ျမန္မာ့မီးရထား

သမုိင္းအက်ဥ္း


ရထားလမ္းေဖာက္လုပ္ရန္ ေစ့ေဆာ္ေပးသည့္ အေျခအေနမ်ား

၁။ ၁၈၅၂ ခုႏွစ္၊ ဒုတိယအဂၤလိပ္-ျမန္မာစစ္ပြဲအၿပီး၌ ၿဗိတိသွ်တို႔သည္ ေအာက္ျမန္မာႏိုင္ငံကို သိမ္းယူၿပီးေနာက္ အက်ိဳးအျမတ္ ရရွိႏိုင္ရန္ ဆန္စပါး၊ ကၽြန္းသစ္၊ ရာဘာႏွင့္ သယံဇာတ သတၱဳပစၥည္းမ်ားကို တြင္တြင္ က်ယ္က်ယ္ထုတ္လုပ္၍ ျပည္ပသို႔ တင္ပို႔ျခင္း၊ ၎တို႔တိုင္းျပည္မွ သြင္းကုန္မ်ားကို တင္သြင္း၍ ေရာင္းခ်ျခင္း တို႔ကို ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၾကသည္။ ၁၈၇၂ ခုႏွစ္တြင္ ျပည္ပသို႔ ဆန္တန္ခ်ိန္ ၄.၂ သိန္းထိ တင္ပို႔ခဲ့ရာတြင္ အရပ္ရပ္မွ ဆန္စပါးမ်ား စုစည္းရာ၌ လမ္းပန္းဆက္သြယ္မႈ ခက္ခဲၿပီး၊ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးစရိတ္ႀကီးမားေနသျဖင့္ ယင္းကိစၥကို ေျဖရွင္းရန္ စဥ္းစားခဲ႔ပါသည္။ ေတာင္ငူ၌ စပါးတင္း (၁၀၀)လွ်င္ ႐ူပီးေငြ (၃၅)က်ပ္ ေစ်းသာ ရွိေနခ်ိန္တြင္ ရန္ကုန္၌ စပါးတင္း (၁၀၀)လွ်င္ ႐ူပီးေငြ (၉၅)က်ပ္ရွိေနခဲ့ရာ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးစရိတ္ သက္သာ ေစေရးအတြက္ လမ္းမ်ားကုိစတင္ေဖာက္လုပ္ခဲ႔ပါသည္။ ၁၈၇၂ ခုႏွစ္တြင္ ေအာက္ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ ေျမလမ္း (၈၁၅)မိုင္ ကို ေဖာက္လုပ္ခဲ့ၿပီး ယင္းအနက္ ရာသီမေရြး သြားလာႏိုင္သည့္ ေက်ာက္ခင္းလမ္း (၂၉၂)မိုင္ ပါ၀င္ေၾကာင္း သိရသည္။ အကယ္၍ မီးရထားလမ္းေဖာက္လုပ္ သယ္ေဆာင္ႏိုင္ပါက ကုန္က်စရိတ္မ်ားစြာ သက္သာၿပီး၊ သေဘၤာတင္ရန္ လံုေလာက္သည့္ ဆန္မ်ားကိုလည္း အခ်ိန္တိုအတြင္း စုစည္းႏိုင္မည္ျဖစ္ရာ ရထား လမ္းေဖာက္လုပ္ရန္ စဥ္းစားလာေတာ့သည္။


၂။
အျခား႐ႈေထာင့္မ်ား။ စီးပြားေရးရႈေထာင့္အျမင္သာမက ရထားလမ္း ေဖာက္လုပ္ေျပးဆြဲျခင္းျဖင့္ ၿဗိတိသွ်အုပ္ခ်ဳပ္ေရးကို ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ား အထင္ႀကီး အားက်လာေစေရး၊ သူ႕ကၽြန္မခံလိုေသာ ေတာ္လွန္ေရး အင္အားစုမ်ားကို ျပည္သူတို႔ေထာက္ခံမႈ က်ဆင္းေစေရး စသည့္ ႏိုင္ငံေရးအျမင္႐ႈေထာင့္ႏွင္႔ အထက္ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ျမန္မာမင္းတို႔က ဧရာ၀တီျမစ္ေၾကာင္းမွ စုန္ဆင္းတိုက္ႏိုင္ပါက ျပည္ၿမိဳ႕သို႔ လ်င္ျမန္စြာ ေရာက္ရွိလာမည္ျဖစ္ရာ ယင္းတို႔ေသာ အေျခအေနႀကံဳေတြ႕ရပါက ၿဗိတိသွ်တပ္မ်ားႏွင့္ စစ္လက္နက္၊ ရိကၡာပစၥည္းမ်ားကို ျဖည့္တင္းႏိုင္ေရး ဟူေသာ စစ္ေရးအျမင္ ရွိသည့္အတြက္ ရန္ကုန္မွ ျပည္သို႔ ရထားလမ္းေဖာက္လုပ္ရန္ စဥ္းစားေတာ့သည္။ ရထားလမ္း ေဖာက္လုပ္ရန္အတြက္ ၁၈၆၈ ခုႏွစ္တြင္ လမ္းအူေၾကာင္း ပံုစံႏွင့္တကြ ကုန္က်စရိတ္မ်ားကိုပါ တြက္ခ်က္၍ ေအာက္ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ မဟာမင္းႀကီး Sir Ashley Eden က အိႏၵိယအစိုးရထံ တင္ျပအဆိုျပဳခဲ့ရာ ၁၈၇၄ ခုႏွစ္တြင္ အိႏၵိယအစိုးရမွ လက္ခံသျဖင့္ အထူးလုပ္ငန္းတစ္ရပ္အျဖစ္ ခ်က္ခ်င္း စတင္အေကာင္ အထည္ေဖာ္ရန္ ဆံုးျဖတ္ၿပီး ကုန္က်စရိတ္ကိုလည္း အထူးရန္ပံုေငြမွ က်ခံသံုးစြဲရန္ ခြင့္ျပဳခဲ့ပါသည္။


ရထားလမ္းစတင္ေဖာက္လုပ္ျခင္း


၃။ ရန္ကုန္-ျပည္ ရထားလမ္း စတင္ေဖာက္လုပ္ရာတြင္ မီတာေဂ႔ခ်္ (သံလမ္းႏွစ္ခုၾကား တစ္မီတာအက်ယ္ရွိ) ရထားလမ္းကို ေဖာက္လုပ္ခဲ့ပါသည္။ ရထားလမ္း ေဖာက္လုပ္ရာတြင္ အခေၾကးေငြေပါေပါႏွင့္ လုပ္ကိုင္ႏိုင္ၾကေသာ ကုလားလူမ်ိဳးလုပ္သား အမ်ားအျပား အသံုးျပဳခဲ့ၿပီး သံုးႏွစ္ၾကာ ေဖာက္လုပ္ခဲ့ၿပီးေနာက္ ၁၈၇၇ ခုႏွစ္တြင္ ရထားလမ္းေဖာက္လုပ္ၿပီးစီးခဲ့ပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ ပထမဆံုးေဖာက္လုပ္ခဲ့သည့္ ရန္ကုန္-ျပည္ မီးရထားလမ္းကို ၁၈၇၇ ခုႏွစ္၊ ေမလ (၁) ရက္ ေန႔တြင္ စတင္ဖြင့္လွစ္ခဲ့ၿပီး၊ ရန္ကုန္ႏွင့္ ဧရာ၀တီျမစ္၀ွမ္း အစိုးရ ရထားလုပ္ငန္း (The Rangoon and Irrawaddy Valley State Railway) က ပိုင္ဆိုင္ေျပးဆြဲခဲ့ပါသည္။ ကမၻာ့ပထမဆံုး မီးရထားလမ္းျဖစ္သည့္ ၿဗိတိန္ရွိ ဒါလင္တန္ (Darlington) ႏွင္႔ စေတာ့တန္ (Stockton) ရထားလမ္း ဖြင့္လွစ္ၿပီးေနာက္ (၅၂)ႏွစ္ အၾကာတြင္ လည္းေကာင္း အိႏၵိယႏိုင္ငံတြင္ ရထား စတင္ေျပးဆြဲၿပီးေနာက္ (၂၄)ႏွစ္ အၾကာတြင္ လည္းေကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ ရထားကို စတင္ေျပးဆြဲႏိုင္ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။


၄။ ရထားလုပ္ငန္းမွ အျမတ္ေကာင္းစြာ ရရွိႏိုင္သည္ကို ေတြ႕ျမင္ၿပီးေနာက္ ရန္ကုန္မွ ေတာင္ငူသို႔ ရထားလမ္းေဖာက္လုပ္ရန္ ၁၈၈၁ ခုႏွစ္တြင္ ဆံုးျဖတ္ၿပီး လုပ္ငန္းကို စတင္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါသည္။ ၿဗိတိသွ်တို႔ ဒုတိယ ဆက္လက္ ေဖာက္လုပ္ခဲ့ေသာ လမ္းမႀကီးမွာ ရန္ကုန္မွ ေတာင္ငူသို႔ျဖစ္ၿပီး၊ ရထားလမ္း အရွည္မွာ ၁၆၆ မိုင္ျဖစ္ပါသည္။ (၉၃)မိုင္အရွည္ရွိ ရန္ကုန္ - ေညာင္ေလးပင္လမ္းပိုင္းကို ၁၈၈၄ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္၀ါရီလ (၄)ရက္ေန႔တြင္ လည္းေကာင္း၊ (၇၃)မိုင္အရွည္ရွိ ေညာင္ေလးပင္ - ေတာင္ငူလမ္းပိုင္းကို ၁၈၈၅ ခုႏွစ္၊ ဇူလိုင္လ (၁)ရက္ေန႔တြင္ လည္းေကာင္း ဖြင့္လွစ္ခဲ့ပါသည္။


