü,

3. Samudayaü-machasaü, sãmu.

4. Nirodhaü-machasaü, sãmu.

[BJT Page 272] [\x 272/]

"Idaü dukkhaü ariyasaccanti" me bhikkhave pubbe ananussutesu dhammesu cakkhuü udapàdi ¤àõaü udapàdi pa¤¤à udapàdi vijjà udapàdi àloko udapàdi. Taü kho panidaü dukkhaü ariyasaccaü pari¤¤eyyanti me bhikkhave, pubbe ananussutesu dhammesu cakkhuü udapàdi ¤àõaü udapàdi pa¤¤à udapàdi vijjà udapàdi àloko udapàdi. Taü kho panidaü dukkhaü ariyasaccaü pari¤¤àtanti me bhikkhave, pubbe ananussutesu dhammesu cakkhuü udapàdi ¤àõaü udapàdi pa¤¤à udapàdi vijjà udapàdi àloko udapàdi.

"Idaü dukkhasamudayo ariyasaccanti" me bhikkhave pubbe ananussutesu dhammesu cakkhuü udapàdi ¤àõaü udapàdi pa¤¤à udapàdi vijjà udapàdi àloko udapàdi. Taü kho panidaü dukkhasamudayo ariyasaccaü pahàtabbanti me bhikkhave, pubbe ananussutesu dhammesu cakkhuü udapàdi ¤àõaü udapàdi pa¤¤à udapàdi vijjà udapàdi àloko udapàdi. Taü kho panidaü dukkhasamudayo ariyasaccaü pahãnanti me bhikkhave, pubbe ananussutesu dhammesu cakkhuü udapàdi ¤àõaü udapàdi pa¤¤à udapàdi vijjà udapàdi àloko udapàdi.

"Idaü dukkhanirodho ariyasaccanti" me bhikkhave pubbe ananussutesu dhammesu cakkhuü udapàdi ¤àõaü udapàdi pa¤¤à udapàdi vijjà udapàdi àloko udapàdi. Taü kho panidaü dukkhanirodho ariyasaccaü sacchikàtabbanti me bhikkhave, pubbe ananussutesu dhammesu cakkhuü udapàdi ¤àõaü udapàdi pa¤¤à udapàdi vijjà udapàdi àloko udapàdi. Taü kho panidaü dukkhanirodho ariyasaccaü sacchikatanti me bhikkhave, pubbe ananussutesu dhammesu cakkhuü udapàdi ¤àõaü udapàdi pa¤¤à udapàdi vijjà udapàdi àloko udapàdi.

"Idaü dukkhanirodhagàminã pañipadà ariyasaccanti" me bhikkhave pubbe ananussutesu dhammesu cakkhuü udapàdi ¤àõaü udapàdi pa¤¤à udapàdi vijjà udapàdi àloko udapàdi. Taü kho panidaü dukkhanirodhagàminã pañipadà ariyasaccaü bhàvetabbanti me bhikkhave, pubbe ananussutesu dhammesu cakkhuü udapàdi ¤àõaü udapàdi pa¤¤à udapàdi vijjà udapàdi àloko udapàdi. Taü kho panidaü dukkhanirodhagàminã pañipadà ariyasaccaü bhàvitanti me bhikkhave, pubbe ananussutesu dhammesu cakkhuü udapàdi ¤àõaü udapàdi pa¤¤à udapàdi vijjà udapàdi àloko udapàdi.

Yàvakãva¤ca me bhikkhave, imesu catusu ariyasaccesu evaü tiparivaññaü dvàdasàkàraü yathàbhåtaü ¤àõadassanaü na suvisuddhaü ahosi, neva tàvàhaü bhikkhave, [PTS Page 423] [\q 423/] sadevake loke samàrake sabrahmake sassamaõabràhmaõiyà pajàya sadevamanussàya anuttaraü sammàsambodhiü abhisambuddho1 pacca¤¤àsiü. Yato ca kho me bhikkhave, imesu catusu ariyasaccesu evaü tiparivaññaü dvàdasàkàraü yathàbhåtaü ¤àõadassanaü suvisuddhaü ahosi, athàhaü bhikkhave, sadevake loke samàrake sabrahmake sassamaõabràhmaõiyà pajàya sadevamanussàya anuttaraü sammàsambodhiü abhisambuddho pacca¤¤àsiü. ¥àõa¤ca pana me dassanaü udapàdi akuppà me cetovimutti, ayamantimà jàti natthidàni punabbhavoti. Idamavoca bhagavà attamanà pa¤cavaggiyà bhikkhå bhagavato bhàsitaü abhinandunti.

