Innhold
Finn menighet
Gatenavn:
Postnr:
Jeg søker:
Finn din menighet
Nord-Hølogaland Sør-Hålogaland Nidaros Møre Hamar Oslo Borg Tunsberg Agder og Telemark Stavanger Bjørgvin

Medlemskap i Den norske kirke

Etter etableringen av Den norske kirkes medlemsregister i 1999 har betydningen av medlemskap fått økende fokus.

Det er en plass for deg i Den norske kirke

Kirkens oppgave er å bringe budskapet om Jesus Kristus som verdens Frelser til alle mennesker, uten hensyn til de motiver folk har for å søke kirkens tjenester. Bispedømmene, prostiene og soknene (=menighetene) er geografiske enheter som dekker hele landet, og alle innbyggere i Norge bor dermed i en av Den norske kirkes menigheter. Den norske kirkes menigheter henvender seg til hele befolkningen: Også utmeldte og andre som ikke tilhører Den norske kirke, er velkommen til kirkens gudstjenester og andre arrangementer.

1. januar 2009 var 80,7 % av befolkningen medlemmer av Den norske kirke. Den norske kirke hadde 3 874 823 medlemmer pr 1. januar 2009, innbyggertallet var 4 799 252.

Selv om prosentandelen kirkemedlemmer i forhold til innbyggertallet er synkende, økte antallet medlemmer i Den norske kirke med nesten 1000 i 2008 og med nesten 3000 medlemmer i 2007.

Medlemsprosenten i 2009 er lavest i Oslo bispedømme med 64,7 %. Etter Oslo kommer Agder og Telemark med 78,3 % og Borg med 79,4 %. Høyest ligger medlemsprosenten i Sør-Hålogaland med 89,2 % og Møre med 88,9 %.

Medlemmene begrunner sitt medlemskap ulikt. For noen teller respekten for vår kristne tradisjon og kultur sterkest, mens det for andre bunner dette i et dypt personlig engasjement. Kirken ber aldri om begrunnelse for den enkeltes kirkemedlemskap.

Se også § 3 i Kirkeloven av 1996.

Se også Forskrift om innmelding i og utmelding av Den norske kirke (4. januar 2006)


I menyen øverst til venstre finner du mer informasjon som gjelder medlemmenes formelle relasjon til kirke.