Het korps Ingenieurs

Van oudsher hadden de gewesten ingenieurs in dienst, die belast waren met het ontwerpen en onderhouden van vestingwerken. Hoewel zij geen militaire rang hadden werden zij steeds als militair beschouwd, integenstelling tot hun collega's, die dijken en andere aardwerken construeerden en civiel-ingenieurs werden genoemd. Door de benoeming van een inspecteur-generaal van fortificatiën op 20-08-1688 werden de ingenieurs in één korps opgenomen, de Dienst der Fortificatiën, en voortaan op gelijke wijze betaald. Onder Menno, Baron van Coehoorn, de derde inspecteur-generaal, kwam een formatie tot stand waarbij de ingenieurs verdeeld werden in drie klassen. Ook benoemde hij directeuren der approches, die de leiding kregen bij belegeringen en in 1710 ingedeeld werden in twee klassen.

In 1713, toen de Spaanse Successieoorlog ten einde liep, werden in alle vestingen ingenieurs benoemd, die met het toezicht op alle fortificatiewerkzaamheden belast waren. In dien meer ingenieurs in een vesting dienden (wat vooral in grote vestingen voorkwam), waren de Eerstaanwezende Ingenieurs' verantwoordelijk voor alle fortificatiewerken. In 1714 werden de eerstaanwezendschappen regionaal samengevoegd tot departementen, waarover directeuren het bevel voerden.

Alle fortificatiewerken werden uitgevoerd door burgers, in vredetijd door aannemers, in oorlogstijd door (dikwijls gepreste) boeren. Alleen in de naderingsloopgraven en de onderaardse ganen werkten mineurs en sappeurs.

Verschillende ingenieurs en directeuren hadden ook rangen bij de infanterie, terwijl de inspecteur-generaal bijna altijd een generaalsrang bij dat wapen had. Op 01-11-1740 werd de benaming van de in 1688 opgerichtte Dienst der Fortificatiën gewijzigd in het Korps Ingenieurs dat bleef bestaan uit de inspecteur-generaal directeuren 1e en 2e klasse ingenieurs 1e, 2e en 3e klasse en extra-ordinaris-ingenieurs.

Pas in 1750 kregen de directeuren en ingenieurs militaire rangen in het korps en wel:

 Directeur der 1e klasse kolonel-directeur
   "   " 2e  "  luitenant-kolonel-directeur
 Ingenieurs " 1e  "  majoor-ingenieur
   "   " 2e  "  kapitein-ingenieur
   "   " 3e  "  luitenant-ingenieur

Een deel van de ingenieurs 2e klasse had de rang van kapitein-luitenant, na 1808 genaamd kapitein-ingenieur 2e klasse. De extra-ordinaris ingenieurs werde pas in 1806 luitenant-ingenieur (de 3e klassers werden toen 1e luitenant-ingenieur) en in 1814 tweede luitenant-ingenieur.

Tijdens de regering van Koning Lodewijk (1806-1810) werd de benaming van het korps op 18-07-1806 gewijzigd in Korps der Genie, terwijl een jaar later op 15-11-1807 de genie en artillerie werden samengevoegd tot het Koninklijk Korps der Artillerie en Genie, maar generaal-majoor Krayenhoff bleef inspecteur-generaal der genie. Op 10-08-1810 werd het korps opgeheven.

Korpscommandanten tot 1810

Directeuren-generaal van Fortificatiën

 20-08-1688 A François du Pui Heer van Chambom
 15-10-1692 B Charles du Pui de l'Epinasse, ovel, 00-09-1695
 16-10-1695 C Menno Baron van Coehoorn, 26-10-1674 majoor, 22-02-1679
       kolonel-commandant, 21-11-1690 kolonel, 26-07-1692 
       generaal-majoor, 30-09-1695 luitenant-generaal der
       infanterie, 18-11-1697 tevens meester-generaal der artillerie, 
       overl, 17-03-1704 
 1703-1704 D vacant
 29-06-1709 E Guillaume le Vasseur des Rocques, vóór 1702 ingenieur, 
       21-02-1707 directeur van de approches, luitenant-kolonel
       (titulair), 07-05-1710 brigadier, 11-03-1727 
       generaal-majoor der infanterie, overl, 00-00-1730
 10-10-1730 F Chistiaan Frederik Hertell, 12-06-1692 ingenieur 3e klasse,
       1703 1e klasse, 17-09-1704 directeur van de approches, 
       26-10-1706 kapitein, 27-04-1707 luitenant-kolonel, 19-07-1710
       kolonel, 11-03-1727 brigadier, 24-08-1739 generaal-majoor,
       11-11-740 luitenant-generaal, 16-05-1747 generaal der
       infanterie, overl. 17-10-1749 
 1710-1749 G vacant 
 14-03-1766 H Pierre de la Rive, 00-00-1711 extra-ordinaris ingenieur, 
       08-12-1724 ingenieur 3e klasse, 15-07-1735 2e klasse,
       31-12-1737 1e klasse, 11-11-1746 luitenant-kolonel en
       directeur 2e klasse, 08-05-1748 kolonel en directeur 1e
       klasse, 17-10-1749 waarnemend directeur-generaal van
       fortificatiën, 14-03-1766 generaal-majoor der infanterie,
       overl. 00-00-1771 
 14-08-1772 I Zacharias Christiaan Stuten, 27-05-1726 extra-ordinaris
       ingenieur, 20-05-1727 ingenieur 3e klasse, 22-08-1737 
       2e klasse, 09-04-1745 1e klasse, 09-05-1748 luitenant-kolonel
       en directeur 2e klasse, 27-11-1757 kolonel-directeur, 
       22-08-1772 generaal-majaar der infanterie, overl. 00-00-1774
 15-03-1774 J Carel Diederik Dumoulin, 01-05-1744 extra-ordinaris
       ingenieur, 00-00-1745 sous-luitenant-ingenieur, 05-11-1757
       majoor-ingenieur, 16-01-1769 kolonel-commandant van het
       Regiment Mineurs, 15-03-1774 generaal-majoor der infanterie,
       00-05-1776 kolonel van het Regiment Mineurs, 15-07-1787
       luitenant-generaal der infanterie, overl. 00-00-1793 
 24-03-1793 K François Samuel de Veye, 05-11-1742 extra-ordinaris
       ingenieur, 08-09-1747 ingenieur 3e klasse, 22-04-1748
       kapitein-ingenieur, 22-09-1763 majoor-ingenieur, 24-08-1772
       luitenant-kolonel-directeur en luitenant-kolonel van het
       Regiment Mineurs, 12-09-1777 kolonel-directeur en kolonel-
       commandant van het Regiment Mineurs, 24-03-1793 kolonel van
       het Regiment Mineurs en generaal-majoor der infanterie, 
       00-00-1795 ontslagen 
 09-07-1795 L Hermanus van Hooff, 22-01-1762 extra-ordinaris ingenieur, 
       21-02-1765 luitenant-ingenieur, 17-03-1774 kapitein-
       luitenant-ingenieur, 26-09-1778 kapitein-ingenieur, 
       28-12-1789 majoor-ingenieur (bleef tot 1803 in functie met 
       de rang van kolonel) 
 00-00-1803 M vacant

Inspecteur-generaal der Genie (1807-1810)

 02-12-1807 A Cornelis Rudolph Theodorus Krayenhoff, 20-05-1774 extra-
       ordinaris ingenieur, 30-03-1782 luitenant-ingenieur, 
       00-00-1789 ontslagen, 08-07-1795 luitenant-kolonel ingenieur,
       30-05-1798 luitenant-kolonel-directeur, 29-04-1806 kolonel-
       direoteur, 02-12-1807 generaal-majoor, 12-03-1814 luitenant-
       generaal en inspecteur-generaal van fortificatiën, 
       14-05-1826 ontheven van het oommando over het Korps 
       Ingenieurs, 10-05-1830 gepensioneerd met behoud van 
       tractement, overl. 24-11-1840 te Nijmegen

Officieren van het Korps Ingenieurs 1688-1810

Directeur der Approcehes (1695-1710)

Directeuren der 1e klasse (1710-1750)

Kolonels-directeur (1750-1814)

