Breer i Norge

Skriv ut denne siden

Mange breer
Mer enn 2600 km2 av Norges landareal er dekket av isbreer. Dette er fordelt på vel 700 breer i Sør-Norge og vel 900 i Nord-Norge, men likevel slik at over 60% av brearealet finnes sør for Trøndelag. Den største breen på Norges fastland er Jostedalsbreen med et areal på 487 km2. Se kart med de seks største breene i Norge og tabell med oversikt oversikt over de største breene i Norge.

Frontposisjonmålinger – resultat 2007
Les om frontposisjonsmålinger her.

Brerapport 2006 
NVEs b
redata publiseres i en årlig rapport. Den nyeste rapporten ble publisert i april 2007 og omfatter bremålingene i 2006 (massebalanse på 12 breer, endringer av frontposisjon på 28 breer). I tillegg er det et eget kapittel om brevarisjoner i Aurlandsfjellene. Se siste brerapport: Glaciological investigations in Norway in 2006 (pdf). En liste over alle rapportene og informasjon om bestilling av rapporter finner du her

Norges isbreer minket kraftig i 2006
I en populærvitenskapelig artikkel NVE har publisert i Cicerone 2/2007 oppsummeres breendingene i 2006. Les hele artikkelen: 'Norges isbreer minket kraftig i 2006'. NVEs massebalansedata viser rekordstor minking av norske breer i 2006. En kombinasjon av lite snø om vinteren og en varm sommer og høst førte til store underskudd på alle breene. Mange av breene fikk det største underskuddet som er målt noensinne.

Breer og klima
Breer er følsomme for klimaendringer og er av FNs klimapanel (IPCC) ansett som en nøkkelindikator for globale og regionale klimaendringer. Den globale oppvarmingen vil kunne få store konsekvenser for norske breer. Les mer om breer og klima her.

 


 

-----

hae/2007
 
VannVann