صحيفه نور جلد ۵

امام خميني رحمه الله عليه

- ۶ -


دستورات تربيتى اسلام در برگيرنده تمام ابعاد وجود انسان است
اسلام ، اگر چنانچه مطالعاتى داريد و انشاءالله داريد در اسلام و در قرآن ، اسلام فقط عـبـادت نـيـسـت ، فـقط تعليم و تعلم عبادى و امثال اينها نيست ، اسلام سياست است اسلام از سـيـاسـت دور نـيـسـت ، اسـلام يك حكومت بزرگ بوجود آورده است ، يك مملكت بزرگ بوجود آورده است ، اسلام يك رژيم است ، يك رژيم سياسى است منتها ساير رژيم ها از بسيارى از امـور غـافـل بودند و اسلام از هيچ چيز غافل نيست يعنى اسلام انسان را تربيت مى كند به هـمـه ابـعـادى كـه انـسـان دارد. بـعد مادى دارد، راجع به بعد مادى تصرفاتى دارد، بعد مـعـنـوى دارد، راجـع بـه مـعنويات صحبت دارد بالاتر از آن دارد، بالاتر از آن صحبت دارد يـعـنـى از آنـوقـتـى كه ازدواج حاصل نشده است بين پدر و مادر، اسلام براى ساختن انسان دسـتـور دارد كـه چه زنى را انتخاب كند چه مردى را آن زن انتخاب كند، وضع اخلاقى اش چـطـور بـاشد، وضع ديانتش چطور باشد. يك نفر زارع وقتى مى خواهد خواهد يك زراعتى بـكـند و يك تخم را در يك زمينى كشت بكند اين زمين را بايد ملاحظه بكند، آن چيزهائى كه مـوجـب تـربـيت اين است بايد ملاحظه بكند، اين چيزهايى كه وقتى ظهور پيدا كرد اين مثلا نـبـات ، بـايـد آنـها را ملاحظه كند كه چه چيز مفيد با اين است چه چيزهايى مخالف با اين اسـت ، از آن رد بـكـند، بايد همين طور مواظبت كند تا وقتى كه رشد كرد و به ثمر رسيد. اسـلام هـمـيـن مـعـامله را با افراد انسان كرده است يعنى معامله يك نفر زارع كه مى خواهد يك كـشـتـى بـكـنـد و مـى خـواهـد از آن اسـتـفـاده بـكـنـد، از قـبـل از آنـكه كشت بشود، دستور دارد كه پدر ومادر چه جور بايد باشند يعنى ازدواج چه جور بايد باشد. اين براى اين است كه ملاحظه عاقبت اين امر را كرده است كه اگر پدر و مـادر يـكـى از آنـهـا مـثـلااخـلاقـش فـاسـد بـاشـد، اعـمـالش اعمال غير انسانى باشد، اين بچه هايى كه پيدا مى شود، به واسطه وراثتى كه هست در كـار ايـنـهـا در او تـاثـير دارد و لهذا مثل يك كشتكار بسيار دقيق بسيار دلسوز، اسلام به نـوع انسان مراعات كرده است و از آن اول تا زمانى كه ازدواج مى شود، ازدواج كه شد چه ترتيبى در ازدواج است ، بعد در قضيه لقاح چه جور آداب ، آداب بسيار در آنجاهست ، بعد در زمـان !!! عـرض مـى كـنـم !!! رضاع آداب بسيارى در آن جا هست ، بعد در دامن مادر آدابى هست كه بعد در ظل پدر آدابى هست ، بعد در مدرسه آدابى هست ، بعد در اجتماع آدابى هست ، ايـن بچه را از آنوقتى كه باز به دنيا نيامده مراعات كرده تا برسد به مرتبه عالى و براى همه اينها دستور دارد و ساير رژيم هاى عالم ، ساير دولت هايى كه در عالم هست ، به اينها اصلش كارى ندارد، آنها فقط يك كارى دارند و آن اين است كه اين اجتماع مثلا به نـفـع خـودشـان يـك آرامـى پـيـدا كـنـد تـا چـپـاول كـنند مردم را، يا آن هم كه بسيار خوب و عـادل اسـت كـارى بـه ايـن مـسـائل نـدارد، فـقـط راجـع بـه ايـن دارد، مسائل اجتماعى خودش را مثلا يكقدرى
صـحيح بكند، اما بچه بايد چه جور باشد تا آخر، تربيت بايد چه جور باشد تا آخر، زمـان حمل و زمان رضاع اصلا مطرح نيست در ساير رژيم ها. اسلام يك همچو چيزى است كه وقـتـى كـه انـسـان بـزرگ شـد مـعـاشرت خودش با برادرش ، معاشرت خودش با پدر و مـادرش ، مـعاشرت پدر و مادر با پسر و معاشرت اين دو تا با همسايگان ، معاشرت اينها بـا هـمـشـهـرى ها، معاشرت اينها با همدين ها، اينها با خارجى ها، همه اينها در اسلام هست و اسـلام يـك حـكـومـتـى اسـت كـه يك جنبه اش حكومت سياسى است و يك جنبه اش حكومت معنوى . يـعنى دو طرف دارد انسان ، دو وضع دارد انسان ، دو رو دارد انسان ، يك روى مادى ، اسلام در اين روى مادى در همه جهاتش ‍ احكام دارد، يك روى معنوى كه اصلا مطرح نيست در رژيم ها كه انسان را تربيت هاى معنوى و تهذيبى بكند تا برسد به مرتبه اى كه ديگر هيچ كس نـمـى دانـد الا الله . تـا آن جـا اسلام همين طور كشيده دست مردم را گرفته و برده است تا برساند به ملكوت اعلى ساير رژيم ها اينطور نيستند.
جدا كردن دين از سياست توطئه استعمار
مقصود من اين بود كه قضيه سياست يك مطلبى نيست كه در اسلام مطرح نباشد، اين معنا كه دين از سياست جداست ، اين مطلبى است استعمارى ها انداخته اند در دهن مردم و مى خواهند به واسـطـه ايـن ، دو فـرقه را از هم جدا كنند يعنى آن هايى كه عالم دينى هستند عليحده شان كـنـنـد و آنـهايى كه غير عالم دينى هستند عليحده شان كنند سياسيون را از ساير مردم جدا بكنند تا استفاده هايشان را بكنند اگر قوا با هم مجتمع بشوند آنها مى دانند كه با اجتماع قوا نمى توانند اينها منافعى را كه مى خواهند ببرند و لهذا دامن به اين تفرقه ها زده اند زيـاد. اول هـمـيـن مـعـنـا كـه ديـن از سـيـاسـت جـدا سـت . قـبـل از آن مـعـنـا اصلش دين افيون است ، دين افيون مردم است ، آخوندها دربارى هستند. جدا كردند، اصلا دين را در نظر مردم متزلزل كردند.
قيام انبيا عبارت بود از ستيزه با مستكبرين و قلدرها و حمايت از مستضعفين
در صـورتـى كـه كـسـى اگـر ملاحظه كرده باشد اينهايى كه اديان را در دنيا آورده اند، حـضـرت ابـراهـيـم سـلام الله عـليـه ، حـضـرت مـوسـى سـلام الله عـليـه ، حـضـرت رسول صلى الله عليه و آله ، اينها ببينيم از چه طايفه اى بودند، چكاره بودند. آيا اينها را، حضرت موسى را فرعون روى كار آورده است ؟! يا حضرت موسى يك شبانى بوده ، از ايـنـجـا رفـتـه سـراغ فـرعـون . حـضـرت مـوسـى رفـتـه و فرعون را خواسته بكوبد و فـرعـونيت او را از دستش بگيرد يا فرعون او را برده پيش خودش تا اينكه مردم را خواب بـكند؟ حضرت موسى مردم را آگاه كرد وبيدار كرد و با آن بيدارى به فرعون حمله كرد و آن كـارهـايـى كـه كـرد. خـود پيغمبر ما !!! پيغمبر ما !!! هم شبانى كرده است ، هم از همين تـوده مـردم از هـمـيـن تـوده طـبـقـه سـه بـوده اسـت و از اول كـه قـيـام كـرده بر ضد قلدرها، بر ضد ديكتاتورها كه در آن زمان در جزيره العرب عبارت از قريش بودند و يك طوايف ديگر بر ضد آنها قيام كرده نه اينكه آنها اين را
آوردند روى كار تا مردم را اغفال كند، اين مردم را آگاه كرده و رفته سراغ آنها. اگر كسى تـاريـخ اسلام را بداند، از آنوقتى كه ايشان به مدينه رفتند يك عده از اين ، همين مسلمان هـا دور ايشان جمع شدند، يك عده از اين ، همين طبقه صالح دور ايشان جمع شدند، بى چيز بودند يك صفه مسجد رسول الله ، اين هم نه اين صفه ها بوده كه شما ديديد، يك چيزى بـوده اسـت كـه درسـت كـرده بـود، عـده زيـادى از آنـهـايـى كـه اصـحـاب پـيغمبر بودند، طـرفـداران پـيـغـمـبـر بـودنـد، آنـجـا مـى خـوابـيـدنـد، اصـلا مـنـزل نـداشـتـنـد، خـود پـيـغـمـبـر مـنـزلش آن اتـاق هـايـى بـود كـه بـا گل درست كرده بودند، آن هم نه يك معمارى ، يك چيزى ، يك چيزى بوده است معذلك پيغمبر هـمـيـن طـبـقـه سـه را، همين مستضعفين را جمع كرد و جنگ ها را با اينها شروع كرد بر خلاف سـرمـايـه دارهـا و بـر خـلاف قـلدرها و بر خلاف شتردارها و بر خلاف قافله دارها و بر خـلاف اينها و دائما جنگ اينها با اين دسته بوده . بنابراين ، اين يك اغفالى بوده است كه ما را كرده اند كه دين از سياست جداست . سياست غير از اين است كه يك مملكت دارى به طرز صـحـيـح عاقلانه موافق با همه روابط و ضوابط كه در اسلام بوده است ؟ اسلام حكومتش سـرتـاسـر تـقـريـبـا آسـيـا را تـقريبا گرفته بوده معذلك به ما مى گويند كه دين از سـيـاسـت جداست ، همان هائى كه امر دين با آنها بود همان ها امر سياست را داشتند. حضرت امـيـر، هـم مـسـاله مـى گـفـت هـم احـكـام مـى گـفـت ، هـم شمشير در دستش بود و جنگ كرد. خود رسول الله هم قرآن را آورد هم حديث را آورد و شمشير را وارد كرد و آورد و با مخالفين جنگ كرد و آنها را تابع خودش كرد. اين يك مساله اى است كه بايد خيلى مراعات بكنند.