ရထားလမ္းမ်ား တိုးခ်ဲ႕ေဖာက္လုပ္ျခင္း


၅။ ၿဗိတိသွ်တို႔က အထက္ျမန္မာႏိုင္ငံကို သိမ္းပိုက္ၿပီးေနာက္ ရထားလမ္းမ်ား ဆက္လက္ ေဖာက္လုပ္ခဲ့ရာ (၅၉)မိုင္ အရွည္ရွိ ေတာင္ငူ - ပ်ဥ္းမနားလမ္း
ပိုင္းကို ၁၈၈၈ ခုႏွစ္၊ ေမလ (၁)ရက္ေန႔တြင္ လည္းေကာင္း၊ (၄၉.၅၁) မိုင္အရွည္ရွိ ပ်ဥ္းမနား - ရမည္းသင္းလမ္းပိုင္းကို ၁၈၈၈ ခုႏွစ္၊ ႏို၀င္ဘာလ (၁၅)
ရက္ေန႔တြင္လည္းေကာင္း၊ (၁၁၁)မိုင္ အရွည္ရွိ ရမည္းသင္း - မႏၲေလးလမ္းပိုင္းကို ၁၈၈၉ ခုႏွစ္၊ မတ္လ (၁)ရက္ေန႔တြင္ လည္းေကာင္း ဖြင့္လွစ္ခဲ့ပါသည္။ ရထားလမ္းမ်ား ဆက္လက္ေဖာက္လုပ္ခဲ့ရာ ဒုတိယကမၻာစစ္ႀကီးအတြင္း ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ၿဗိတိသွ်တို႔ မဆုတ္ခြာမီ ၁၉၄၀-၄၁ ခုႏွစ္အထိ ရထားလမ္း သံလမ္းမိုင္ (၂၈၅၂)မိုင္ ေဖာက္လုပ္ခဲ့ၿပီး ျဖစ္ပါသည္။


ၿဗိတိသွ်ေခတ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႕မ်ား


၆။ စစ္ႀကီးမျဖစ္ပြားမီ ေနာက္ဆံုးအခ်ိန္ ၁၉၄၀-၄၁ ခုႏွစ္၌ ရထား၀န္ထမ္း စုစုေပါင္း (၂၁၉၀၁) ေယာက္ ရွိသည့္ အနက္ ၀န္ထမ္းခန္႔ထားမႈကိုၾကည့္လွ်င္ အရာထမ္း ရာထူးမ်ားတြင္ (၆၂) ရာခိုင္ႏႈန္းမွာ ဥေရာပတိုက္သား၊ (၁၅) ရာခိုင္ႏႈန္းမွာ အဂၤလိပ္-ျမန္မာ ကျပားမ်ားႏွင့္ အဂၤလိပ္-ကုလား ကျပား၊ (၁၆) ရာခိုင္ႏႈန္းမွာ ျမန္မာလူမ်ိဳးမ်ားႏွင့္ က်န္ (၇)ရာခိုင္ႏႈန္းမွာ အိႏၵိယလူမ်ိဳးမ်ား ျဖစ္ၾကေၾကာင္း၊ အမႈထမ္း ရာထူးမ်ားတြင္ (၀.၁)ရာခိုင္ႏႈန္းမွာ ဥေရာပတိုက္သားမ်ား၊ (၂.၆) ရာခိုင္ႏႈန္းမွာ အဂၤလိပ္-ျမန္မာ ကျပားမ်ားႏွင့္ အဂၤလိပ္-ကုလား ကျပားမ်ား၊ (၂၁.၁)ရာခိုင္ႏႈန္းမွာ ျမန္မာလူမ်ိဳးမ်ား၊ (၇၄.၈) ရာခိုင္ႏႈန္းမွာ အိႏၵိယလူမ်ိဳးမ်ားႏွင့္ (၁.၄)ရာခိုင္ႏႈန္းမွာ အျခားလူမ်ိဳးမ်ား ျဖစ္ၾကေၾကာင္း သိရပါသည္။


စစ္အတြင္း မီးရထား


၇။ ၁၉၄၂ ခုႏွစ္၊ ၿဗိတိသွ်တို႔ ဆုတ္ခြာသြားၿပီးေနာက္ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းသို႔ ဂ်ပန္တပ္မ်ား ၀င္ေရာက္ လာသည့္အခ်ိန္မွစ၍ မီးရထားဌာနကို ဂ်ပန္တို႔က ဦးစီးအုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့ပါသည္။ စစ္ျဖစ္ေနသည့္အေလ်ာက္ စနစ္တက် မလုပ္ႏိုင္ဘဲ ရထားမ်ား ေျပးဆြဲႏိုင္႐ံုသာ အဓိကထား၍ လုပ္ေဆာင္ခဲ့ၾကပါသည္။ ဥေရာပ တိုက္သားမ်ားႏွင့္ အဂၤလိပ္-ျမန္မာ ကျပား၀န္ထမ္း ရာခိုင္ႏႈန္း ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားသည္ အဂၤလိပ္တို႔ႏွင့္အတူ အိႏၵိယသို႔ ထြက္ခြာသြားၾကသျဖင့္ ၎တို႔ေနရာမ်ားတြင္ ဂ်ပန္ႏွင့္ျမန္မာလူမ်ိဳးမ်ားက ၀င္ေရာက္ တာ၀န္ယူ လုပ္ကိုင္ခဲ့ၾကသည္။ သို႔ရာတြင္ ႐ံုပိုင္၊ ဂါတ္ဗိုလ္၊ စက္ေခါင္းေမာင္း စသည့္ အရာထမ္းမဟုတ္သည့္ ရာထူးမ်ားတြင္မူ အဂၤလိပ္-ျမန္မာ ကျပားမ်ားႏွင့္ အဂၤလိပ္-ကုလား ကျပားမ်ားက ဆက္လက္ လုပ္ကိုင္ခဲ့ၾကသည္။


၈။ စစ္အတြင္းတြင္မူ မီးရထားဌာန၏ အလုပ္႐ံုမ်ား၊ စက္ေခါင္း႐ံုမ်ား၊ တံတားမ်ား၊ ယာဒ္၀င္းမ်ား၊ ဘူတာရံုမ်ား ႏွင့္ ေနအိမ္မ်ား၊ အခ်က္ျပအမွတ္အသားမ်ား၊ စက္ေခါင္းမ်ား၊ လူစီးတြဲမ်ားႏွင့္ ကုန္တြဲမ်ားမွာ အႀကီးအက်ယ္ ပ်က္စီးသြားခဲ့ၾကသည္။ ဖ်က္ဆီးျခင္းခံရသည့္ တံတားႀကီးမ်ားတြင္ အင္း၀တံတား၊ ဂုတ္ထိပ္ တံတား၊ စစ္ေတာင္းတံတား၊ င၀န္တံတား၊ ျမစ္ငယ္တံတား၊ သဃၤန္းကၽြန္းတံတားတို႔ ပါ၀င္ၾကၿပီး၊ စက္ေခါင္း ေပါင္း (၃၆၂)လံုး အနက္ အလံုး (၃၀၀)၊ လူစီးတြဲေပါင္း (၁၅၃၆)တြဲအနက္ (၉၅၇)တြဲ၊ ကုန္တြဲေပါင္း (၉၀၂၁)တြဲ အနက္ (၇၁၉၇)တြဲမွာ ပ်က္စီးသြားခဲ့ေၾကာင္း သိရပါသည္။


ျမန္မာ-ယိုးဒယား မီးရထားလမ္း


၉။ ဒုတိယကမၻာ စစ္ႀကီးအတြင္း ဂ်ပန္တို႔သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၊ သံျဖဴဇရပ္မွ ယိုးဒယားနယ္စပ္ရွိ ဘုရားသံုးဆူ ေတာင္ၾကားလမ္းကိုျဖတ္၍ ယုိးဒယားႏုိင္ငံ၊
ဘန္ေပါင္း (Ban Pong) ရွိ ဘန္ေကာက္ - စကၤာပူ မီးရထားလမ္းသို႔ ဆက္သြယ္ႏိုင္မည့္ မီးရထားလမ္း တစ္လမ္းကို ေဖာက္လုပ္ခဲ့ၾကသည္။ ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ ေမာ္လၿမိဳင္ၿမိဳ႕မွ ယိုးဒယားကိုျဖတ္၍ ေတာင္ပိုင္း အင္ဒိုခ်ိဳင္းနားသို႔ ရထားမ်ား ခုတ္ေမာင္းရန္ႏွင့္ ယိုးဒယားႏွင့္ မေလးရွားမွ ပစၥည္းမ်ားကို ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ လည္းေကာင္း၊ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ပစၥည္းမ်ားကို ထိုတိုင္းျပည္မ်ားသို႔ လည္းေကာင္း ရထားျဖင့္ တြင္က်ယ္စြာ သယ္ယူ ပို႔ေဆာင္ေပးႏိုင္ေရးပင္ျဖစ္ပါသည္။ ၿဗိတိသွ်တို႔ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ဆုတ္ခြာသြားသည့္ ၁၉၄၀-၄၁ ခုႏွစ္တြင္ သံလမ္းမိုင္ စုစုေပါင္း(၂၈၅၂)မိုင္ရွိသည့္အနက္ ဂ်ပန္တို႔က သံလမ္းမိုင္(၃၀၀)ခန္႔ကိုျဖဳတ္ယူ၍ ျမန္မာ-ယိုးဒယား မီးရထားလမ္း ေဖာက္လုပ္ရာတြင္ အသံုးျပဳခဲ႔ပါသည္။ သံလမ္းမိုင္ (၁၅၀)မိုင္ခန္႔ကို ရန္ကုန္ႏွင့္ ေတာင္ငူအၾကား ေဒြးလမ္းမွလည္းေကာင္း၊ က်န္သံလမ္း (၁၅၀)မိုင္ခန္႔ကို တံတားဦး-ျမင္းၿခံလမ္းပိုင္းႏွင့္ အျခားလမ္းပိုင္းမ်ားမွလည္းေကာင္း ျဖဳတ္ယူအသံုးျပဳခဲ့ေၾကာင္း သိရပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ မီးရထားသမိုင္းတြင္ ေခၽြးတပ္သား အမ်ားဆံုးသံုးခဲ့ၿပီး၊ လူ႕အသက္ေပါင္းမ်ားစြာကို စေတး၍ ေဖာက္လုပ္ခဲ့ေသာ ရထားလမ္းျဖစ္သျဖင့္ ေသမင္းတမန္ ရထားလမ္းမႀကီးဟု အမည္တြင္ခဲ့ပါသည္။