 16-10-1695 A Johan Alberdingh 
      B Balthasar Hasard, 29-10-1699 majoor der infanterie, 
       13-05-1703 gesneuveld voor Bonn 
      C Tobias Reynhard, 07-03-1680 majoor, 21-02-1687 luitenant-
       kolonel, 08-05-1693 kolonel, 16-04-1704 brigadier der
       infanterie, 02-07-1704 dodelijk gewond bij Donauwörth
      D Johan Vleugels, sedert 1693 luitenant-kolonel der mariniers,
       Overl. 00-00-1702 
      E Johan Bernard van Volkershoven, 30-06-1691 luitenant-
       kwartiermeester-generaal, 01-01-1694 kwartiermeester-
       generaal der cavalerie. Doet op 14-05-1705 afstand van alle
       militaire charges 
 21-05-1705 F Martin Langenhaye, voor 1702 ingenieur 3e klasse, 27-04-1707 
       luitenant-kolonel der infanterie 
      G Abraham Gerardin, 00-00-1702 ingenieur 2e klasse, 00-00-1703 
       1e klasse, overl. 00-00-1705
      H Luvas du Mee, 00-00-1702 reede ingenieur 1e klasse, 
       08-03-1704 directeur 2e klasse 
 27-02-1706 I Hendrik Casimir van Coehoorn, 08-08-1707 luitenant-kolonel
       der infanterie 
 02-03-1706 J Johan Vinck, 02-03-1706 extra-ordinaris ingenieur, 19-11-1706
       ingenieur 2e klasse 
 31-10-1724 K Willem de Bruen, 00-00-1702 reede ingenieur 3e klasse, 
       29-07-1709 directeur 2e klasse, 07-05-1710 luitenant-kolonel,
       08-12-1728 kolonel der infanterie, overl. 00-07-1735 
 16-10-1730 L Herman Mellema, 00-00-1705 ingenieur 2e klasse, 00-00-1708 1e
       klasse, 29-07-1709 directeur 2e klasse, 07-05-1810 luitenant-
       kolonel, 16-10-1730 kolonel der infanterie, overl. 00-00-1731
 28-09-1731 M Pierre de Jassaud, 22-03-1702 ingenieur 3e klasse, 00-00-1704 
       1e klasse, 1801 1710 directeur 2e klasse, 07-05-1710 
       luitenant-kolonel, 16-10-1730 kolonel der infanterie, overl. 
       00-00-1737 
 15-07-1735 N Cornelis van Bommel, 22-03-1703 extra-ordinaris ingenieur, in
       1706 ingenieur 3e klasse, 00-00-1711 1e klasse, 01-11-1724
       directeur 2e klasse, 00-00-1725 luitenant-kolonel, 23-07-1735
       kolonel der infanterie, overl. 00-00-1737 
 31-12-1737 O Bernard Jacob de Roy, 00-00-1704 ingenieur 3e klasse, 
       00-00-1710 2e klasse, 00-00-1711 1e klasse, 21-12-1725 extra-
       ordinaris directeur, 10-10-1730 directeur 2e klasse, 
       17-10-1730 luitenant-kolonel, 31-12-1737 kolonel der 
       infanterie, overl. 00-00-1747 
 02-01-1738 P George Lodewijk Mosburger, 09-04-1704 extra-ordinaris
       ingenieur, 17-09-1712 ingenieur 2e klasse, 1713 1e klasse,
       21-12-1725 extra-ordinaris directeur, 28-09-1731 directeur 2e
       klasse en luitenant-kolonel der infanterie, 02-01-1738 
       kolonel, overl. 00-00-1746 
 03-08-1744 Q Hendrik Draak, 00-00-1709 ingenieur 3e klasse, 00-00-1711 2e
       klasse, 06-10-1722 kapitein der pontonniers, 11-10-1730
       ingenieur 1e klasse, 15-07-1735 directeur 2e klasse en
       luitenant-kolonel der infanterie, 03-08-1744 kolonel,
       overl. 00-00-1746 
 04-05-1746 R Adriaan van Dun, 20-09-1708 extra-ordinaris ingenieur, 1710
       ingenieur 3e klasse, 08-12-1724 2e klasse, 09-08-1734 1e 
       klasse, 31-12-1737 directeur 2e klasse en luitenant-kolonel
       der infanterie, 04-05-1746 kolonel 
 09-05-1748 S Jean Adam Samuel de Veye de Burine, 08-12-1724 ingenieur 3e
       klasse, 01-07-1734 2e klasse, 31-12-1737 1e klasse, 
       28-04-1746 directeur 2e klasse en luitenant-kolonel der 
       infanterie, 08-06-1750 kolonel 
 30-08-1751 T Aadriaan Willem le Vasseur des Rocques, 27-05-1726 extra-
       ordinaris ingenieur, 10-09-1726 directeur 3e klasse, 
       18-05-1736 2e klasse, 10-05-1739 1e klasse, 01-09-1747
       luitenant-kolonel der infanterie, 30-08-1751 kolonel-
       directeur, overl. 00-08-1768 
 20-08-1768 U Pierre Dominique des Maretz, 21-12-1712 extra-ordinaris
       ingenieur, 04-05-1734 naar Suriname als ingenieur 3e klasse,
       05-10-1744 2e klasse, 01-11-1753 luitenant-kolonel-directeur 
 27-09-1771 V Hendrik Vonk, 10-09-1726 extra-opdinaris ingenieur, 
       07-06-1728 ingenieur 3e klasse, 30-12-1737 2e klasse,
       28-04-1746 1e klasse, ??? 39-01-1751 luitenant-kolonel-
       directeur, overl. 00-04-1787 
 00-10-1771 W Bernard Jacob de Roy, 21-07-1735 extra-ordinaris ingenieur,
       21-08-1737 ingenieur 3e klasse, 00-00-1750 majoor-ingenieur, 
       27-11-1760 luitenant-kolonel-ingenieur
 09-01-1776 X Jan Dirk van Wijck, 21-07-1734 extra-opdinaris ingenieur, 
       15-07-1735 ingenieur 3e klasse, 31-01-1751 majoor-ingenieur,
       27-01-1768 luitenant-kolonel-ingenieur, overl. 00-05-1780 
 26-09-1778 Y Nicolaas Nixenius, 23-10-1743 extra-opdinaris ingenieur, 
       24-10-1747 ingenieur 3e klasse, 22-04-1748 kapitein-
       ingenieur, 17-10-1768 majoor-ingenieur, 24-08-1772 
       luitenant-kolonel-directeur, 18-07-1793 generaal-majoor der
       infanterie en 1795 ontslagen 
 15-10-1787 Z Joran Frederik Schouster, 27-12-1743 extra-opdinaris 
       ingenieur, 00-00-1774 sous-luitenant-ingenieur, 30-01-1751
       luitenant-ingenieur, 00-06-1764 kapitein-ingenieur, 
       08-05-1772 majoor-ingenieur, 23-01-1776 luitenant-kolonel-
       directeur 
 10-11-1792 AA Hero Waslander, 15-08-1747 ingenieur 3e klasse, 00-00-1748
        luitenant-ingenieur, 02-03-1750 kapitein-luitenant-
        ingenieur, 18-12-1772 kapitein-ingenieur, 23-01-1776 
        majoor-ingenieur, 26-09-1778 luitenant-kolonel-directeur 
 08-07-1795 AB Zacharias Christiaan Stuten, 20-05-1760 luitenant-ingenieur,
        25-09-1771 kapitein-luitenant-ingenieur, 26-09-1778
        kapitein-ingenieur, 15-09-1780 majoor-ingenieur, 15-04-1793
        luitenant-kolonel-directeur, verliet 00-00-1803 de dienst 
      AC Jan Jacob Freytag, 00-05-1759 extra-opdinaris ingenieur, 
        25-05-1761 luitenant-ingenieur, 26-09-1778 kapitein-
        ingenieur, 23-12-1787 majoor-ingenieur, 05-09-1793 
        luitenant-kolonel-directeur, 03-06-1803 gepensioneerd als
        genepaar-majoor 
      AD Bernard Willem de Roy van Wichem, 14-06-1764 extra-opdinaris
        ingenieur, 04-11-1767 kapitein-luitenant-ingenieur, 
        26-09-1778 kapitein-ingenieur, 05-11-1790 majoor-ingenieur,
        05-09-1793 luitenant-koloneL-directeur, 18-02-1802
        gepensioneerd als genepaar-majoor 
 02-12-1807 AE Johan George Siderius, 12-01-1778 extra-opdinaris ingenieur,
        21-03-1784 luitenant-ingenieur, 15-06-1793 kapitein-
        ingenieur, 09-07-1795 luitenant-kolonel-ingenieur, 
        28-03-1806 luitenant-kolonel-directeur met rang van kolonel,
        16-03-1814 kolonel, 24-11-1816 genepaar-majoor 

Directeuren der 2e klasse (1710-1750)

Luitenant-kolonels-directeur (1750-1814)