تربيت صحيح انسان از اهم مسائل است
آقـايـان كـه تـربـيـت بـچه ها را مى كنند مسائل سياسى روز را هم به آنها تعليم بكنند، نمى گويم همه آن اين باشد، همه چيز بايد باشد. يك بچه اى كه از يك مدرسه بيرون مـى آيد بايد هم مسائل دينى اش را بداند، مسائل نماز و روزه اش را بداند، هم تربيت هاى عـلمـى بشود مطابق هر جورى كه ، سيستمى كه هست و هم تربيت سياسى بشود. اين معنا را البـتـه يـك خرده گيرى مى كردند بر مدرسه شما كه انشاءالله اميدوارم از حالا به بعد كه يك قدرى اميد است آزادى پيدا بشود، با آزادى همه كارها را انجام بدهيد و اين چيزى كه بـرعـهـده شـمـاسـت و آن تـربـيـت انـسـان اسـت و از اهـم مسائل است تربيت انسان كه به عهده شما يك مقداريش هست ، آن را به طور صحيح و بطور خـوب عـمـل بـفرمائيد. ضمنا بايد اين را هم عرض كنم كه ما در مدرسه علوى وارد شديم و آنـجـا را بـگـويـم غـصـب كـرديـم يـا ايـنـكه ميهمان آقايان شديم و من به مجرد اينكه روز تـحـصـيـل آمـد گـفـتـم ايـن افراد را جمع كنند و بروند و من هم بروم جاى ديگر، بعد آمدند گـفـتـنـد، از خـود آقـايـانـى كـه مـتـصديان امور مدرسه هستند تقاضا كردند كه شما اگر چنانچه رفتنتان خيلى طولانى نيست از اينجا به جاى ديگر نرويد از اينجا برويد به قم ، اين براى ما مثلا خيلى پشتوانه اى است . از اين جهت ما اطاعت امرشان كرديم و من تا سه و چهار و پنج روز ديگر انشاءالله رفع زحمت مى كنم و شما را به خدا مى سپارم و از خداى تبارك و تعالى تاءييد همه
شـمـا را مـى خـواهـم و امـيـدوار بـودم و من احتمال مى دادم كه آقاى علوى هم باشند روز پنج شـنـبـه كه نتوانستند بيايند و من از اول ايشان را مى شناسم و ايشان از دوستان قديمى من هستند و من توفيق ايشان را از خداى تبارك مى خواهم .
والسلام عليكم و رحمة الله وبركاته
تاريخ : 30/11/57
اخطار مهم امام خمينى در مورد توطئه اشرار بيگانه پرست  
بسم الله الرحمن الرحيم
در ايـن مـوقـع حـسـاس كـه اشـرار بـا نـام هـاى فـريـبـنـده مـشـغـول توطئه بر ضدانقلاب اسلامى هستند و خطر برگشت اجانب با دست اينان بر سر چـپـاول كـشـور مـى رود، لازم اسـت نـيـروهـاى انـتـظـامـى مـلى فـورا بـه مراكز حفاظتى خود بـرگـردنـد و بـا نـيروى انتظامى ، همكارى براى حفاظت شهر و مراكز حساس مربوط به شـهـر نـمـايند. اينان كه دست به خرابى و اعمال ضد اسلامى و انسانى زده اند و كوشش دارنـد مـراكز حساس را به نفع بيگانگان به دست بياورند، بايد بدانند كه قدرت آنان بـيـش از قـدرت شيطانى شاه و پشتيبان آنان نيست و در صورتى كه به ملت نپيوندند و بـه طـور مـعقول عمل نكنند، تكليف را براى ملت شجاع ايران و تهران معلوم خواهم كرد. من تحمل اين بى فرهنگى ها را نخواهم كرد، بايد تمام اقشار به هر اسمى كه هستند در تحت پـرچـم اسـلام به فعاليت خود ادامه دهند و در غير اين صورت ، قيام عليه حكومت انقلابى اسـلامـى اسـت كـه جـزاى آن در قـانـون اسـاسـى مـعـلوم اسـت . مـن حـتـى الامـكـان ميل دارم تمام اقشار با هم با صدق و صفا رفتار نمايند ولى اجازه هرج و مرج نخواهم داد.
والسلام على من التبع الهدى
روح الله الموسوى الخمينى
تاريخ : 6/12/57
بيانات امام خمينى در جمع علماء و روحانيون بلوچستان  
با وحدت و برادرى ، اين خرابه را آباد كنيد
بسم الله الرحمن الرحيم
امـروز كـه مـا بـعد از اينكه اين جنايتكار را بيرون كرديم ، مبتلا هستيم به يك كشورى كه هـمـه چـيـزش ريـخـتـه شـده است يعنى الان نه ما اقتصاد صحيح داريم ، نه فرهنگ صحيح داريـم ، نـه ارتـش صـحيح داريم ، همه چيزها در هم ريخته است ، امروز روزى است كه همه مـسـلمـيـن مـكـلفـند از طرف خداى تبارك و تعالى به اينكه همه با هم دست برادرى به هم بدهند و اين خرابه را آباد كنند.
اختلافات الان سم قاتلى است كه اگر چنانچه خداى نخواسته اختلاف پيدا بشود باز بر مـى گـردد بـه آن دوره جـنـايـات ، بـه فـرم ديـگـر، آنـهايى كه علاقه به اسلام دارند، آنـهـائى كـه عـلاقـه بـه مـلت اسـلام دارند، آنهائى كه علاقه به كشور دارند، اينها همه موظفند كه در اين زمان كه بالاتر و حساستر زمان است كه به ايران مى گذرد، همه با هم برادر باشند ، همه با هم رفيق باشند و همه با هم دست به هم بدهند و اين خرابه اى كه اينها گذاشته اند و همه چيز ما را برده اند، اين خرابه را از سر، همه مان با هم بنا كنيم .
اگـر اخـتـلافـات بشود، خداى نخواسته ، اين گردنگير همه ماست و همه پيش خداى تبارك تعالى مقصر هستيم . اين كلمه من است كه به همه برادرهاى همه اطراف ايران از هر صنفى كـه هـسـتـنـد، مـن اين سفارش را به همه دارم و از خداى تبارك و تعالى توفيق همه شما را خواستارم .
