Historik


Svenske C.G. Bonuvier lät på 1810-talet i Åbo bygga vårt lands förmodligen första egentliga teaterhus alldeles nära den plats där det nuvarande teaterhuset reser sig. Bonuviers teaterhus av trä förstördes dock fullständigt vid den stora branden 1827. Enligt stadsarkitekten P.J. Gylichs ritningar uppfördes på ungefär samma plats en ny teaterbyggnad, även den av trä, som i början av 1830-talet gästades av dåtida utländska turnerande teatersällskap.

Tanken på ett nytt tidsenligt teaterhus hade dock vuxit fram bland dåtida teatervänner i Åbo och de drivande krafterna för dess förverkligande var doktor Nils Henrik Pinello och kommerserådet Abraham Kingelin. Ritningar till den nya teatern beställdes åter av Gylich, men den slutliga formen åt fasaderna gavs av den kända arkitekten C.L. Engel. Beslutet att bygga fattades 1836 och redan den 21.1.1839 kunde det nya teaterhuset invigas för sitt ändamål. Teaterhuset, som fortfarande är i bruk, är vårt lands äldsta.

Under årens lopp har man varit tvungen att utföra en och annan reparation samt att modernisera inom teaterhusets väggar. Sålunda utfördes på 1860-talet stora reparationer och utvidgningsarbeten. Vidare infördes bl.a. gasljus, vattenledningar och eldstäder. Den stora teaterbranden i mars 1881 vållade emellertid omfattande skador på interiören och på väggarna mot gårdssidan. Man beslöt att iståndsätta teatern enligt dåvarande stadsarkitekten C.H. von Heidekens ritningar. Hans nya interiör vann dock inte odelad uppskattning och först i och med de moderniseringar som utfördes mot slutet av 1890-talet fick bl.a. teatersalongen den karaktär den har idag.

Under de första decennierna uppträdde på Svenska inhemska teaterns scen i Åbo turnerande sällskap, vilka huvudsakligen utgjordes av rikssvenska skådespelare, men senare även av gästande ensembler från finska teatrar. Men under åren 1894-1919 använde huvudsakligen inhemska skådespelarkrafter den som sin teater. Även Turun Suomalainen Teatteri hade där sin verksamhet under åren 1918-28 som underhyresgäst.

Svenska inhemska teatern efterträddes 1919 av Åbo Svenska Teater, som upprätthålls av Åbo Svenska Teaterförening med en styrelse som verkställande organ. Själva teaterhuset ägs av Åbo teaterhusaktiebolaget, vars aktiemajoritet sedan 1917 innehas av Stiftelsen för Åbo Akademi.

Teaterns ensemble har av naturliga skäl varit relativt liten, men till den har under olika tider hört artister som gjort sig ett namn inom teaterlivet såväl i Finland som i Sverige. Tack vare framsynt och energisk verksamhet från teaterns sida har man under de senaste åren med glädje kunnat konstatera en publikströmning även från den åboländska landsbygden och ett vaknande intresse bland stadens finskspråkiga teatervänner. Kloka pjäsval har dessutom bidragit till dess ställning inom teaterlivet i Åbo.
 
Beställ ÅST:s gratis nyhetsbrev

Din e-postadress, tack!


Beställ

Avbeställ