Het CDA heeft in de afgelopen  4 kabinetsperiodes gezorgd voor een dramatische achteruitgang op het gebied van dierenwelzijn, natuur en milieu  en heeft daarnaast tal van voorgestelde verbeteringen gesaboteerd. Een nieuwe regeringsperiode met het CDA zou desastreuze gevolgen hebben voor het in samenhang bestrijden van de crises op het gebied van diergezondheid, volksgezondheid, biodiversiteit, voedselverdeling, waterschaarste, fosfaat en mest.

Verschillende  CDA-kopstukken namen al afstand van het beleid van de eigen partij en ook binnen de agrarische wereld wenden steeds meer kiezers zich af van het CDA dat ervoor zorgde dat inmiddels 50 boerenbedrijven per week moeten stoppen. Ex-CDA-minister Veerman die eerder al vaststelde dat ‘het systeem is vastgelopen, omdat we veevoer importeren, varkens exporteren en blijven zitten met de rommel’, heeft afstand genomen van het natuurbeleid van het CDA en adviseert om ‘met je groene hart te kiezen’, wat zoveel betekent als dat je keuze beperkt is tot Partij voor de Dieren of GroenLinks.

Herman Wijffels, informateur van het huidige kabinet, pleit sinds 2001 voor een duurzame veehouderij, maar wordt niet gehoord binnen het CDA. Ook CDA-coryfeeën als Lubbers nemen afstand van de onduurzame koers en het gebrek aan ‘rentmeesterschap’ binnen het CDA.

In deze openbare aanklacht brengt PINK!, de jongerenorganisatie van de Partij voor de Dieren, de top 100 van voorbeelden van het destructieve CDA-beleid in kaart.

Op ons webforum kun je discussiëren over CDA en duurzaamheid en over de kansen op een duurzamer beleid met een kabinet zonder het CDA!

 1. De CDA-ministers hebben geweigerd de economische crisis te gebruiken als kans om de economie te hervormen naar een duurzaam alternatief.
  Geef jouw reactie Reacties
 2. De CDA-ministers misbruiken de economische crisis om milieu- en natuurregels te versoepelen.
  Geef jouw reactie Reacties
 3. Onder verantwoordelijkheid van CDA-ministers van landbouw is er een versnelling gekomen in de aanleg van megastallen.
  Geef jouw reactie Reacties
 4. Ondanks vroege aanwijzingen over de aard en oorzaak van Q-koorts hebben de CDA-ministers van LNV en VWS geweigerd adequaat op te treden. Hierdoor zijn meer dan 45.000 drachtige geiten gedood, waaronder veel gezonde dieren.
  Geef jouw reactie Reacties
 5. Door het niet adequaat optreden van de CDA-ministers tegen Q-koorts zijn inmiddels meer dan 11 mensen overleden en vele duizenden mensen ziek geworden. 2,4% van de Nederlandse bevolking is in aanraking geweest met de Q-koortsbacterie.
  Geef jouw reactie Reacties
 6. Als het aan de CDA-ministers van LNV en VWS ligt worden de maatregelen tegen Q-koorts opgeheven voordat bekend is of de vaccinatiecampagne in staat is een einde te maken aan de epidemie.
  Geef jouw reactie Reacties
 7. De CDA-minister van LNV ondersteunt en faciliteert de export van Nederlandse fokvarkens en kennis van de vee-industrie naar China zodat men daar naar Nederlands model megastallen kan bouwen.
  Geef jouw reactie Reacties
 8. Door in te zetten op het zogenaamde tussensegment-vlees door de CDA-minister van LNV worden verbeteringen op het gebied van dierenwelzijn volledig aan de markt over gelaten.
  Geef jouw reactie Reacties
 9. De CDA-minister van LNV weigert prioriteit te geven aan het sluiten van nutriëntenkringlopen door bijvoorbeeld de teelt van eiwitgewassen in Nederland te stimuleren en de veestapel te laten krimpen.