စစ္ၿပီးေခတ္ ျမန္မာ့မီးရထား


၁၀။ ဂ်ပန္မ်ားကို ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းမွ မတိုက္ထုတ္ႏိုင္မီကာလကပင္ အဂၤလိပ္တို႔သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံကို သိမ္းပိုက္ႏိုင္ခ်ိန္တြင္ ရထားေျပးဆြဲေရးေဆာင္ရြက္ႏိုင္မည့္ (၅)ႏွစ္စီမံကိန္းကို ေရးဆြဲခ်မွတ္ခဲ့ပါသည္။ စစ္ၿပီးလ်င္ၿပီးခ်င္း ၁၉၄၅ ခုႏွစ္တြင္ မပ်က္မစီးက်န္ရွိခဲ့ေသာ သံလမ္း (၆၇၄)မိုင္ႏွင့္ ၿဗိတိသွ်အမွတ္(၁၂) တပ္မေတာ္မွ ျပန္လည္ျပဳျပင္ ခင္းက်င္းခဲ့ေသာ ခရီးမိုင္ (၂၇)မိုင္ စုစုေပါင္း (၇၀၁)မိုင္တြင္ ရထားမ်ား စတင္ ေျပးဆြဲခဲ့ပါသည္။


လြတ္လပ္ေရးရၿပီးေခတ္

၁၁။ စစ္ၿပီးေခတ္ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို အင္တိုက္အားတိုက္ လုပ္ကိုင္ေနစဥ္ ၁၉၄၈ ခုႏွစ္၊ ဇန္န၀ါရီလ (၄)ရက္ေန႔တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ လြတ္လပ္ေရးရရွိခဲ့ပါသည္။ လြတ္လပ္ေရးရရွိခ်ိန္တြင္ ဒုတိယကမၻာ စစ္ႀကီးမျဖစ္မီက ရွိသည့္ သံလမ္းမိုင္အားလံုးနီးပါးမွာ ျပန္လည္ျပင္ဆင္မြမ္းမံ၍ တံတားႀကီးေပါင္း (၄၀)ကိုလည္း အခိုင္အခန္႔ ျပန္လည္ျပဳျပင္ တည္ေဆာက္ၿပီးျဖစ္ပါသည္။ ဘူတာ႐ံုအမ်ားအျပားကိုလည္း ျပန္လည္ တည္ေဆာက္ျခင္း၊ ျပန္လည္ျပဳျပင္ျခင္း၊ အသစ္တည္ေဆာက္ျခင္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၿပီးျဖစ္ပါသည္။ ၁၉၄၆ ခုႏွစ္၊ ဇန္န၀ါရီလ (၁)ရက္ေန႔တြင္ စက္ေခါင္း (၈၄)ေခါင္းသာ က်န္ရွိရာမွ ျမန္မာႏိုင္ငံ လြတ္လပ္ေရးရရွိခ်ိန္ ၁၉၄၈ ခုႏွစ္ဦးတြင္ စက္ေခါင္း (၂၅၅)ေခါင္းအထိ တိုးတက္လာခဲ့ပါသည္။ လူစီးတြဲ၊ ကုန္တြဲမ်ား ျပန္လည္ျပဳျပင္မႈ လုပ္ငန္းမ်ားကိုလည္း အရွိန္အဟုန္ျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ခဲ့ၿပီး ဘူတာ႐ံု၊ ဆက္သြယ္ေရး အခ်က္ျပ စနစ္မ်ားလည္း စစ္ႀကိဳ ေခတ္အေျခအေနသို႔ ေရာက္ရွိခဲ့ပါသည္။


ေသာင္းက်န္းမႈမ်ား ေပၚေပါက္လာျခင္း


၁၂။ ျမန္မာႏိုင္ငံ လြတ္လပ္ေရးရၿပီး မ်ားမၾကာမီအခ်ိန္တြင္ ျပည္တြင္းဆူပူ ေသာင္းက်န္းမွဳမ်ား ေပၚေပါက္ခဲ့ပါသည္။ ေသာင္းက်န္းသူတို႔၏ အဓိကလုပ္ငန္းမွာ အဖ်က္လုပ္ငန္းျဖစ္ရာ လမ္းပမ္း ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္းတြင္ အဓိကတာ၀န္ယူ လုပ္ေဆာင္ေပးေနရေသာ မီးရထားလုပ္ငန္းမွာ ေသာင္းက်န္းသူတို႔၏ အဓိကပစ္မွတ္ႀကီး ျဖစ္ခဲ့ရပါသည္။ တံတားမ်ား၊ ရထားမ်ားကို မိုင္းဗံုးေထာင္ျခင္း၊ သံလမ္းမ်ားကို ဖ်က္ဆီးျဖဳတ္ပစ္ျခင္း၊ ဘူတာ႐ံုမ်ားကို ဖ်က္ဆီးမီး႐ိႈ႕ျခင္း၊ ၀င္ေရာက္လုယက္ျခင္း၊ အခ်က္ျပႏွင့္ ေၾကးနန္းလုပ္ငန္းမ်ားကို ဖ်က္ဆီးပစ္ျခင္း၊ ျပန္လည္ ထူေထာင္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားကို ေႏွာင့္ယွက္ဖ်က္ဆီးျခင္း၊ လုပ္သားမ်ားကို သတ္ပစ္ျခင္း စေသာ အဖ်က္လုပ္ငန္းမ်ားကို နည္းမ်ိဳးစံုျဖင့္ ျပဳလုပ္ခဲ့ရာ စစ္ဒဏ္ေၾကာင့္ ပ်က္စီးဆံုး႐ံႈးမႈမ်ားကို ျပန္လည္ထူေထာင္လ်က္ရွိေသာ မီးရထားလုပ္ငန္းႀကီးအတြက္ မ်ားစြာ ထိခိုက္နစ္နာခဲ့ရပါသည္။ ျပည္တြင္းဆူပူ ေသာင္းက်န္းမႈမ်ားေၾကာင့္ ၁၉၄၈ ခုႏွစ္၊ ဧၿပီလ (၂၅)ရက္ေန႔မွစ၍ တစ္ႏိုင္ငံလံုးတြင္ ရထားမ်ား ေျပးဆြဲမႈကို ရပ္နားထားခဲ့ရပါသည္။ ထိုအခ်ိန္က ေသာင္းက်န္းသူမ်ား အင္အားနည္းပါးသည့္ ရန္ကုန္ႏွင့္ ၀ါးနက္ေခ်ာင္းၾကား၊ ပဲခူးႏွင့္ ဒိုက္ဦးၾကား၊ သာစည္ႏွင့္ မိတၳီလာၾကား၊ သာစည္ႏွင့္ ရမည္းသင္းၾကား၊ မႏၲေလးႏွင့္ ေက်ာက္ဆည္ၾကား၊ မႏၲေလးႏွင့္ အမရပူရ ဆိပ္ကမ္းၾကား၊ မႏၲေလးႏွင့္ ေနာင္ခ်ိဳၾကား၊ သထံုႏွင့္ မုတၱမၾကား၊ ျမစ္ႀကီးနားႏွင့္ ေကာလင္းၾကား၊ နဘားႏွင့္ ကသာၾကား၊ ေရႊဘိုႏွင့္ မေဒါင္းလွၾကားတို႔တြင္သာလွ်င္ အပိုင္းလိုက္ ခရီးတိုရထားမ်ား ေျပးဆြဲေပးႏိုင္ခဲ့ပါသည္။ ေသာင္းက်န္းမႈ အရွိန္အဟုန္ျမင့္မားၿပီး၊ ရန္ကုန္အစိုးရဟု ေခၚတြင္ေနခ်ိန္တြင္မူ ရန္ကုန္-ၾကည့္ျမင္တိုင္ႏွင့္ ရန္ကုန္-ဒါးပိန္ၾကားတြင္သာ ရထားမ်ား ေျပးဆြဲေပးႏိုင္ခဲ့ပါသည္။


၁၃။ ေနာက္ပိုင္းတြင္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္မွ ေသာင္းက်န္းသူမ်ားကို တစ္စတစ္စ ၿဖိဳခြင္း တုိက္ခိုက္ႏိုင္ခဲ့သည္ႏွင့္အမွ် ရထားမ်ား တိုးခ်ဲ႕ေျပးဆြဲႏိုင္ခဲ့ပါသည္။ ၁၉၅၂-၅၃ ခုႏွစ္ကုန္တြင္ အလံုလမ္းခြဲႏွင့္ ေတာင္တြင္းႀကီး လမ္းခြဲမွအပ အျခားလမ္းမ်ားတြင္ ရထားမ်ားကို မူလ အေျခအေနအတိုင္း ျပန္လည္ ေျပးဆြဲေပးႏိုင္ခဲ့ပါသည္။ သို႔ေသာ္ ေျပးဆြဲေပးေသာ ရထားမ်ားတြင္ သံခ်ပ္ကာတြဲမ်ားျဖင့္ အေစာင့္မ်ား ထည့္ေပးရျခင္း၊ ေရွ႕ေျပးသံခ်ပ္ကာ ရထားမ်ားျဖင့္ ေစာင့္ေရွာက္ေပးရျခင္းမ်ားေၾကာင့္ ရထားမ်ား သြားလာခုတ္ေမာင္းရာတြင္ ခရီးတြင္က်ယ္မႈ မရွိသည့္အျပင္ စရိတ္လည္း ပိုမိုကုန္က်ခဲ့ရပါသည္။


