Матеріали Міжнародної наукової конференції
"Проблеми вдосконалення каталогів наукових бібліотек"

Iрина Матяш, к.і.н.
(Київ)
Питання архiвної справи
на сторiнках журналу "Бiблiологiчнi вiстi"

1. Підгрунтям дослідження історії архівної справи в Україні, всебічного теоретичного осмислення проблем вітчизняного архівознавства є багатоаспектна джерельна база (ДБ), основу якої складають письмові пам'ятки - вже залучені до наукового обігу (реальна ДБ), та ті, що зберігаються в архівосховищах і досі не вивчені науковцями (потенціальна ДБ). Одним з видів реальної ДБ є журнальні публікації - статті архівознавчого характеру, різноманітні нариси, замітки, повідомлення, огляди тощо. Такі наративні джерела містять, як правило, праці губернських учених архівних комісій (кінець XIX - початок ХХ ст.), вітчизняні галузеві "архівні" часописи 20-30-х років "Архівна справа" (та його правонаступники "Радянський архів", "Архів Радянської України"), "Бюлетень Укрцентрархіву", 40-60-х років - "Науково-інформаційний бюлетень АН УРСР", сучасні періодичні архівознавчі видання і "Архіви України", "Студії з архівної справи та документознавства" тощо. Важливі факти з історії архівної справи в Україні зберігають також архівознавчі видання інших країн (напр., "Архивное дело") та періодика споріднених галузей, зокрема науковий книгознавчий журнал "Бібліологічні вісті".

2. Як відомо, друкований орган Українського наукового інституту книгознавства (УНІК) виходив у Києві з 1923 р. по 1930 включно. У видавництві "Абрис" (Київ) 1996 р. побачив світ систематичний анотований покажчик до журналу "Бібліологічні вісті" (укладач - Г.Ковальчук, наук. кер. - С.Білокінь). За підрахунками, протягом восьми років існування часопису на його сторінках надруковано 250 статей понад 100 авторів, серед яких Д.Балика, Л.Биковський, Іл.Борщак, В.Дорошенко, В.Ігнатієнко, С.Кондра, М.Куфаєв, С.Маслов, Ю.Меженко, М.Рубакін та ін. Тематика журналу охоплювала широке коло питань бібліотечної справи, бібліографії, мистецтва книги, історії української книги, книжкової торгівлі, розвитку періодики. Серед рубрик журналу ("Miscellanea", "Рецензії", "Varia", "По закордонних часописах", "Personalia", "Пам'яті згаслих", "Desiderata") найбільш інформаційно насиченою була "Хроніка". Саме в матеріалах цієї рубрики висвітлювалися новини споріднених галузей.

3. Окремим блоком серед публікацій часопису варто виділити ті, що стосуються питань архівної справи. Вони становлять лише 5% від усіх публікацій часопису, але досить інформативні й свідчать про тісну співпрацю між бібліотечними та архівними працівниками. 12 публікацій цього блоку побачили світ у розділі "Хроніка" (підрозділи: "Бібліографія", "Бібліотеко- та архівознавство", "Бібліофілія. Рукописи", "Пролегомена. Архівознавство"). Авторами повідомлень з архівної тематики були В.Барвінський (крипт. В.Б.), А.Геппенер, Д.Колоніус (псевд. Vigilaus), Н.Полонська-Василенко, О.Дорошкевич, В.Романовський (крипт. В.Р.). Крім них, з УНІК і часописом тісно співпрацювали відомі архівісти В.Дубровський, І.Крип'якевич, В.Міяковський, П.Потоцький та ін. А співробітники УНІК (В.Барвінок, С.Маслов, С.Кондра та інші) не лише були добрими знавцями архівів, а й мали практику роботи в архівних установах.

4. Публікації з питань архівної справи на сторінках "Бібліологічних вістей" поділяються за тематикою на шість груп:

а) організаційні заходи (нарада архівних робітників у Харкові 6-9 грудня 1924 р., Перший всеукраїнський з'їзд архівних робітників у Харкові 8-12 травня 1926 р.);

б) шляхи становлення архівної освіти в Україні (Архівні курси в Харкові);

в) огляди фондів, у тому числі й "україніки" (рукописні архіви Д.Мордовцева та І.Нечуя-Левицького в першому Чернігівському державному музеї ім.В.В.Тарнавського, доля архіву В.Козловського у Львові, українські матеріали в архіві Культурно-історичної секції в Ленінграді);

г) українські та закордонні архіви (Архів давніх актів у Києві, Ватиканський архів і міжнародне співробітництво);

д) архівна періодика ("Червоний архівіст" Київського губарху);

є) відомі архівісти (С.Дроздов-Мишківський).

Ці матеріали зберігають відомості про важливі події архівного будівництва 20-х років у оцінці сучасників, інформують про раритетні нині видання, висвітлюють факти життя та діяльності відомих архівістів, подають маловідомі світлини. Отже, журнал "Бібліологічні вісті", який давно став бібліографічною рідкістю, є цінним джерелом для вивчення архівної справи.


Головна сторінка НБУВ