  Geef jouw reactie Reacties
 10. Het antibioticagebruik in de vee-industrie is ongekend hoog en vormt door voortgaande resistentievorming een gevaar voor de volksgezondheid, CDA-ministers Verburg en Klink weigeren echter regels te stellen en laten de oplossing aan de sector zelf over. Het verzoek van de minister van LNV om het antibioticagebruik te verminderen wordt inmiddels beoordeeld (en weggehoond) door een commissie onder leiding van de CDA fractievoorzitter in de Eerste kamer.
  Geef jouw reactie Reacties
 11. Het castreren van varkens in de vee-industrie gaat nog steeds door, de zeer pijnlijke en weinig effectieve CO2 bedwelming die door sommige veehouders wordt toegepast juicht CDA-minister Verbug toe als verbetering.
  Geef jouw reactie Reacties
 12. CDA-minister Verburg heeft gestemd voor de legalisering van de verkoop van voorraden ivoor. Als gevolg hiervan is het stropen van olifanten enorm toegenomen.
  Geef jouw reactie Reacties
 13. Het kabinet weigert op voorspraak van CDA-bewindslieden biologische producten financieel aantrekkelijker te maken door het nul-btw tarief toe te passen.
  Geef jouw reactie Reacties
 14. Het kabinet weigert de verkoop van kiloknallers onder de kostprijs aan te pakken en doet via de CDA-minister van LNV een heffing op vlees af als symboolpolitiek.
  Geef jouw reactie Reacties
 15. Het kabinet heeft onder druk van het CDA de crisis- en herstelwet ingevoerd, waardoor toetsing van plannen aan milieu en natuur tot een minimum beperkt is.
  Geef jouw reactie Reacties
 16. Met de crisis- en herstelwet zet dit kabinet het parlement, decentrale overheden en maatschappelijke organisaties buiten spel, hun recht tot inspraak is drastisch ingeperkt.
  Geef jouw reactie Reacties
 17. CDA-minister Verburg heeft het Varkensbesluit drastisch gewijzigd: De beloofde en broodnodige vergroting van de leefruimte voor varkens is ingetrokken in ruil voor een handje stro..
  Geef jouw reactie Reacties
 18. CDA-minister Verburg heeft in tijden van bezuiniging 400.000 euro uitgeven aan een promotieblaadje voor haarzelf en haar ministerie. De Glossy Gerda bejubelde het dieronvriendelijke beleid op het departement
  Geef jouw reactie Reacties
 19. CDA-minister Verburg wil de ijsbeer niet beschermen omdat het symboolpolitiek zou zijn
  Geef jouw reactie Reacties
 20. CDA-minister Verburg heeft het voortbestaan van de blauwvintonijn toevertrouwd aan de ICCAt die al vaker heeft bewezen economische belangen na te streven in plaats van ecologische.
  Geef jouw reactie Reacties
 21. Pas na ingrijpen van Europa was CDA-minister Verburg bereid de visserij op de ernstig bedreigde paling aan banden te leggen, dit vangstverbod geldt echter maar gedurende drie maanden en is onvoldoende om de soort in stand te houden.
  Geef jouw reactie Reacties
 22. CDA-minister Verburg weigerde de boomkorvisserij in beschermde gebieden op zee te verbieden, ondanks het feit dat dit de meeste schadelijke vorm van visserij is.
  Geef jouw reactie Reacties
 23. CDA-minister Verburg weigerde ongewervelde dieren op te nemen in de Nota Dierenwelzijn, ondanks onderzoeken die er op wijzen dat deze dieren wel degelijk pijn en stress kunnen ervaren.
  Geef jouw reactie Reacties
 24. Mede dankzij de crisis- en herstelwet wordt de Natuurbeschermingswet uitgekleed door activiteiten die nu al plaats vinden niet meer te toetsen.