 00-00-1710 A Hendrik Sas van den Bosch, 00-00-1702 ingenieur 3e klasse,
       00-00-1704 2e klasse, 00-00-1718 majoor der infanterie,
       overl. 00-00-1724 
 05-10-1744 B Philip Perroteau, 00-00-1710 ingenieur 3e klasse, 26-01-1725
       2e klasse, 09-11-1735 1e klasse
      C Willem Coenraad Hertell, 00-00-1711 extra-opdinaris
       ingenieur, 08-12-1724 ingenieur 3e klasse, 30-01-1733 2e
       klasse, 18-05-1736 1e klasse 
 00-12-1757 D Frederik Gerard Meybaum, 13-03-1733 extra-ordinaris
       ingenieur, 04-05-1734 ingenieur 3e klasse, 09-04-1745 2e
       klasse, 19-07-1745 kapitein-ingenieur 
 28-08-1768 E Herman Geersema, 24-06-1735 extra-opdinaris ingenieur, 
       18-05-1736 ingenieur 3e klasse, 08-08-1747 kapitein-
       ingenieur, 31-01-1751 majoor-ingenieur, 00-11-1770 kolonel
       (titulair) 
 27-09-1771 F Zacharias Christiaan Stuten, 31-12-1737 extra-ordinaris
       ingenieur, 21-07-1741 ingenieur 3e klasse, 11-06-1748
       kapitein-ingenieur, 14-03-1752 majoor-ingenieur, 24-08-1772
       kolonel (titulair) 
 00-12-1771 G Albrt Christiaan Veltgen, 28-09-1735 extra-ordinaris
       ingenieur, 31-12-1737 ingenieur 3e klasse, 00-11-1760 majoor-
       ingenieur, overl. 00-00-1772 
 24-08-1772 H Jacob Pierlinck, 01-02-1748 luitenant-ingenieur, 00-04-1759
       kapitein-ingenieur, 24-08-1772 kolonel (titulair) 
 16-09-1774 I Eenst Willem Berg, 22-10-1742 extra-opdinaris ingenieur, 
       17-05-1747 luitenant-ingenieur, 00-01-1754 kapitein-
       ingenieur, 17-01-1769 majoor-ingenieur 
 03-04-1775 J Rochus van Suchtelen, 23-10-1743 extra-ordinaris ingenieur,
       31-01-1751 kapitein-luitenant-ingenieur, 02-01-1764 kapitein-
       ingenieur, 08-05-1772 majoor-ingenieur, 22-06-1779 kolonel
       (titulair)
      K Douwe Hartman van Harinxma thoe Heegh, 17-03-1744 extra-
       ordinaris ingenieur, 12-12-1747 luitenant-ingenieur, 
       00-12-1757 kapitein-ingenieur, 27-09-1771 majoor-ingenieur, 
       12-09-1777 kolonel (titulair) 
 24-01-1776 L Johan Baptist Ricard, 01-05-1774 extra-ordinaris ingenieur,
       31-01-1751 kapitein-luitenant-ingenieur, 27-01-1768 kapitein-
       ingenieur, 08-05-1772 majoor-ingenieur, overl. 00-08-1780 
 26-09-1778 M Johan George Stahlschmid, 01-05-1744 extra-ordinaris
       ingenieur, 14-03-1752 kapitein-luitenant-ingenieur, 
       17-01-1769 kapitein-ingenieur, 24-01-1776 majoor-ingenieur
      N Lodewijk Schuller, 01-05-1744 extra-ordinaris ingenieur,
       00-11-1753 kapitein-luitenant-ingenieur, 28-03-1770 kapitein-
       ingenieur, 24-01-1776 majoor-ingenieur, 15-11-1790 kolonel
       (titulair) 
      O Nicolaas Cornelis Tieboel, 23-10-1743 extra-ordinaris
       ingenieur, 00-11-1760 kapitein-luitenant-ingenieur, 
       25-09-1771 kapitein-ingenieur, 24-01-1776 majoor-ingenieur, 
       00-11-1792 kolonel (titulair) 
      P Cornelis Jacob van de Graaff, 00-04-1759 extra-ordinaris
       ingenieur, 01-05-1761 luitenant-ingenieur, 18-12-1772 
       kapitein-luitenant-ingenieur, 24-01-1776 luitenant-kolonel 
       ingenieur, 26-09-1778 kapitein van compagnie invalides te 
       Klundert, 00-09-1784 demissie en gouverneur van de 
       Kaapkolonie, 10-11-1794 generaal-majoor 
 15-09-1780 Q Marinus van der Horst, 08-03-1745 extra-ordinaris ingenieur,
       31-01-1751 luitenant-ingenieur, 27-11-1760 kapitein-
       luitenant-ingenieur, 25-09-1771 kapitein-ingenieur, 
       26-09-1778 majoor-ingenieur 
 30-08-1785 R Arnoldus Johannes de Bock, 20-05-1760 extra-ordinaris
       ingenieur, 22-01-1762 luitenant-ingenieur, 29-04-1773
       kapitein-luitenant-ingenieur, 26-09-1778 kapitein-ingenieur,
       00-11-1778 grootmajoor te Klundert, 30-08-1785 majoor-
       ingenieur en luitenant-kolonel (titulair) 
 05-08-1790 S Rudolph Rummerink, 30-10-1757 luitenant-ingenieur, 20-01-1769
       kapitein-luitenant-ingenieur, 26-09-1778 majoor-ingenieur
      T Adecco Willem de Kiers, 27-11-1757 luitenant-ingenieur, 
       28-08-1768 kapitein-luitenant-ingenieur, 10-10-1777 kapitein-
       ingenieur, 26-09-1778 majoor-ingenieur
      U Samuel Kupfer, 18-05-1759 luitenant-ingenieur, 22-11-1770
       kapitein-luitenant-ingenieur, 26-09-1778 kapitein-ingenieur,
       15-09-1780 majoor-ingenieur 
 04-11-1796 V Cornelis Gockinga, 08-02-1769 extra-ordinaris ingenieur, 
       12-11-1775 luitenant-ingenieur, 30-01-1782 kapitein-
       ingenieur, 08-07-1795 luitenant-kolonel ingenieur, 28-03-1806
       kolonel (titulair) 
 31-03-1800 W Anthony van den Heuvel, 12-02-1769 extra-ordinaris ingenieur, 
       19-03-1776 luitenant-ingenieur, 30-01-1782 kapitein-
       ingenieur, 09-07-1795 luitenant-kolonel ingenieur 
 02-12-1807 X Barthold Hendrik van Schallern, 12-04-1777 extra-ordinaris 
       ingenieur, 03-07-1781 luitenant-ingenieur, 15-06-1793 en
       09-07-1795 kapitein-ingenieur, 28-12-1801 luitenant-kolonel
       ingenieur 

Luitenant-ko1onels-ingenieur (1795-1814)

 08-07-1795 A Johan Nicolaas le Fevre de Montigny, 24-04-1769 extra-
       ordinaris ingenieur, 01-10-1776 luitenant-ingenieur, 
       30-01-1782 kapitein-ingenieur 
 09-07-1795 B Egbert Hania, 02-11-1768 extra-ordinaris ingenieur, 
       29-03-1773 luitenant-ingenieur, 15-09-1780 kapitein-ingenieur 
 14-07-1797 C Jacob Arnoldus van Kesteren, 05-09-1780 extra-ordinaris 
       ingenieur, 07-04-1788 luitenant-ingenieur, 08-07-1795 
       kapitein-ingenieur, 18-08-1814 opnie~ luitenant-kolonel 
       ingenieur 
 19-06-1798 D Gabinus Geradus Siderius, 24-08-1780 extra-ordinaris
       ingenieur, 23-12-1787 luitenant-ingenieur, 09-07-1795
       kapitein-ingenieur 
 02-03-1800 E Gilles Johannes le Fevre de Montigny, 18-04-1782 extra-
       ordinaris ingenieur, 11-08-1791 luitenant-ingenieur, 
       09-07-1795 kapitein-ingenieur, 16-03-1814 opnieuw luitenant-
       kolonel ingenieur 

Ingenieurs der 1e klasse (1702-1750)

Majoors-ingenieur (1750-1814)

