Vijesti arrow Sudionici
Sudionici
JASON KAHN

 Jason Kahn je ro?en u New Yorku a odrastao u Los Angelesu. U Europi ?ivi od 1990, prvo u Berlinu, a danas je stanovnik švicarskog Züricha. Nastupao je i snimao s velikim brojem umjetnika me?u kojima su Günter Müller, Dieb13, Erik M, Voice Crack, Sainkho Namtchylak, David Moss, Evan Parker, Christian Marclay, Kevin Drumm, Steve Roden, John Hudak, Kim Cascone, Brandon Labell, Steinbrüchel ako i s mnogim drugima. Prilikom nekih od posjeta Japanu nastupao je s Toshimaru Nakamurom, Otomo Yoshihideom, Sachiko M, Taku Sugimotom, Tetuzi Akiyamom, Utah Kawasaki, Uchihashi Kazuhisom, Ichiraku Yoshimitsuom i Koji Asanom.

Iako perkusionist, Kahn implementira i elektroniku u svoju glazbu. Trenuta?no u nastupu koristi laptop i analogni synthesizer koje kombinira s perkusijama. Osniva? je etikete Cut, koja je od osnivanja 1996. do sada objavila 16 izdanja.

Komponira glazbu za kazalište, ples, te nastupa širom Europe, Sjeverne i Ju?ne Amerike, Japana, Izraela, Turske, Rusije i Australije. U posljednjih nekoliko godina napravio je nekoliko zvu?nih instalacija.

 
GERBRAND OUDENAARDEN

 Gerbrand Oudenaarden (Nizozemska) je medijski aktivist, organizator i streaming media savjetnik. Njegova kompanija Engage! Tactical Media je politi?ki i kulturalni medijski labaratorij.

Tako?er je suosniva? Freeteam.nl, tehni?ki je producent net.congestion festivala za streaming medije, a producirao je tre?e i ?etvrto izdanje internacionalnog festivala za takti?ke medije Next 5 Minutes u Amsterdamu.

Oudenaarden razvija inovativne medijske produkcije, olakšava upotrebu audio i video streaminga, konzultira progresivne organizacije medijskim strategijama i sura?uje s neprofitnim organizacijama kao što su organizacije za zaštitu okoliša, kulturne organizacije, medijski centri zajednica i sl. Engage! Tactical Media doga?aji i medijska produkcija doga?aju se na granicama kulture, politi?kog aktivizma i medijske tehnologije.

ETM vole koristiti cutting edge tehnologije za idealisti?ke ciljeve, s uvjerenjem da novi mediji, ako se koriste kreativno i inovativno, imaju mo? dosegnuti ljude i pridonijeti socijalnim promjenama.

 
DAMIR STOJNI
 Damir Stojni? - ro?en 1972. godini ?ivi i radi u Rijeci i Istri. Izlagao je na preko 40 skupnih i samostalnih izlo?bi u zemlji i inozemstvu. Dobitnik otkupne nagrade Muzeja moderne i suvremene umjetnosti u Rijeci na 15. me?unarodnom trijenalu originalnog crte?a 2001-2002.
 
Stojni?ev performance "MANDORLA" uklju?uje elemente vatre, zemlje i mandorlu - povijesni simbol današnjeg vremena.

 


 
RICARDO RUIZ

No ImageStru?njak i nezavisni istra?iva? sa de][centre network. Razvija od nezavisnih do vladinih projekata lokalnih medija koji koriste FOSS, sura?uje na Midia Tatica Brasil, digitofagia i submidialogia festivalima. Tako?er poma?e u organizaciji programa Ministarstva kulture Brazila 'Pontos de Cultura' (Kulturni centri).

Ovih dana radi na 'Common Citizen Radio', mimoSa - 'mašina za urbane intervencije i korekcije informacija', a nedavno je pomagao na organizaciji Upgrade! Salvador Festival i cibersalao.br konferencije o cyber kulturi Brazila. Tako?er radi na edukacijskom procesu Casa Brasil , programu Ministarstva civilnog stanovanje Brazila i 'ITI' – instituta za informacijske tehnologije.

 
BARBARA HUBER

Studira filozofiju/sociologiju i povijest na sveu?ilištima u Be?u i Linzu, a od 2001. do 2003. ure?uje vlastitu radio emisiju na slobodnom radiju FRO. Od 2002. do 2004. se na radiju FRO bavi planiranjem, istra?ivanjem i brigom o dnevnim novostima magazina FROzine i EU-projekta migration@EU .

