Turusta tieteen huippukeskittymä

Turun yliopiston ja Turun kauppakorkeakoulun konsortiosta halutaan kehittää kansainvälinen osaamis- ja tiedekeskittymä.

Varatuomari Markku Linnan johtama suunnitteluryhmä esittää Turun yliopiston ja Turun kauppakorkeakoulun liittymistä yhteiseen yliopistokonsortioon itsenäisinä yliopistoina. Kahden yliopiston keskinäisen työnjaon ja uudenmuotoisen yhteistyön avulla Turkuun kehitetään entistä vahvempi kansainvälinen osaamis- ja tiedekeskittymä.

Ryhmän työskentely on perustunut molempien yliopistojen hallitusten hyväksymään suunnitelmaan.
- Tavoitteena on luoda Turun yliopiston ja Turun kauppakorkeakoulun lisääntyvän yhteistyön ja työnjaon avulla entistä vahvempi ja dynaamisempi tutkimuskeskittymä, joka heijastuu myös opetuksen kehittämiseen, toteaa rehtori Keijo Virtanen.

Rehtori Virtasen mukaan selvitys- ja suunnittelutyö on edennyt hyvässä yhteistyössä Turun kauppakorkeakoulun kanssa. Hän korostaa, että oli ehdottoman tärkeää ottaa aloite omiin käsiin, koska rakenteellinen kehittäminen on joka tapauksessa edessä muillakin yliopistoilla. Tällä tavoin on mahdollista saada myös lisävoimavaroja opetusministeriöltä.

Käytännön valmistelu alkaa heti

Konsortiossa yliopistolla ja kauppakorkeakoululla säilyvät omat sisäiset hallituksensa ja omat rehtorinsa. Konsortiolle valitaan yhteinen kansleri sekä hallitus, jonka kokoonpanossa on huomattava yliopistojen ulkopuolinen edustus. Yhtenäisen organisaatiomallin arvioidaan antavan uudenlaisen pohjan yhteistyön rakentamiseen. Yliopistot ryhtyvät rehtoreiden johdolla välittömästi valmistelemaan konsortion muodostamista. Tavoitteena on, että konsortio toteutetaan 1.8.2008 lukien. Kehittämisessä edetään niin, että molempien yliopistojen yhteisöt voivat sitoutua kehittämiseen sekä ottaa huomioon myös yliopistojen sidosryhmät.

Kohti uutta yliopistomallia

Suunnitteluryhmä esittää, että konsortion rakentamisen kanssa samaan aikaan aloitetaan valmistelutyö, jonka tavoitteena on konsortion kokemuksille ja yliopistolainsäädännön kehitykselle perustuvan uudenlaisen yliopiston perustamissuunnitelman laatiminen vuoden 2011 loppuun mennessä. Suunnitelman mukaan vuonna 2012 toimintansa aloittava uusi yliopisto muodostuisi nykyisistä Turun yliopiston tiedekunnista ja Turun kauppakorkeakoulusta siten, että uusi yliopisto jakautuisi korkeakouluiksi (Schools), joita voisivat olla Turun kauppakorkeakoulun lisäksi esimerkiksi lääketieteellinen korkeakoulu ja luonnontieteellis-tekninen korkeakoulu sekä muut jatkosuunnittelussa Turun yliopiston nykyisistä tiedekunnista muodostettavat kokonaisuudet.

Perustutkimus ja liiketoimintaosaaminen kohtaavat

Turun yliopisto tuo yliopistokonsortion kokonaisuuteen korkeatasoisen, kansainvälisesti arvostetun perustutkimusosaamisen ja laajan monitieteisyyden. Turun kauppakorkeakoululle, joka on kansainvälisen liiketoiminnan ja yrittäjyyden korkeatasoinen asiantuntija, on luontevaa kokonaisvaltaisen vastuun ottaminen liiketoimintaosaamisen kehittämisestä.

- Turun yliopiston arvostettua tutkimustoimintaa voimistetaan osaltaan Turun kauppakorkeakoulun liiketoimintaosaamisella. Näin tarjoutuu uusia mahdollisuuksia myös erilaisille innovaatiokehityksen kannalta tärkeille koulutus- ja tutkimusaloille, Virtanen toteaa.

Kehitystyö vaatii resursseja

Turun yliopiston ja Turun kauppakorkeakoulun välillä on jo paljon monipuolista yhteistyötä. Yhteistyön kehittämisessä on kuitenkin vaikea saavuttaa merkittäviä uusia avauksia ilman organisatorisia ratkaisuja. Suunnitteluryhmä tekeekin lukuisia toimenpide-ehdotuksia yhteisen tutkimuksen, opetuksen ja opiskelijavaihdon kehittämiseksi uudessa toimintarakenteessa. Kehittämisen tavoitteena on, että Turun yliopiston ja Turun kauppakorkeakoulun toimintaedellytykset edelleen vahvistuvat. Suunnitelmaan sisältyykin merkittävä voimavarojen lisäys.

Yliopistojen uudenlaisia toimintarakenteita valmistellut suunnitteluryhmä luovutti esityksensä opetusministerille maanantaina 19.2.2007.

Selvitysryhmän muistio on luettavissa opetusministeriön www-sivuilla http://www.minedu.fi/OPM/Julkaisut/2007/Turusta_tieteen_huippukeskittyma.html

 

28.02.2007 15:43 Anne Paasi