Creative Dance/Choreography    
       
  * Uday Shankar 1960   Chandralekha 1991  
    Mrinalini Vikram Sarabhai 1970   Sachin Shanker 1992  
    Narendra Sharma 1976 * Manjusri Chaki-Sircar 1993  
    Prabhat Ganguli 1979   Astad Deboo 1995  
  * R.K. Priyagopal Sana 1980   Mallika Sarabhai 1999-2000  
    Parvati Kumar 1981   Gul Bardhan 2001  
    R.K. Singhajit Singh 1984   Sambhu Bhattacharya 2002  
  Maya Rao 1989   Th. Chaotombi Singh 2005
  Gorima Hazarika 2006
 
* Deceased