ဒီဇယ္စက္ေခါင္းမ်ား အသံုးျပဳျခင္း


၁၄။ ျမန္မာႏိုင္ငံ လြတ္လပ္ေရးရရွိၿပီးေနာက္ စစ္ႀကိဳေခတ္ႏွင့္ စစ္အတြင္းက က်န္ရွိခဲ့သည့္ ေရေႏြးေငြ႕ စက္ေခါင္းမ်ားကို ဆက္လက္သံုးစြဲခဲ့ရပါသည္။ ယင္းစက္ေခါင္းေဟာင္းႀကီးမ်ားမွာ ဆြဲအားက်လ်က္ မၾကာခဏ ပ်က္စီး ခ်ိဳ႕ယြင္းလာသည့္အေလ်ာက္ ရထားမ်ား တြင္က်ယ္စြာ ခုတ္ေမာင္းေရးကို ထိခိုက္လာသျဖင့္ စက္ေခါင္းသစ္မ်ား မွာယူေရးကို စဥ္းစားခဲ့ပါသည္။ ပထမဆံုးအေနျဖင့္ ျပင္သစ္ႏိုင္ငံ၊ အယ္စသြန္ (Alsthom) ကုမၸဏီမွ ဒီဇယ္ လွ်ပ္စစ္စက္ေခါင္း (၆)ေခါင္းကို ၀ယ္ယူခဲ့ၿပီး၊ ရန္ကုန္-လက္ပံတန္း-ျပည္၊ ရန္ကုန္-မုတၱမႏွင့္ ရန္ကုန္-မႏၲေလးအၾကား ေျပးဆြဲေနေသာ အျမန္လူစီးရထားမ်ားတြင္ ၁၉၅၈ ခုႏွစ္၊ ဇန္န၀ါရီလ (၄)ရက္ေန႔မွ စတင္ အသံုးျပဳခဲ့ပါသည္။ ေနာက္ပိုင္းတြင္ လုပ္ငန္းလိုအပ္ခ်က္ႏွင့္ ဘ႑ာေငြအကူအညီရရွိမႈ အေျခအေနအရ ျပင္သစ္၊ ဂ်ာမဏီ (ယခင္အေနာက္ဂ်ာမဏီ)၊ တ႐ုတ္၊ အိႏၵိယ၊ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံတို႔မွ ဒီဇယ္စက္ေခါင္းမ်ား ၀ယ္ယူခဲ့ပါ သည္။ ၂၀၀၈ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလအထိ ျမန္မာ့မီးရထားတြင္ ဒီဇယ္စက္ေခါင္း (၃၄၅) လံုးရွိေနၿပီျဖစ္ပါသည္။


ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ပတ္ရထားလမ္း


၁၅။ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ႏွင့္ ဆင္ေျခဖံုးေဒသမ်ားရွိ ျပည္သူအမ်ား ဆက္သြယ္သြားလာရာ၌ လြယ္ကူသက္သာေစရန္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ပတ္ရထားလမ္း ေဖာက္လုပ္ေရး စီမံကိန္းတစ္ခုကို ဒုတိယကမၻာစစ္ မျဖစ္ပြားမီကပင္ ရွိခဲ့ေသာ္လည္း ဒုတိယကမၻာစစ္ ျဖစ္ပြားလာသျဖင့္ ထိုစီမံကိန္းကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္ခဲ့ျခင္း မရွိပါ။ အိမ္ေစာင့္အစိုးရ လက္ထက္မွသာ ၿမိဳ႕ပတ္ရထားလမ္း ေဖာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းစီမံကိန္းကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ရန္ ဆံုးျဖတ္ခဲ့ၿပီး ၁၉၅၈ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလ (၁၀)ရက္ေန႔တြင္ ၿမိဳ႕ပတ္ရထားလမ္းေဖာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္း စတင္၍ ၁၉၅၉ ခုႏွစ္၊ မတ္လ (၁၉)ရက္ေန႔တြင္ ၿပီးစီးခဲ့ပါသည္။


ယေန႔ေခတ္ျမန္မာ႔မီးရထား


၁၆။ ၄င္းေနာက္ အစိုးရအဆက္ဆက္ မွ ရထားလမ္းမ်ားကို ဆက္လက္ေဖာက္လုပ္ခဲ့ရာ ၁၉၈၈ခုႏွစ္ မတိုင္မီ ရထားသံလမ္းမိုင္ (၂၇၉၃)မိုင္ ေဖာက္လုပ္ခဲ့ၿပီး ၂၀၀၉ခုႏွစ္၊ ဇန္န၀ါရီလအထိ ရထားသံလမ္းမိုင္ (၄၂၈၈)မိုင္ အထိ ေဖာက္လုပ္ ၿပီးစီးခဲ့ၿပီး ျဖစ္ပါသည္။ ယခုအခါ ရထားလမ္းသစ္မ်ားကိုလည္း National Railway Network အျဖစ္ စီမံကိန္းခ်မွတ္၍ တိုးခ်ဲ႕ ေဖာက္လုပ္လ်က္ရွိ္ပါသည္။ လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ ျမန္မာ့မီးရထားကို အရာထမ္း (၄၃၁)ဦး ႏွင့္ အမႈထမ္း (၃၁၄၆၉)ဦး၊ စုစုေပါင္း (၃၁၉၀၀)ဦးျဖင့္ ဖြဲ႔စည္းထားခဲ့ၿပီး ဦးေဆာင္ၫႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးေဆာင္၍ စီမံခန္႔ခြဲေရးအဖြဲ႕၀င္ အေထြေထြ မန္ေနဂ်ာ (၁၃)ဦးျဖင့္ စီမံခန္႔ခြဲလ်က္႐ိွပါသည္။

 

ျမန္မာ့မီးရထား

ရည္ရြယ္ခ်က္ႏွင့္တာ၀န္

၁။ ခရီးသည္ႏွင္႔ကုန္စည္ပို႔ေဆာင္သူမ်ား စိတ္ခ်မ္းေျမ႕ အဆင္ေျပေရး။
၂။ မေတာ္တဆမွဳမ်ား ေလ်ာ႔နည္းပေပ်ာက္ေရး။
၃။ ရထားမ်ား အခ်ိန္မွန္ကန္ေရး။
၄။ ရထားလမ္းမ်ား ပိုမိုေတာင္႔တင္းခိုင္မာေရး။
၅။ ၀င္ေငြတိုးေရးႏွင္႔ သံုးေငြေလ်ာ႔နည္းေရး။
၆။ လက္၀ယ္ရွိလူ၊ ပစၥည္း၊ စနစ္ပိုင္းမ်ားကိုအထိေရာက္ဆံုးျဖစ္ေစရန္ႀကိဳးပမ္းေရး။
၇။ စက္ရံု၊ အလုပ္ရံုမ်ား စြမ္းအားျပည္႔ လည္ပတ္ေရး။
၈။ စက္ေခါင္း ၊ တြဲ ခၽြတ္ယြင္းမွဳ ေလ်ာ႔နည္းေရး။
၉။ စက္ကိရိယာႏွင္႔အရန္ပစၥည္းမ်ား တီထြင္ထုတ္လုပ္တိုးတက္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေရး။
၁၀။ ၀န္ထမ္းအခြင္႕အေရးႏွင္႔ သက္သာေခ်ာင္ခ်ိေရးကိစၥမ်ား မ်က္ေျခမျပတ္ေရး။
၁၁။ မသမာမွဳ ကင္းရွင္းပေပ်ာက္ေရး။

 

ျမန္မာ့မီးရထား

ေဆာင္ရြက္မႈမ်ား

ရထားပုိ႕ေဆာင္ေရး၀န္ႀကီးဌာန
ျမန္မာ့မီးရထား
၁၉၈၈ခုႏွစ္မွ (၃၁-၁-၂၀၀၉) ရက္ေန႕အထိ တုိးတက္မႈ

စဥ္
အေၾကာင္းအရာ
၁၉၈၈ခုႏွစ္ အထိ
(၃၁-၁-၂၀၀၉) အထိ
တုိးတက္မႈ
၁။
ရထားလမ္းခရီးမုိင္
၁၉၇၆.၃၅
၃၁၈၆.၈၆
၁၂၁၀.၅၁
၂။
                    ရထားလမ္းတံတားမ်ား
( ၆၀၀ေပ အထက္ )
၁၀
၂၂
၁၂
( ၆၀၀ေပႏွင့္ ၁၈၀ေပ အၾကား )
၁၄၇
၁၈၇
၄၀
( ၁၈၀ေပ ေအာက္ )
၅၄၉၃
၁၀၀၂၇
၄၅၃၄
စုစုေပါင္း
၅၆၅၀
၁၀၂၃၆
၄၅၈၆
၃။
ဘူတာ
၄၈၇
၈၁၂
၃၂၅

 