--------------------------

1. Abhisambuddhoti-machasaü.

[BJT Page 274] [\x 274/]

Imasami¤ca pana veyyàkaraõasmiü bha¤¤amàne àyasmato koõóa¤¤assa virajaü vãtamalaü dhammacakkhuü udapàdi: "yaü ki¤ci samudayadhammaü sabbantaü nirodhadhammanti". Pavattite ca pana bhagavatà1 dhammacakke bhummà devà saddamanussàvesu: "etaü bhagavatà bàràõasiyaü isipatane migadàye anuttaraü dhammacakkaü pavattitaü appativattiyaü samaõena và bràhmaõena và devena và màrena và brahmunà và kenaci và lokasminti". Bhummànaü devànaü saddaü sutvà càtummahàràjikà devà saddamanussàvesuü: "etaü bhagavatà bàrànasiyaü isipatane migadàye anuttaraü dhammacakkaü pavattitaü appativattiyaü2 samaõena và bràhmaõena và devena và màrena và brahmunà và kenaci và lokasminti". Càtummahàràjikànaü devànaü saddaü sutvà tàvatiüsà devà saddamanussàvesuü: "etaü bhagavatà bàràõasiyaü isipatane migadàye anuttaraü dhammacakkaü pavattitaü appativattiyaü2 samaõena và bràhmaõena và devena và màrena và brahmunà và kenaci và lokasminti". Tàvatiüsànaü devànaü saddaü sutvà yàmà devà saddamanussàvesuü: "etaü bhagavatà bàràõasiyaü isipatane migadàye anuttaraü dhammacakkaü pavattitaü appativattiyaü2 samaõena và bràhmaõena và devena và màrena và brahmunà và kenaci và lokasminti". Yàmànaü devànaü saddaü sutvà tusità devà saddamanussàvesuü: "etaü bhagavatà bàràõasiyaü isipatane migadàye anuttaraü dhammacakkaü pavattitaü appativattiyaü2 samaõena và bràhmaõena và devena và màrena và brahmunà và kenaci và lokasminti". Tusitànaü devànaü saddaü sutvà nimmàõaratã devà saddamanussàvesuü: "etaü bhagavatà bàràõasiyaü isipatane migadàye anuttaraü dhammacakkaü pavattitaü appativattiyaü2 samaõena và bràhmaõena và devena và màrena và brahmunà và kenaci và lokasminti". Tusitànaü devànaü saddaü sutvà paranimmitavasavattã3 devà saddamanussàvesuü: "etaü bhagavatà bàràõasiyaü isipatane migadàye anuttaraü dhammacakkaü pavattitaü appativattiyaü2 samaõena và bràhmaõena và devena và màrena và brahmunà và kenaci và lokasminti". Paranimmitavasavattãnaü devànaü saddaü sutvà brahmakàyikà devà saddamanussàvesuü: "etaü bhagavatà bàràõasiyaü isipatane migadàye anuttaraü dhammacakkaü pavattitaü [PTS Page 424] [\q 424/] appativattiyaü2 samaõena và bràhmaõena và devena và màrena và brahmunà và kenaci và lokasminti".

Itiha tena khaõena tena muhuttena yàva brahmalokà saddo abbhugga¤chi. Aya¤ca dasasahassã lokadhàtu saïkampi sampakampi sampavedhi. Appamàõo ca uëàro obhàso loke pàturahosi: atikkamma4 devànaü devànubhàvanti. Atha kho bhagavà udànaü5 udànesi: "a¤¤àsi vata bho koõóa¤¤o, a¤¤àsi vata bho koõóa¤¤oti". Itihidaü àyasmato koõóa¤¤assa a¤¤àkoõóa¤¤ottheva6 nàmaü ahosãti.

