Професионална биография:

Цветана Георгиева се дипломира в Шуменския университет “Епископ Константин Преславски” през 1984 г. по специалностите Българска филология (и втора Руски език) От 1989 г. е редовна аспирантка в Московския държавен университет “Михаил Ломоносов” (Руска Федерация), където през 1992 г. защитава дисертация на тема “Сатирический модус человека и мира (на материале творчества Салтыкова Щедрина)”. Специализира при известния руски антрополог и семиотик Елеазар Мелетински.

  От 1992 година работи отначало като асистентка, а от 2000 г. като доцент в Катедрата по българска литература към Факултета за хуманитарни науки на Шуменския университет “Епископ Константин Преславски”, като защитава хабилитационен труд със заглавие “Българската митологична проза (60-те – 80-те години)”. Става гост-лектор в Измаилския държавен педагогически институт, Украйна (1998 – 2000), Директор на Центъра за езикова подготовка на чуждестранни граждани (2001 – 2007) и Зам. декан във Факултета по хуманитарни науки в ШУ (2002 – 2004). От 2006 г. ръководи Научна група по Военна история и антропология. Чете лекции на бакалаври по „Увод в литературознанието”, както и по „Българска литература след Първата световна война”. Води дисциплината „Стратегии на постмодерния текст” в магистърско направление Теория на литературата, а така също избираемите дисциплини „Антропология и проблеми на постмодернизма” и „Българската емигрантска литература от втората половина на 20. век”.
През 2007 г. защитава дисертация на тема “Мистиката в творби на българските символисти” и получава научната степен Доктор на философските науки. Същата година постъпва на работа в Специализираното висше училище по библиотекознание и информационни технологии в гр. София. Тук чете на бакалаври лекции по „Нова българска литература” и „Съвременна българска литература”, води дисциплините „Книгознание. Книгата в социокултурната комуникация”, „Литература и журналистика” и магистърските курсове „Книгата в епохата на постмодернизма”, „Media Sapiens (Медии – Власт – Език)”.

  Участва в национални и международни научни конференции и сътрудничи на славистичните центрове в Русия, Полша, Хърватска, Украйна. Превежда литературоведска литература от руски език. Публикувала е 5 монографии и повече от 50 статии по проблемите на културната история от началото на 20. век; изследва взаимоотношенията на литературата с митологията, историята и религията; разглежда отделни аспекти на българския символизъм и авангарда.

  От 1995 г. работи в международния научен проект “Идеи в России / Ideas in Russia / Idee w Rosji”. Leksykon rosyjsko-polsko-angielski pod redakcja Andrzeja de Lazari. Lodz (PL). През 2003 г. участва в “Project post-colony and post-socialism contexts in social scienting writing and teaching” - Ljublana (Slovenia), през 2002 г. ръководи национален образователен проект към Отворено общество “Равен достъп до висшето образование”, а от 2007 г. – българо-немския проект “Войната на Централните сили срещу Румъния 1916/17 – културен трансфер в условията на военна коалиция”.