Radi na raznim festivalima vezanima za novinarstvo i radio. 2003.-2005. radi kao sistem-administrator na 'Migrants initiative MAIZ', razli?ita streamanja, pisanje za kulturni magazin Versorgerin, te kao trener za open source software. Trenutni radi na projektu Soundsource - slobodna baza zvukova; te Radioswap kao trener za slobodni i altrnativni radio stanice u centralnoj i isto?noj Europi.

Brazila i 'ITI' – instituta za informacijske tehnologije.
 
GUY VAN BELLE

 Guy Van Belle - (Amsterdam/Brussels) istra?uje korištenje i razvoj medija u artisti?ke svrhe još od 1990.Od 2000 xgz radi pod imenom mxHz.org (machine cent'red humanz), organizira performanse, koncerte, radionice, izlo?be i eksperimentalno/apstraktne umjetni?ke projekte.

Nastupao je u Amsterdamu, Den Haagu, Brusselu, Pragu, Bratislavi, BudImpešti, New Yorku i Berlinu. Specijalni fokus mxHz.org je regija Balkana/isto?ne Europe na radu ka novim odr?ivim suradni?kim platformama.

 
TATIANA WELLS

Tatiana Wells, rodom iz Rio de Janeira, medijska je aktivistica koja se bavi podru?jem roda i spola. Na 'Hypermedia Studies' Sveu?ilišta Westminster, London radi na medijskim radionicama slobodnog softvera, a na takti?kim medijskim doga?ajima po cijelom Brazilu. Tako?er je suosniva? Coletivo de Histórias Digitais (CHD).
Od 2003. koordinira
midiatatica.org, stranicu posve?enu novoj autonomnoj medijskoj produkciji, jeftinoj tehnologiji i pedagogiji koja te?i uspostavi mjesta za izume i rad. Sa midiatatica.org odr?ala je 6 umjetni?kih i medijskih festivala i radionica na mjestima kao što su Rio Grande do Norte, São Paulo, Campinas, Rio de Janeiro, Teresina, te u autohtonim zajednicama i kulturnim centrima.
U 2005. pomogla je izgradnji novog medijskog prostora u Rio de Janeiru koji je produkt poznanstva s Waag Society (Nizozemska) i Sarai (India). Trenutno radi s brazilskim ministarstvom komunikacija na satelitskom programu spajanja idbrazil.gov.br - putuju?u radionicu na sjeveroistoku zemlje. Tako?er je aktivni ?lan u Metareciclagem

 
MARCUS MEADER

 
Marcus Meader ima pozadinu u vizualnoj umjetnosti, a svoj prvi interdisciplinarni projekt realizira kombiniraju?i glazbu i umjetnost u sredini devedesetih, kad je pojam „digitalna kultura“ bio tek u za?ecima. U tom razdoblju Marcus Meader i Bernd Schurer pronalaze 'domizilovo' glazbeno obilje?je.

Domizil je platforma za snimljenu glazbu kao obilje?je, su?elje i glazbalo za pristup publici. Fokus Meaderovog rada je na ra?unalnoj glazbi i zvuku, koje on nastoji integrirati u širi kontekst kreiraju?i mre?u i grade?i mostove dalje u vezi s kazališnim projektima i postavama ili na vlastitim mogu?nostima kao autor ili koautor. Od Domizilovog prvog izdanja platforma se utemeljila za dugotrajno istra?ivanje digitalne kulture, zvuka, socijalnog zna?aja i metoda. Struktura otvara mogu?nosti za interdisciplinarnost, izmjene i eksperimentiranje.

Domizil je u osnovi slobodan od komercijalnog utjecaja ili ?anrovskog usmjerenja, nastoje?i sumirati potrebu za razmjenom i prema tome ?eli slu?iti kao mati?na baza za konstantno nastajanje mre?e producenata, umjetnika i glazbenika. Danas radi na Institutu za kompjutersku, glazbenu i zvu?nu tehnologiju u Zürichu. 

 
MARC LEE

 Marc Lee je jedan od umjetnika koji sudjeluje na projektu 56kTV-BASTARD CHANEL koji je spona izme?u televizije i web projekta. Radi se o internet platformi koja pri?a pri?u o sebi kao televizijski kanal.

 Stanica radi s minimalnom tehnikom i minimalnim financijama obzirom na Internet umjetnost te ima sudionike na tri kontinenta. 1999. kreira mre?u orijentiranu interaktivnim projektima. Eksperimentiraju?i s informacijskim i komunikacijskim tehnologijama njegov projekt kriti?ki govori o politici, ekonomiji, kulturi i kreativnosti „issue-clustera“ bitnih za komunikacijski procese u digitalnoj mre?i.