پـس از سـخـنـان امـام خـمـيـنـى نـمـايـنـده روحانيون بلوچستان سخنانى در حضور امام ايراد كرد:(من از طرف تمام روحانيون بلوچستان و تمام طبقات مردم از عشاير گرفته تا غير عـشـاير همبستگى خود را، وابستگى خود را، فداكارى خود را براى اين نهضت اسلامى خدمت شـمـا اعـلام مـى كـنـم . ما مردم بلوچستان ، هميشه عقب افتاده و عقب مانده بوديم و هميشه تحت فـشـار اسـتـعـمـارگـرهـا بـوديـم و هـيـچ كـارى تـا بـه حـال بـراى ما نشده ، از لحاظ فرهنگ ، از لحاظ بهداشت ، از لحاظ كشاورزى ، از هر حيث ما عـقـب هـسـتـيـم ، لهذا استدعاى من از حضور حضرت آيت الله اين است كه به طرف بلوچستان تـوجـه مـخـصوصى بشود و ما خيلى سعى كرديم همچنانكه در نجف اشرف با كلانتر خدمت شـمـا رسـيـدم عـرض كـردم كـه بـنـده و كـفعمى ، حاج آقاى كفعمى ، خيلى سعى كرديم كه هـمـاهـنـگـى و بـرادرى اينجا بر پا بشود و انشاءالله هم اگر شما تحقيق بفرمائيد، نمى شـنـويـد، نـخـواهـيد شنيد، كه آنجا در بلوچستان كوچكترين اختلافى بين برادران شيعه و سنى رخ داده باشد، نهايت اتحاد، اتفاق برقرار است با اينكه اكثريت با
سنى هاست ، صدى هشتاد، نودسنى هستند ولى كوچكترين پرونده اى در هيچ جائى نيست كه بـه نـام مـذهـب در بـيـن ايـن دو فـرقه اسلامى اختلافى بيفتد. در وقايع اخير كه يك كمى شـلوغ پـلوغ شـد. ايـن هـم تـقـصـيـر اسـتـثمارگرها بود كه اينها را مى خواستند به جان يـكـديـگـر بـيـنـدازنـد، ولى بـنـده و روحـانـيـون و عـشـايـر و قبايل سعى كرديم ، نهايت جديت را كرديم كه نگذاريم استثمارگرها ما را استثمار بكنند و بـه جـان يـكـديـگر بيندازند، و ما هم در اين نهضت اسلامى با تمام مسلمانان تهران هماهنگ هستيم ، شريك هستيم .
ايـن آرزوى ديـريـنـه ما بوده كه خداوند متعال يك روزى بياورد كه ما اسلام حقيقى و اسلام صـحـيـح و اسلام صدر اسلام را ببينيم . حالا ما خيلى خوشوقتيم ، اينقدر خوشوقتيم كه من پـيـر مـرد 63 سـاله هم احساس جوانى مى كنم كه ايكاش قرآن پياده بشود، اسلام صحيح پـيـاده بشود، نه آن اسلامى كه بلا تشبيه ما آخوندهاى بيسواد درست كرديم . آن اسلامى كـه در صـدر اسـلام بـوده و اسـلام واقعى بوده ، آن اگر پياده بشود، و انشاءالله پياده خواهد شد. ما از شما خيلى شكرگزاريم ، خدا شما را براى اسلام و مسلمين حفظ بكند و همه روحانيت را توفيق بدهد كه براى اين نهضت تشريك مساعى بكنند و فداكارى بكنند.)
نابودى همه طبقات و ايجاد وابستگى جزءماموريت شاه بود
سپس امام خمينى جواب كوتاهى بدين مضمون فرمودند:
انـشـاء الله خـداوند توفيقتان بدهد،اينكه گفتيد كه براى شما هيچ كارى نكردند، براى هيچكس هيچ كارى نكردند، فقط آن چيزى كه كردند براى آمريكا و ديگر اجانب كردند. شاه ، شـاه سـابـق كـه در آن كتاب نوشته است ، ماموريت براى وطنم ،من اين را صحيح ميدانم ، ماموريت براى وطن داشت براى اينكه وطن را بكلى نابود كند، اسلام را نابود كند، عشاير را نـابـود كـنـد، هـمـه طـبـقـات را به نابود ى بكشد، خزائن ما را، همه را ببرد، ما را دست نشانده غير قرار بدهد، كشاورزى ما طورى بشود كه مادر همه چيز محتاج به خارج باشيم ، ايـنـها همه جزء ماموريت او بود و ماموريتش راهم انجام داد لكن خدا خواست كه رسوا بشود در عـالم و ما البته از همه شما آقايان تقاضاى اين را داريم كه در آن محلى كه هستيد همه بـا هـم ، شـمـا و هـمـه عـلمـاى آنـجـا بـا هـم بـرادر، يـك جـهـت بـاشـيـد و انـشاء الله دولت عدل اسلامى كه پيش آمد همه مثل هم ، همه برادروار استفاده از مملكت خودتان مى كنيد و مملكت مال خودتان است و خودتان اداره اش كنيد انشاء الله . خداوند شما را حفظ كند.
والسلام علكيم و رحمة الله و بركاته
تاريخ : 7/12/57
بيانات امام خمينى خطاب به سفير شوروى در ايران  
قيام ملت يك قيام دينى بزرگ بود
بسم الله الرحمن الرحيم
آنچه كه الان مى گويم اين است كه من از اينكه رهبران شما يك همچون پيامى فرستاده اند محبت آميز تشكر مى كنم .
ما در طول پنجاه و چند سال سلطنت غيرقانونى سلسله پهلوى مصيبتهاى زياد ديديم ، مادر تحت فشار اين آدم ، محمدرضا و پدرش ‍ صدمات زياد ديديم ، ملت ما از همه آزاديها محروم بـود، كـشـور ما از استقلال صحيح محروم بود، ملت ما از اين مظالم به جان آمد و قيام كرد، يك قيام اسلامى بزرگ ، اين قيام سياسى فقط نبود، يك قيام دينى بزرگ بوده كه در آن ايـمـان مـردم بـا همه مشكلاتى كه در كار بود و با دست خالى با رژيمى كه به واسطه پـشـتـيبانى اجانب مجهز شده بود به جهازات مدرن مقابله كرد و با ايمان و مشت غلبه كرد بـر ابـرقـدرتـهـا و مـصـمـم هستيم كه تا آخر قدرت ، با كسانى كه بخواهند در كشور ما مداخله اى بكنند مبارزه كنيم .
ارزش حيات ، به آزدى و استقلال و پيروى از دستورات مذهبى است
مـا بـراى حـيـات زيـر سـلطـه غـيـر، ارزش قـائل نـيـسـتـيـم ، ما ارزش حيات را به آزادى و اسـتـقـلال مـى دانـيـم ، دسـتـورات مـذهـبى را كه مترقى ترين دستورات است ، راه ما را معين فـرمـوده اسـت . مـا با آن دستورات و تحت رهبرى بزرگ مرد دنيا، محمد صلى الله عليه و آله ، با تمام قدرتهائى كه بخواهند تجاوز كنند به مملكت ما مبارزه خواهيم كرد.
امـروز مـثـل روزهـاى سابق نيست كه يك نفر بر يك امت سلطه داشته باشد و اين يك نفر هم دست نشانده اجانب باشد و بخواهند به مملكت ما با دست او خيانت و تجاوز كنند.
روابط ما با قدرتها و دول همجوار، در صورت عدم مداخله ، مسالمت آميز خواهد بود
امروز اراده ملت است و ملت با اراده قوى خود و ايمان به دستورات اسلامى موظف است كه هر قدرتى باشد، در مقابل دفاع از ملت ، دفاع از كشور خود، با هر قدرتى مبارزه كند. ما از همه قدرتها
مـى خـواهـيم كه در كشور ما دخالت بهيچوجه نكنند، در صورتيكه دخالت نكنند، ما با همه روابط حسنه خواهيم داشت و آنطورى كه كرارا من گفته ام ما بشر دوست هستيم و پيغمبر ما، پـيـغـمـبـر عـظـيـم الشـان مـا بـشـر دوسـت بـود و بـراى بـشـر زحـمـت هـا و تحمل مشاق كرد و ما هم پيروى از آن دستور ميكنيم و با همه اقشار بشر، با تمام مستضعفين عـالم روابـط حـسـنـه داريـم بـه شـرط ايـنـكـه روابـط مـتـقـابل و احترام متقابل باشد. ما با دولت همجوار خودمان كه در سابق ايام ، روابط حسنه داشـتـه انـد و اخـيـرا بـه واسطه اين قدرت شيطانى پهلوى قدرى بين ملت ما و دولتهاى ابرقدرت تيرگى حاصل شده است براى خاطر اينكه اين جناياتى كه او كرده است ، مردم عـقـيـده دارنـد كه به واسطه پشتيبانى كه اجانب به آنها كرده است واقع شده است ، ما با شـمـا كـه هـمجوار ما هستيد !!! فرسخها بين دو كشور مرز مشترك است !!! مايليم كه بطور مسالمت آميز، به طور انسانى رفتار كنيم و البته دولت ما هر جور كه ، هر طور كه مصلحت بـدانـد در روابـط اقـتـصـادى ، روابـط تجارى و ساير امورى كه مربوط به دولت است عـمـل خـواهـد كرد و اين دولت ، دولت اسلامى و تحت رهبرى رهبران اسلام است و هرگز ظلم بـه غـيـر ولو هـر چـه ضـعـيـف بـاشـد روا نـمـى دارد و ظـلم از غـيـر هـر چـه قـوى بـاشـد تحمل نمى كند. من از خداى تبارك و تعالى خواهانم كه روابط ما با همه دولت ها و ملت ها روابـط حـسـنـه بـاشـد تـا ايـنـكـه مـلت مـا بـتـوانـد خـودش مـسـتـقـلا در سـرنـوشت خودش دخـيـل بـاشـد و كسى نتواند دخالت در امور داخلى ما بكند. ما هم اين معنا را كرارا گفته ايم كـه مـا نـمـى خـواهـيـم گاز را انبار كنيم ، ما گاز را به قيمت عادله مى فروشيم و ارز مى گيريم . معاملات سابق بين ايران و آمريكا معاملات بسيار ناگوارى بوده است كه ما از آن احـتـراز خـواهـيم كرد و هر كس بخواهد معامله با ما بكند به طور عادلانه ، البته دولت با مـطـالعـات خـودش انـجـام مـى دهـد و هـمـيـنـطـور كـسـانـى كـه از شـوروى در ايـنـجـا اشـتـغـال بـه كـارهـائى دارند چه كارهاى تجارتى يا صنعتى ، آن مقدارى كه مخالفت با منافع ملت ما نداشته باشد و دخالت در امر داخلى ما نباشد، ما آنها را هم محترم مى شماريم .
