Navigácia

Preskočiť navigáciu
 

Oficiálne stránky Hlavného mesta SR Bratislavy      


 

Tématická ponuka


 

Turistická sezóna v Bratislave

Služby k tejto stránke

Turistická sezóna v Bratislave
V roku 2006 zaznamenal cestovný ruch v Bratislave opätovne rastúcu tendenciu. Celkovo sa v komerčných ubytovacích zariadeniach ubytovalo 686 201 návštevníkov, ktorí tu uskutočnili 1 379 931 prenocovaní. V porovnaní s rokom 2005 ide o nárast 7,8% v počte návštevníkov a 3,1% v počte prenocovaní.
 
 

V roku 2006 zaznamenal cestovný ruch v Bratislave opätovne rastúcu tendenciu. Celkovo sa v komerčných ubytovacích zariadeniach ubytovalo 686 201 návštevníkov, ktorí tu uskutočnili 1 379 931 prenocovaní. V porovnaní s rokom 2005 ide o nárast 7,8% v počte návštevníkov a 3,1% v počte prenocovaní.

 

Do Bratislavy prichádza množstvo návštevníkov i na 1 deň. Ich presný celkový počet však nie je známy nakoľko sa štatisticky nesleduje. Väčšinou títo návštevníci prichádzajú loďou alebo majú zaradenú Bratislavu ako jednodňový výlet autobusom.

 

Najväčšiu skupinu návštevníkov predstavujú domáci (slovenskí) návštevníci, i keď ich podiel na celkovej návštevnosti a celkovom počte prenocovaní sa znižuje. Ak v roku 2005 predstavoval ich podiel na celkovom pošte návštevníkov 34% a podiel na celkovom počte prenocovaní 40,5%. V roku 2006 predstavoval tento podiel 33,7% na celkovom počte návštevníkov a 39,5% na celkovom počte prenocovaní.

 

V roku 2006 sa v Bratislave ubytovalo spolu 231 331 domácich návštevníkov, ktorí strávili v Bratislave spolu 544 721 prenocovaní. V počte návštevníkov predstavuje tento výsledok nárast o 6,8% a v počte prenocovaní 0,5% v porovnaní s rokom 2005.

 

Väčšiu dynamiku rastu zaznamenáva trh zahraničných návštevníkov. V roku 2006 sa ubytovalo v Bratislave spolu 454 870 návštevníkov (nárast oproti roku 2005 o 8,4%). Počet prenocovaní zahraničných návštevníkov v komerčných ubytovacích zariadeniach dosiahol v roku 2006 úroveň 835 210 prenocovaní (nárast oproti roku 2005 o 4,5%).

 

Najviac zahraničných návštevníkov prišlo z Českej republiky, Nemecka a Veľkej Británie, ktorí v Bratislave uskutočnili najvyšší počet prenocovaní. Za nimi nasledovali návštevníci z Talianska, Poľska, Rakúska, Francúzska, Spojených štátov amerických. Prvú desiatku krajín v počte návštevníkov uzatvára Japonsko a Maďarsko. V počte prenocovaní uzatvára 10 najvýznamnejších trhov Maďarsko a Holandsko.

 

Najväčšia dynamika rastu v počte návštevníkov bola zaznamenaná v počte britských (+24,3% oproti roku 2005) a rakúskych návštevníkov (+23,9% oproti roku 2005). Najväčší úbytok návštevníkov nastal u návštevníkov z USA (- 8% oproti roku 2005) a z Francúzska (- 6,3% oproti roku 2005).

 

Najväčší nárast v počte prenocovaní v roku 2006 oproti roku 2005 nastal u návštevníkov z Rakúska (+22,6%), z Veľkej Británie (+15,7%) a z Českej republiky (+15,3%). Naproti tomu najväčší úbytok v počte prenocovaní bol zaznamenaný opätovne u návštevníkov z Francúzska (- 16,7%) a Spojených štátov amerických (-10,1%).

 

Presné údaje o počte návštevníkov a počte prenocovaní dokumentuje tabuľka č.1.

Presné údaje o podiele na celkovej návštevnosti a celkovom počte prenocovaní v roku 2006 dokumentuje graf č. 1 a 2.