  Geef jouw reactie Reacties
 25. Natuurbescherming wordt voortaan geregeld via beheerplannen die worden vastgesteld door belanghebbenden zoals veeboeren.
  Geef jouw reactie Reacties
 26. CDA-minister Verburg heeft geprobeerd het voorzorgsbeginsel uit de Natuurbeschermingswet wet schrappen
  Geef jouw reactie Reacties
 27. Met de crisis- en herstelwet is de gang naar de rechter veel lastiger geworden
  Geef jouw reactie Reacties
 28. Dankzij de crisis- en herstelwet mogen in ontwikkelingsgebieden de milieunormen zonder sanctie overtreden worden
  Geef jouw reactie Reacties
 29. Het kabinet zorgt op voorspraak van CDA-bewindslieden voor uitholling van het ammoniakbeleid door alleen nog gebieden groter dan 50 ha te beschermen tegen de ammoniak vanuit veehouderijen
  Geef jouw reactie Reacties
 30. Het kabinet zorgde er op voorspraak van de CDA-bewindslieden voor dat binnen beschermingszones voor natuur de melkveehouderij bijna twee keer zoveel uit kan breiden
  Geef jouw reactie Reacties
 31. Het kabinet heeft op voorspraak van de CDA-minister Verburg de deadline voor het aanpassen van de stallen met betrekking tot ammoniakemissies uitgesteld tot 2013, waardoor Nederland weer niet voldoet aan Europese eisen en de natuur in Nederland in gevaar komt
  Geef jouw reactie Reacties
 32. Het kabinet ondersteunt op voorspraak van CDA-minister Verburg de Round Table for Responsible Soy, waarmee gentech soja uit ontboste gebieden in Zuid-Amerika nu als ‘verantwoord’ verkocht wordt.
  Geef jouw reactie Reacties
 33. CDA-minister Verburg trekt zich niets aan van de wetenschappelijke adviezen bij het vaststellen van vangstquota voor vissen.
  Geef jouw reactie Reacties
 34. Door het kabinet werd op voorspraak van CDA-bewindslieden de vossenjacht weer gelegaliseerd.
  Geef jouw reactie Reacties
 35. Het uitbreiden van de werkingssfeer van de flora en faunawet en de Natuurbeschermingswet wet naar de Exclusief Economische Zone werd door de Kamer op voorspraak van het CDA controversieel verklaard waardoor het realiseren van beschermde gebieden op zee ernstige vertraging heeft opgelopen.
  Geef jouw reactie Reacties
 36. De aanleg van de EHS heeft onder dit kabinet ernstige vertraging opgelopen, onder andere doordat de CDA-minister extra onteigening voor de aanleg van de EHS niet toestaat.
  Geef jouw reactie Reacties
 37. De aankoop van gronden ten behoeve van de Ecologische Hoofdstructuur werd op verzoek van het CDA controversieel verklaard
  Geef jouw reactie Reacties
 38. Ondanks bewijs dat neonicotinoiden een rol spelen in de voortgaande bijenvolksterfte weigert CDA-minister Verburg het gebruik van deze middelen aan banden te leggen.
  Geef jouw reactie Reacties
 39. CDA-minister Verburg laat allerlei schadelijke bestrijdingsmiddelen toe voor gebruik in de landbouw, ondanks het feit dat de adviesraad, het CTGB, deze middelen eerder heeft verboden omdat ze te schadelijk zijn voor het milieu.
  Geef jouw reactie Reacties
 40. Het CDA heeft – met hulp van de andere grote partijen- de val van het kabinet misbruikt om verbeteringen om het gebied van dierenwelzijn, natuur en milieu controversieel te verklaren.
  Geef jouw reactie Reacties
 41.  CDA-minister Verburg heeft zich met succes ingezet voor de teelt en import van gentech in Nederland en Europa.
  Geef jouw reactie Reacties
 42. Onder invloed van CDA-minister Verburg is de Europese Commissie een wetsvoorstel aan het voorbereiden om de teelt van gentech een bevoegdheid van de lidstaten zelf te maken.