والسلام عليكم و رحمة الله و بركاته
تاريخ : 7/12/57
بيانات امام خمينى در ديدار با گروهى از ارامنه  
بسم الله الرحمن الرحيم
بگوئيد به آنها اين نهضت اميدوارم كه براى همه مذاهب ، اقليت مذهبى كه در ايران زندگى مى كنند، براى همه خير آورده باشد. ما مى دانيم كه همه اقشار ايران ، چه مسلمين و چه غير مـسـلمـيـن در زمـان حـكـومت اين شاه و پدرش در زحمت و جور زندگى كردند. وما مى دانيم كه اسـلام نـسـبت به اقليتهاى مذهبى هميشه احترام قائل بوده است حتى حضرت امير (سلام الله عـليـه ) در يـك قـضـيـه اى كه خلخالى از پاى يك زن ذميه كه يهوديه هم بوده است برده اند، مى فرمايد كه من شنيده ام كه يك همچو چيزى شده است كه اگر انسان بميرد سزاوار اسـت . مـا بـراى اقـليـتـهـاى مـذهـبـى احـتـرام قـائل هـسـتـيـم و ايـنـهـا اهـل مـلت مـا هـسـتـنـد، اهـل مـمـلكـت مـا هـسـتـنـد و مـن امـيـدوارم كـه حـكـومـت عدل اسلامى براى آنها بسيار خوب باشد و آنها در پناه اسلام با زندگى مرفه ، آزاد و به طور صحيح اينجا زندگى بكنند.
والسلام عليكم و رحمة الله و بركاته
تاريخ : 7/12/57
بيانات امام خمينى در ديدار با علماى كردستان  
ساختن ايران خراب برهمه ما در هر مقامى واجب است
بسم الله الرحمن الرحيم
من از شما آقايان كه زحمت كشيديد و براى تفقد از من تشريف آورديد تشكر ميكنم . شما مى دانـيـد كـه در ظرف پنجاه و چند سال حكومت اين سلسله به همه اقشار ملت چه گذشت ، چه مصيبت هائى كه ملت ما از اين سلسله نديد و چه جناياتى كه اينها نكردند و چه خيانتهايى كـه بـه بـيـت المـال نـكـردنـد. اينها تمام خيانتها و جنايتها را به همه اقشار ملت كردند و ذخـايـر مـا را بـرداشـتـه و فـرار كردند. ما الان در يك وضعى واقع هستيم كه همه اوضاع ايـران ، از اقتصاد تا فرهنگ تا ارتش همه چيزش در خطر و آشفته است . بر همه ما اقشار مـلت در هـر مـقـامـى كـه هستيم واجب است ، واجب الهى است كه با هم پيوسته باشيم و با هم يكدست و يكدل و يك جهت براى ساختن اين ايران خراب . تاكنون ما دزدها را بيرون كرديم ، قلدريها را ملت ايران شكست درهم به قدرت ايمان و اسلام ، الان وقت سازندگى است كه اهـمـيـتـش بـيـشتر از آن قدم اول است و امروز است كه يك روز حساسى است برملت ايران مى گـذرد و بـر كـشـورمـا كـه بـايد همه با هم همصدا، بدون هيچ اختلاف ، بدون هيچ اغراض شـخـصـيـه قيام كنيم و اين كشور را از سر و از نو بسازيم . بر شما مامورين كردستان و عـلمـاى كـردسـتـان بـر حـسـب وظـيـفـه مـلى و شـرعى است كه اگر چنانچه آنجا نغمه اى از جـهـال يـا از مـفسده جوها در اين امور بلند شد، بدانيد كه اين از حلقوم اجانب است . آنها مى خـواهـنـد ايـن اخـتـلاف را ايـجـاد كـنـنـد تـا بـاز بـرگـردنـد بـه حـال اول مـنـتـها به فرم ديگر. بايد بيدار باشيد، بايد هشيار باشيد، اسلام را در نظر بگيريد، همه با هم به دست واحد و يد واحد، همه با هم قيام كنيد و اسلام را تقويت كنيد.
والسلام عليكم و رحمة الله و بركاته
تاريخ : 7/12/57
بيانات امام خمينى در جمع معلولين  
اگـر روح انـسـان سـالم وقـوى بـاشـد چـه بـاك از جـسـم عليل ؟
اعوذ بالله من الشيطان الرجيم
بسم الله الرحمن الرحيم
من از شما آقايان كه نمانيده جامعه معلولين هستيد تشكر مى كنم . خداوند انشاء الله شماها را سلامت بدارد. خداوند شفاى عاجل به شما عنايت فرمايد. بايد بدانند جامعه معلولن كه انـسـان داراى روحـى است و جسمى . آنكه انسان به او انسان است ، روح انسان است نه جسم انسان . دعا كنيد كه آنهايى كه روحشان معلول است ، آنها شفا پيدا كنند و دعا كنيد كه شما جامعه معلولين جسمى ، معلولين روحى نباشيد. اگر روح شما سالم باشد و روح شما آزاد و قـوى بـاشـد، چـه بـاك كـه دسـت يـا پـاى انـسـان معلول باشد، دست و پاى انسان مناط انسانيت نيست ، اين قشر است . لب انسان ، روح انسان است ، نفس ناطقه انسان است . وقتى نفس ناطقه انسان قوى شد باكى از اين نيست كه جسمش عـليـل باشد، انسان ، به روح انسان است . ما در نوابغ عالم داشتيم اشخاصى كه نابينا بـودنـد ولى نابغه بودند، اشخاصى كه معلول بودند ولى از علما و نوابغ بودند، از فـلاسـفـه بـودنـد. شـمـا هـيـچ غـم نـداشـتـه بـاشـيـد كـه از يـك پـا يـا يـك دسـت يا چشم معلول هستيد. شما اميدوارم كه در اين جامعه به واسطه قوت روحى كه داريد و به واسطه سـلامـت روح كـه داريـد، در ايـن جـامـعـه سـرفـراز و بـلند باشيد. من انشاءالله راجع به خواسته هاى شما به مقامات مسئول سفارش مى كنم . اميدوارم خداوند شما را حفظ كند و شما هم كه در اين نهضت شريك بوديد و هستيد و برادران ما هستيد، خداوند همه شما را شفا بدهد و روح شما كه فوق جسم است و انسانيت تان به روح است با سلامت و سعادت باشد.
والسلام عليكم و رحمة الله و بركاته
تاريخ : 9/12/57
اعلاميه امام خمينى در آستانه ترك تهران به قم  
بسم الله الرحمن الرحيم
در ايـن مـوقع كه قصد تشرف به قم حرم اهل البيت عليهم السلام را دارم لازم است از ملت بزرگ ايران عموما تشكر نمايم .