 1702-1713 A Johan Hebbeling 
 1702-1702 B Pieter la Borde 
 1702-1706 C Coenraad Coenradi 
 1702-1704 D Pierre Marotin 
 1702-1706 E Johan Franrçois van Volkershoven 
 1705-1711 F Tite d'Aubigny, van 1702 tot 1705 ingenieur 3e klasse 
 1705-1708 G Charles Robay, van 1704 tot 1705 ingenieur 2e klasse 
 1707-1708 H Louis Melot, 02-03-1706 extra-ordinaris ingenieur 
 1709-1710 I Johan van der Broek, 00-00-1702 ingenieur 3e klasse, 
       00-00- 1707 2e klasse 
 1709-1709 J Arnold Willem Holthuys, 07-03-1705 extra-ordinaris ingenieur, 
       00-00-1706 ingenieur 3e klasse, 00-00-1708 2e klasse 
 1709-1713 K Willem Paen, 00-00-1702 ingenieur 3e klasse, 00-00-1708 2e
       klasse 
 1709-1709 L Hendrik Pergaury, 00-00-1702 ingenieur 2e klasse 
 1709-1710 M Johan Abraham Rietquetselaer, 00-00-1704 extra-ordinaris
       ingenieur, 02-03-1706 ingenieur 3e klasse 
 1710-1715 N Johan de la Grave, 15-04-1705 extra-ordinaris ingenieur, 
       02-03-1706 ingenieur 3e klasse, 01-07-1715 verdronken bij
       Scheveningen 
 1710-1715 O Herman Landsbergen, 00-00-1704 extra-ordinaris ingenieur,
        00-00-1707 ingenieur 3e klasse, 00-00-1708 2e klasse 
 1712-1715 P Johan Nicolaas van Loon, 00-00-1704 extra-ordinaris
       ingenieur, 02-03-1706 ingenieur 3e klasse, 00-00-1710 2e
       klasse 
 1712-1715 Q Anthony Seys, 00-00-1702 ingenieur 2e klasse 
 1710-1734 R Hendrik Landsbergen, 00-00-1734 eervol ontslagen (=Herman??) 
 08-12-1724 S Denis Bourdet, 00-12-1702 ingenieur 3e klasse, 00-00-1712 2e
       klasse, 11-02-1741 overl. te deventer 
 26-01-1725 T Anthony Theodore de Lane du Thay, 20-12-1708 ingenieur 3e
       klasse, 08-12-1724 2e klasse, overl. 00-00-1735 
 28-09-1731 U Johan Adolph Meybaum, overl. 00-00-1735 
 15-07-1735 V Frederik Stuten, 15-10-1708 extra-ordinaris ingenieur, 
       04-08-1710 ingenieur 3e klasse, 08-12-1724 2e klasse, overl.
       00-00-1739 
 23-02-1741 W Joban Ernst Hertell, 28-10-1729 ingenieur 3e klasse,
       15-07-1740 majoor der infanterie, 19-09-1742 luitenant-
       kolonel, 13-07-1747 kolonel-commandant, 14-03-1766 
       generaal-majoor, 00-08-1770 kq1onel van het regiment
       infanterie nr 15, 24-08-1772 luitenant-generaal der
       infanterie, overl. 00-00-1783 
 05-10-1744 X Etienne Fregier, 00-00-1711 extra-ordinaris ingenieur, 
       08-12-1724 ingenieur 3e klasse, 16-07-1734 kapitein der
       infanterie, 22-09-1735 ingenieur 2e klasse, overl. 
       00-00- 1746 
      Y Eggerink van Tiddinga, 28-10-1729 extra-ordinaris ingenieur,
       17-11-1729 ingenieur 3e klasse, 03-03-1744 luitenant-
       kwartiemeester-generaal, 02-05-1746 kapitein der 
       pontonniers, 13-06-1746 kwartiermeester-generaal, 05-03-1748
       generaal-majoor der infanterie, 14-03-1766 luitenant-
       generaal, overl. 00-00-1779 
 01-08-1747 Z François Steyguer, 14-04-1747 kapitein met rang van
       luitenant-kolonel van compagnie Zwitserse Gardes op Utrecht,
       21-04-1749 1e luitenant-kolonel van het regiment Zwitserse
       gardes, 01-09-1749 met rang van kolonel
 30-08-1748 AA Jean Philip Prevost, 16-12-1737 extra-ordinaris ingenieur,
        23-02-1741 ingenieur 3e klasse
      AB Jean Nicolaas Joseph d"Awance de Lonchain, 05-11-1747
        ingenieur 3e klasse 
 00-12-1757 AC Otto Tamminga du Tour, 21-07-1741 ingenieur 3e kksse, 
        14-11-1769 kolonel (titulair)
 00-01-1768 AD Cornelis van Suchtelen, 21-07-1747 extra-ordinaris
        ingenieur, 18-11-1746 ingenier 3e klasse, 22-04-1748
        kapitein-ingenieur 
 26-09-1778 AE Joban Jacob Geyler, 28-01-1754 luitenant-ingenieur,
        17-10-1768 kapitein-luitenant-ingenieur, 23-02-1778
        kapitein-ingenieur 
      AF J.H. Koch, 14-03-1753 luitenant-ingenieur, 18-10-1768
        kapitein-luitenant-ingenieur
      AG Cornelis Jobannes Krayenhoff, 30-01-1751 luitenant-
        ingenieur, 16-01-1769 kapitein-luitenant-ingenieur, 
        00-00-1783 ontslagen 
 24-04-1789 AH Anthony Johannes Wiedeman, 25-05-1761 extra-ordinaris
        ingenieur, 07-12-1764 luitenant-ingenieur, 29-05-1773
        kapitein-luitenant-ingenieur, 26-09-1778 kapitein-ingenieur 
 05-08-1790 AI Hendrik Justus Michiel van Boecop, 02-01-1764 extra-
        ordinaris ingenieur, 03-07-1767 kapitein-luitenant-
        ingenieur, 26-09-1778 kapitein-ingenieur 
 23-11-1792 AJ Douwe Edsart Lemker, 21-02-1764 extra-ordinaris ingenieur,
        18-09-1768 kapitein-luitenant-ingenieur, 26-09-1778
        kapitein-ingenieur
 18-07-1793 AK Willem van Hooff, 29-06-1767 extra-ordinaris ingenieur, 
        20-06-1769 kapitein-luitenant-ingenieur, 17-01-1780 
        kapitein-ingenieur 
      AL Dirk de Cocq van Neerijnen, 05-08-1767 extra-ordinaris
        ingenieur, 22-11-1770 luitenant-ingenieur, 25-05-1780
        kapitein-ingenieur 
      AM Christiaan Schuller, 27-08-1767 extra-ordinaris ingenieur,
        25-09-1771 luitenant-ingenieur, 13-08-1780 kapitein-
        ingenieur 
      AN Gerrit Spengler, 12-11-1768 extra-ordinaris ingenieur, 
        18-12-1772 luitenant-ingenieur, 15-09-1780 kapitein-
        ingenieur 
      AO Leonardus François Marie de Veye, 12-11-1768 extra-ordinaris
        ingenieur, 05-04-1773 luitenant-ingenieur, 25-09-1780
        kapitein-ingenieur 

Ingenieurs der 2e klasse (1702-1745)

Kapiteins-ingenieur (1745-1814)