၁၉၈၈ခုႏွစ္ေနာက္ပုိင္း ေဖာက္လုပ္ခဲ့သည့္ ရထားလမ္းပုိင္းမ်ား

၁။ ဒါးပိန္ - ေလွေလွာ္အင္း
၂။ မႏၲေလးၿမိဳ႕ပတ္(အေနာက္)
၃။ မႏၲေလးၿမိဳ႕ပတ္(အေရွ႕)
၄။ တံတားဦး - ၿမိဳ႕သာ
၅။ ေရႊေညာင္ - ရပ္ေစာက္
၆။ မႏၲေလးၿမိဳ႕ပတ္(ေတာင္ပတ္)
၇။ ၿမိဳ႕သာ - ၀က္လူး
၈။ ၀က္လူး - ႏြားထုိးႀကီး
၉။ ႏြားထိုးႀကီး - ျမင္းၿခံ
၁၀။ ေအာင္ပန္း - ပင္ေလာင္း
၁၁။ ပင္ေလာင္း - လြိဳင္ေကာ္
၁၂။ တိုးေၾကာင္ကေလး - အုတ္ဖိုစု
၁၃။ ေခ်ာင္းဦး - ေတာေက်ာင္းႀကီး
၁၄။ ပခုကၠဴ - မင္းရြာ
၁၅။ တံတားဦး - မႏၲေလး အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာေလယာဥ္ကြင္း
၁၆။ ပခုကၠဴ - ၿမိဳင္ - ၿမိဳ႕စိုး
၁၇။ ၿမိဳ႕စိုး - ဇီးျပား
၁၈။ ကေလး - နတ္ေခ်ာင္း
၁၉။ နမ့္စန္ - မိုးနဲ
၂၀။ ထား၀ယ္ - ေရျဖဴ
၂၁။ ၿမိဳ႕ေဟာင္း - ျမစ္ငယ္ေဒြးလမ္း
၂၂။ နတ္ေခ်ာင္း - ဂန္႔ေဂါ
၂၃။ နန္႔ေကြ႕ - နမ့္ေပါင္ ေလယာဥ္ကြင္းလမ္းေျမႇာင္
၂၄။ ဘန္းယဥ္ - ဖာမြန္း
၂၅။ ပ်ဥ္းမနား - က်ည္ေတာင္ကန္
၂၆။ ေတာင္ႀကီး - ဖာမြန္း
၂၇။ ပုဂ ံ- ဆားခါး
၂၈။ ေရး(ေခ်ာင္းေတာင္) - ကေလာ့ႀကီး
၂၉။ ပုဂံ - ေက်ာက္ပန္းေတာင္း
၃၀။ ဇီးျပား - ေက်ာ
၃၁။ ေအာင္လံ - ဆတ္သြား
၃၂။ ဂန္႔ေဂါ - ေရမ်က္နီ
၃၃။ ျပည္ - ေအာင္လံ
၃၄။ ပခုကၠဴ - ေရႊတန္႔တစ္ဆိုဒ္ဒင္
၃၅။ ေရႊေညာင္ - ေတာင္ႀကီး
၃၆။ ေရျဖဴ - ကေလာ့ႀကီး
၃၇။ ဒညင္းကုန္း - ေလွာ္ကားေဒြးလမ္း
၃၈။ ေပ်ာ္ဘြယ္ - ရန္ေအာင္
၃၉။ မေကြး - ေတာင္တြင္းႀကီး
၄၀။ မႏၲေလး အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာေလယာဥ္ကြင္း တိုးခ်ဲ႕လမ္းေျမႇာင္
၄၁။ ဆင္ျဖဴရွင္တံတားခ်ဥ္းကပ္လမ္း (အေရွ႕/အေနာက္)
၄၂။ ဘုတလင္ - ေရဦး - ခင္ဦး
၄၃။ ဘန္းယဥ္ - ဆိုက္ေခါင္
၄၄။ နမ့္စန္ - မုိင္းစစ္
၄၅။ ဆိုက္ေခါင္ - ျပင္သာယာ
၄၆။ အုတ္ဖိုစု - သီလ၀ါ
၄၇။ ေရးျမစ္ကူးတံတား ခ်ဥ္းကပ္ရထားလမ္း
၄၈။ မုိင္းစိတ္ - ေကာင္ဆုိင္း
၄၉။ ျပင္သာယာ - ထီရိ
၅၀။ ထီရိ - ပြန္ေခ်ာင္း
၅၁။ ပြန္ေခ်ာင္း - ေကာင္ဆိုင္း
၅၂။ တိုးေၾကာင္ကေလး - ဒဂံုတကၠသိုလ္
၅၃။ သံလြင္တံတား(ေမာ္လၿမိဳင္) ခ်ဥ္းကပ္ရထားလမ္း
၅၄။ အုတ္ဖိုစု - ရန္ကုန္အေရွ႕ပိုင္းတကၠသိုလ္
၅၅။ ျမစ္ငယ္ - ေက်ာက္ဆည္(ေဒြးလမ္း)
၅၆။ သာစည္ - ကြမ္းၿခံ႐ိုး
၅၇။ ေက်ာ - ေရမ်က္နီ
၅၈။ ဒိုက္ဦး - စစ္ေတာင္း
၅၉။ ေလွာ္ကား - ကြန္ပ်ဴတာတကၠသိုလ္
၆၀။ ေၾကးနီ - ေခ်ာက္
၆၁။ က်ည္ေတာင္ကန္ - ေက်ာက္ဆည္(ေဒြးလမ္း)
၆၂။ ႀကံခင္း - ဥသွ်စ္ပင္
၆၃။ ေပ်ာ္္ဘြယ္ - ဘုရားငါးဆူ

ေဖာက္လုပ္ဆဲ ရထားလမ္းမ်ား

၁။ ပဲခူး - ဟံသာ၀တီ(ေလဆိပ္)ရထားလမ္း
၂။ ဥသွ်စ္ပင္ - ပခုကၠဴ
၃။ ကသာ - ဗန္းေမာ္
၄။ က်ိဳင္းတံု - နမ္႔စန္
၅။ ေပ်ာ္ဘြယ္ - နတ္ေမာက္ - မေကြး
၆။ ထား၀ယ္ - ၿမိတ္
၇။ စစ္ေတြ - အမ္း - မင္းဘူး

 

ျမန္မာ့မီးရထား

ေၾကျငာခ်က္မ်ား

ႏိုင္ငံျခားသားမ်ားအတြက္ ခရီးစဥ္အလိုက္ ေဒၚလာလက္မွတ္ခႏႈန္းထား

စဥ္
ခရီးစဥ္
ရထားအမ်ဳိးအစား
လက္မွတ္ခႏႈန္းထား
မွ
သုိ႕
အထတ
(အိပ္စင္)
အထတ
(ထုိင္ခံု)
ပထမတ
ရရတ
၁။
ရန္ကုန္
မႏၲေလး
အထူးအျမန္
၄၀
၃၅
၃၀
၁၅
၂။
ရန္ကုန္
မႏၲေလး
အျမန္
၃၃
၃၀
၂၂
၁၁
၃။
ရန္ကုန္
သာစည္
အျမန္
-
၃၂
၂၄
၁၂
၄။
ရန္ကုန္
သာစည္
အျမန္
၃၃
၂၅
၁၈
၅။
ရန္ကုန္
ပ်ဥ္းမနား
အထူးအျမန္
၂၈
၂၁
၁၆
၆။
ရန္ကုန္
ပ်ဥ္းမနား
အျမန္
၂၇
၂၀
၁၄
၇။
ရန္ကုန္
ေတာင္ငူ
အျမန္
-
၁၆
၁၂
၈။
ရန္ကုန္
ပဲခူး
အျမန္
-
၉။
ရန္ကုန္
ေမာ္လၿမိဳင္
အထူးအျမန္
-
၁၈
၁၄
၁၀။
ရန္ကုန္
ေမာ္လၿမိဳင္
အျမန္
-
၁၇
၁၂
၁၁။
ရန္ကုန္
က်ိဳက္ထို
အထူးအျမန္
-
၁၂။
ရန္ကုန္
က်ိဳက္ထို
အျမန္
-
၁၃။
ရန္ကုန္
ပဲခူး
အျမန္
-
၁၄။
ရန္ကုန္
ျပည္
အျမန္
-
၁၅
၁၂
၁၅။
ရန္ကုန္
ေရႊေညာင္
စာပုိ႕
-
၂၅
၂၀
၁၀
၁၆။
ပဲခူး
မႏၲေလး
အျမန္
၃၃
၂၆
၂၂
၂၁
၁၇။
ေတာင္ငူ
မႏၲေလး
အျမန္
-
၂၀
၁၄
၁၈။
သာစည္
မႏၲေလး
အျမန္
-
၁၉။
ပဲခူး
သာစည္
အျမန္
-
၂၃
၁၆
၂၀။
ပုသိမ္
ဟသၤာတ
အျမန္
-
-
၂၁။
ပုသိမ္
ႀကံခင္း
အျမန္
-
၁၁
-
၂၂။
ဟသၤာတ
ႀကံခင္း
အျမန္
-
-
၂၃။
မႏၲေလး
ပုဂံ
အျမန္
-
၂၄။
မႏၲေလး
ျမစ္ႀကီးနား
အထူးအျမန္
၄၀
၃၅
-
-
၂၅။
မႏၲေလး
ျမစ္ႀကီးနား
အထူးအျမန္
၃၃
၂၈
၂၂
၁၁
၂၆။
မႏၲေလး
ျမစ္ႀကီးနား
အျမန္
၃၂
၂၇
၂၀
၁၀
၂၇။
ပ်ဥ္းမနား
မႏၲေလး
အထူးအျမန္
၁၈
၁၆
၁၂
၂၈။
ပ်ဥ္းမနား
မႏၲေလး
အျမန္
-
၁၅
၁၀
၂၉။
ပ်ဥ္းမနား
ပုဂံ
အျမန္
-
၁၇
၁၀
၃၀။
ပ်ဥ္းမနား
ေက်ာက္ပန္းေတာင္း
အျမန္
-
၁၀
၃၁။
ပ်ဥ္းမနား
ေမာ္လၿမိဳင္
အျမန္
-
၂၂
၂၀
၁၀
၃၂။
ပ်ဥ္းမနား
ႀကီးနီ
စာပုိ႕
-
၁၁
၃၃။
သာစည္
ေ႐ႊေညာင္
စာပုိ႕
-
၃၄။
မႏၲေလး
လား႐ႈိး
စာပုိ႕
-
၁၂
၁၀
၃၅။
မႏၲေလး
ျပင္ဦးလြင္
စာပုိ႕
-
၃၆။
ျပင္ဦးလြင္
လား႐ႈိး
စာပုိ႕
-
၁၀
၃၇။
မႏၲေလး
သီေပါ
စာပုိ႕
-