12. 2. 2

Tathàgata suttaü

3854. Idaü dukkhaü ariyasaccanti bhikkhave, tathàgatànaü pubbe ananussutesu dhammesu cakkhuü udapàdi, ¤àõaü udapàdi, pa¤¤à udapàdi, vijjà udapàdi, àloko udapàdi. Taü kho panidaü dukkhaü ariyasaccaü pari¤¤eyyanti bhikkhave, tathàgatànaü pubbe ananussutesu dhammesu cakkhuü udapàdi, ¤àõaü udapàdi, pa¤¤à udapàdi, vijjà udapàdi, àloko udapàdi. Taü kho panidaü dukkhaü ariyasaccaü pari¤¤àtanti bhikkhave, tathàgatànaü pubbe ananussutesu dhammesu cakkhuü udapàdi, ¤àõaü udapàdi, pa¤¤à udapàdi, vijjà udapàdi, àloko udapàdi.

--------------------------

1. Ca bhagavatà-syà.

2. Appañivattiyaü-machasaü, syà

3. Vasavattino-sãmu.

4. Atikkammeva-syà.

5. Idaü udànaü-machasaü.

6. A¤¤àsikoõóa¤¤ottheva-machasaü.

[BJT Page 276] [\x 276/]

Idaü dukkhasamudayo ariyasaccanti bhikkhave, tathàgatànaü pubbe ananussutesu dhammesu cakkhuü udapàdi, ¤àõaü udapàdi, pa¤¤à udapàdi, vijjà udapàdi, àloko udapàdi. Taü kho panidaü dukkhasamudayo ariyasaccaü pahàtabbanti bhikkhave, tathàgatànaü pubbe ananussutesu dhammesu cakkhuü udapàdi, ¤àõaü udapàdi, pa¤¤à udapàdi, vijjà udapàdi, àloko udapàdi. Taü kho panidaü dukkhasamudayo ariyasaccaü pahãnanti bhikkhave, tathàgatànaü pubbe ananussutesu dhammesu cakkhuü udapàdi, ¤àõaü udapàdi, pa¤¤à udapàdi, vijjà udapàdi, àloko udapàdi.

Idaü dukkhanirodho ariyasaccanti bhikkhave, tathàgatànaü pubbe ananussutesu dhammesu cakkhuü udapàdi, ¤àõaü udapàdi, pa¤¤à udapàdi, vijjà udapàdi, àloko udapàdi. Taü kho panidaü dukkhanirodho ariyasaccaü sacchikàtabbanti bhikkhave, tathàgatànaü pubbe ananussutesu dhammesu cakkhuü udapàdi, ¤àõaü udapàdi, pa¤¤à udapàdi, vijjà udapàdi, àloko udapàdi. Taü kho panidaü dukkhanirodho ariyasaccaü [PTS Page 425] [\q 425/] sacchikatanti bhikkhave, tathàgatànaü pubbe ananussutesu dhammesu cakkhuü udapàdi, ¤àõaü udapàdi, pa¤¤à udapàdi, vijjà udapàdi, àloko udapàdi.

Idaü dukkhanirodhagàminã pañipadà ariyasaccanti bhikkhave, tathàgatànaü pubbe ananussutesu dhammesu cakkhuü udapàdi, ¤àõaü udapàdi, pa¤¤à udapàdi, vijjà udapàdi, àloko udapàdi. Taü kho panidaü dukkhanirodhagàminã ariyasaccaü bhàvetabbanti bhikkhave, tathàgatànaü pubbe ananussutesu dhammesu cakkhuü udapàdi, ¤àõaü udapàdi, pa¤¤à udapàdi, vijjà udapàdi, àloko udapàdi. Taü kho panidaü dukkhanirodhagàminã pañipadà ariyasaccaü bhàvitanti bhikkhave, tathàgatànaü pubbe ananussutesu dhammesu cakkhuü udapàdi, ¤àõaü udapàdi, pa¤¤à udapàdi, vijjà udapàdi, àloko udapàdi.

12. 2. 3

Khandha suttaü

3855. Cattàrimàni bhikkhave, ariyasaccàni. Katamàni cattàri: dukkhaü ariyasaccaü, dukkhasamudayo ariyasaccaü dukkhanirodho ariyasaccaü dukkhanirodhagàminã pañipadà ariyasaccaü. Katama¤ca bhikkhave, dukkhaü ariyasaccaü: pa¤cupàdànakkhandhàtissa vacanãyaü. Katame pa¤ca: seyyathãdaü: råpåpàdànakkhandho1 vedanåpàdànakkhandhà sa¤¤åpàdànakkhandho saïkhàråpàdànakkhandho vi¤¤àõåpàdànakkhandho, idaü vuccati bhikkhave, dukkhaü ariyasaccaü.

