Vitosha Research
1000 София, България
ул. Александър Жендов 1, ет.9, ап 43
Тел.: (+359 2) 890 6565
Факс: (+359 2) 971 2233
   


ВР в медиите

ПУБЛИКАЦИИ
  "Годишен доклад за състоянието и развитието на политиката в областта на иновациите" 

  Иновации.бг 2007 


-----------------

-----------------

-----------------

-----------------

-----------------

This is my Google PageRank™ - SmE Rank free service Powered by Scriptme

Google Indicator
This is my Google PageRank™ - SmE Rank free service Powered by Scriptme

Основната цел на проекта „Изследване на причините за отпадане от училище“ е да очертае, съпостави и изследва в дълбочина причините, поради които от системата на образованието в страната отпадат деца. Конкретните задачи на проведеното изследване са:
 

Настоящият доклад си поставя целта да анализира състоянието и развитието на политиката на България в областта на иновациите през 2006 г. За постигането на тази цел е направен преглед на основните структурни звена на националната иновационна система и е проследено въздействието на националната иновационна политика върху тяхното функциониране и взаимодействие.
 

Иновации.бг 2007 анализира състоянието на националната иновационна система и прави препоръки за подобряване на иновационния потенциал на българската икономика. Поради важността на финансовите инструменти на ЕС за развитието на иновационния капацитет на България тазгодишният доклад прави преглед на европейската иновационна политика и възможностите, които тя предоставя пред България.
 

Проведеното изследване бе възложено от Министерството на околната среда и водите. Целта на изследването е да установи отношението на гражданите – в страната и в определени селища - към разделното сметосъбиране и въз основа на това да се направят предложения, чиято реализация да допринесе за успешното въвеждане на тази практика в България. Основните задачи, в които се конкретизира така дефинираната цел, са:
 

Излезе поредният периодичен доклад от серията изследователски продукти на Industry Watch. "Biggest Cities Review" е първият доклад, които се базира на специално събрани за изследването емпирични данни в партньорство с агенцията за маркетингови и социологически проучвания Витоша Рисърч. Докладът проследява наличието и значението на няколко важни регионални различия в България:<

© 2005 Vitosha Research
Всички права запазени.