?esto izlagao na glavnim novo-medijskim izlo?bama uklju?uju?i ZKM Karlsruhe, New Museum NY "Open_Source_Art_Hacking", Jiff Mind Korea, Transmediale 02 & 04, Ars Electronica, Edith Ruß-Haus, Kontrollfelder, Viper01 & 03 & 04 & 05, Read_Me Festival 1.2, ICC Tokyo.

 
ODRZ

Image ODRZ  je umjetni?ka skupina, uglavnom glazbeno orijentirana, osnovana s ciljem istra?ivanja i ispitivanja novih na?ina umjetni?kog izra?avanja. Svaki njihov projekt nastaje miješanjem raznih umjetni?kih stilova sa razli?itim tehnologijama.
ODRZ su proizvod istra?iva?kog puta, koji je zapo?eo istra?ivanjem zvukova i ritmova industrijskog noise vala, da bi preko preispitivanja koncepta koncerta stigao do kona?nog sazrijevanja  realizacijom zvukovnih projekata koji nisu isklju?ivo glazbeni doga?aji. Fizi?ke granice, kojima su performansi ograni?eni, na ovaj su na?in prevazi?ene: svi prostori, strukture, objekti kao i publika postaju zvu?ni objekti. Svaki projekt ODRZ-a definiran je imenom grupe i rednim brojem.

 
GIJS BORSLAP (KAISERGRUTVA)
No ImageKaisergrutva (Gijs Borslap), nizozemski je entitet odgovoran za kaizerlabel.com, kolektiv prijatelja koji izdaju svoje kreativne audio i video uratke pod ovom etiketom. 

Kaisergrutva.org je baza podataka na kojoj se mo?e vidjeti petominutni eksperimentalni film "DAS NEUE WELTREICH" i stali medijski radovi prikazani na raznim festivalima u Hrvatskoj. Trenutno radi na 'In Process Of Reason', surovom-noise filmu u trajanju od 20 minuta.

 
NENAD ROMI? (MARCELL MARS)

No ImageNenad Romi? (Marcell Mars) jedan je od osniva?a Multimedijalnog Instituta - mi2 i kluba mama u Zagrebu. Inicijator je nekolicine 'mi2' projekata kao što su GNU GPL izdavaštvo - EGOBOO.bits, TamTam platforma za online kolaboraciju, Ngode softver za financijsko vo?enje nevladinih udruga; pokrenuo Razmjenu vješina i njene satelite g33koskop i Sajam zajebane opreme.

 Sudjelovao u kolaborativnim umjetni?kim projektima NRD Kit skupine NRD Van, gifoskop (interaktivna pokretna animacija), te tehni?ki podupro projekte EditThisBanner Line Kova?evi? i Lete?i tepih Lale Raš?i?. Marcell je s drugima producirao i/ili kurirao godišnje izlo?be mi2 "I'm still alive" 2001. i <re:Con> 2002, festival slobodne kulture, znanosti i tehnologije "Sloboda stvaralaštvu!" 2005. i 2006., te konceptualnu izlo?bu System.hack() 2006.

Dio je tima Creative Commons Hrvatska.

 
IVAN NIKOLI

No ImageIvan Nikoli? (Lesh ) je koder koji se bavi istrazivanjem crva i virusa, softverske mutacije i evolucije, umjetnom inteligencijom, kriptografijom, biologijom, i tokovima informacija.
Pokušava biti digitalni umjetnik [http://leshina.deviantart.com]. Radi u multimedijalnom institutu na razvoju aplikacije ngode.  Subotom razmjenjuje vještine u klubu mama .  Igra se elektronikom i robotikom, i jedan je od prvih sudionika na hrvatskim borbama robota. [http://www.borberobota.com]

 
GENTLEJUNK CO.

No ImageGentleJunk kolektiv je suradni?ka platforma za multimedijalne umjetnike zapo?eta od Tanje Topolovec i Krune Jošta. GJ co. pru?a mogu?nost eksperimentiranja kroz multimedijalnu, novomedijku umjetnost i dizajn.