Katama¤ca bhikkhave, dukkhasamudayo ariyasaccaü: yàyaü taõhà ponobhavikà nandiràgasahagatà tatra tatràbhinandinã seyyathãdaü: kàmataõhà bhavataõhà vibhavataõhà. Idaü vuccati bhikkhave, dukkhasamudayo ariyasaccaü.

Katama¤ca bhikkhave, dukkhanirodho ariyasaccaü: yo tassàyeva taõhàya asesa viràganirodho càgo pañinissaggo mutti anàlayo. Idaü vuccati bhikkhave, dukkhanirodho ariyasaccaü.

--------------------------

1. Vacanãyaü, seyyathãdaü råpåpàdànakkhandho-machasaü.

Vacanãyaü, katame pa¤ca? Råpåpàdànakkhandho-syà.

[BJT Page 278] [\x 278/]

Katama¤ca bhikkhave, dukkhanirodhagàminã pañipadà ariyasaccaü: ayameva ariyo aññhaïgiko maggo. Seyyathãdaü: sammàdiññhi sammàsaïkappo sammàvàcà sammàkammanto sammààjãvo sammàvàyàmo sammasati sammàsamàdhi. Idaü vuccati bhikkhave, dukkhanirodhagàminã pañipadà ariyasaccaü. [PTS Page 426] [\q 426/] imàni kho bhikkhave, cattàri ariyaccàni. Tasmàtiha bhikkhave, idaü dukkhanti yogo karaõãyo, ayaü dukkhasamudayoti yogo karaõãyo, ayaü dukkhanirodhoti yogo karaõãyo, ayaü dukkhanirodhagàminã pañipadàti yogo karaõãyoti.

12. 2. 4

âyatanasuttaü

3856. Cattàrimàni bhikkhave, ariyasaccàni, katamàni cattàri: dukkhaü ariyasaccaü, dukkhasamudayo ariyasaccaü, dukkhaniredho ariyasaccaü, dukkhanirodhagàminã pañipadàti ariyasaccaü. Katama¤ca bhikkhave, dukkhaü ariyasaccaü: cha ajjhattikàni àyatanànãtissa vacanãyaü. Katamàni cha: cakkhàyatanaü sotàyatanaü ghànàyatanaü jivhàyatanaü kàyàyatanaü manàyatanaü. Idaü vuccati bhikkhave, dukkhaü ariyasaccaü.

Katama¤ca bhikkhave, dukkhasamudayo ariyasaccaü: yàyaü taõhà ponobhavikà nandiràgasahagatà tatra tatràbhinandinã seyyathãdaü: kàmataõhà bhavataõhà vibhavataõhà. Idaü vuccati bhikkhave, dukkhasamudayo ariyasaccaü.

Katama¤ca bhikkhave, dukkhanirodho ariyasaccaü: yo tassàyeva taõhàya asesaviràganirodho càgo pañinissaggo mutti anàlayo, idaü vuccati bhikkhave, dukkhanirodho ariyasaccaü.

Katama¤ca bhikkhave, dukkhanirodhagàminã pañipadà ariyasaccaü: ayameva ariyo aññhaïgiko maggo. Seyyathãdaü: sammàdiññhi sammàsaïkappo sammavàcà sammàkammanto sammààjãvo sammàvàyàmo sammàsati sammàsamàdhi. Idaü vuccati bhikkhave, dukkhanirodhagàminã pañipadà ariyasaccaü. Imàni kho bhikkhave, cattàri ariyasaccàni. Tasmàtiha bhikkhave, idaü dukkhanti yogo karaõãyo, ayaü dukkhasamudayoti yogo karaõãyo, ayaü dukkhanirodhoti yogo karaõãyo, ayaü dukkhanirodhagàminã pañipadàti yogo karaõãyoti.