 

ိုႏုိင္ငံျခားသားခရီးသည္မ်ားအတြက္ သီးသန္႕ (ဘီတီအီး) တြဲဌားရမ္းခႏႈန္းထားမ်ား

စဥ္
ခရီးစဥ္
ရထားအမ်ဳိးအစား
တြဲအမ်ဳိးအစား
ဌားရမ္းခႏႈန္းထား
(ေဒၚလာ)
မွ
သုိ႕
၁။
ရန္ကုန္
မႏၲေလး
အထူးအျမန္
ကုိရီးယား / ျမစ္ငယ္တြဲသစ္
၈၀၀
၂။
ရန္ကုန္
မႏၲေလး
အျမန္
ကုိရီးယား / ျမစ္ငယ္တြဲသစ္
၆၆၀
၃။
ရန္ကုန္
မႏၲေလး
အျမန္
ျမစ္ငယ္ရိုးရိုးတြဲ
၄၀၀
၄။
ရန္ကုန္
ပ်ဥ္းမနား
အထူးအျမန္
ကုိရီးယား / ျမစ္ငယ္တြဲသစ္
၅၆၀
၅။
ရန္ကုန္
ပ်ဥ္းမနား
အျမန္
ကုိရီးယား / ျမစ္ငယ္တြဲသစ္
၅၄၀
၆။
ရန္ကုန္
ပ်ဥ္းမနား
အျမန္
ျမစ္ငယ္ရိုးရိုးတြဲ
၃၃၀
၇။
ရန္ကုန္
ေမာ္လၿမိဳင္
အထူးအျမန္
ကုိရီးယား / ျမစ္ငယ္တြဲသစ္
၄၂၀
၈။
ရန္ကုန္
ေမာ္လၿမိဳင္
အျမန္
ကုိရီးယား / ျမစ္ငယ္တြဲသစ္
၄၀၀
၉။
ရန္ကုန္
ေမာ္လၿမိဳင္
အျမန္
ျမစ္ငယ္ရိုးရိုးတြဲ
၂၄၀
၁၀။
ရန္ကုန္
ျပည္
အျမန္
ကုိရီးယား / ျမစ္ငယ္တြဲသစ္
၃၆၀
၁၁။
ရန္ကုန္
ျပည္
အျမန္
ျမစ္ငယ္ရိုးရိုးတြဲ
၂၂၀
၁၂။
မႏၲေလး
ပုဂံ
အျမန္
ကုိရီးယား / ျမစ္ငယ္တြဲသစ္
၂၄၀
၁၃။
မႏၲေလး
ပုဂံ
အျမန္
ျမစ္ငယ္ရိုးရိုးတြဲ
၁၅၀
၁၄။
မႏၲေလး
ျမစ္ႀကီးနား
အထူးအျမန္
ကုိရီးယား / ျမစ္ငယ္တြဲသစ္
၃၃၀
၁၅။
မႏၲေလး
ျမစ္ႀကီးနား
အျမန္
ကုိရီးယား / ျမစ္ငယ္တြဲသစ္
၃၂၀
၁၆။
မႏၲေလး
ျမစ္ႀကီးနား
စာပုိ႕
ျမစ္ငယ္တြဲသစ္
၅၈၀
၁၇။
မႏၲေလး
ျမစ္ႀကီးနား
စာပုိ႕
ျမစ္ငယ္ရိုးရိုးတြဲ
၃၅၀
၁၈။
မႏၲေလး
လားရႈိး
စာပုိ႕
ျမစ္ငယ္တြဲသစ္
၃၀၀
၁၉။
မႏၲေလး
လားရႈိး
စာပုိ႕
ျမစ္ငယ္ရိုးရိုးတြဲ
၁၈၀
၂၀။
မႏၲေလး
သီေပါ
စာပုိ႕
ျမစ္ငယ္တြဲသစ္
၂၄၀
၂၁။
မႏၲေလး
သီေပါ
စာပုိ႕
ျမစ္ငယ္ရိုးရိုးတြဲ
၁၅၀
၂၂။
မႏၲေလး
ျပင္ဦးလြင္
စာပုိ႕
ျမစ္ငယ္တြဲသစ္
၁၀၀
၂၃။
မႏၲေလး
ျပင္ဦးလြင္
စာပုိ႕
ျမစ္ငယ္ရိုးရိုးတြဲ
၆၀


႐ွင္းလင္းခ်က္ ။   ။

(၁) ေဖာ္ျပပါငွားရမ္းခႏႈန္းထားမွာ ခရီးစဥ္တစ္ခုအတြက္သာ ျဖစ္ပါသည္။
(၂) ဘီတီအီးတစ္တြဲလွ်င္ အိပ္စင္(၈)ခုသာပါရိွသျဖင့္ အမ်ားဆံုး အသံုးျပဳႏိုင္သည့္ဦးေရကို (၁၂)ဦးထိ သာခြင့္ျပဳပါသည္။
(၃) ေဖာ္ျပပါႏွုန္းထားမွာ (၈)ဦးအတြက္သာျဖစ္၍ (၈)ဦးထက္ပိုမိုအသံုးျပဳလိုပါက ေဖာ္ျပပါႏွုန္းကို(၁)ဦး ပ်မ္းမွ်တြက္၍ ထပ္ေဆာင္းေကာက္ခံပါမည္။
(၄) အသြားခရီးစဥ္ တစ္ခုသာ အသံုးျပဳျခင္း (သုိ႕မဟုတ္) အျပန္ခရီးစဥ္ အသံုးျပဳျခင္းမ်ားအတြက္ ဘီတီအီးတြဲအား အသံုးျပဳလိုသည့္ ေနရာသုိ႕
အလြတ္ေပးပုိ႕ျခင္း၊ အလြတ္ျပန္လည္ေခၚယူရျခင္းအျဖစ္ တြဲလြတ္ဆြဲခကို ခရီးစဥ္အလိုက္ ငွားရမ္းခႏွုန္းက်သင့္ေငြ၏ ၁/၄ပံု ေကာက္ခံပါသည္။
(၅) တြဲေစာင့္ဆိုင္းခအျဖစ္ (၁)ရက္လွ်င္ အသံုးျပဳသည့္ ခရီးစဥ္က်သင့္ေငြ၏ ၁/၈ပံု ေကာက္ခံပါသည္။
(၆) Air Con အသံုးျပဳလိုပါက ခရီးစဥ္တစ္ခုတြင္ (၁၀)ေဒၚလာ တြဲဖက္ ေကာက္ခံၿပီး စက္ေမာင္းဆီ (ဓါတ္ဆီ)ကို ငွားရမ္းအသံုးျပဳသူက ျဖည့္ဆည္း
ေပးရပါမည္။

 

အႏၱရာယ္ကင္းရွင္းေရး လုိက္နာရန္အခ်က္မ်ား

၁။ တြဲအတက္/အဆင္း တံခါးေပါက္၀တြင္ စီးနင္းလုိက္ပါျခင္း မျပဳရ။
၂။ တြဲေခါင္မုိးႏွင့္ တြဲၾကားမ်ားတြင္ လုိက္ပါစီးနင္းျခင္း မျပဳရ။
၃။ ရထားထြက္ခြာေနစဥ္ ေျပးတတ္/ေျပးဆင္းျခင္း မျပဳလုပ္ရ။
၄။ ဘူတာအသီးသီးတြင္ ပလက္ေဖါင္းထိပ္ (PLATFORM EDGE) မွ (၄)ေပအကြာ DANGER (မ်ဥ္း၀ါး)ၾကားအတြင္းသုိ႔ ရထားဆုိက္ေရာက္ခ်ိန္တြင္
၀င္ေရာက္ျခင္းမျပဳရ။
၅။ ရထားလမ္းအား ေက်ာခုိင္းၿပီး သြားလာျခင္းမျပဳရ။
၆။ ကားလမ္း/လွည္းလမ္းကူးေနရာမ်ားတြင္ လက္၀ဲ/လက္ယာ(၂)ဘက္စလုံးကုိ ၾကည့္၍ ႐ွင္းမွသာ ျဖတ္သန္းရမည္။

Do's and don'ts for safety traffic ရြာေထာင္

1.

Don't be seated at the door of the coach where passengers are coming and going in. (Getting on and off.)

2.

Don't be seated over the roof and between the two coaches.

3.

Don't be in a hurry to get on and off the coach.

4.

Don't get into the place of danger, marked with broad yellow stripes a distance of four-feet from the platform edge at the respective stations. (While the train is arriving.)

5. Don't walk in the opposite direction along the rail road.
6.

Do cross the street-crossing when it is clear keeping a sharp look-out at the both of the left and right sides.