 1702-1702 A Guillaume de Chastillon 
      B François Everhard I
 1702-1713 C Pieper Mongy
 1704-1710 D Jan Meyers 
 21-02-1705 E Christoffel Carel IJsbrandts 
 1708-1708 F Christiaan Happach, 07-03-1705 extra-ordinaris ingenieur,
       00-00-1707 ingenieur 2e klasse 
 1706-1709 G Godefror Jacoby, 00-00-1702 ingenieur 3e klasse, 02-03-1706
       2e klasse 
 1708-1715 H Samuel du Rey, 02-03-1704 extra-ordinaris ingenieur, 
       00-00-1707 ingenieur 3e klasse 
 1709-1710 I François Hardy, 00-00-1705 ingenieur 3e klasse 
 1709-1713 J Joban Pets, 00-00-1702 extra-ordinaris ingenieur, 00-00-1704
       ingenieur 3e klasse 
 1709-1711 K Pieter de la Rocque, 07-03-1705 extra-ordinaris ingenieur
      L Johan Scion, 02-03-1706 extra-ordinaris ingenieur 
 1710-1713 M Pierre Lambremont, 00-00-1704 extra-ordinaris ingenieur, 
       00-00-1708 ingenieur 3e klasse 
 1710-1718 N Pieter Gijsbert Noot, 07-03-1705 extra-ordinaris ingenieur,
       00-00-1708 ingenieur 3e klasse 
 1710-1715 O Pierre Prades de la Ramiere, 08-03-1704 extra-ordinaris
       ingenieur, 00-00-1708 ingenieur 3e klasse 
 1711-1715 P Louis de Bernonville, 00-00-1708 extra-ordinaris ingenieur
 1711-1715 Q Sebastiaan Meyer, 00-00-1703 ingenieur 3e klasse 
 1711-1726 R Levijn Eppinger, overl. 00-00-1726 
 1712-1717 S Gerard Moor, 00-00-1708 extra-ordinaris ingenieur, 00-00-1709
       ingenieur 3e klasse 
 1712-1715 T Arent van Tongeren, 00-00-1704 ingenieur 3e klasse, overl. 
       00-02-1717 
 1713-1717 U Hendrik Reets, 00-00-1710 extra-ordinaris ingenieur, 
       00-00-1712 ingenieur 3e klasse 
 08-12-1724 V Samuel Durr, overl. 00-00-1729
      W Dirk de With, 18-06-1711 ingenieur 3e klasse, overl. 
       00-01-1733 
 31-10-1726 X François David Cochius, 00-00-1719 ingenieur 3e klasse, 
       10-07-1734 majoor der infanterie, overl. 00-00-1734 
 28-11-1729 Y Elie de Maurain, 00-00-1711 ingenieur 3e klasse 
 11-10-1730 Z Isaac le Menon, 03-03-1709 extra-ordinaris ingenieur, 
       00-00-1710 ingenieur 3e klasse 
 28-09-1731 AA Cornelis Brands, 18-06-1710 ingenieur 3e klasse 
 09-08-1734 AB Etienne Marlet, 00-00-1711 extra-ordinaris ingenieur,
        08-12-1724 ingenieur 3e klasse 
 09-11-1735 AC Godefridus Roelands, 00-00-1712 extra-ordinaris ingenieur,
        09-11-1725 ingenieur 3e klasse 
 23-02-1741 AD Coenraad Haan, 07-12-1729 extra-ordinaris ingenieur, 
        11-02-1732 ingenieur 3e klasse 
 21-02-1743 AE Hendrik du Ban, 07-12-1729 extra-ordinaris ingenieur, 
        31-02-1732 ingenieur 3e klasse, 28-05-1747 kapitein-
        ingenieur 
 11-03-1746 AF Jan Hubert van den Heuvel, 13-03-1733 extra-ordinaris
        ingenieur, 04-05-1734 ingenieur 3e klasse, 30-01-1751
        kapitein-ingenieur, overl. 00-00-1771 
 28-04-1746 AG Cornelis van Bommel junior, 13-03-1733 extra-ordinaris
        ingenieur, 01-07-1734 ingenieur 3e klasse, 22-04-1748
        kapitein-ingenieur, overl. 00-00-1769 
 18-11-1746 AH Jean Antoine Bonnet, 11-11-1733 extra-ordinaris ingenieur,
        09-08-1734 ingenieur 3e klasse, 22-04-1748 kapitein-
        ingenieur, 00-03-1772 luitenant-kolonel (titulai), overl. 
        00-00-1775 
 17-05-1747 AI Nicolaas Staphorst, 13-07-1734 extra-ordinaris ingenieur,
        09-06-1735 ingenieur 3e klasse 
 05-11-1744 AJ Pieter Wildschut, 07-12-1729 extra-ordinaris ingenieur, 
        30-01-1733 ingenieur 3e klasse 
 11-06-1748 AK Johan Bernard Prevost, 21-07-1741 extra-ordinaris ingenieur,
        01-12-1745 ingenieur 3e klasse, 12-04-1748 kapitein-
        ingenieur, overl. 00-00-1764 
 17-07-1748 AL Jean de Lage, 00-00-1763 luitenant-kolonel van het regiment
        Mineurs, 18-03-1766 kolonel-commandant, overl. 00-00-1768 
 05-11-1753 AM Everhardus Johannes Scherlenski, 21-07-1741 extra-ordinaris 
        ingenieur, 09-04-1745 ingenieur 3e klasse, 05-11-1753 
        kapitein-ingenieur, 19-11-1771 luitenant-kolonel (titulair) 
 17-11-1757 AN Isaac Carel van Wijck, 02-01-1743 extra-ordinaris ingenieur,
        overl. 00-00-1765 
 27-11-1760 AO Johan Bernard van Imbyze van Batenburg, 23-10-1743 extra-
        ordinaris ingenieur, 25-08-1748 ingenieur 3e klasse, overl.
        00-00-1766 
 27-11-1768 AP Johan Baptist Spanoghe, 03-11-1748 ingenieur, 30-01-1751 
        kapitein-luitenant-ingenieur, 22-01-1776 majoor (titulair),
        00-00-augustus 1790 ontslagen 
 20-10-1768 AQ D. de Veaux, 14-12-1748 luitenant-ingenieur, 30-01-1751
        kapitein-luitenant-ingenieur, 24-09-1776 majoor (titulair),
        overl. 00-00-1778 
 17-10-1768 AR Mattheus van Oosterzee, 01-05-1744 extra-ordinaris 
        ingenieur, 30-01-1751 kapitein-luitenant-ingenieur, overl.
        00-01-1773 
 20-01-1769 AS Jan Willem Croiset, 01-05-1744 extra-ordinaris ingenieur, 
        05-11-1753 kapitein-luitenant-ingenieur, overl. 
        00-11-1770 
 22-11-1770 AT Hendrik Lotzy, 26-03-1745 extra-ordinaris ingenieur, 
        28-01-1754 kapitein-luitenant-ingenieur, 00-00-1772
        luitenant-kolonel bij het regiment Mineurs, overl. 
        00-00-1773 
 31-03-1772 AU Friedrich Holm, 20-03-1748 ingenieur 3e klasse, 27-11-1757
        kapitein-luitenant-ingenieur, 24-01-1776 majoor (titulair),
        overl. 00-00-1785 
 05-04-1773 AV Joannes Josephus de Cleisheim, 25-06-1745 extra-ordinaris 
        ingenieur, 03-04-1748 ingenieur 3e klasse, 31-01-1751 
        luitenant-ingenieur, 01-05-1761 kapitein-luitenant- 
        ingenieur, 29-01-1778 luitenant-kolonel (titulair), 
        overl. 00-00-1790 
 11-11-1775 AW Andreas Johannes Knollaerd, 13-04-1745 extra-ordinaris 
        ingenieur, 30-01-1751 luitenant-ingenieur, 13-07-1764 
        kapitein-luitenant-ingenieur 
 19-03-1776 AX Mattheus Siderius, 25-05-1745 extra-ordinaris ingenieur, 
        30-01-1751 luitenant-ingenieur, 07-12-1764 kapitein-