12. 2. 5

Dhàraõa suttaü

3857. Dhàretha no tumhe bhikkhave, "mayà cattàri ariyasaccàni desitànã"ti. Evaü vutte a¤¤ataro bhikkhu bhagavantaü etadavoca: [PTS Page 427] [\q 427/] ahaü kho bhante, dhàremi. "Bhagavatà cattàri ariyasaccàni desitànã"ti. Yathàkathaü pana tvaü bhikkhu dhàresi "mayà cattàri ariyasaccàni desitànã"ti. Dukkhaü khvàhaü bhante, bhagavatà

[BJT Page 280] [\x 280/]

Pañhamaü ariyasaccaü desitaü dhàremi. Dukkhasamudayo khvàhaü bhante, bhagavatà dutiyaü ariyasaccaü desitaü dhàremi. Dukkhanirodho khvàhaü bhante, bhagavatà tatiyaü ariyasaccaü desitaü dhàremi. Dukkhanirodhagàminã pañipadà khvàhaü bhante bhagavatà catutthaü ariyasaccaü desitaü dhàremi. Evaü khvàhaü bhante dhàremi bhagavatà cattàri ariyasaccàni desitànãti.

Sàdhu sàdhu bhikkhu, sàdhu kho tvaü bhikkhu, dhàresi mayà cattàri ariyasaccàni desitàni. Dukkhaü kho bhikkhu mayà pañhamaü ariyasaccaü desitaü, tathà naü dhàrehi. Dukkhasamudayo kho bhikkhu mayà dutiyaü ariyasaccaü desitaü, tathà naü dhàrehi. Dukkhanirodho kho bhikkhu mayà tatiyaü ariyasaccaü desitaü tathà naü dhàrehi. Dukkhanirodhagàminã pañipadà kho bhikkhu mayà catutthaü ariyasaccaü desitaü tathà naü dhàrehi. Evaü kho bhikkhu, dhàrehi mayà cattàri ariyasaccàni desitàni. Tasmàtiha bhikkhu idaü "dukkha'nti yogo karaõãyo, ayaü dukkhasamudayoti yogo karaõãyo, ayaü dukkhanirodhoti yogo karaõãyo, ayaü "dukkhanirodhagàminã pañipadàti"ti yogo karaõãyoti.

12. 2. 6

Dutiyadhàraõasuttaü

3858. Dhàretha no tumhe bhikkhave, "mayà cattàri ariyasaccàni desitànã"ti. Evaü vutte a¤¤ataro bhikkhu bhagavantaü etadavoca: "ahaü kho bhante, dhàremi bhagavatà cattàri ariyasaccàni desitànã"ti. "Yathàkathaü pana tvaü bhikkhu dhàresi mayà cattàri ariyasaccàni desitànã"ti? [PTS Page 428] [\q 428/] dukkhaü kho'haü bhante, "bhagavatà pañhamaü ariyasaccaü desitaü" dhàremi. Yo hi koci bhante, samaõo và bràhmaõo và evaü vadeyya: "netaü dukkhaü pañhamaü ariyasaccaü samaõena1 gotamena desitaü, ahametaü dukkhaü pañhamaü ariyasaccaü paccakkhàya a¤¤aü dukkhaü pañhamaü ariyasaccaü pa¤¤àpessàmã"ti netaü ñhànaü vijjati.

Dukkhasamudayaü kho'haü bhante, bhagavatà dutiyaü ariyasaccaü desitaü dhàremi. Yo hi koci bhante, samaõo và bràhmaõo và evaü vadeyya: "netaü dukkhasamudayo ariyasaccaü samaõena gotamena desitaü, ahametaü dukkhasamudayaü dutiyaü ariyasaccaü paccakkhàya a¤¤aü dukkhasamudayaü dutiyaü ariyasaccaü pa¤¤à passàmã"ti netaü ñhànaü vijjati.

Dukkhanirodhaü kho'haü bhante, bhagavatà tatiyaü ariyasaccaü desitaü dhàremi. Yo hi koci bhante, samaõo và bràhmaõo và evaü vadeyya: "netaü dukkhanirodho tatiyaü ariyaccaü samaõena gotamena desitaü, ahametaü dukkhanirodhaü tatiyaü ariyasaccaü paccakkhàya a¤¤aü dukkhanirodhaü tatiyaü ariyasaccaü pa¤¤àpessàmã"ti netaü ñhànaü vijjati.