 

POSTAVENIE BRATISLAVY V CESTOVNOM RUCHU SLOVENSKA

 

Bratislava je najnavštevovanejšou destináciou Slovenska z pohľadu celkovej návštevnosti, ale najmä zahraničného turizmu. S celkovým počtom 639 201 návštevníkov ubytovaných v komerčných ubytovacích zariadenia sa podieľa 81,6% na návštevnosti Bratislavského samosprávneho kraja (pozn. počet návštevníkov VÚC Bratislava v roku 2006 bol 840 804) a 19,1% na celkovej návštevnosti Slovenskej republiky (pozn. počet návštevníkov SR v roku 2006 bol 3 583 879).

 

Pri porovnávaní príjazdov zahraničných návštevníkov je postavenie Bratislavy ešte silnejšie. V roku 2006 sa Bratislava s počtom 454 870 zahraničných návštevníkov ubytovaných v komerčných ubytovacích zariadeniach podieľala 89% na celkovom počte zahraničných návštevníkov v Bratislavskom samosprávnom kraji (pozn. počet zahraničných návštevníkov VÚC Bratislava v roku 2006 bol 511 303) a 28,2% na celkovom počte zahraničných návštevníkov v Slovenskej republike (pozn. počet zahraničných návštevníkov v roku 2006 v SR bol 3 583 879).

 

Presné údaje o podiele počtu ubytovaných návštevníkov Bratislavy na celkovej návštevnosti Slovenskej republiky v roku 2006 dokumentuje tabuľka č.2

 

POSTAVENIE BRATISLAVY V POROVNANÍ S OSTATNÝMI MESTAMI EURÓPY

 

Neustále sa zlepšuje postavenie Bratislavy v konkurenčnom prostredí európskych miest. Bratislava sa zaradila do tzv. Prvej ligy (Premier league) európskych miest. Túto ligu tvoria mestá s vysokým medziročným tempom rastu v počte prenocovaní zahraničných návštevníkov.

 

Podľa poslednej štúdie European Cities Tourism REPORT 2005/2006 sa Bratislava umiestnila na 4.mieste v tempe rastu na trhu návštevníkov ubytovaných v komerčných ubytovacích zariadeniach, čím v tomto ukazovateli ďaleko predstihla Viedeň. V  štúdii European Cities Tourism REPORT 2005/2006 sú porovnávané údaje o výkonoch v mestskom turizme 105 európskych miest.  

 

Pri porovnávaní tempa rastu na trhu zahraničných návštevníkov v období medzi rokmi 2000-2005 sa Bratislava umiestnila na 8.mieste spomedzi 105 porovnávaných miest. V tejto štúdii boli porovnávané výkony na  najvýznamnejších zdrojových trhoch pre návštevnosť európskych miest.

 

Nasledujúca tabuľka dokumentuje priemerný medziročný prírastok v počte návštevníkov v priemere za všetkých porovnávaných 105 európskych miest ako aj priemerný medziročný prírastok v počte návštevníkov v Bratislave za obdobie 2000-2005.

 

ZDROJOVÝ TRH

EURÓPSKE MESTÁ

(priemer 105 miest)

BRATISLAVA

Návštevníci spolu

+15%

+46%

Zahraniční návštevníci

+19%

+59%

Britskí návštevníci

+32%

+222%

Francúzski návštevníci

+30%

+149%

Nemeckí návštevníci

+26%

+48%

Talianski návštevníci

+21%

+125%

Japonskí návštevníci

-8%

+47%

Španielski návštevníci

+54%

+157%

Zdroj : European Cities Tourism REPORT 2005/2006

 

ZÁUJEM NÁVŠTEVNÍKOV

 

V súčasnosti najväčší počet návštevníkov Bratislavy prichádza do mesta za biznisom. Títo návštevníci prichádzajú nielen z Viedne ale čím ďalej využívajú služby bratislavského letiska. Najväčšiu časť hostí tvoria návštevníci z ČR, Veľkej Británie a Nemecka. Zaujímajú sa predovšetkým o kvalitné ubytovanie v blízkosti firmy. Pri incentíve je záujem o špeciálne prehliadky Bratislavy so zaujímavým programom, večere s tematickým programom, slovenské večere s tradičnými špecialitami, ochutnávky vína. Hitom sú adrenalínové športové aktivity ako rafting, off-road, hokejové zápasy. V poslednom čase začínajú Bratislavu ako incentívnu destináciu objavovať Portugalci a Španieli.