        luitenant-ingenieur, 00-00-1777 luitenant-kolonel 
        (titulair), overl. 00-00-1779 
 26-09-1778 AZ Hieronimus Emanuel van Barnstad, 00-060-1752 extra-ordinaris 
        ingenieur, 02-01-1767 luitenant-ingenieur, 06-04-1772 
        kapitein-luitenant-ingenieur, overl. 00-00-1786 
      BA Dicedo Gijsbert Bernardus Daalhof, 13-07-1764 extra-
        -ordinaris ingenieur, 28-01-1768 luitenant-ingenieur, 
        01-10-1776 kapitein-luitenant-ingenieur, overl. 00-00-1786
      BB Jacob Trip, 17-10-1768 luitenant-ingenieur, overl. 
        00-00-1786 
      BC Jan Pieter van Suchtelen, 01-02-1768 extra-ordinaris 
        ingenieur, 06-04-1772 luitenant-ingenieur, 00-07-1783
        ontslagen
      BD J.W. Valckenaer, 07-12-1764 extra-ordinaris ingenieur, 
        28-08-1768 luitenant-ingenieur, 10-10-1768 tot 10-10-1777 
        kapitein-luitenant-ingenieur, overl. 00-00-1781 
 19-01-1779 BE Adriaan van Helden, 05-06-1767 extra-ordinaris ingenieur, 
        18-10-1768 luitenant-ingenieur, overl. 00-00-1787/88 
      BF A.J. Imbyze van Batenburg, 20-10-1768 extra-ordinaris 
        ingenieur, 31-07-1772 luitenant-ingenieur, overl. 00-00-1781 
 12-02-1781 BG Seger Thierens, 17-01-1769 extra-ordinaris ingenieur, 
        29-05-1773 luitenant-ingenieur, overl. 00-10-1794 
 30-01-1782 BH Eggerig Sluyterman, 12-11-1768 extra-ordinaris ingenieur,
        17-03-1774 luitenant-ingenieur 
 28-12-1784 BI A.H. Frank 
 05-05-1788 BJ Frans Jacob Alexander Berg, 12-06-1770 extra-ordinaris 
        ingenieur, 05-01-1779 luitenant-ingenieur 
 01-01-1788 BK Jan Hendrik Hottinger, 12-04-1777 extra-ordinaris ingenieur, 
        13-08-1780 luitenant-ingenieur 
 05-08-1790 BL Anthony Willem de Petit, 01-07-1771 extra-ordinaris 
        ingenieur, 26-02-1779 luitenant-ingenieur 
      BM Ludolph Everhard Arnold de Quay, 19-08-1771 extra-ordinaris 
        ingenieur, 05-05-1779 luitenant-ingenieur, 03-03-1794 
        majoor (titulair), 00-00-1795 ontslagen 
 15-11-1790 BN J. van Westenhout, 30-09-1786 extra-ordinaris ingenieur, 
        23-12-1787 luitenant-ingenieur, 00-00-1795 ontslagen 
 15-04-1793 BO Sebastiaan Willem van de Graaff, 12-04-1777 extra-ordinaris
        ingenieur, 20-09-1781 luitenant-ingenieur, 00-09-1784 op
        verzoek ontslagen {vader werd gouverneur van de 
        Kaapkolonie)
 15-06-1793 BP Frederik Thomas Quichenon de Chastillon, 30-05-1774 extra-
        ordinaris ingenieur, 30-01-1782 luitenant-ingenieur, 
        00-00-1795 ontstagen 
      BQ George Frederik Smedeken, 12-04-1777 extra-ordinaris
        ingenieur, 03-07-1783 luitenant-ingenieur, 00-00-1795
        ontslagen 
      BR J.L. Bercken, 25-06-1778 extra-ordinaris ingenieur, 
        30-08-1784 luitenant-ingenieur 
      BS Jacob Adriaan Everhard de Veye, 14-08-1781 sous-luitenant
        der Mineurs, 16-03-1785 luitenant-ingenieur, 00-00-1795
        ontslagen, 14-09-1814 weer kapitein-ingenieur 
 08-07-1795 BT Willem de Vaynes van Brakell, 13-08-1780 extra-ordinaris
        ingenieur, 23-12-1787 luitenant-ingenieur, 00-00-1799 op 
        non-activiteit, 01-03-1807 luitenant-kolonel (titulair) 
      BU Adriaan Alexander du Pon, 27-01-1783 extra-ordinaris 
        ingenieur, 05-08-1790 luitenant-ingenieur, 00-00-1805
        ontslagen 
      BV Rudolph Willem van Wullen, 27-06-1780 extra-ordinaris 
        ingenieur, 05-08-1790 luitenant-ingenieur, 00-00-1806
        ontslagen 
      BW Jacob Zacharias Stuten, 31-12-1782 extra-ordinaris 
        ingenieur, 11-09-1789 luitenant-ingenieur, 00-00-1805 
        ontslagen
      BX Jan Izaak van Mansveld, 00-00-1805 ontslagen 
 11-02-1796 BY Johannes Cost, 18-01-1785 extra-ordinaris ingenieur, 
        22-09-1793 luitenant-ingenieur, 00-00-1802 ontslagen 
 19-05-1796 BZ Jacob Carel Wilhelm de Ruhle von Liliensterm, 30-09-1786
        extra-ordinaris ingenieur, 08-07-1795 luitenant-ingenieur
      CA Hendrik de Vos van Sinderen, 07-04-1788 extra-ordinaris
        ingenieur, 08-07-1795 luitenant-ingenieur, 00-00-1805
        ontslagen 
 03-03-1797 CB Jan Jacob Bouwens, 18-04-1787 extra-ordinaris ingenieur,
        09-07-1795 luitenant-ingenieur 
 20 10 1797 CC Johannes Weber, 07-04-1788 extra-ordinaris ingenieur, 
        08-07-1795 luitenant-ingenieur, 00-00-1802 ontslagen 
      CD François Everhard de Roy van Wichem, 20-03-1794 extra-
        ordinaris ingenieur, 08-07-1795 luitenant-ingenieur, 
        00-00-1805 ontslagen 
      CE Lodewijk Carel van Dijk, 20-03-1794 extra-ordinaris 
        ingenieur, 08-07-1795 luitenant-ingenieur 
 25-04-1799 CF Christiaan de Groot, 00-09-1795 luitenant-ingenieur, 
        00-00-1800 ontslagen
      CG Jan Scholten, 00-09-1795 luitenant-ingenieur, 00-00-1799
        ontslagen
      CH Cornelis Christiaan van Hooff, 00-01-1796 luitenant-
        ingenieur 
      CI Gerard Westenberg, 00-01-1796 luitenant-ingenieur 
 10-03-1800 CJ Willem Lobry, 08-07-1795 extra-ordinaris ingenieur, 
        30-12-1796 luitenant-ingenieur, 18-08-1814 weer kapitein-
        ingenieur 
      CK Pieter Scipio Alexander le Fevre de Montigny, 08-07-1795
        extra-ordinaris ingenieur, 30-12-1796 luitenant-ingenieur,
        18-08-1814 weer kapitein-ingenieur 
      CL Thomas Speeleveld, 08-07-1795 extra-ordinaris ingenieur, 
        30-12-1796 luitenant-ingenieur 
 24-06-1802 CM Thomas Brunsvelt van Hulten, 19-05-1799 extra-ordinaris 
        ingenieur in suriname, 18-08-1814 weer kapitein-ingenieur 
      CN Willem Starrenburg (Kaap de Goede Hoop) 28-05-1800 extra-
        ordinaris ingenieur 
 20-01-1804 CO Willem van Oudheusden, 08-07-1795 extra-ordinaris ingenieur,
        12-07-1798 luitenant-ingenieur 
 21-02-1805 CP Willem Valter, 08-07-1795 extra-ordinaris ingenieur, 
        12-07-1798 luitenant-ingenieur, 16-08-1814 weer kapitein-
        ingenieur