--------------------------

1. Ariyasaccaü yaü samaõena-machasaü, syà.

[BJT Page 282] [\x 282/]

Dukkhanirodhagàminiü pañipadaü kho'haü bhante, bhagavatà catutthaü ariyasaccaü desitaü dhàremi. Yo hi koci bhante, samaõo và bràhmaõo và evaü vadeyya: "netaü dukkhanirodhagàminãpañipadà catutthaü ariyasaccaü samaõena gotamena desitaü. Ahametaü dukkhanirodhagàminiü pañipadaü catutthaü ariyasaccaü paccakkhàya a¤¤aü dukkhanirodhagàminiü pañipadaü catutthaü ariyasaccaü pa¤¤àpessàmã"ti netaü ñhànaü vijjati. Evaü kho'haü bhante, dhàremi bhagavatà cattàri ariyasaccàni desitànãti.

Sàdhu sàdhu bhikkhu, sàdhu kho tvaü bhikkhu, dhàresi. Mayà cattàri ariyasaccàni desitàni. Dukkhaü kho bhikkhu mayà pañhamaü ariyasaccaü desitaü. Tathà naü dhàrehi. Yo hi koci bhikkhu samaõo và brahmaõo và evaü vadeyya: "netaü dukkhaü pañhamaü ariyasaccaü samaõena gotamena desitaü. Ahametaü dukkhaü pañhamaü ariyasaccaü paccakkhàya a¤¤aü dukkhaü pañhamaü ariyasaccaü pa¤¤àpessàmã"ti netaü ñhànaü vijjati. Dukkhasamudayaü kho bhikkhu mayà dutiyaü ariyasaccaü desitaü. Tathà naü dhàrehi. Yo hi koci bhikkhu samaõo và bràhmaõo và evaü vadeyya, "netaü dukkhasamudayaü dutiyaü ariyasaccaü samaõena gotamena desitaü. Ahametaü dukkhasamudayaü dutiyaü ariyasaccaü paccakkhàya a¤¤aü dukkhasamudayaü dutiyaü ariyasaccaü pa¤¤àpessàmã"ti netaü ñhànaü vijjati. Dukkhanirodhaü kho bhikkhu mayà tatiyaü ariyasaccaü desitaü. Tathà naü dhàrehi. Yo hi koci bhikkhu samaõo và bràhmaõo và evaü vadeyya, "netaü dukkhanirodhaü tatiyaü ariyasaccaü samaõena gotamena desitaü. Ahametaü dukkhanirodhaü tatiyaü ariyasaccaü paccakkhàya a¤¤aü dukkhanirodhaü tatiyaü ariyasaccaü pa¤¤àpessàmã"ti netaü ñhànaü vijjati.

Dukkhanirodhagàminã pañipadà kho bhikkhu mayà catutthaü ariyasaccaü desitaü. Tathà naü dhàrehi. Yo hi koci bhikkhu samaõo và bràhmaõo và evaü vadeyya: [PTS Page 429] [\q 429/] "netaü dukkhanirodhagàminã pañipadà catutthaü ariyasaccaü samaõena gotamena desitaü. Ahametaü dukkhanirodhagàminiü pañipadaü catutthaü ariyasaccaü paccakkhàya a¤¤aü dukkhanirodhagàminiü pañipadaü catutthaü ariyasaccaü pa¤¤àpessàmã"ti netaü ñhànaü vijjati. Evaü kho tvaü bhikkhu dhàrehi mayà cattàri ariyasaccàni desitàni. Tasmàtiha bhikkhu, idaü dukkhanti yogo karaõãyo, ayaü dukkhasamudayoti yogo karaõãyo, ayaü dukkhanirodhoti yogo karaõãyo, ayaü dukkhanirodhagàminã pañipadàti yogo karaõãyoti.

12. 2. 7

Avijjàsuttaü

3859. Atha kho a¤¤ataro bhikkhu yena bhagavà tenupasaïkami. Upasaïkamitvà bhagavantaü abhivàdetvà ekamantaü nisãdi. Ekamantaü nisinno kho so bhikkhu bhagavantaü etadavoca: "avijjà avijjàti" bhante, vuccati, katamà nu kho bhante, avijjà? Kittàvatà ca avijjàgato hotãti? Yaü kho bhikkhu, dukkhe a¤¤àõaü, dukkhasamudaye a¤¤àõaü, dukkhanirodhe a¤¤àõaü, dukkhanirodhagàminiyà pañipadàya a¤¤àõaü ayaü vuccati bhikkhu, avijjà, ettàvatà ca avijjàgato hoti. Tasmàtiha bhikkhu, idaü dukkhanti yogo karaõãyo, ayaü dukkhasamudayoti yogo karaõãyo, ayaü dukkhanirodhoti yogo karaõãyo, ayaü dukkhanirodhagàminã pañipadàti yogo karaõãyoti.