 GentleJunk co. tako?er djeluje kroz emisije 'Starmali' i 'NeRadio' na 'Slobodni radio: stanica MIR'. GJ co. je sura?ivao sa Ego trip (AU), Draganom Paji?em, Razorblade JR (Nl), Ludmila (It), Orkestrom za ubrznu evoluciju, Anom Franji?, Ivanom Maruši?em Klifom, Kaisergrutvom (Nl), SofaSurfers, Subradio (Br), DJ 3000 (USA), Steveom Buchananom i drugim umjetnicima, umjetnicama i skupinama na raznim festivalima u Hrvatskoj i svijetu.

 
STEVE BUCHANAN
 Definiraju?i i redefiniraju?i perceptivne granice glazbe i plesa te tra?e?i njihove sli?nosti prije nego razli?itosti, Steve Buchanan, vješto premoš?uje njihove granice. Njegov rad '2nd line' ispituje impulse i reakcije na te impulse, relativne prema intelektualnoj i emocionalnoj osjetljivosti performera i promatra?a.

 

Koriste?i osnovne elemente (glazbu, ples, jezik; nadasve ritam) ovaj umjetnik kreira mo?ne i ?ulne prostore gusto strukturiranih ritmova, pokreta mime i jezi?nih soundscapeova kombiniranih kako bi kreirali neodoljiv ritualni ambijent koji je podoban i za plesne, glazbene ili performerske event
 
AZEOTROP

?ista glazbena erupcija! Kreativni pokolj motornom pilom, olujna no?na mora, provreli uzdah, beskrajna erotska sablast... brzo, virtuozno i brutalno.

Radikalnom vrištanju bez zadrške, pjeva?ici u fetišisti?koj opremi (Cäcilia Schüeli) olovne poezije poma?e poludjeli svira? elektri?nih orgulja (Dominik Blum iz Steamboat Switzerland) te bubnjar velikih brzina i uzavrelog adrenalina (Peter Conradion Zumthorn iz Freeoise i Krakatau). AZEOTROP je spektakl posebne vrste.

 
RODION (Arkadij Arazdu?njev)

RODION (Arkadij Arazdu?njev) - performer i video umjetnik, ro?en u Dubrovniku, ?ivi i radi u Zagrebu (kontakt: ) . Od 2001. do danas realizirao je nekoliko performansa (“Transmisija prezentiranih S.“, „Još-ne-komuniciranje“ „Os civilizacije i/ili ejakulacija mito-Objekta“ i dr. , svi za Antiteatar Laboratorij, Dubrovnik) te 10-tak video radova.

Na MMKampu, 12.08., od 10-22h, izvesti ?e instalaciju i performance DIJAGNOZA:VRIJEME
“Sjedim na fotelji. Dvije prozirne plasti?ne vre?e, na koje se projeciraju lica mrtve Nine i mrtve Blanke, sadr?e u sebi po 25 litara vode te oka?ene o strop Lamparne vise iznad mene, a iz svake izlaze cijevi za infuziju koje završavaju u mojim ustima. Tijekom 12 sati pijem 50 l vode. Voda ulazi, te?e kroz mene i kroz kateter izlazi iz mene. Kako voda istje?e, vre?e se prazne i gr?e, kao i lica Nine i Blanke na njima, koje polako nestaju i ponovno umiru”.

 
?KOS MAR?Y

No Image(Szeged, Mad?arska), osniva?, ?lan i predsjednik Emergent Systems Research Institute iz Budimpešte, bivši ?lan vije?a za Tilos Radio, na kojem je bio zadu?en za pitanja komunikacija i Interneta. Bio je sudionik i predava? na mnogobrojnim konferencijama i radionicama u posljednjih nekoliko godina, poput Dutch Electronic Art Festival, Rotterdam ot Tuning in to Diversity 2004 Conference.

Savjetnik je na informacijskim i komunikacijskim tehnologijama za neprofitne organizacije. U komercijalnim projektima odgovoran je za tehnologije i metodologije za softverska razvijanja uklju?uju?i osnivanje razvijanja procesa i okru?enja, ocjenjivanja tehnologije rizika za potrebe kupaca. Predvodnik je razvojnog tima kontrola kvalitete i osiguranja za razvoj softvera. Objavio je doktorat o umjetnoj inteligenciji, umjetnom ?ivotu.

 
LUDMILA
No Image Ludmila je naziv nezavisnoga glazbenoga projekta koji su osmislili, producirali i realizirali Paola Bianchi (vokal) i Luca Valisi (bas i elektroni?ki bubanj). Nastao je 1997. godine, a ime je dobio po liku iz romana A. Solzenycina. Iste godine nastaju prvi uratci koji, s obzirom na posebnost projekta, postaju prepoznatljivi. Osebujan pe?at daje im nadmo?an i sugestivan Paolin vokal, tekstovi koji su ?esto nadahnuti knji?evnim djelima i autorskim filmovima kao i poseban stil koji Luca primjenjuje u sviranju bas gitare, uglavnom sklad akorda i prelomljenih nota, ?istih i iskrivljenih zvukova.
 