الحـق بـه هـمـت والاى ايـن مـلت رنـجـديـده بـود كـه بـا اتـكـال بـه قـدرت لايـزال الهـى و اعـتـمـاد بـه ولى عـصـر عـجـل الله فـرجـه پـيـروزى بـر قـدرت هـاى شـيـطـانـى حـاصـل شـد، و نـيـز از اهـالى محترم تهران كه از حين ورود تاكنون كه مى خواهم صورتا آنـان را وداع كـنـم ، گـر چـه روحـا و قـلبا از آنان و ساير ملت عزيز دور نيستم ، زحمات فـوق العـاده كشيده و عواطف پرشور از خود نشان دادند، تقدير وتشكر مى كنم . من مرهون عـواطـف هـمـه جـنـاح هـا و اقـشـار مـحـتـرم هـسـتـم . خـداونـد تـعـالى بـه آنـان اسـتـقـلال و آزادى و اسـتـقـامـت و صـحـت عـنـايـت فـرمـايـد و جـمـهـورى عدل اسلامى را براى آنان مستقر فرمايد. لازم است مطالبى را تذكر دهم :
1!!! مـلت شـجـاع بـايـد تـوجـه داشته باشد كه گرچه استبداد داخلى فرو ريخت و مردم آزادى را لمـس كـرده انـد ولى هـنـوز ريـشـه هـاى اسـتـعـمـار آمـريـكا، شوروى ، انگلستان و صهيونيسم و ساير دول چپاولگر از اين مرز وبوم كاملا قطع نشده است . بايد همه بدون كوچكترين توقف و ركودى در از بين بردن نفوذ كشورهاى اجنبى با هم متحد شويم . بايد تـوجـه داشت كه شاه اين مملكت را چنان در دست اجانب قرار داده است كه بايد ساليان دراز بـا عـوارضـش مـبـارزه كـرد و ما اگر بخواهيم استقلال حقيقى به دست آوريم ، بايد سعى كـنـيـم تـمـامى اشكال نفوذ امريكا چه اقتصادى و چه نظامى ، چه سياسى و فرهنگى را از بين ببريم و من اميدوارم كه ملت ايران به اين مهم هرچه زودتر برسد.
2!!! هـمـه مـى دانـيد كه رمز پيروزى بزرگى كه ملت به آن رسيده است وحدت كلمه همه اقشار از مركز تا اقصى بلاد كشور و وحدت هدف آن بر چيده شدن حكومت طاغوتى و قطع ايـادى اسـتـعـمـار و اسـتـثمارگران بين المللى و برپا شدن جمهورى اسلامى بود. اكنون احـتـياج بيشتر داريم به حفظ اين وحدت كلمه و وحدت مقصد. ملت بزرگ بايد هشيارانه از بـعـضى عناصر تفرقه افكن كه با شعارهاى فريبنده مى خواهند دست اجانب را به كشور مـسلمان ما باز كنند و همان اختناق و چپاولگرى را به فرم ديگر برگردانند، احتراز كنند و با تنها گذاشتن آنان و عدم شركت در اجتماعاتشان و با منطق اسلامى تبليغات سوء آنان را خنثى كنند. همه مى دانند اين پيروزى از قدرت اسلام است و مسلمين با دادن خون
شـريـف خـود آن را بـه دسـت آورده انـد و فرصت طلبان مى خواهند بدون فعاليت مثبت از آن بـهـره بـردارنـد و بـا حـيـله و حـربـه فـريـبكارى خود را جا بزنند. ملت ايران بايد با هـوشـيـارى از آنان جلوگيرى كنند. در صورتى كه آزادى بيان و قلم و عقيده براى همگان آزراد مى باشد ولكن مردم توطئه را هرگز اجازه نمى دهند.
3!!! كارگران كارخانه ها و ديگر كارگران و كارمندان و طبقات مستضعف بايد بدانند كه اسـلام از بـدو ظـهـور طـرفـدار آنـان بـوده و در حـكـومـت عـدل اسـلامـى بـه آنـان اجـحـاف نـمـى شـود و نـخـواهـد شـد و كـسـانـى كه با دستور يا مـيـل و نـفع اجانب بين آنان روند و با پخش ‍ اكاذيب فريبنده مى خواهند آنان را از اسلام جدا كـنـنـد هـمـان ها هستند كه بعضى سران آنان در خدمت دربار محمدرضا پهلوى بودند و همه آنـان آگـاهـانـه يـا ناخودآگاهانه در خدمت اجانب هستند. لازم است اين عناصر مفسده جو را در بين خودشان و در كارخانه ها راه ندهند و از اجتماعات آنان احتراز كنند.
من به دولت راجع به مجانى كردن آب و برق و بعضى چيزهاى ديگر فعلا براى طبقات كم بضاعتى كه در اثر تبعيضات خانمان بر انداز رژيم شاهنشاهى دچار محروميت شده اند و بـا بـرپـائى حكومت اسلامى به اميد خدا اين محروميتها برطرف خواهد شد، سفارش اكيد نمودم كه عمل خواهد شد.
4!!! ارتش و شهربانى و ژاندارمرى اكنون در خدمت اسلام هستند و از ملت هستند، بايد ملت از آنـان پـشتيبانى كند و كارى كه موجب آزردگى و دلسردى آنان است انجام ندهند و بايد قـواى انـتـظـامـيه بدانند كه پس از تصفيه از عناصر فاسده ، تمام آنان در پناه اسلام و حـكـومـت عدل با احترام و رفاه زندگى مى كنند. ما مى دانيم كه شكست دشمن مرهون پيوستن جـناح هائى از نيروها و ساير مامورين دولتى به ملت بود. شما نبايد احساس شكست كنيد بلكه بايد احساس پيروزى كنيد زيرا از ملتيد و در پيروزى آن سهيم هستيد و ما به شما احـتـرام مـى گـذاريم و شما را برادران خود مى دانيم . من به ملت ايران اكيدا هشدار مى دهم كه دولت بايد ارتش ملى و قوى و با روحيه مقتدر داشته باشد تا قدرت بر حفظ كشور داشته باشد. ملت محترم بايد در تقويت روحى ارتش و افسران كوشش كنند و گويندگان و وعـاظ مـحـتـرم نيز در تقويت آنان كوشش نمايند و از حمله به پادگان قواى انتظامى در سـرتـاسر كشور بايد جدا جلوگيرى شود. امروز حمله به پادگان ها مخالفت با انقلاب اسلامى است و بايد از آن احتراز كرد و لازم است كميته هاى انقلاب اسلامى در شهرستان ها از فرماندهانى كه از جانب ستاد كل ارتش ملى اسلامى تعيين مى شوند، جدا پشتيبانى كنند و نـيـز از روسـاى ديگر قواى انتظامى كه از طرف قواى دولتى تعيين شوند، پشتيبانى نمايند.
5!!! كميته هاى انقلاب اسلامى در تمام شهرستان ها موظفند كه به مجرد مسلط شدن دولت بـر اوضـاع شهرها فعاليت هاى كميته ها را به قواى دولتى تسليم كنند و از دخالت در امـور دولتـى خـوددارى نـمـايـنـد و بـايد از همه كميته ها در مورد زحماتى كه در اين دوره انقلاب كشيده اند تشكر كنم . شماها بوديد كه با همت خود آشفتگى ها را سامان داديد
6!!! بـه تـمـام اعـضـاء كميته ها و زندانبان ها حكم مى كنم كه با زندانيان هر كه باشد، بـطـور انـسـانـيـت و اسـلامـيـت رفتار كنند و از آزار و مضيقه و رفتار خشن و گفتار ناهنجار خـوددارى كنند كه در اسلام و حكومت عدل اسلامى اين امور ممنوع و محكوم است و به بستگان زندانيان در روز معينى با مقررات ، اجازه ملاقات دهند.
7!!! كـرارا گـفـتـم و بـاز تـكـرار مـى كـنـم ، كـسـى حـق نـدارد بـه مـنـزل مردم حمله كند و وارد منزل آنان شود و اگر اطلاع پيدا شد كه مجرمى در منزلى است مـراقـبـت از فرار او كنند و به مقامات مسئول اطلاع دهند كه با موازين او را دستگير نمايند. علاقه مندان به نهضت بايد از اينگونه اعمال اجتناب كنند. مردم بايد روى موازين شرعيه عمل كنند
8!!! طولانى بودن اعتصابات موجب بحران هايى شده است كه لازم است مردم براى همراهى بـه طـبقه مستمند از گرانفروشى در ارزاق عمومى احتراز كنند و ارزاق مورد احتياج عموم را به قيمت ارزان بفروشند. اين يك عمل انسانى و اسلامى است كه اينجانب از عموم انتظار دارم . خداوند متعال براى اين انساندوستى به آنان بركت و رحمت عنايت مى فرمايد.