Kapitein-luitenants-ingenieur (1750-1795)

Kapiteins-ingenieur der 2e klasse (1808-1814)

 30-01-1751 A C.G. Roelants, overl. 00-10-1776 
 00-11-1757 B Philippe Franquet, 13-04-1748 ingenieur 3e klasse, overl. 
       00-00-1764
 31-01-1751 C Elie de Maurain, overl. 00-00-1760 
 22-01-1762 D Jan Abraham Herlin, 03-04-1748 extra-ordinaris ingenieur, 
       31-01-1751 luitenant-ingenieur, overl. 26-05-1773 
 28-01-1768 E Theodorus de Rambures, 05-11-1745 extra-ordinaris ingenieur,
       30-01-1751 luitenant-ingenieur, overl. 00-00-1782 
 28-03-1770 F G.E. Haberkorn, 03-11-1757 luitenant-ingenieur 
 18-03-1786 G J.F. Wollant, ontslagen 00-00-1787 

Ingenieurs der 3e klasse (1702-1750)

Luitenants-ingenieur (1750-1806)

Eerste luitenants-ingenieur (1806-1814)

 1702-1702 A Iman de Wayer 
 1702-1706 B François Everhard II 
 1702-1706 C François van Sandwijk
 1702-1706 D Sebastiaan Wertel 
 1702-1707 E Johan Christiaan Scheven
 1702-1708 F Frederik Stephanus 
 1702-1712 G Theodore de Bayonville
 1703-1704 H Hendrik Tas 
 1703-1706 I Frederik de Royer 
 1703-1711 J David François de Merveilleux 
 1704-1704 K Louis Paen 
 1704-1706 L Jacobus Bernardus
 1704-1706 M Lieve Seyts 
 1704-1707 N Gerard Passavant, 00-00-1702 reeds extra-ordinaris ingenieur
 1704-1708 O Hendrik Bruchardière
 1704-1708 P Anthony Reynhardt
 1704-1715 Q Nicolaas Geldsack 
 1705-1706 R Philippe Bodonville 
 02-03-1706 S Dirk Noot, 00-00-17104 extra-ordinaris ingenieur 
 1707-1708 T Pierre Martini, 02-03-1706 extra-ordinaris ingenieur 
 1707-1708  U Pierre Passavant, 00-00-1703 reeds extra-ordinaris ingenieur
 15-10-1708 V Johan van der Meyer (tot 1713)
 1709-1709 W Johan Muller 
 1709-1709 X Jan Willem du Rien, 00-00-17106 extra-ordinaris ingenieur
 1709-1710 Y Michael de Bernonville
 1709-1713 Z Jacob Molendijk, 14-03-1704 extra-ordinaris ingenieur
 19-08-1709 AA Moise de Morignac, 00-00-1705 extra-ordinaris ingenieur 
      AB Maurits van Woestenhoven, 00-00-1704 extra-ordinaris 
        ingenieur (tot 1715)
 1710-1710 AC Dirk Jurgen Bremer, 20-09-1708 extra-ordinaris ingenieur
 1710-1710 AD Iman de Wayer, 00-00-1702 extra-ordinaris ingenieur 
 1710-1715 AE Isaacq van den Heuvel, 15-10-1708 extra-ordinaris ingenieur 
 1710-1717 AF Frans Jacob Cochius, 00-00-1704 extra-ordinaris ingenieur 
 18-01-1710 AG Rudolf Nieuwburg, 00-00-1709 extra-ordinaris ingenieur
 25-08-1710 AH Reinier Houweyler, (tot 1717) 
 06-10-1710 AI François Arlaud, 15-10-1708 extra-ordinaris ingenieur 
        overl. 00-00-1728
 06-10-1710 AJ Adriaan Nicolaas van Woestenhove, 20-09-1708 extra-ordinaris 
        ingenieur
 1711-1717 AK Simon Hendrik Jorns, 25-09-1708 extra-ordinaris ingenieur 
 1712-1712 AL Diederik Jurgen Cramer
 1712-1713 AM Dirk de With, 12-06-1709 extra-ordinaris ingenieur
 07-07-1712 AN Pieter Daille de la Grave 
 21-12-1712 AO Jean de la Rivière, 19-08-1709 extra-ordinaris ingenieur
        (tot 1715)
      AP Gerard Cornelis van Walraven (tot 1715)
 1712-1715 AQ Thomas Backer, 06-10-1710 extra-ordinaris ingenieur 
 1713-1715 AR Everhard Adolph van Amersbeeck, 06-10-1710 extra-ordinaris 
        ingenieur 
 1713-1717 AS Etienne Bermont, 18-06-1711 extra-ordinaris ingenieur 
 02-03-1713 AT Johan Daniël Middelhoven, 22-07-1710 extra-ordinaris 
        ingenieur
 1715-1715 AU Roeland de Meester, 00-00-1711 extra-ordinaris ingenieur 
 1715-1715 AV Joseph Monty, 00-00-1712 extra-ordinaris ingenieur
 1715-1715 AW Nicolaas Paen 
 1715-1715 AX Johan Schiltkegt, 00-00-1712 extra-ordinaris ingenieur 
 1715-1715 AY Samuel de Veye, 00-00-1711 extra-ordinaris ingenieur 
 1715-1717 AZ Nicolaas Guèrin 
 08-12-1724 BA George Luchtenmaker, 01-10-1711 extra-ordinaris ingenieur, 
        overl. 00-00-1727
      BB Samuel Augifr, 02-03-1713 extra-ordinaris ingenieur, overl. 
        00-00-1728
      BC Jean Esdrée, 01-10-1711 extra-ordinaris ingenieur, overl. 
        00-00-1732 
      BD Gerard Koenen, 00-00-1710 extra-ordinaris ingenieur
      BE Sibertus Koen, 09-03-1712 extra-ordinaris ingenieur, 
        overl. 00-00-1729 
      BF .. Jordens 
 26-01-1726 BG Joseph de Chastillon, 01-10-1711 extra-ordinaris ingenieur, 
        overl. 00-00-1735 
 31-10-1726 BH Dirk Hendrik de Witt, 26-05-1726 extra-ordinaris ingenieur, 
        00-00-1734 naar Suriname 
 23-12-1728 BI Louis de Maleprade, 18-11-1726 extra-ordinaris ingenieur, 
        00-00-1732 ontslagen, 15-09-1747 majoor der infanterie, 
        08-08-1747 luitenant-kolonel en adjudant van zijne 
        hoogheid, 01-01-1748 kolonel-commandant, 14-03-1766 
        generaal-majoor der infanterie 
 11-10-1731 BJ Charles Constantin de Saint Amant, 07-12-1729 extra-
        ordinaris ingenieur, 00-00-1735 eervol ontslagen 
 28-09-1731 BK Jan Barent van Coeverden, 07-12-1729 extra-ordinaris 
        ingenieur, overl. 00-10-1733 
 19-10-1733 BL Preter le Fevre (de Montigny), 13-03-1733 extra-ordinaris 
        ingenieur 
 09-06-1735 BM Johan Laurens de la Lane du Thay, 13-07-1734 extra-ordinaris 
        ingenieur, overl. 00-00-1745 
 22-09-1735 BN Jean Nicolaas Verschoor, 19-08-1734 extra-ordinaris 
        ingenieur, 00-00-1748 ontslagen 
 31-12-1737 BO Willem Barthold van Hasselt, 16-11-1735 extra-ordinaris 
        ingenieur 
 09-11-1735 BP Nicolaas Kerber, 19-08-1734 extra-ordinaris ingenieur 
 08-05-1739 BQ Willem Isaac Steven Marlet, 13-06-1736 extra-ordinaris 
        ingenieur
 21-07-1741 BR Johan David Paravicini di Capelli, 31-12-1737 extra-
        ordinaris ingenieur
      BS Willem Leenen, 31-12-1737 extra-ordinaris ingenieur 
 19-07-1743 BT Abraham Quoilin, 31-12-1737 extra-ordinaris ingenieur
 05-10-1744 BU Haring van Harinxma thoe Heegh, 21-07-1741 extra-ordinaris 
        ingenieur, overl. 00-00-1748 
      BV Abraham Zehender, 21-07-1741 extra-ordinaris ingenieur, 
        00-00-1747 ontslagen 
 05-11-1747 BW Charles Nicolaas Chardon 
 30-01-1751 BX Anthony Hattinga, 30-11-1748 extra-ordinaris ingenieur 
      BY J.F. Schrader 
 31-01-1751 BZ Johan de Rambures, 15-10-1745 extra-ordinaris ingenieur 
 00-11-1753 CA G.A. de Hayn, overl. 00-00-1760
 28-11-1760 CB N. Engelhard, overl. 00-00-1764 
 02-01-1764 CC Willem Kloek, overl. 00-07-1767 
 12-06-1764 CD C. Rauws, 00-00-1766 ontslagen en architect te Amsterdam 
 13-07-1764 CE J. Eduard de Witte, 00-00-1772 ontslagen 
 00-11-1766 CF J. Aalmans, overl. 00-11-1767 
 17-01-1769 CG .. Eversdijk, overl. 00-02-1772 
 28-03-1770 CH P.H. Gilquin, 15-07-1767 extra-ordinaris ingenieur, 
        00-01-1779 ontslagen met rang van majoor
 10-10-1777 CI Jan Nicolaas van der Mijll, 08-09-1769 extra-ordinaris 
        ingenieur, 00-04-1785 ontslagen 
 25-02-1778 CJ Andreas David Knollaert, 16-05-1770 extra-ordinaris 
        ingenieur
 25-06-1778 CK P.M. Ricard, 16-05-1770 extra-ordinaris ingenieur 
 05-05-1779 CL Hendrik van Dijk, 19-08-1771 extra-ordinaris ingenieur (tot
        1786) 
 00-03-1780 CM J.A. Falconi, 12-04-1777 extra-ordinaris ingenieur, 
        00-07-1783 ontslagen
 12-04-1781 CN .. v. Ditlinguer 
 18-04-1782 CO Christiaan Barthold, 30-05-1774 extra-ordinaris ingenieur
        (tot 1787) 
 31-08-1782 CP Adam Adriaan Wijting, 12-04-1777 extra-ordinaris ingenieur, 
        00-03-1785 overl. te Grave 
 30-08-1784 CQ H.H. van der Horst, 12-01-1778 extra-ordinaris ingenieur, 
        overl. 00-00-1788
 12-04-1785 CR R. Kupfer, 00-09-1778 extra-ordinaris ingenieur, overl. 
        00-00-1788
 26-11-1785 CS A.H.J. van der Plaat, 27-01-1780 extra-ordinaris ingenieur 
        (tot 1787)
 23-12-1787 CT H. Tiddens, 27-06-1780 extra-ordinaris ingenieur, 00-00-1795 
        ontslagen
      CU D. van Lier, 27-06-1780 extra-ordinaris ingenieur (tot 1791)
 01-03-1788 CV F. Leuthausen, 18-01-1785 extra-ordinaris ingenieur (tot 
        1791)
 19-11-1788 CW G.E. Schebck, 13-12-1784 extra-ordinaris ingenieur (tot 
        1791) 
 21-03-1789 CX S.C Aardenburg, 30-01-1782 extra-ordinaris ingenieur (tot 
        1795)
 11-09-1789 CY J.Z. Stuten, 31-12-1782 extra-ordinaris ingenieur (tot 1795) 
 31-12-1789 CZ J.L. van der Meer, 30-08-1784 extra-ordinaris ingenieur, 
        overl. 00-00-1794
      DA J.C. Spengler, 07-04-1788 extra-ordinaris ingenieur (tot 
        1795) 
 22-09-1793 DB C. van Sorgen, 12-04-1785 extra-ordinaris ingenieur (tot
        1795)
      DC F.A. Mesmer, 21-06-1785 extra-rodinaris ingenieur (tot 1795) 
      DE J.J. Geyler, 18-03-1785 extra-ordinaris ingenieur (tot 1795) 
 17-03-1794 DF F.M. Graaf van Heyden, 01-07-1790 extra-ordinaris ingenieur 
        (tot 1795)
 08-07-1795 DE Jacob Arnold Hesselinck, 01-07-1790 extra-ordinaris 
        ingenieur (tot 1802) 
      DF Pieter Nicolaas Hingstman, overl. 00-00-1803 
      DG Johan Heinrich Reichenbach, (tot 1799)
 00-10-1795 DH Jan Nagel junior, (tot 1799)
 12-07-1798 DI Berend Hazelhoff Roelfsema, 08-07-1795 extra-ordinaris 
        ingenieur
      DJ Bastlaan Huyzers, 08-07-1795 extra-ordinaris ingenieur
 25-01-1799 DK M.J. Conrad, (tot 1805) 
      DL P. Haanegraaff, (tot 1803) 
      DM J. van der Con, (tot 1805) 
      DN E.J. Everts, (tot 1799) 
 18-11-1799 DO P. van Woestenberg, 03-05-1798 extra-ordinaris ingenieur 
      DP Jurrien Jan Uitermarck, 03-05-1798 extra-ordinaris ingenieur
 10-03-1800 DQ B.H. Symons, 14-05-1799, extra-ordinaris ingenieur
      DR A.H.J. Pijman, 14-05-1799, extra-ordinaris ingenieur 
      DS P.H. van Zuylen van Nijevett, 14-05-1799 extra-ordinaris 
        ingenieur (tot 1806) 
      DT Henricus Reinier de Vosch van Avesaet, 14-05-1799 extra-
        ordinaris ingenieur 
 01-07-1802 DU S.N. Cremer, 18-05-1799 extra-ordinaris ingenieur (te Rio 
        Berbice) 
 24-06-1802 DV D.J.F. van Hogendorp, 18-05-1799 extra-ordinaris ingenieur 
        (tot 1806)
 14-09-1804 DW G.J. Jordens, 10-08-1802 extra-ordinaris ingenieur (tot 
        1806)
 08-08-1808 DX Jan Egbertus van Gorcum, 10-08-1802 extra-ordinaris 
        ingenieur
      DY Jan David van Schelle, 10-08-1802 extra-ordinaris ingenieur
      DZ A. van Dedem, 10-08-1802 extra-ordinaris ingenieur 
      EA Daniël Jacques Louis Cornabé, 20-07-1804 extra-ordinaris 
        ingenieur 
      EB Christiaan Dirk Vaillant, 20-07-1804 extra-ordinaris 
        ingenieur, 16-03-1814 weer 1e luitenant-ingenieur