  Geef jouw reactie Reacties
 43. CDA-minister Verburg stemde voor de toelating van gentech maïs in Europa, hiermee legde zij een aangenomen motie om tegen de toelating te stemmen naast zich neer.
  Geef jouw reactie Reacties
 44. Visserijactiviteiten worden niet aan banden gelegd in de Natura 2000 gebieden op zee, omdat CDA-minister verburg dat niet wil.
  Geef jouw reactie Reacties
 45. CDA-minister Verburg wil nog steeds geen onderzoek naar een jachtvrije zone op de Veluwe met als gevolg dat jaarlijks 80% van de zwijnen, beschermde dieren, door hobbyjagers wordt afgeschoten.
  Geef jouw reactie Reacties
 46. Dankzij CDA-minister Verburg moeten we voor de derde keer derogatie voor de Nitraatrichtlijn vragen, waardoor de natuur en waterkwaliteit in Nederland ernstig bedreigd worden.
  Geef jouw reactie Reacties
 47. Het mestoverschot is onder CDA-minister Verburg alleen maar groter geworden. Alles wat deze koningin Minas1 aanraakt, verandert in poep, inmiddels 4000 kg mest per Nederlander.
  Geef jouw reactie Reacties
 48. CDA-minister Verburg heeft steun gegeven aan heropening van de Walvisjacht door Noorwegen en Japan.
  Geef jouw reactie Reacties
 49. Het kabinet wilde onder invloed van het CDA de zeebrief intrekken van the Sea Shepherd Conservation Society die zich inzet voor de bescherming van de walvis en andere zeedieren, op verzoek van Japan.
  Geef jouw reactie Reacties
 50. Door de inzet van CDA-minister Verburg werd vissenwelzijn compleet buiten beschouwing gehouden in de Nederlandse visie op het Europese visserijbeleid.
  Geef jouw reactie Reacties
 51. Er zijn er nog steeds geen humane dodingmethoden voor vis
  Geef jouw reactie Reacties
 52. Kooihuisvesting legkippen blijft toegestaan na afschaffing van de legbatterij (Kleingruppenhaltung). CDA en CU maakten zo van die afschaffing een cosmetische maatregel die voor de kippen niets oplost.
  Geef jouw reactie Reacties
 53. Het voorgenomen nertsenfokverbod is nog steeds niet tot stand gekomen dankzij CDA, VVD, SGP en CU.
  Geef jouw reactie Reacties
 54. CDA-minister Verburg stimuleert de opzet van grootschalige viskwekerijen; de nieuwe vorm van bio-industrie, regelgeving blijft achterwege.
  Geef jouw reactie Reacties
 55. CDA-minister Verburg weigert de motie die vraagt om etikettering van bont uit te voeren.
  Geef jouw reactie Reacties
 56. CDA-minister Verburg blijft het oormerken van runderen, schapen, varkens en geiten verplichten, ondanks diervriendelijkere alternatieven en negeert zelfs een gerechtelijke uitspraak dat de oormerkplicht valt te duiden als dierenmishandeling.
  Geef jouw reactie Reacties
 57. De overheidscontrole op dierenwelzijnregels is een wassen neus; de doelstellingen voor de controle van de AID worden onder CDA-minister Verburg bij lange na niet gehaald.
  Geef jouw reactie Reacties
 58. CDA-minister Verburg wil dat de veehoudersorganisaties zichzelf gaan controleren op de naleving van wettelijke dierenwelzijnnormen. De bescherming van dieren wordt daarmee uit handen gegeven aan de markt.
  Geef jouw reactie Reacties
 59. CDA-minister Verburg treedt niet of laks op tegen de steeds terugkerende illegale veetransporten.
  Geef jouw reactie Reacties
 60. CDA-minister Verburg weigert op te treden tegen het illegaal en routinematig couperen van staarten en hoektanden van biggen.