9!!! كـرارا سـفارش علماء اعلام و ائمه جماعت محترم و خطباء ارجمند و اسير خدمتگزاران به شـريـعـت مـطـهـره را نـموده ام . لازم است ملت معظم بداند كه اگر خداى نخواسته خللى در مـوقـعـيـت ايـن جـمـاعـت كـه پـاسـداران اسـلام و قـرآن هـستند وارد شود، اجانب چپاولگر به آمـال خود خواهند رسيد و رشته امور از دست خواهد رفت . روشنگرى اين قشر محترم بود كه ملت را با روحيه اسلامى به هيجان آورد. خدمت اين طبقه را نبايد فراموش كرد و اكنون نيز با كمك اين طبقه است كه در تمام كشور اوضاع رو به آرامش است . من توصيه مى كنم حتى نـسبت به كسانى كه به من اهانت نموده اند نبايد تعرض شود. من از روحانيت مى خواهم با بـرادران خود در جهت گسترش مبانى مبارزاتى همكارى كنند و با آنان با مهربانى رفتار نمايند. من همه افرادى را كه از من غيبت كرده يا به من اهانت نموده اند، عفو نمودم و از خداى تـعـالى بـراى هـمـه طـلب عـفـو مـيـكنم و تقاضا دارم كه آقايان ائمه جماعت را كه از قرار مسموع تشريف نياورده اند، به مسجد دعوت نمايند و احترام آنان را حفظ كنند. البته حساب كسانى كه معلوم است در خدمت دستگاه ظلم بوده جداست .
10!!! در مطبوعات كه بعد از انقلاب اسلامى خود را در خدمت انقلاب و مسير ملت معرفى مى كـنـنـد، مـطـالب و مـقالاتى درج مى شود كه بر خلاف مسير انقلاب اسلامى است و اين موجب نـارضـايـتـى و نـاراحـتـى ملت را فراهم نموده ، كرارا مراجعه مى شود كه اينجانب اقدامى بـنـمايم . من متاسفم از اين امر. به آنان و جميع رسانه هاى تبليغاتى نصيحت مى كنم كه ايـن جـانـبـازى والاى مـلت بـود كـه بـا اتـكـال بـه اسـلام و قـوت ايـمـان بـه خـداى متعال شما را از آن اسارت و نكبت پنجاه ساله رهائى بخشيد. اكنون سزاوار نيست كه خلاف رضـاى مـلت رنـجديده و بر خلاف انقلاب اسلامى سمپاشى هائى بكنيد كه نفع آن را جز اجـانـب و چـپـاولگـران و خدمتگزاران آن ها احدى نبرد. من متاسفم از اين امر. به آنان و جميع رسـانـه هـاى تـبـليـغـاتـى نـصـيـحـت مـيـكـنـم كـه ايـن جـانـبـازى والاى مـلت بـود كـه بـا اتـكـال بـه اسـلام و قـوت ايـمـان به خداى متعال شما را از آن اسارت و نكبت پنجاه ساله رهـائى بـخـشـيـد. اكـنـون سزاوار نيست كه خلاف رضاى ملت رنجديده و بر خلاف انقلاب اسـلامـى سـمـپـاشـى هـائى بكنيد كه نفع آن را جز اجانب و چپاولگران و خدمتگزاران آن ها احـدى نـرد. مـن نـصـيـحت خود را تكرار مى كنم و صلاح مطبوعات را در آن مى دانم كه تحت تاثير راست و چپ و شرق و غرب واقع نشده و خود را در
مسير انقلاب اسلامى قرار دهند.
شما خود بهتر از هر كس بايد بدانيد كه ملت قيام كرده است تا غبار فرهنگ هاى استعمارى را از خـود بـزدايـد. مـا بـايـد عـقـايـد اسـتـعـمـارى را بـا هـر شـكـل و فـرمـش در نـطـفه خفه كنيم و ايمان مردم را كه ابرقدرت ها را به زانو در آورد از آنـان جـدا نسازيم . اميدوارم نصيحت اين درد چشيده را بشنويد، چنانچه اين نصيحت را به آن جـوانـان و طـبـقه اى كه در اين موقع حساس موجب تفرقه مى شوند، مى كنم . من خوف آن را دارم كـه ايـن تـفرقه اندازى ها به ضرر ملت رنج ديده و زيان خود آنان تمام شود. من از روزگار سياه اختناق و اسارت بيمناكم . من از اين گرايش !!!هاى غربى و شرقى متاسفم . فـرزنـدان مـن ! بـه آغـوش اسـلام بـرگـرديـد و از فـرهـنـگ غـنـى اسلام بهره برداريد، گول آنانى را كه جز مكيدن خون ملت هاى مستضعف مقصدى ندارند نخوريد و از مسير انقلاب اسلامى خارج نشويد كه خير شما و ملت شما در آن است .
11!!! بـه خـواسـت خـداونـد مـتـعـال بـه زودى دربـاره شـكـل حـكـومـت رفـرانـدم خـواهـد شـد. لازم اسـت تـذكـر دهـم آنـچه اينجانب به آن راى ميدهم (جـمهورى اسلامى است ) و آنچه ملت شريف ايران در سرتاسر كشور با فرياد از آن پـشـتـيـبـانـى نموده است همين (جمهورى اسلامى ) راى دهند كه تنها اين مسير انقلاب اسلامى اسـت و كـسـانـى كـه مـخـالف هـسـتـنـد آزاد و مختارند كه اظهار مخالفت نمايند و علماء اعلام شـهـرسـتـان هـا و قراء و قصبات و خود ملت مكلفند كه نگذارند كسى سلب آزادى از كسى بكند و مراقبت كنند آزادانه هر كس راى خود را بدهد.
12!!!بايد هر چه سريعتر به وضع جنايتكاران رژيم فاسد رسيدگى شود و در دادگاه فـوق العاده انقلابى !!! مردمى علنا آنان را محاكمه كرده و به مجازات برسانيم تا مردم سـتـمـديـده مـا از وضـع آنـان مـطـلع شـده و مـطـمـئن شـونـد افـرادى كـه آنـان را در طـول دوران سـيـاه اسـتـبـداد اذيـت و آزار كـرده بـودنـد، چـگـونـه بـه جـزاى اعمال خود ميرسند.
13!!! بـايـد تـمـام ادارات از نـخـسـت وزيـرى تـا كـوچـكـتـريـن اداره از تجمل پرستى و اسراف و كاغذ بازى بپرهيزند و كار مردم را سريعا انجام دهند.
البـتـه مـردم شـريـف مـى دانند كه وزارتخانه ها و ادارات در جمهورى اسلامى بايد از بن تغيير كند تا از فرم غربى و سلطنتى در آمده و به صورت انسانى و اسلامى درآيد.
14!!! من باكمال تـواضـع از كـسـانـى كـه در ورود ايـنـجانب با تلگراف يا نامه تفقد و لطف فرموده اند تـشـكـر صـمـيـمـانـه مـى كـنـم و از ايـن كـه بـه واسـطـه كـثـرت نامه ها و تلگرافات و اشتغال جانفرسا و كمى وقت و فرصت نتوانستم جواب بدهم عذر مى خواهم . من در خدمت همه هستم و طلب عفو از همگان مى كنم . خداوند متعال به اسلام و ملت اسلام عظمت و قدرت مرحمت فرمايد.
والسلام عليكم و رحمة الله و بركاته
روح الله الموسوى الخمينى
تاريخ : 9/12/57
فـــرمـــان امـــام خـــمـــيـــنـــى در مـــورد انـــتـــخـــاب آقـــاى هـــادوى بـــه دادسـتـانـىكل انقلاب
بسمه تعالى
جـنـاب آقـاى مـهـدى هـادوى دامـت تـوفـيـقـه جـنـابـعـالى به موجب اين حكم به سمت دادستان كـل انـقـلاب جمهورى اسلامى منصوب مى شويد كه و ظايف خود را طبق موازين شرعيه انجام دهيد.
روح الله الموسوى الخمينى
تاريخ : 9/12/57
بيانيه امام خمينى درباره مصادره اموال سلسله پهلوى  
بسم الله الرحمن الرحيم
شـوراى انـقـلاب اسـلامـى ، بـه مـوجـب ايـن مـكـتـوب مـامـوريـت دارد كـه تـمـام امـوال مـنـقـول و غـيـر مـنـقـول سـلسـله پـهـلوى و شـاخـه هـا و عـمـال و مـربـوطـيـن بـه ايـن سـلسـله را كـه در طـول مـدت سـلطـه غـيـر قـانونى ، از بيت المـال مـسـلمـيـن اختلاس نموده اند، به نفع مستمندان و كارگران و كارمندان ضعيف مصادره و منقولات آن در بانكها شماره اى به اسم شوراى انقلاب يا اسم اينجانب سپرده شود و غير مـنـقـول از قـبـيـل مـسـتـغلات و اراضى ، ثبت و مضبوط شود تا به نفع مستمندان از هر طبقه صـرف گـردد و در ايـجـاد مـسكن و كار و غير ذلك ، به جميع كميته هاى انقلاب اسلامى در سـراسـر كـشـور دسـتور مى دهم كه آنچه از اين غنائم بدست آورده اند در بانك با شماره مـعـلوم بـسپرند وبه دولت ابلاغ نمايند كه اين غنائم مربوط به دولت نيست و امرش با شـوراى انـقـلاب اسـت و آنچه كه مامورين دولت به دست آورده اند يا مى آورند، بايد به هـمـيـن شـمـاره بـه بـانـك تـحـويـل دهـنـد و كـسـانـى كـه از ايـن امـوال چـيـزى بـه دسـت آورده انـد، بـايـد فـورا بـه كـمـيـتـه هـا يـا بـانـك تحويل دهند و متخلفين مورد مواخذه خواهند بود.