THIAGO NOVAES

 Thiago Novaes je društevni znanstvenik, završio antropologiju i politi?ke znanosti, UNICAMP 2001. Brazil. Aktivist slobodnog radija za Radio Muda od 1997. Istra?iva? interaktivnosti za brazilski digitalni TC projekt SBTVD u 2002. i 2003.

?lan je sub>midia kolektiva koji je davao odašilja?e za poboljšanje lokalne komunikacije širom Brazila. Generalni je koordinator programa Cultura Viva, Cultural Points projekta ministarstva kulture Brazila. Tako?er je ?lan brazilske nacionalne koordinacije Casas Brasil, ITI, Civil House-a i predsjedništva Brazila. Nadgleda projekt Workshop Free Knowledge Free Culture

Svi njegovi projekti provode se u skladu s FOSS kodecima, dok su licencirani i objavljeni kroz fleksibilne licence poput CreativeCommons

 
GUIGNOL DANGEREUX

No Image

Guignol Dangereux je krenuo kao techno projekt u 2000. godini, no odmah nakon prvih snimaka i eksperimenata stvari su krenule i u drugim smjerovima. Materijal je postao sve bu?niji i uvrnutiji, no uvijek sa sna?nim ritmi?kim elementima.

Prvi 'oficijelni' CD za Guignola je izdan u Norveškoj kroz Tibprod etiketu 2003. godine. Od tada su i ostali materijali bili izdavani kroz rezli?ite etikete širom svijeta. Guignol Dangereux voli ma?ke, pse, pivo i kitesurfing.

 
ZID BUKE

 ZID.BUKE je projekt smišljen na osnovi suradnje glazbenika i vizualnih umjetnika gdje se izri?it fokus stavlja na improvizaciju. Kroz zvuk koji uklju?uje bu?ne dionice gitara i loopova na ra?unalu ve?a se pa?nja obra?a procesu nego krajnjem produktu.

Iako sam projekt originalno ?ine tri ?lana ?esto im se na nastupima kao gosti priklju?uju drugi glazbenici. Kroz svoj nastup ekipa prezentira svijet koji ih okru?uje, a u audio i video dionicama ?esto se koriste fragmentima preuzetima iz popularnih medija. ZID.BUKE svojim djelovanjem poti?e slušatelja da iz ?isto konzumerske pozicije u koju je stavljen od strane moderne industrije zabave pre?e u participativni mod te se kreativno izrazi putem novomedijskih tehnologija.

 
 

Ostale najave

03.07.2007., utorak, 21:00
Šalata, Zagreb
KORN: legendarni nu-metalci u Zagrebu!!!

Glazbena revolucija kod nas poznatija kao nu-metal (karlova?ki: "nju-brid") krenula je iz kalifornijskog gradi?a Bakersfielda kada su Fieldy, Munky, David, Jonathan i Head osnovali Korn. Ubrzo je Korn postao stjegonoša novog glazbenog pravca i kao takav inspiracija nizu mladih bendova. Legende "breeda" po prvi put gostuju u Hrvatskoj pa je to prilika i onima koji su otišli korak dalje vidjeti i ?uti svoje glazbene uzore. Vidimo se 03.07. 2007. u 21 sat na Šalati.


01.07.2007., nedjelja
Stara klaonica Zagreb
TYPE-O-NEGATIVE

Njujorški goth metal kvartet Type O Negative kona?no dolazi u Hrvatsku!!!
Svoje pokonike privukli su još s davnim izdanjem Bloody Kisses na
kojem su povezali originalni New York sound, punkrock i gothic
atmosferu.


10.05.2007., ?etvrtak
velika dvorana Jedinstva, (pored Mo?vare), Trnjanski nasip bb
LET3: 20. obljetnica benda!

Promocija reizdanja „Bombardiranja Srbije i ?a?ka“!

Rije?ka šestorka (u organizaciji Mo?vare) u novootvorenoj velikoj dvorani tvornice Jedinstvo slavi 20.-i ro?endan.

Login


Zaboravili ste �ifru?
Ako jo� nemate Korisni�ki ra�un, mo�ete ga kreirati ovdje.

Jezik