Extra-ordinaris ingenieurs (1702-1806)

Luitenants-ingenieur (1806-1810)

 1702-1702 A Jan de Rousay 
 1702-1702 B Lambert IJsbrandts 
 1702-1703 C Harmen Quetsen
 1702-1704 D Jan Ravens 
 1702-1706 E Barthold Bruyst 
 1702-1710 F Rudolf Willem Reynhardt 
 1702-1711 G Louis Larcher 
 1702-1712 H Johan van Gelder (of Opgelder)
 1703-1710 I Albert van Kessel 
 1704-1708 J Jean le Cavalier
 1704-1708 K .. de la Frigadière 
 1704-1710 L Vincent Renette 
 08-03-1704 M Theodorus Vermost (10-01-1707) 
 14-03-1704 N Louis Toulieu, (tot 00-00-1706) 
 1705-1708 O Anthoni du Fort 
 07-03-1705 P Abraham Bellingen, (tot 00-00-1706)
      Q Johan Mulder, (tot 00-00-1708)
 1706-1706 R Michiel de Bermont 
 02-03-1706 S Johan van Enschede, (tot 00-00-1708)
      T Johan Eijchler, (tot 00-00-1708) 
      U Isaac van der Gort, (tot 00-00-1709)
 1707-1707 V Jan Willem Durieux 
 1707-1707 W Rudolf Willem Rietquetselaer 
 1708-1708 X Benjamin de Bringues
 1708-1708 Y Steven van Emmerik 
 1708-1708 Z Abraham Schrijver
 1708-1709 AA Philip Gilbert 
 20-09-1708 AB George Kinwasser, (tot 00-00-1710)
      AC Johan François Silonius, (tot 00-00-1711)
 15-10-1708 AD Joran Jacobi Pauck, (tot 00-00-1712)
 1709-1709 AE Charles Beyss 
 1709-1709 AF .. Meyer 
 1709-1709 AG Cavalier de Sionville 
 1709-1709 AH Johan de Vrient 
 1709-1711 AI Thomas Sommers 
 1709-1712 AJ Lodewijk Gabriël de Pape 
 18-07-1709 AK .. Scheven, (tot 00-00-1709) 
 29-07-1709 AL Adriaan Mellema, (tot 00-00-1710) 
 19-08-1709 AM Arnoldus Crevelt, (tot 00-00-1709)
      AN Balzer Albin, (tot 00-00-1710)
 1710-1710 AO .. Goos 
 1710-1715 AP Johan de la Chochet 
 06-08-1710 AQ Johannes van Castel, (tot 00-00-1715) 
 1711-1711 AR .. Alema
 1711-1711 AS Anthony Melon 
 1711-1711 AT Melchior Mollor
 1711-1711 AU .. Winterdijk 
 1711-1711 AV Jan Baptiste Willers 
 1711-1712 AW Alexander Bellingen 
 1711-?   AX Sebastiaan du Wertel 
 28-01-1711 AY Johan Hartwig van Zulouw, (tot 00-00-1715)
 1712-1712 AZ Frans van der Brugge 
 1712-1712 BA .. van Campen 
 1712-1712 BB Andreas Kirchner 
 1712-1712 BC Johannes van der Mijll 
 1712-1712 BD Charles Rietquetselaer, (deserteur)
 1712-1713 BE Dirk van Nimwegen
 1712-1713 BF François Sumons
 1712-1715 BG Etienne Mazel 
 1712-1715 BH Willem van Slingelandt
 1713-1713 BI Alexander Walthausen
 21-07-1741 BJ Cornelis Koen 
 19-11-1742 BK Jan Anthony Callenbach 
 01-01-1743 BL Christiaan Benjamin Swarm 
      BM Floris Adolph Becker 
 23-10-1743 BN Pieter Anthony Constantijn Durieux 
      BO Sigismund Willem van Frankenberg, 21-07-1748 kapitein der
        infanterie 
      BP Willem Arnold van der Duyn, 00-00-1745 ritmeester met rang
        van luitenant-kolonel bij het regiment Garde te Paard, 
        overl. 00-00-1747
      BQ Nicolaas Pierlinck 
      BR Robbert Thomson
      BS Jean Daniël le Francier
      BT Sebastiaan van der Leur
 01-05-1744 BU Jacob Isaak Spiering
      BV Frans Jacob Berg 
      BU François Nicolaas de Lely
 10-07-1744 BV Jeronimus Lerber 
 21-01-1745 BW Jan Hendrik Mosburger, 28-10-1746 kapitein der infanterie
 16-03-1745 BX Hendrik Verploegh, 23-01-1747 ritmeester der cavalerie
 06-05-1745 BY Paulus Philippus du Cloux-Mallet 
 17-05-1745 BZ Gosewinus Jacobus Ribbius, 22-04-1748 naar Suriname
 18-05-1745 CA Hendrik Christiaan Knibbe 
 21-05-1745 CB Frederik Hendrik van der Beets
 12-11-1745 CC Lodewijk Hendrik van Closen
 16-12-1745 CD Frederik Livius Stuten 
 23-12-1745 CE Martin Christoph Bernhard 
 17-02-1746 CF Christoffel Hendrik Horst, (of Holst)
 28-03-1746 CG Dirk de Haas 
 04-07-1746 CH Coenraad Schultz 
 06-07-1746 CI Regnerus Albertus Immink 
 23-12-1746 CJ Jean Guillaume d'Arnaud
 28-03-1747 CK Benjamin Metiver Bracaud
 20-04-1747 CL Johan Nicolaas Wagner
 26-06-1747 CM David Willem Carel Hattinga 
 18-07-1747 CN Johan Ernst von Schauffenberg
 12-11-1768 CO A. Spengler, (tot 00-00-1770) 
 01-10-1771 CP B.J. van der Mijll, (tot 00-00-1782)
 15-03-1773 CQ H.W. Ruhl, (tot 00-00-1781) 
      CR J.C.W. Herlin, (tot 00-00-1779) 
 30-05-1774 CS J.J. van de Wall, (tot 00-00-1777) 
      CT F.T. de Chastillon, (tot 00-00-1776) 
      CU O.H. de Rechteren van Hemert, (tot 00-00-1775)
      CV Gemmingen van Massenbach, (tot 00-00-1775)
 12-04-1777 CW L. van Oosterzee, (tot 00-00-1782) 
 10-10-1777 CX M.A. Verheull, (tot 00-00-1784)
 12-01-1778 CY J.G. Siderius, (tot 00-00-1782)
      CZ H.G. Veldtman, (tot 00-00-1780)
      DA R. Gey, (tot 00-00-1785) 
 25-05-1780 DB J.G. Nederburgh, (tot 00-00-1783) 
 12-06-1780 DC B.D.W. van Rappard, (tot 00-00-1787)
 30-01-1782 DD J.B. van Croin, (tot 00-00-1785)
 30-03-1782 DE A.de Haan, (tot 00-00-1786) 
 22-05-1782 DF M.J. de Man, (tot 00-00-1783)
 30-08-1784 DG D. Ragay, (tot 00-00-1791) 
 20-12-1784 DH J.F. Preyser, (tot 00-00-1795) 
 18-01-1785 DI C.A.H. Franck, (tot 00-00-1787) 
 16-03-1785 DJ J.D. Blassiere, (tot 00-00-1795)
 21-06-1785 DK J.J. Remy, (tot 00-00-1786) 
 18-04-1787 DL W.C. Omeling, (tot 00-00-1795) 
      DM W.H. Frieswijk, (tot 00-00-1795)
 07-04-1788 DN J.C. Brill, (tot 00-00-1795) 
      DO J.E. Wildeman, (tot 00-00-1795) 
      DP A.A. van Galen, (tot 00-00-1791)
      DQ J.E. Humbert, (tot 00-00-1791) 
      DR A.E. van Panhuys, (tot 00-00-1791)
 05-01-1789 DS F.L. Grenier, (tot 00-00-1795) 
      DT G.T.A. Snouckaert van Schauburg, (tot 00-00-1795)
      DU J.A. Kymmel, (tot 00-00-1795) 
      DV A.J. de Bock junior, (tot 1795)
 21-03-1789 DW H.J. Lotichius, (tot 00-00-1795) 
 01-07-1790 DX E.W. van Volbergen Kiers, (tot 00-00-1795)
      DY B.C. Rose, (tot 00-00-1795)
      DZ J.H. Voet, (tot 00-00-1795) 
      EA .. Eckringa, (tot 00-00-1795) 
 20-03-1794 EB J. Wiedeman Karsten, (tot 00-00-1795)
      EC B.J.E Schuller, (tot 00-00-1795)
 18-05-1799 ED J.B. Bolongaro Crevenna, (tot 00-00-1801)
      EE J. Smith 
      EF O.R. van Iddekinge, (tot 00-00-1805)
 10-08-1802 EG S. Prillevits, (Pritzelwitz?)
      EH P. Muntinghe, (tot 00-00-1806) 
      EI P. van de Poel, (tot 00-00-1806) 
 25-04-1806 EJ Philip Julius van Zuylen van Nijevelt
      EK Boldewijn Assuerus Johan van der Merwede
      EL Eduardus Sandifort Bartholdi
      EM Cornelis Johannes Krayenhoff

Krijgsverrichtingen

Belegering van

 Keizersweert     16-04-1702 tot 15-06-1702  61 dagen 
 Venlo         04-09-1702 tot 24-09-1702  21 dagen
 Roermond       25-09-1702 tot 06-10-1702  11 dagen
 Stevensweert     30-09-1702 tot 01-10-1702  2 dagen
 Luik         13-10-1702 tot 29-10-1702  17 dagen

 Bonn         03-05-1703 tot 14-05-1703  12 dagen
 Hoei         15-08-1703 tot 25-08-1703  11 dagen
 Limburg        14-09-1703 tot 27-09-1703  14 dagen

 Trarbach       16-11-1704 tot 18-12-1704  33 dagen

 Hoei         08-07-1705 tot 11-07-1705  4 dagen
 Barcelona       22-08-1705 tot 09-10-1705  49 dagen
 Leeuw         29-08-1705 tot 05-09-1705  8 dagen
 Sandvliet       26-10-1705 tot 29-10-1705  4 dagen

 Alcantara       09-05-1706 tot 14-04-1706  6 dagen
 Ciudad Rodrigo    21-05-1706 tot 25-05-1706  5 dagen
 Ostende        28-06-1706 tot 05-07-1706  8 dagen
 Meenen        23-07-1706 tot 22-08-1706  31 dagen
 Dendermonde      26-08-1706 tot 05-09-1706  11 dagen
 Aath         16-09-1706 tot 03-10-1706  18 dagen

 Rijssel        17-08-1708 tot 08-12-1708 114 dagen
 Gent         18-12-1708 tot 30-12-1708  13 dagen

 Doornik        26-06-1709 tot 31-08-1709  67 dagen
 Bergen        20-09-1709 tot 21-10-1709  32 dagen

 Douai         04-05-1710 tot 25-06-1710  53 dagen
 Béthune        23-07-1710 tot 28-08-1710  37 dagen
 Aire         12-09-1710 tot 08-11-1710  58 dagen

 Saint Venant     09-08-1711 tot 13-09-1711  36 dagen

 Le Quesnoy      09-06-1712 tot 03-07-1712  25 dagen

 Landrecies      21-04-1794 tot 30-04-1794  10 dagen

Verdediging van

 Ieperen        17-06-1744 tot 26-06-1744  10 dagen
 Meenen        28-06-1744 tot 01-07-1744  4 dagen

 Doornik        25-04-1745 tot 19-06-1745  56 dagen

 Charleroi       30-07-1746 tot 23-08-1746  25 dagen
 Namen         14-09-1746 tot 30-09-1746  17 dagen

 Maastricht      15-04-1748 tot 07-05-1748  23 dagen

 Maastricht      06-02-1794 tot 02-03-1794  25 dagen
 Maastricht      22-09-1794 tot 04-11-1794  44 dagen
 Willemstad      28-02-1794 tot 16-03-1794  18 dagen
 Willemstad      15-09-1794 tot 18-01-1795 126 dagen
 Sluis         27-07-1794 tot 26-08-1794  31 dagen
 Grave         22-10-1794 tot 30-12-1794  70 dagen
 Bergen op Zoom    15-09-1794 tot 18-01-1795 126 dagen
 Breda         15-09-1794 tot 18-01-1795 126 dagen

 Noord-Holland     27-08-1799 tot 18-10-1799  53 dagen

Uniform

Bron: het Jassenboekje

Bronnen

 • Afstammingen en voortzettingen der Genie en Trein door H. Ringoir in Bijdragen van de Sectie Militaire Geschiedenis (BSMG) nr. 5, ('s-Gravenhage 1980)

Normal View

bewerk Menu