 

ျမန္မာ့မီးရထား

ေျမပံု

တိုင္းအမွတ္(၁) ျမစ္ႀကီးနား
တုိင္းအမွတ္(၂) ရြာေထာင္
တုိင္းအမွတ္(၃) မႏၲေလး
 
တုိင္းအမွတ္(၄) ကေလာ
တုိင္းအမွတ္(၅) ေတာင္ငူ
တုိင္းအမွတ္(၆) ရန္ကုန္
 
တုိင္းအမွတ္(၇) ရန္ကုန္
တုိင္းအမွတ္(၈) ေမာ္လၿမိဳင္
တုိင္းအမွတ္(၉) ဟသၤာတ
 
တုိင္းအမွတ္(၁၀) ပခုကၠဴ
တုိင္းအမွတ္(၁၁) ပုဂံ

 

ျမန္မာ့မီးရထား

ခရီးႏွင့္အခ်ိန္ဇယား


TRAINS TIMMING

Yangon - Mandalay Line

Train
Number
Yangon
Bago
Taungoo
Pyinmana
Thazi
Mandalay
ARRI-
VEL
DEPAR-
TURE
ARRI-
VEL
DEPAR-
TURE
ARRI-
VEL
DEPAR-
TURE
ARRI-
VEL
DEPAR-
TURE
ARRI-
VEL
DEPAR-
TURE
ARRI-
VEL
DEPAR-
TURE
1 UP
-
04:00
05:56
06:11
15:20
15:40
19:08
19:18
00:45
00:50
06:10
-
2 DN
19:30
-
16:08
16:55
09:01
09:21
05:50
06:00
23:59
00:09
-
19:15
3 UP
-
05:30
07:18
07:21
12:14
12:24
14:33
14:36
18:00
18:03
21:30
-
4 DN
21:30
-
19:09
19:12
14:03
14:13
11:49
11:52
08:17
08:20
-
05:30
5 UP
-
05:00
06:48
06:51
11:18
11:28
13:44
13:48
16:53
16:56
20:10
-
6 DN
20:10
-
17:49
17:52
13:08
13:18
10:58
11:01
07:45
07:48
-
05:00
7 UP
-
11:00
12:49
12:52
17:24
17:27
19:45
-
-
-
-
-
8 DN
18:45
-
16:37
16:40
11:57
12:00
09:27
10:00
-
-
-
-
9 UP
-
08:30
10:28
10:43
17:56
18:51
21:30
-
-
-
-
-
10 DN
17:45
-
14:46
15:01
07:25
07:55
-
04:30
-
-
-
-
11 UP
-
06:00
07:48
07:50
12:47
12:57
15:22
15:25
18:45
18:48
22:00
-
12 DN
22:00
-
19:32
19:35
14:39
14:49
12:20
12:23
09:01
09:04
-
06:00
29 UP
-
12:15
-
14:02
18:23
18:25
20:55
20:58
00:20
00:23
04:00
-
30 DN
13:00
-
-
10:34
06:08
06:18
04:06
04:11
01:10
01:13
-
22:30
31 UP
-
08:00
09:47
09:50
14:12
14:15
16:30
-
-
-
-
-
32 DN
13:45
-
11:29
11:32
06:57
07:00
-
05:00
-
-
-
-

 

Yangon - Mawlamyine Line

Train
Number
Yangon
Bago
Kyaikhto
Mawlamyine
Ye
Dawei
ARRI-
VEL
DEPAR-
TURE
ARRI-
VEL
DEPAR-
TURE
ARRI-
VEL
DEPAR-
TURE
ARRI-
VEL
DEPAR-
TURE
ARRI-
VEL
DEPAR-
TURE
ARRI-
VEL
DEPAR-
TURE
35 UP
-
06:30
08:15
08:18
10:52
10:55
-
-
15:10
-
-
-
36 DN
15:00
-
12:52
12:55
09:55
09:58
-
-
-
06:00
-
-
89 UP
-
07:15
09:02
09:07
12:15
12:18
-
-
17:00
-
-
-
90 DN
18:30
-
16:21
16:26
12:48
12:50
-
-
-
08:15
-
-
175 UP
-
09:00
10:47
10:49
13:31
13:34
20:00
-
18:10
05:00
11:30
12:00
176 DN
16:30
-
14:14
14:22
11:22
11:24
-
05:00
20:30
07:00
13:30
14:00

 

Yangon - Pyi Line

Train
Number
Yangon /
Kemmendine
Tharrawaddy
Lepadan
Padigon
Pyi
Taarrawaw
ARRI-
VEL
DEPAR-
TURE
ARRI-
VEL
DEPAR-
TURE
ARRI-
VEL
DEPAR-
TURE
ARRI-
VEL
DEPAR-
TURE
ARRI-
VEL
DEPAR-
TURE
ARRI-
VEL
DEPAR-
TURE
63 UP
-
07:00
11:54
11:57
12:33
12:43
16:58
17:13
19:50
-
-
-
64 DN
15:00
-
09:19
09:22
08:33
08:43
04:11
04:26
-
02:00
-
-
69 UP
-
06:15
10:07
10:12
10:45
11:00
-
-
-
-
13:15
-
70 DN
21:45
-
17:17
17:22
16:31
16:53
-
-
-
-
-
14:45
71 UP
-
13:00
16:15
16:23
16:50
17:00
19:55
19:57
21:30
-
-
-
72 DN
07:50
-
04:24
04:27
03:50
03:55
00:41
00:44
-
23:30
-
-

 

Mandalay - Myitkyina Line

Train
Number
Mandalay
Shwebo
Kawlin
Naba
Mohnyin
Myitkyina
ARRI-
VEL
DEPAR-
TURE
ARRI-
VEL
DEPAR-
TURE
ARRI-
VEL
DEPAR-
TURE
ARRI-
VEL
DEPAR-
TURE
ARRI-
VEL
DEPAR-
TURE
ARRI-
VEL
DEPAR-
TURE
37 UP
-
12:00
15:01
15:03
19:34
19:39
23:10
23:20
02:16
02:19
08:00
-
38 DN
08:00
-
04:02
04:22
23:42
23:47
20:17
20:27
17:27
17:30
-
12:00
55 UP
-
13:30
16:43
16:45
21:43
21:53
01:37
01:47
04:53
05:03
10:50
-
56 DN
05:00
-
01:43
01:45
20:32
20:42
16:20
16:30
13:10
13:20
-
07:00
57 UP
-
16:00
19:05
19:07
23:35
23:45
03:40
03:45
06:50
06:55
13:20
-
58 DN
12:10
-
09:02
09:04
04:20
04:25
00:29
00:34
22:12
22:17
-
15:30


 

ရထားအခ်ိန္စာရင္း

ရန္ကုန္ - မႏၲေလးလမ္းပုိ္င္း

ရထား
ရန္ကုန္
ပဲခူး
ေတာင္ငူ
ပ်ဥ္းမနား
သာစည္
မႏၲေလး
ေရာက္
ထြက္
ေရာက္
ထြက္
ေရာက္
ထြက္
ေရာက္
ထြက္
ေရာက္
ထြက္
ေရာက္
ထြက္
၁ အဆန္
-
၀၄း၀၀
၀၅း၅၆
၀၆း၁၁
၁၅း၂၀
၁၅း၄၀
၁၉း၁၈
၁၉း၁၈
၀၀း၄၅
၀၀း၅၀
၀၆း၁၀
-
၂ အစုန္
၁၉း၃၀
-
၁၆း၀၈
၁၆း၅၅
၀၉း၀၁
၀၉း၂၁
၀၅း၅၀
၀၆း၀၀
၂၃း၅၉
၀၀း၀၉
-
၁၉း၁၅
၃ အဆန္
-
၀၅း၃၀
၀၇း၁၈
၀၇း၂၁
၁၂း၁၄
၁၂း၂၄
၁၄း၃၃
၁၄း၃၆
၁၈း၀၀
၁၈း၀၃
၂၁း၃၀
-
၄ အစုန္
၂၁း၃၀
-
၁၉း၀၉
၁၉း၁၂
၁၄း၀၃
၁၄း၁၃
၁၁း၄၉
၁၁း၅၂
၀၈း၁၇
၀၈း၂၀
-
၀၅း၃၀
၅ အဆန္
-
၀၅း၀၀
၀၆း၄၈
၀၆း၅၁
၁၁း၁၈
၁၁း၂၈
၁၃း၄၄
၁၃း၄၈
၁၆း၅၃
၁၆း၅၆
၂၀း၁၀
-
၆ အစုန္
၂၀း၁၀
-
၁၇း၄၉
၁၇း၅၂
၁၃း၀၈
၁၃း၁၈
၁၀း၅၈
၁၁း၀၁
၀၇း၄၅
၀၇း၄၈
-
၀၅း၀၀
၇ အဆန္
-
၁၁း၀၀
၁၂း၄၉
၁၂း၅၂
၁၇း၂၄
၁၇း၂၇
၁၉း၄၅
-
-
-
-
-
၈ အစုန္
၁၈း၄၅
-
၁၆း၃၇
၁၆း၄၀
၁၁း၅၇
၁၂း၀၀
၀၉း၂၇
၁၀း၀၀
-
-
-
-
၉ အဆန္
-
၀၈း၃၀
၁၀း၂၈
၁၀း၄၃
၁၇း၅၆
၁၈း၅၁
၂၁း၃၀
-
-
-
-
-
၁၀ အစုန္
၁၇း၄၅
-
၁၄း၄၆
၁၅း၀၁
၀၇း၂၅
၀၇း၅၅
-
၀၄း၃၀
-
-
-
-
၁၁ အဆန္
-
၀၆း၀၀
၀၇း၄၈
၀၇း၅၀
၁၂း၄၇
၁၂း၅၇
၁၅း၂၂
၁၅း၂၅
၁၈း၄၅
၁၈း၄၈
၂၂း၀၀
-
၁၂ အစုန္
၂၂း၀၀
-
၁၉း၃၂
၁၉း၃၅
၁၄း၃၉
၁၄း၄၉
၁၂း၂၀
၁၂း၂၃
၀၉း၀၁
၀၉း၀၄
-
၀၆း၀၀
၂၉ အဆန္
-
၁၂း၁၅
-
၁၄း၀၂
၁၈း၂၃
၁၈း၂၅
၂၀း၅၅
၂၀း၅၈
၀၀း၂၀
၀၀း၂၃
၀၄း၀၀
-
၃၀ အစုန္
၁၃း၀၀
-
-
၁၀း၃၄
၀၆း၀၈
၀၆း၁၈
၀၄း၀၆
၀၄း၁၁
၀၁း၁၀
၀၁း၁၃
-
၂၂း၃၀
၃၁ အဆန္
-
၀၈း၀၀
၀၉း၄၇
၀၉း၅၀
၁၄း၁၂
၁၄း၁၅
၁၆း၃၀
-
-
-
-
-
၃၂ အစုန္
၁၃း၄၅
-
၁၁း၂၉
၁၁း၃၂
၀၆း၅၇
၀၇း၀၀
-
၀၅း၀၀
-
-
-
-

