รายงานสถิติจำนวนประชากร และบ้าน รายจังหวัด รายอำเภอ และรายตำบล
ณ เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2551

จังหวัด/อำเภอ/ตำบล ชาย หญิง รวม จำนวนบ้าน
ตำบลบางหลวง 1,240 1,296 2,536 1,164
ตำบลบางเดื่อ 571 637 1,208 297
เทศบาลเมืองท่าโขลง 25,344 30,913 56,257 31,463
ตำบลคลองหนึ่ง 18,337 23,370 41,707 25,202
ตำบลคลองสอง 7,007 7,543 14,550 6,261
เทศบาลเมืองคูคต 22,160 23,450 45,610 19,964
ตำบลคูคต 22,160 23,450 45,610 19,964
เทศบาลเมืองรังสิต 36,235 40,608 76,843 32,699
ตำบลประชาธิปัตย์ 36,235 40,608 76,843 32,699
เทศบาลเมืองปทุมธานี 8,965 9,878 18,843 8,699
ตำบลบางปรอก 8,965 9,878 18,843 8,699

หน้า 4