 

Nárast nastal i v skupinovej turistike, a to predovšetkým pri skupinách z Japonska, Nemecka, Talianska a severských krajín. Títo hostia zostávajú v Bratislave predovšetkým jednu noc. Súčasťou ich pobytu býva prehliadka mesta. V prípade, že zostávajú dlhšie najobľúbenejším produktom sa stáva výlet loďou na Devín, či výlet na Červený kameň a Malokarpatská vínna cesta. Skupinová klientela (či už incentívne skupiny alebo klasické) prejavuje veľký záujem o cestu do Viedne novou pravidelnou riečnou linkou TWIN CITY LINEROM. 

 

Návštevníci zo severských krajín(Nóri, Švédi, Dáni) sa zaujímajú o možnosti športovania v Bratislave, predovšetkým o bicyklovanie, splavovanie riek, rafting.

 

Pri individuálnej klientele je najväčší záujem o predstavenia opery a filharmónia a kultúrne podujatia v centre mesta (predovšetkým v lete), typicky slovenské špeciality so slovenskou atmosférou a hudbou, možnosti nákupov.

 

REAKCIE NÁVŠTEVNÍKOV BRATISLAVY

 

- Zlepšujúce sa letecké spojenie Bratislavy s európskymi metropolami, rozvoj nízkonákladovej leteckej dopravy

- Čistota mesta a zrekonštruované historické pamiatky

- Prístup domácich obyvateľov k turistom

- Vytvorená a udržiavaná pešia zóna v historickom centre mesta

- Letné terasy v centre

- Život v uliciach, predovšetkým večer, množstvo mladých ľudí v meste

- Turistické značenie pamiatok a turistických atrakcií v historickom centre mesta

- Zlepšujúca sa ponuka ubytovacích možností v Bratislave – rozvoj „cenovo-prístupnejších“ ubytovacích zariadení (napr. youth hostel, prenájom „dovolenkových“ bytov, zlepšujúca sa úroveň služieb ubytovacích zariadení)

- Spojenie Bratislava -Viedeň (vlakové spojenie, TWIN CITY LINER)

 

VÝKONY UBYTOVACÍCH ZARIADENÍ

 

S nárastom počtu turistov prichádzajúcich do Bratislavy rastie i počet ubytovacích zariadení. K 31. decembru 2006 bolo v Bratislave evidovaných 77 komerčných ubytovacích zariadení s celkovým počtom 9 940 lôžok. Najväčší podiel na celkovom počte ubytovacích zariadení, spolu 45, mali ubytovacie zariadenia hotelového typu. Počas letných mesiacov (júl, august, september) bolo k dispozícii až 81 ubytovacích zariadení s celkovým počtom 11 086 lôžok. Tento zvýšený počet ubytovacích zariadení oproti celkovému stavu k záveru roka je spôsobený tým, že študentské domovy a internáty sú počas letných školských prázdnin ponúkané v Bratislave ako youth hostel.

 

V roku 2006 sa v komerčných ubytovacích zariadeniach v Bratislave ubytovalo spolu 686 201 návštevníkov, z toho 546 907 v zariadeniach hotelového typu (t.j. 79,7% na celkovom počte ubytovaných návštevníkov). Najviac návštevníkov využilo služby 3-hviezdičkových hotelových ubytovacích zariadení. Spolu 241 309 návštevníkov (35,2%). Za nimi nasledovali 2-hviezdičkové hotelové ubytovacie zariadenia s 155 333 návštevníkmi (22,6%) a 4-hviezdičkové ubytovacie zariadenia s 138 243 návštevníkmi (18,2%). Najmenej návštevníkov sa ubytovalo v 1-hviezdičkových hotelových zariadeniach, turistických ubytovniach a boteloch. Zahraniční návštevníci využívajú predovšetkým služby hotelových ubytovacích zariadení vyššej triedy. Najviac zahraničných návštevníkov sa v roku 2006 ubytovalo v 4-hviezdičkových (124 604 návštevníkov, t.j. 27,4%) a 3-hviezdičkových ubytovacích zariadeniach (196 509 návštevníkov, t.j. 43,2%).

