«« English »»

Jongste mediavrystelling

Februarie 2008

DOWES ONTVANG EIE BYBEL


Op Sondag, 3 Februarie 2008 vind 'n baie spesiale geleentheid op Worcester plaas wanneer die Afrikaanssprekende Dowe gemeenskap in Suid-Afrika vir die eerste keer 'n Bybel wat spesiaal vir hulle vertaal is, in ontvangs neem.  Die geleentheid vind om 09:30 in die NG Gemeente Worcester-De la Bat (De la Batweg) plaas.  Prof JP Oberholzer van Pretoria, die Voorsitter van die Vertalingskomitee wat vir hierdie vertaling verantwoordelik was, sal die prediker by dié geleentheid wees.  Al die ander vertalers sal ook teenwoordig wees.

Hierdie Afrikaanse Bybel is die eerste Bybel in Suid-Afrika wat spesiaal vir Dowes vertaal is, en slegs die tweede Bybel in die wêreld spesiaal vir hierdie groep.

Dié vertaling, in doofgerigte Afrikaans, is veral bedoel vir doofgeborenes en mense wat Gebaretaal gebruik.  Aangesien mense gesproke taal deur veral nabootsing en verbale kommunikasie leer, het doofgeborenes spesifieke taal- en leesbehoeftes.  Soos Gebaretaal moeilik is vir horendes om te verstaan, so is gewone skryftaal, soos dit byvoorbeeld in die Bybel voorkom, baie moeilik vir Dowes om te verstaan.

Ten einde te help om in hierdie behoeftes te voorsien, het die Bybelgenootskap van Suid-Afrika in 1997 op versoek van die Kerk met hierdie unieke vertaling begin.  Die teks is direk uit die grondtekste van die Bybel (Hebreeus en Grieks) vertaal.

Die vertalers het die Bybel so vertaal dat die meeste Afrikaanssprekende Dowes dit sal verstaan.  Die taalgebruik in die Bybel is eenvoudiger as byvoorbeeld in die 1983-vertaling van die Bybel en daar is sover moontlik van Dowes se beperkte woordeskat gebruik gemaak.

Genesis 1:1 lui: Alles het begin toe God die hemel en die aarde gemaak het.  In die 1983-vertaling van die Afrikaanse Bybel het God die hemel en die aarde geskep.  Dowes ken skep as 'n aksie om byvoorbeeld water of kos te skep, maar nie as 'n woord wat beskryf dat iets in die lewe geroep word nie.  In Genesis 4:6 volgens die 1983-vertaling sê die Here vir Kain: Waarom is jy kwaad? Waarom is jy bedruk?  In die vertaling vir Dowes sê die Here vir Kain: Hoekom is jy kwaad en hoekom is jou mond dik?

1 Korintiërs 13:13 in die 1983-vertaling lui soos volg: En nou: geloof, hoop en liefde bly, hierdie drie. En die grootste hiervan is die liefde!  Ter wille van duidelikheid en begrip lees hierdie vers in Die Bybel vir Dowes soos volg: Daar is net drie dinge wat regtig belangrik is, en dit is: om aan te hou glo, om aan te hou hoop, en om lief te wees vir God en vir ander mense.  Maar die belangrikste is om lief te wees vir God en vir ander mense.

Waar dit onmoontlik was om moeilike woorde of begrippe wat in die grondtekste voorkom te vervang, word dit onder aan die bladsy in 'n voetnoot verduidelik.  Die Bybel, wat 2 038 bladsye beslaan, bevat 17 869 voetnote.  Daar is ook van illustrasies gebruik gemaak om begrippe verder oor te dra.  Daar kom 74 illustrasies in die Bybel voor, waarvan sommige deur 'n dowe kunstenares, Karen le Roux, voorberei is.

Die vertalers van hierdie Bybel was proff Bart Oberholzer (Pretoria), Bernard Combrink (Stellenbosch), Hermie van Zyl en Francois Tolmie (beide van die Universiteit van die Vrystaat), Christo van der Merwe (Universiteit van Stellenbosch) en dr Rocco Hough (predikant van die De la Bat-gemeente vir Dowes).  Mej Elmine Roux van Worcester, 'n voormalige Afrikaansonderwyseres vir Dowes, was die taaladviseur.  'n Hele aantal dowe persone was ook in verskeie hoedanighede oor die jare heen by die vertaling betrokke.

Die bekendstellingsgeleentheid val ook saam met die amptelike begin van 'n feesjaar om die 75ste bestaansjaar van die Bybel in Afrikaans te herdenk.  "Dit is vir ons 'n voorreg om in hierdie baie spesiale jaar die Bybel vir hierdie groep Afrikaanssprekendes meer toeganklik te maak," sê ds Gerrit Kritzinger, die Uitvoerende Hoof van die Bybelgenootskap van Suid-Afrika.  "Dit is die Bybelgenootskap se gebed dat die meeste Dowes dit sal kan lees en verstaan en dat hulle, en ook ander horendes wat dit lees, sal verstaan wat die Here vir hulle wil sê."

Die Bybel vir Dowes is beskikbaar by alle toonaangewende boekwinkels teen R54,00 of kan direk van die Bybelgenootskap bestel word deur 0861 242 542 te skakel.

_______________________________________________________________EINDE

 2007

2006

2005

2004