 

ရန္ကုန္ - ေမာ္လၿမိဳင္ - ထား၀ယ္လမ္းပိုင္း

ရထား
ရန္ကုန္
ပဲခူး
က်ဳိက္ထုိ
ေမာ္လၿမိဳင္
ေရး
ထား၀ယ္
ေရာက္
ထြက္
ေရာက္
ထြက္
ေရာက္
ထြက္
ေရာက္
ထြက္
ေရာက္
ထြက္
ေရာက္
ထြက္
၃၅ အဆန္
-
၀၆း၃၀
၀၈း၁၅
၀၈း၁၈
၁၀း၅၂
၁၀း၅၅
-
-
၁၅း၁၀
-
-
-
၃၆ အစုန္
၁၅း၀၀
-
၁၂း၅၂
၁၂း၅၅
၀၉း၅၅
၀၉း၅၈
-
-
-
၀၆း၀၀
-
-
၈၉ အဆန္
-
၀၇း၁၅
၀၉း၀၂
၀၉း၀၇
၁၂း၁၅
၁၂း၁၈
-
-
၁၇း၀၀
-
-
-
၉၀ အစုန္
၁၈း၃၀
-
၁၆း၂၁
၁၆း၂၆
၁၂း၄၈
၁၂း၅၀
-
-
-
၀၈း၁၅
-
-
၁၇၅ အဆန္
-
၀၉း၀၀
၁၀း၄၇
၁၀း၄၉
၁၃း၃၁
၁၃း၃၄
၂၀း၀၀
-
၁၈း၁၀
၀၅း၀၀
၁၁း၃၀
၁၂း၀၀
၁၇၆ အစုန္
၁၆း၃၀
-
၁၄း၁၄
၁၄း၂၂
၁၁း၂၂
၁၁း၂၄
-
၀၅း၀၀
၂၀း၃၀
၀၇း၀၀
၁၃း၃၀
၁၄း၀၀

 

ရန္ကုန္ - ျပည္လမ္းပိုင္း

ရထား
ရန္ကုန္/
ၾကည့္ျမင္တုိင္
သာယာ၀တီ
လက္ပံတန္း
ပုတီးကုန္း
ျပည္
သာရေ၀ါ
ေရာက္
ထြက္
ေရာက္
ထြက္
ေရာက္
ထြက္
ေရာက္
ထြက္
ေရာက္
ထြက္
ေရာက္
ထြက္
၆၃ အဆန္
-
၀၇း၀၀
၁၁း၄၅
၁၁း၅၇
၁၂း၃၃
၁၂း၄၃
၁၆း၅၈
၁၇း၁၃
၁၉း၅၀
-
-
-
၆၄ အစုန္
၁၅၀၀
-
၀၉း၁၉
၀၉း၂၂
၀၈း၃၃
၀၈း၄၃
၀၄း၁၁
၀၄း၂၆
-
၀၂း၀၀
-
-
၆၉ အဆန္
-
၀၆း၁၅
၁၀း၀၇
၁၀း၁၂
၁၀း၄၅
၁၁း၀၀
-
-
-
-
၁၃း၁၅
-
၇၀ အစုန္
၂၁း၄၅
-
၁၇း၁၇
၁၇း၂၂
၁၆း၃၁
၁၆း၅၃
-
-
-
-
-
၁၄း၄၅
၇၁ အဆန္
-
၁၃း၀၀
၁၆း၁၅
၁၆း၂၃
၁၆း၅၀
၁၇း၀၀
၁၉း၅၅
၁၉း၅၇
၂၁း၃၀
-
-
-
၇၂ အစုန္
၀၇း၅၀
-
၀၄း၂၄
၀၄း၂၇
၀၃း၅၀
၀၃း၅၅
၀၀း၄၁
၀၀း၄၄
-
၂၃း၃၀
-
-

 

မႏၲေလး - ျမစ္ႀကီးနားလမ္းပိုင္း

ရထား
မႏၲေလး
ေရႊဘုိ
ေကာ္လင္း
နဘား
မိုးညွင္း
ျမစ္ႀကီးနား
ေရာက္
ထြက္
ေရာက္
ထြက္
ေရာက္
ထြက္
ေရာက္
ထြက္
ေရာက္
ထြက္
ေရာက္
ထြက္
၃၇ အဆန္
-
၁၂း၀၀
၁၅း၀၁
၁၅း၀၃
၁၉း၃၄
၁၉း၃၉
၂၃း၁၀
၂၃း၂၀
၀၂း၁၆
၀၂း၁၉
၀၈း၀၀
-
၃၈ အစုန္
၀၈း၀၀
-
၀၄း၀၂
၀၄း၂၂
၂၃း၄၂
၂၃း၄၇
၂၀း၁၇
၂၀း၂၇
၁၇း၂၇
၁၇း၃၀
-
၁၂း၀၀
၅၅ အဆန္
-
၁၃း၃၀
၁၆း၄၃
၁၆း၄၅
၂၁း၄၃
၂၁း၅၃
၀၁း၃၇
၀၁း၄၇
၀၄း၅၃
၀၅း၀၃
၁၀း၅၀
-
၅၆ အစုန္
၀၅း၀၀
-
၀၁း၄၃
၀၁း၄၅
၂၀း၃၂
၂၀း၄၂
၁၆း၂၀
၁၆း၃၀
၁၃း၁၀
၁၃း၂၀
-
၀၇း၀၀
၅၇ အဆန္
-
၁၆း၀၀
၁၉း၀၅
၁၉း၀၇
၂၃း၃၅
၂၃း၄၅
၀၃း၄၀
၀၃း၄၅
၀၆း၅၀
၀၆း၅၅
၁၃း၂၀
-
၅၈ အစုန္
၁၂း၁၀
-
၀၉း၀၂
၀၉း၀၄
၀၄း၂၀
၀၄း၂၅
၀၀း၂၉
၀၀း၃၄
၂၂း၁၂
၂၂း၁၇
-
၁၅း၃၀


START FROM NAYPYIDAW

TRIN NUMBER
FORM
TO
NOTE
8 - DN
NAYPYIDAW
RANGON
EXPRESS
10 - DN
NAYPYIDAW
RANGON
MAIL
16 - DN
NAYPYIDAW
MAWLAMYINE
EXPRESS
25 - UP
NAYPYIDAW
MANDALAY
EXPRESS
27 - UP
NAYPYIDAW
MYINGYAN
EXPRESS
32 - DN
NAYPYIDAW
RANGON
EXPRESS
101 - UP
NAYPYIDAW
CHOUK
MAIL
103 - UP
NAYPYIDAW
TAUNGDWINGYI
LOCAL
107 - UP
NAYPYIDAW
BAGAN
EXPRESS
109 - UP
NAYPYIDAW
PYI
EXPRESS
141 - UP
NAYPYIDAW
SHWENYAUNG
MAIL
147 - UP
NAYPYIDAW
LOIKAW
MAIL


ေနျပည္ေတာ္မွထြက္ခြာေသာရထားမ်ား

ရထားအမွတ္
မွ
သုိ႕
မွတ္ခ်က္
၈ - အစုန္
ေနျပည္ေတာ္
ရန္ကုန္
အျမန္
၁၀ - အစုန္
ေနျပည္ေတာ္
ရန္ကုန္
စာပုိ႕
၁၆ - အစုန္
ေနျပည္ေတာ္
ေမာ္လၿမိဳင္
အျမန္
၂၅ - အဆန္
ေနျပည္ေတာ္
မႏၲေလး
အျမန္
၂၇ - အဆန္
ေနျပည္ေတာ္
ျမင္းၿခံ
အျမန္
၃၂ - အစုန္
ေနျပည္ေတာ္
ရန္ကုန္
အျမန္
၁၀၁ - အဆန္
ေနျပည္ေတာ္
ေခ်ာက္
စာပုိ႕
၁၀၃ - အဆန္
ေနျပည္ေတာ္
ေတာင္တြင္းႀကီး
လူစီးကုန္တင္
၁၀၇ - အဆန္
ေနျပည္ေတာ္
ပုဂံ
အျမန္
၁၀၉ - အဆန္
ေနျပည္ေတာ္
ျပည္
အျမန္
၁၄၁ - အဆန္
ေနျပည္ေတာ္
ေရႊေညာင္
စာပုိ႕
၁၄၇ - အဆန္
ေနျပည္ေတာ္
လိြဳင္ေကာ္
စာပုိ႕