 

Návštevníci Bratislavy uskutočnili v roku 2006 v komerčných ubytovacích zariadeniach 1 379 931 prenocovaní, z toho 835 210 prenocovaní (t.j. 60,5%) tvorili prenocovania zahraničných návštevníkov. Najviac prenocovaní bolo zaznamenaných v hotelových zariadeniach v triede 3 hviezdy, a to celkovo za všetkých návštevníkov (425 003 návštevníkov, t.j. 30,8%) ako aj medzi zahraničnými návštevníkmi (359 464 návštevníkov, t.j. 43,1%). Zahraniční návštevníci Bratislavy uprednostňujú pri svojej návšteve ubytovacie zariadenia vyššieho štandardu. Druhý najvyšší počet prenocovaní zahraničných návštevníkov zaznamenali hotelové zariadenia v triede 4 hviezdy. Spolu 215 183 prenocovaní. Najmenší počet prenocovaní bol zaznamenaný v 1-hviezdičkových hoteloch a boteloch.

 

Presné údaje o výkonoch ubytovacích zariadení dokumentuje tabuľka č. 3

 

PRÍJMY Z CESTOVNÉHO RUCHU

 

Nárast počtu návštevníkov a počtu prenocovaní sa pozitívne odzrkadľuje na náraste celkových ročných tržieb ubytovacích zariadení a priemernej ceny za ubytovanie. Na druhej strane rastú i príjmy mesta z dane za ubytovanie. V roku 2006 celkové tržby komerčných ubytovacích zariadení dosiahli sumu 2 010 194 tis. SKK, pričom priemerná cena za prenocovanie sa pohybovala na úrovni 1 457 SKK. V porovnaní s rokom 2005 predstavuje nárast tržieb ubytovacích zariadení sumu 126 812 tis. SKK. Priemerná cena za 1 prenocovanie pritom vzrástla len zo 1 407 SKK v roku 2005 na 1 457 SKK v roku 2006. V roku 2006 mesto Bratislava vybralo na dani za ubytovanie spolu 53 016 460 SKK, čo je o 10 131 447 SKK viac ako v roku 2005.

 

Presné údaje o vývoji tržieb ubytovacích zariadení a o vývoji priemernej ceny za prenocovanie v rokoch 2000-2006 dokumentuje graf č. 3 a 4

 

DOPRAVNÁ DOSTUPNOSŤ

 

Rozvoj turizmu v Bratislave ovplyvňuje zlepšujúca sa dopravná dostupnosť Bratislavy. Veľký vplyv na rozvoj turizmu má rozvoj medzinárodného letiska v Bratislave, cez ktoré sa v roku 2006 prepravilo 1 937 642 pasažierov, z toho 1 825 724 pasažierov boli pasažieri prepravení v rámci medzinárodnej leteckej dopravy. Celkové výkony v počte prepravených pasažierov v roku 2006 predstavovali nárast o 46,1% oproti roku 2005. Najväčšie zastúpenie na medzinárodnom letisku v Bratislave majú nízkonákladové letecké spoločnosti, predovšetkým SKYEUROPE. V roku 2006 na linkách z a do Bratislavy prepravili cca 914 000 pasažierov (v roku 2005 spolu 716 000 pasažierov). Najviac pasažierov prepravili SKYEUROPE na svojich linkách do Bratislavy z Veľkej Británie a Severného Írska, Francúzska a Talianska. Za nimi nasledujú pasažieri z Holandska, Bulharska a Španielska.

 

Ďalším významným vstupom do mesta, predovšetkým v letnej turistickej sezóne je bratislavský prístav. V minulom roku na Dunaji odštartoval nový spoločný projekt mesta Viedne a Bratislavy, pravidelná linka - TWIN CITY LINER. Toto spojenie z centra do centra prepravilo v uplynulom roku vyše 80 000 pasažierov (zdroj: Central Danube)

 

Presné údaje o počte prepravených osôb na medzinárodnom letisku M.R.Štefánika v Bratislave dokumentuje graf č.5

 

Súhrnné informácie o výkonoch cestovného ruchu v Bratislave dokumentuje tabuľka č. 4

 

 

 

 

 

Kontakt: PhDr. Eva Chudinová
Posledná aktualizácia: 29.5.2007 14:25:19 14:25h, Počet zobrazení: 1859

 
 
 

Začiatok stránky

Nachádzate sa v zobrazení "Bez grafiky", takže vidíte túto stránku bez grafických prvkov a pokročilého formátovania. Pokiaľ Váš prehliadač podporuje CSS2, môžete sa prepnúť do grafického zobrazenia.


© 2007 Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava, tel.: +421 2 5935 6111, webmaster@bratislava.sk