  Geef jouw reactie Reacties
 61. CDA-minister Verburg weigert het kloneren en genetisch manipuleren van dieren ten behoeve van sport, vermaak of voedselproductie te verbieden omdat dit ´interessante mogelijkheden´ zou bieden.
  Geef jouw reactie Reacties
 62. CDA-minister Verburg stelt geen welzijnsregels voor de kleinere vee-industrietakken van bijvoorbeeld konijnen, kalkoenen en eenden; de sector zelf mag de regels bepalen.
  Geef jouw reactie Reacties
 63. Ondanks herhaaldelijk verzoek van politieke partijen en maatschappelijke organisaties, weigert CDA-minister Verburg fiscale stimuleringsmaatregelen te nemen voor diervriendelijke producten als biologisch vlees of vleesvervangers.
  Geef jouw reactie Reacties
 64. CDA-minister Verburg ziet af van regels voor het houden van exotische dieren.
  Geef jouw reactie Reacties
 65. De reeds lang door CDA-minister Verburg toegezegde positieflijst waarop staat welke dieren gehouden kunnen worden is er nog steeds niet.
  Geef jouw reactie Reacties
 66. De CDA-minister van LNV gaat dusdanig slordig om met de vergunningverleningen, dat veel vergunningen zijn vernietigd of geschorst op last van de rechter.
  Geef jouw reactie Reacties
 67. In de plannen voor het (her)testen van stoffen die in het milieu kunnen komen wordt niet of nauwelijks aandacht besteed aan de proefdierproblematiek.
  Geef jouw reactie Reacties
 68. CDA-minister Klink stelt dat er minder proefdieren gedood worden, terwijl in werkelijkheid het aantal proefdieren dat gedood wordt in 5 jaar tijd met 20% is gestegen. Het kabinet telde het aantal dieren dat ´in voorraad gedood´ wordt bewust niet mee.
  Geef jouw reactie Reacties
 69. De Gezondheids- en Welzijnswet voor Dieren waar tientallen jaren door dierenbeschermers voor is gestreden, is in versneld tempo door CDA-minister Verburg afgeschaft en vervangen door de wet “Dieren”. De wet heette aanvankelijk “dieren en dierlijke productie”. Dieren worden van wezens met gevoel en eigenwaarde gedegradeerd tot ‘dierlijke producten’.
  Geef jouw reactie Reacties
 70. Met de invoering van de Wet Dieren brengt CDA-minister Verburg het beschermingsniveau voor dieren drastisch achteruit.
  Geef jouw reactie Reacties
 71. Het vissen met meervoudige drags (harpoenhaken) door hobbyvissers wordt door CDA-minister Verburg toegestaan.
  Geef jouw reactie Reacties
 72. Het rapen van kievitseieren wordt door CDA-minister Verburg niet aan banden gelegd, hoewel het in strijd is met de Europese habitatrichtlijn.
  Geef jouw reactie Reacties
 73. Hoewel jaarlijks tientallen mensen sterven aan pathogenen (salmonella, campylobacter) in varkens- en kippenvlees, komt CDA-minister Verburg haar toezeggingen niet na dat vlees alleen verkocht zal mogen worden als het vrij is van pathogenen.
  Geef jouw reactie Reacties
 74. De malafide handel van puppies vanuit de Oost-Europese bio-industrie wordt door CDA-minister Verburg wegens gebrek aan prioriteit niet aangepakt.
  Geef jouw reactie Reacties
 75. Het gebruik van wilde dieren in circussen wordt niet aangepakt ondanks vele verzoeken daartoe en ondanks het onderzoek dat CDA-minister Verburg heeft uitgevoerd naar het welzijn van dieren in circussen, dat aantoont dat de dieren ernstig aangetast worden in hun welzijn.
