برای جست‌و‌جوی معادل واژه مورد نظر خود آن را وارد نماييد و معادل فارسی را انتخاب کنيد.
در صورتی که واژه ای که وارد نموده ايد به لاتين است و می خواهيد ترکيب هايی از آن را جست‌و‌جو نماييد واژه بيگانه را انتخاب کنيد.
انتخاب حوزه باعث می شود تا نتايج نزديک تری به واژه مورد نظر به عنوان نتيجه جست‌و‌جو انتخاب شوند.
واژه های مصوب

عناصر جست‌و‌جو
کمک و راهنمايی
واژه  
حوزه زبان