Техничке карактеристике ХЕ Ђердап 1
 Основни параметри и показатељи хидроелектрана су:
  • максимална кота успора - 69,50m изнад J.M.
  • рачунски нето пад - 27,16m
  • инсталисани проток - 4800m³/s
  • укупна снага електране - 1026MW
  • просечна годишња производња - 5,65 милиј. kWh

    Хидроенергетски и пловидбени систем "Ђердап 1", комплексан и вишенаменски објекат, изграђен је на 943. километру Дунава од ушћа у Црно море. Још увек највећа хидротехничка грађевина на Дунаву, укупне дужине 1278m, потпуно је симетрична и пројектована тако да свака земља (СР и РО) располаже истим деловима главног објекта, које одржавају и користе сходно споразуму и конвенцијама о изградњи и експлоатацији.
    Свака страна располаже са по једном електраном, бродском преводницом и по 7 преливних поља од укупно 14, колико их има у заједничкој преливној брани. Симетралу објекта чини државна граница.
    У електрани је монтирано шест хидроагрегата снаге по 190 MWA, са Каплановим турбинама, чији пречник кола износи око 9,50m. До тада у свету нису грађене турбине већег пречника.
    У енергетским критичним периодима (при ниским водостајима) електрана ради тако да покривају врхове у дневном дијаграму оптерећења.
    Обе електране су међусобно повезане тако да у случају потребе агрегати електране на српској страни могу испоручивати електричну енергију у мрежу на румунској страни, и обратно.

1. Подаци за ХЕ
Снага електране:
1026 MW (6x171)
Укупни контролисани проток:
4800 m³ /s
Тип:
бранска
Датум прве синхронизације:
5.8.1970.
2. Турбина 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6
Произвођач:
ЛМЗЛењинград
Тип турбине:
Каплан (PL40-V-950)
Инсталисана снага:
194 MW
Број обртаја:
71,5 o/min
Максимални пад:
30 m
Минимални пад:
17,5 m
3. Генератор 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6
Произвођач:
Електросила / Р.Кончар
Привидна снага:
190 MVA
Активна снага:
171 MW
Фактор снаге:
0,9
4. Блок трансформатор 1 / 2 / 3
Произвиђач:
Р.Кончар
Номинална снага:
380/190/190 MVA
Преносни однос:
420/15,75/15,75 kV
5. Хидролошки подаци
Укупна запр. акумулације:
2800 x 106 m3
Просечан годишњи доток Дунава:
5650 m3/s
Површина слива Дунава:
573 x 103 km2