روح الله الموسوى الخمينى
تاريخ : 10/12/57
بيانات امام خمينى در روز ورود به قم  
ثمرات شهادت هاى پى در پى و مبارزات حق طلبانه ملت ايران
اعوذ بالله من الشطيان الرجيم
بسم الله الرحمن الرحيم
مـن از عـواطف شما ملت ايران تشكر مى كنم ، من شما ملت رنجديده را فراموش نمى كنم . من از عهده تشكر شما بر نمى آيم . من از خداى تبارك و تعالى سلامت و سعادت ملت ايران را خواستارم .
مـلت ايـران بـا جان و خون خود اسلام را زنده كرد، تجديد حيات كرد براى اسلام و مسلمين كـوشـش هـاى قـريـب سـيـصـد سـاله اسـتـعـمـار و اجـانـب را خـنـثـى كـرد. قـريـب سـيـصـد سـال اجـانـب تـبـليـغـات كـردند، تبليغات بر ضد اسلام ، تبليغات بر ضد همه اديان ، تـبـليـغـات بـر ضـد روحـانـيـت . در زمـان ايـن پدر و پسر اين تبليغات اوج گرفت ، اين عـمـال اجـنـبـى در ايـن پـنـجـاه و چـنـد سـال تـمـام حـيـثـيـات مـلت مـا را پـايـمـال كـردنـد، اين پدر و پسر خيانت كرده اند كه روى تاريخ را سياه كرده است ، اين پـدر و پسر جنايت هايى در ايران كرده اند كه ما نمى توانيم عشر او، صد يك او را بيان كـنـيـم . ايـنـهـا مـلت مـا را به اسارت كشاندند، اينها خزائن ما را به يغما برده اند، اينها نـيـروى انـسانى ما را از بين بردند. از همه مهمتر نيروى انسانى است . كوشش كردند كه جـوانـهاى ما را عقب نگه دارند، دانشگاه هاى ما را عقب نگه دارند، مدارس علميه ما را نگذارند مشغول به كار خودشان باشند. من از شما ملت ايران و از شما قمى ها بايد تشكر كنم كه در ايـن قـيـام يـكـى دو سـاله اخـيـر تـمـام نـقـشـه هـاى آنـهـا را بـر آب كـرديـد و عـمـال اسـتـعـمار را از مملكت خودتان را نديد و بقيه اى كه مانده اند، اينها هم خواهند رانده شـد. دست استعمار را كوتاه كرديد، منفعت خواهان را، چپاولگران بين المللى را دستشان را قـطـع كـرديـد، خـون داديد جوان داديد لكن خون و جوان شما به نفع اسلام و براى اسلام بـوده . اسـلام عـزيـزتر از آن است كه ما خوف داشته باشيم كه خونمان يا جوانانمان در راه او شـهـيـد شـود، اسـلام شهيدان زياد داشته است اميرامومنين سلام الله عليه شهيد اسلام است و براى اسلام شهادت پيدا كرد. حسين بن على (ع ) در راه اسلام شهيد شد ما باكى از شهادت نداريم ، ما باكى از كشته دادن نداريم . شما ملت ايران كه با خون خود، با جوان هاى خود، اسلام را بيمه كرديد، دست اجانب را قطع كرديد، شما بر همه ما منت داريد، من از هـمه شما منت مى كشم ، من خادم همه شما هستم ، من نمى توانم شكر اين نعمتى كه به ما داده است و آن غيرتمندان ايران ، سرتاسر ايران است ، نمى توانم از عهده شكر آنها برآيم .
با همت عظيم اقشار ملت خرابى ها از سر آباد مى شود
شما اين راه را تا اينجا رسانديد، اينها رفتند از ايران و يك مملكت خرابى و يك قبرستان هاى آبادى براى ما گذاشتند. قبرستان هاى ما را با قبرهاى جوانهاى ما آباد كردند و مملكت مـا را خـراب كـردنـد. آشـفـتـگى مملكت ما و از هم ريختگى مملكت ما طورى نيست كه بتوان با يكى دو سال و با مدت قليل جبران كرد. اين محتاج به اين است كه همه ملت ايران دست به هـم بـدهـند و با هم اين خرابه را آباد كنند، ننشينند كه دولت آباد كند، دولت نمى تواند آباد كند، ننشينند كه روحانيت آباد كند، روحانيت تنها نمى تواند آباد كند. همه با هم ، همه با هم از كشاورزى و كارگر تا صانع و ملا، تا روحانى و دانشگاهى ، تا ادارى و ارتش ، هـمه با هم ، همه با هم بايد كمك كنند. اين نهضت كه تا اينجا رسيده است نيمه راه است ، فـقـط دزدهـا را بـيـرون كـرديـد، خـرابكارها را بيرون كرديد لكن خرابه مانده است ، مهم بـراى خـرابه است ، مهم اين است كه اين خرابه اى كه براى ما گذاشته اند با همت والاى شما، با همت عظيم ملت بزرگ ايران اين خرابه از سر آباد شود.
بيدار باشيد كه مفسده جوها در كمين اند
بـيـدار بـاشـيـد، هوشيار باشيد، مفسده جوها در كمين اند، اجانب در كمين اند، آنها نخوابيده انـد، شـمـا نـبـايـد بـخـوابـيـد، شـمـا بـايـد هـوشـيـار بـاشـيـد آنـهـا مشغول نقشه هستند، از طريق هاى مختلف ، با فرم هاى مختلف . آنها مى خواهند حالا كه رژيم مـنـحـط سـلطـنـتـى از بـيـن رفت ، با فرم هاى ديگر به ميدان بيايند و باز همان منافع را تـجـديـد كـنـند و باز همان چپاولگرى را بكنند و باز همان اختناق را از سر بگيرند. ملت عزيز بيدار باشيد. ما به هر چه دست مى گذاريم خراب است . فرهنگ ما خراب است بايد تـجـديـد بـشـود. فـرهنگ ، فرهنگ استعمارى است بايد زير و رو بشود، معلمان استعمارى بايد بروند، آنهايى كه تاكنون در خدمت استعمار و رژيم سلطنتى بودند بايد بروند، بـه جاى آنها پاكدامن پاكدامن بيايند، دانشمندان پاكدامن بيايند. ما بسيار بسيار آشفتگى ها داريم . ما بايد همه با هم به اين آشفتگى ها خاتمه دهيم ، به اين خيانتها خاتمه دهيم . بـا هوشيارى و بيدارى نهضت خود را از دست ندهيد. اگر خداى نخواسته اين نهضت رو به سردى برود، آمادگى برگشت همان مصائب را داشته باشيد. اگر بخواهيد ايران را نجات بـدهيد، اسلام را نجات بدهيد، قرآن كريم را نجات بدهيد، بايد اين نهضت را نگه داريد. در مـواقـع مـقـتـضى تظاهر كنيد، اجتماعات كنيد. ديگر امروز تظاهرات ، تطاهرات غير آرام نيست . بايد اين نهضت محفوظ بماند، بايد اين ملت زنده بماند.