[BJT Page 284] [\x 284/]

12. 2. 8

Vijjàsuttaü

3860. Atha kho a¤¤ataro bhikkhu yena bhagavà tenupasaïkami. Upasaïkamitvà bhagavantaü abhivàdetvà ekamantaü nisãdi. Ekamantaü nisinno kho so bhikkhu bhagavantaü etadavoca: "vijjà vijjàti" bhante, vuccati, katamà nu kho bhante, vijjà, kittàvatà ca vijjàgato hotãti? [PTS Page 430] [\q 430/] yaü kho bhikkhu, dukkhe ¤àõaü, dukkhasamudaye ¤àõaü, dukkhanirodhe ¤àõaü, dukkhanirodhagàminiyà pañipadàya ¤àõaü ayaü vuccati bhikkhu, vijjà, ettàvatà ca vijjàgato hoti. Tasmàtiha bhikkhu, idaü dukkhanti yogo karaõãyo, ayaü dukkhasamudayoti yogo karaõãyo, ayaü dukkhanirodhoti yogo karaõãyo, ayaü dukkhanirodhagàminã pañipadàti yogo karaõãyoti.

12. 2. 9

Saïkàsanasuttaü

3861. Idaü dukkhaü ariyasaccanti bhikkhave, mayà pa¤¤attaü. Tattha aparimàõà vaõõà, aparimàõà vya¤janà, aparimàõà saïkàsanà, itipidaü dukkhaü ariyasaccanti. Idaü dukkhasamudayo ariyasaccanti bhikkhave, mayà pa¤¤attaü. Tattha aparimàõà vaõõà, aparimàõà vya¤janà, aparimàõà saïkàsanà, itipidaü dukkhasamudayo ariyasaccanti. Idaü dukkhanirodho ariyasaccanti bhikkhave, mayà pa¤¤attaü. Tattha aparimàõà vaõõà, aparimàõà vya¤janà, aparimàõà saïkàsanà, itipidaü dukkhanirodho ariyasaccanti. Idaü dukkhanirodhagàminã pañipadà ariyasaccanti bhikkhave, mayà pa¤¤attaü tattha aparimàõà vaõõà, aparimàõà vya¤janà, aparimàõà saïkàsanà. Itipidaü dukkhanirodhagàminã pañipadà ariyasaccanti. Tasmàtiha bhikkhave, idaü dukkhanti yogo karaõãyo, ayaü dukkhasamudayoti yogo karaõãyo, ayaü dukkhanirodhoti yogo karaõãyo, ayaü dukkhanirodhagàminã pañipadàti yogo karaõãyoti.

12. 2. 10

Tathasuttaü

3862. Cattàrimàni bhikkhave, tathàni avitathàni ana¤¤athàni. Katamàni cattàri: idaü dukkhanti bhikkhave, tathametaü avitathametaü ana¤¤athametaü. Ayaü dukkhasamudayoti tathametaü avitathametaü ana¤¤athametaü. Ayaü dukkhanirodhoti tathametaü avitathametaü ana¤¤athametaü. [PTS Page 431] [\q 431/] ayaü dukkhanirodhagàminã pañipadàti tathametaü avitathametaü ana¤¤athametaü. Imàni kho bhikkhave, cattàri tathàni avitathàni ana¤¤athàni. Tasmàtiha bhikkhave, idaü dukkhanti yogo karaõãyo, ayaü dukkhasamudayoti yogo karaõãyo, ayaü dukkhanirodhoti yogo karaõãyo, ayaü dukkhanirodhagàminã pañipadàti yogo karaõãyoti.

Dhammacakkappavattanavaggo dutiyo.

Tatruddànaü:

Tathàgatena dve vuttà khandhà àyatanàni ca,

Dhàraõà ca dve avijjà vijjà saïkàsanà tathàti.