Fuaimean na Gàidhlig - The Sounds of Gaelic
(English)

Fàilte gu Fuaimean na Gàidhlig. Is e seo tionndadh eadar-lìn air a thogail air na ceachtan a sgrìobh Dr Ó Maolalaigh a theagasgadh aig Oilthigh Dhùn Éideann gus fuaimean na Gàidhlig a theagasg do luchd-ionnsachaidh.  Is e cànan gu math ioma-fillteach a thaobh fon-eòlas a tha innte agus ged a tha e gu math doirbh, tha feum air an fhuaimneachadh cheart a ionnsachadh - mura bheilear airson "Blas na Beurla air a' Ghàidhlig" a chumail.
Gheibhear an dà chuid mìneachadh ciamar a nithear na fuaimean agus faidhlichean am fuaimean (MP3) an cuideachd.  Tha fuaimean na Gàidhlig roinnte ann an 13 roinnean a gheibh thu shìos.  Briog air roinn, leugh a, mìneachadh is èisd ris na fuaimean.  Ma tha dragh ort mu chleachdadh an IPA, Unicode no MP3, briog an-seo.

 
Ro-ràdh
Introduction
Fuaimreagan
Vowels
Consain
Consonants
Suathaich
Fricatives
Caolachadh
Slenderisation
Ro-analachadh
Pre-Aspiration
Séimheachadh
Lenition
Fuaimreag Chomhnaidh
Helping Vowel
Dà-fhoghairean
Dipthongs
Beàrn
Hiatus
L, N, R Rt & Rd
 Fuaimreagan ro RR, LL, NN
Vowels before RR LL NN
Fuaimreagan gun Chudrom
Unstressed Vowels

Welcome to The Sounds of Scottish Gaelic. This is an online version built on the lessons written by Dr Roibeard Ó Maolalaigh, who formerly lectured at Edinburgh University and taught students the sounds of Gaelic.  Gaelic is a rather complex language from the point of its phonology and even though it might seem troublesome, there is a point to studying the proper pronunciation - unless one would like to keep the "Blas na Beurla" - your "English accent".
Here you will get both explanations of how to produce these sounds and sound files of them (MP3). The lessons are divided into 13 sections which you will find above.  Click on a section, read the instructions and listen to the sound files.  If you are unsure about using the IPA, Unicode or MP3's, click here.