تفرقه افكنان و عمال اجانب را طرد و با يگديگر اتحاد و تعاون داشته باشيد
گذشت آن زمانى كه يك پاسبان بر ما حكومت مى كرد، گذشت آن زمان كه يك استاندار بر مـا حـكـومـت مـى كـرد، گذشت آن زمانى كه يك ستاره دار بر ما حكومت مى كرد. امروز همه در خدمت شما هستند، در خدمت اسلام هستند. اين نعمت را قدر بدانيد، سستى و سردى به خودتان راه ندهيد، نگوئيد
كـه او رفـت و تـمـام شـد، خـيـر، اسـتـعـمـار مـطـالعـه كـرده اسـت ، سـيـصـد سـال يـا بـيشتر مطالعه كرده ، مطالعات روحيات شما را كرده است ، مطالعه طوايف مختلف ايـران را كـرده است به اين نتيجه رسيده است كه بايد اختلاف بيندازد بين طوايف مسلمين ، اخـتـلاف بـيندازد، در هر شهر اختلاف ايجاد كند، با نغمه هاى مختلف شما را از هم جدا كند، روحـانـيـت را از مـسـلمـيـن جـدا كـنـد، دانشگاه را از روحانيون جدا كند، كارگر را از مردم و از روحـانـيـون جـدا كند. روحانيت در خدمت كارگر است . اسلام در خدمت مستضعفين است . اينها كه دعوى ميكنند كه كارى نشده است ، اينها براى تفرقه اندازى است . كار بسيار بزرگ شده اسـت لكـن بـزرگـتـر هم مانده است . اگر كسانى درصدد تفرقه اندازى شدند، آنها را از خودتان طرد كنيد، اجازه ندهيد كه حرف هايى بزنند كه تفرقه بياورد. كارگران بيدار بـاشـنـد، ايـنـهـا مى خواهند عصر سابق را برگردانند. كشاورزان بيدار باشند، اينها مى خواهند شما را باز به شكست كشاورزى بكشانند، شما كشاورزان كه بزرگترين پشتيبان مـلت هـسـتـيـد بـايـد بـه كـار كـشاورزى خودتان ادامه بدهيد. الان وقت كشت است كشت بهاره بـكـنـيـد. شـمـا كـاسـب هـا و كـسـبـه و تـجـار مـحـترم در ارزاق عمومى با مردم مراعات كنيد، گـرانـفـروشـى را كـنـار بگذاريد، حس تعاون پيدا كنيد، حس ‍ انسانيت پيدا كنيد، ضعفا را مراعات كنيد، تخفيف بدهيد، از گرانى ، از گرانقيمت كردن اجناس ، از گرانفروشى اجناس اجـتـنـاب كـنـيـد. همه با هم باشيد، برادريد شما، همه اقشار برادرند، همه با هم باشند، مـراعـات هـم را بـكـنـيـد. از آن چـيـزهـائى كـه در ايـن پـنـجـاه سـال در بـيـن شـمـا زيـاد شـد از قـبـيـل دروغ گـفـتـن ، از قبيل خدعه كردن ، از قبيل گرانفروشى ، از اينها احتراز كنيد. امروز سايه اسلام روى سر شـمـاسـت . امـام زمـان بـه شـمـا نـظر دارد، پيغمبر اكرم به شما نظر دارد، خداى تبارك و تعالى پشتيبان شماست .
اسلام تامين كننده احتياجات مادى و معنوى انسان
مـا بـسـيار كارها در پيش داريم كه بايد من بعضى از آنها را براى شما عرض كنم . من در ايـن آخـر كـه از تـهـران مـى خـواسـتـم بيرون بيايم ، دستور دادم كه تمام املاك و دارايى سـلسـله مـنحوس پهلوى و تمام دارايى آن اشخاص كه وابسته به او بودند و اين ملت را چـاپـيـدنـد مـصـادره بـشـود. براى طبقه ضعيف مسكن ساخته بشود. سرتاسر ايران براى ضـعـفـا مـسـكن سازيم ، همين دارايى شاه سابق و خواهر و برادرش براى يك مملكت ، براى آباد كردن يك مملكت كافى است . ما عمل مى كنيم ، حرف نمى زنيم . تمام كميته هايى كه در تـمـام اطـراف ايـران هـسـت مـوظـفـند كه آنچه به دست آمد از مخازن ايران ، هر چه كه اينها بـردنـد و مـخـفى كردند و اتباع آنها بردند و مخفى كردند، آنها را كه به دست آمده است . بـه بـانـكـى كـه شـمـاره اش را بـعـد تـعـيـيـن مـى كـنـم تـحويل بدهند كه براى كارگرها، براى مستضعفين ، براى بينوايان ، هم خانه بسازند، هـم زنـدگـى آنـها را مرفه كنند. ما علاوه بر اينكه زندگى مادى شما را مى خواهيم مرفه بـشـود، زندگى معنوى شما را هم مى خواهيم مرفه باشد. شما به معنويات احتياج داريد. مـعـنويات ما را بردند اينها. دلخوش نباشيد كه مسكن فقط بسازيم ، آب و برق را مجانى مـى كـنـيـم براى طبقه مستمند، اتوبوس را مجانى مى كنيم براى طبقه مستمند، دلخوش به اين مقدار نباشيد، معنويات شما را، روحيات
شـمـا را عـظـمـت مـى دهـيـم ، شما را به مقام انسانيت مى رسانيم . اينها شما را منحط كردند، اينقدر دنيا را پيش شما جلوه دادند كه خيال كرديد همه چيز اين است . ما، هم دنيا را آباد مى كنيم و هم آخرت را. يكى از امورى كه بايد بشود همين معناست كه خواهد شد. اين دارايى از غـنـائم اسلام است و مال ملت است و مستضعفين . و من امر كرده ام به مستضعفين بدهند و خواهند داد و پـس از ايـن هـم تـخـفـيـف هـاى ديـگـر در امـور خـواهـد حـاصـل شـد لكـن يـك قـدرى بـايـد تـحـمـل كـنـيـد، بـه ايـن نـغـمـه هـاى بـاطـل گوش نكنيد، آنها حرف مى زنند ما عمل مى كنيم ، آنها شما را مى خواهند دلسرد كنند از اسلام ، اسلام پشتيبان شماست .
اخطار به مصادر امور، مبنى بر محو آثار طاغوت در مراكز و شوونات مملكتى
ما پس از اين راجع به بانك ها هم طرح هايى داريم كه از اين وضع رقت بار برگردد، از ايـن وضـع اسـتعمارى برگردد. ما بايد تمام اين كاخ ‌هاى وزارتخانه را، وزارتخانه ها را، كـه مـيـليـون هـا، مـيـليـاردهـا مـال مـلت در آن صـرف شـده اسـت بـايـد ايـنـهـا تـبـديـل بـشـود به يك چيز معتدل اسلامى . اين فرم ، فرم خارجى است ، فرم اجنبى است ، فرم طاغوت است . در دادگسترى كاخ درست شده است لكن دادگسترى نيست ، دادخواهى نيست ، فـقـط كـاخ اسـت . كاخ ‌ها بايد برود، دادخواهى به جاى آن بنشيند، بانك ها به تدريج بـايد تعديل بشود و ربا بكلى قطع بشود. من بايد به مصادر امور بگويم كه ، اخطار كـنـم كـه ايـنـقـدر ضـعف نفس به خرج ندهيد، دنبال اين نباشيد كه فرم غربى پيدا كنيم . بـيـچـارگـى مـا ايـن اسـت كـه دنـبـال ايـن هـسـتيم كه فرم غربى پيدا كنيم ، دادگسترى ما دادگـسـترى غربى باشد، قوانين ما، قوانين غربى باشد. اينقدر ضعيف النفس نباشيد، ما قـانـون غـنـى داريـم ، مـا قـانـون الهـى داريم . آنهايى كه فرم غربى را بر فرم الهى تـرجيح مى دهند اينها از اسلام اطلاع ندارند. آنهايى كه مى گويند نمى شود اسلام را در اين زمان پياده كرد، براى اينكه اسلام را نشناخته اند، نمى فهمند چه مى گويند ما مبارزه بـا فـسـاد را بـا دايـره امـر بـه مـعـروف و نـهـى از مـنـكـر كـه يـك وزارتـخـانـه مـسـتـقـل بـدون پـيـوسـتـگى به دولت ، با يك همچو وزارتخانه اى كه تاسيس خواهد شد انشاءالله ، مبارزه با فساد مى كنيم ، فحشا را قطع مى كنيم ، مطبوعات را اصلاح مى كنيم ، راديـو را اصـلاح مى كنيم ، تلويزيون را اصلاح مى كنيم ، سينماها را اصلاح مى كنيم . تـمـام ايـنـهـا بـه فـرم اسلام بايد باشد. تبليغات ، تبليغات اسلامى ، وزارتخانه ها، وزارتـخانه هاى اسلامى ، احكام ، احكام اسلام حدود اسلام را جارى مى كنيم ، خوف از اينكه غـرب نـمـى پـسـنـدد نـمى كنيم . غرب ما را خوار كرد، غرب روحيات ما را از بين برد ما را غربزده كردند، ما اين غربزدگى را مى زدائيم . ما با ملت ايران ، با همراهى ملت ايران ، بـا پشتيبانى از ملت ايران ، تمام آثار غرب را، تمام آثار فاسده ، نه آثارى كه تمدن اسـت ، تـمـام اخـلاق فـاسـده غربى را، تمام نغمات با طله غربى را خواهيم زدائيد . ما يك مـمـلكـت محمدى ايجاد مى كنيم . بيرق ايران نبايد بيرق شاهنشاهى باشد، آرم ايران نبايد آرم هـاى شـاهـنـشـاهـى بـاشـد، بـايـد آرم هاى اسلامى باشد. از همه وزارتخانه ها، از همه ادارات بـايـد اين شير و خورشيد منحوس قطع بشود. علم اسلام بايد باشد. آثار طاغوت بايد برود. اينها آثار طاغوت است ، اين تاج آثار طاغوت است ، آثار اسلام بايد باشد.

next page

fehrest page

back page