  Geef jouw reactie Reacties
 76. Er is nauwelijks toezicht door CDA-minister verburg op de illegale import van bedreigde exotische dieren.
  Geef jouw reactie Reacties
 77. CDA-minister Verburg weigert deugdelijke opvang te regelen voor in beslag genomen exotische dieren. Als gevolg daarvan worden veel in beslag genomen dieren op niet adequate wijze opgevangen of zelfs vernietigd.
  Geef jouw reactie Reacties
 78. Het levend versnipperen van 40 miljoen eendagshaantjes in de pluimveehouderij, heeft nauwelijks aandacht van het kabinet. De ontwikkeling van dubbeldoelrassen heeft CDA-minister Verburg als oplossing van tafel geveegd, omdat het economisch niet haalbaar zou zijn.
  Geef jouw reactie Reacties
 79. CDA-minister Klink weigert actief beleid te ontwikkelen voor serieuze doorbraken op het gebied van alternatieven voor dierproeven.
  Geef jouw reactie Reacties
 80. De uitbreiding van megabedrijven in de bio-industrie wordt door CDA-minister Verburg niet ontmoedigd en vaak zelfs toegejuicht.
  Geef jouw reactie Reacties
 81. Door luchtwassers te subsidiëren zorgt CDA-minister Verburg dat er nog meer dieren permanent binnen worden gehouden en er steeds meer megastallen worden gebouwd.
  Geef jouw reactie Reacties
 82. CDA-minister Verburg onderneemt niets tegen EU-subsidies op het vervoer van levend vee over lange afstanden.
  Geef jouw reactie Reacties
 83. CDA-minister Verburg onderneemt niets tegen boeren die hun koeien het hele jaar op stal laten staan.
 84. Het toezicht op de veevoersector is door CDA-minister Verburg geheel aan marktpartijen zelf overgelaten, waardoor ernstige problemen ontstaan op het gebied van dier- en volksgezondheid.
  Geef jouw reactie Reacties
 85. Een verbod op de military staat nog steeds niet op de agenda van CDA-minister Verburg, hoewel dit een zeer dieronvriendelijk paardenevenement is.
  Geef jouw reactie Reacties
 86. CDA-minister Verburg laat het opstellen van regels voor het houden van paarden aan de sector zelf over, na jaren praten is er nog steeds niets bereikt.
  Geef jouw reactie Reacties
 87. Een verbod op onverdoofd ritueel slachten van dieren vindt bij CDA-minister Verburg geen weerklank. Nederland is inmiddels exporteur van dergelijk zeer dieronvriendelijk geproduceerd halal vlees.
  Geef jouw reactie Reacties
 88. Een etiketteringplicht voor producten afkomstig van onverdoofd slachten heeft voor CDA-minister Verburg geen prioriteit. Daardoor eten veel Nederlanders zonder het te weten vlees dat afkomstig is van onverdoofd ritueel geslachte dieren.
  Geef jouw reactie Reacties
 89. Er wordt door CDA-minister Verburg niets ondernomen tegen jachttoerisme.
  Geef jouw reactie Reacties
 90. Het doden van grote aantallen knobbelzwanen (geen jacht maar ‘schadebestrijding met het jachtgeweer’) wordt door CDA-minister Verburg niet verboden.
  Geef jouw reactie Reacties
 91. Het gebruik van levende lokeenden tijdens de jacht wordt door CDA-minister Verburg niet verboden.
  Geef jouw reactie Reacties
 92. Het genetisch manipuleren van dieren voor onderzoeksdoeleinden in strijd met het nee-tenzij principe van de Nederlandse wet, wordt door CDA-minister Verburg op geen enkele wijze ingeperkt, maar veeleer aangemoedigd met technologische ontwikkelingskredieten.
  Geef jouw reactie Reacties
 93. CDA-minister Verburg ontwikkelt nog steeds geen preventief beleid voor het inperken van de activiteiten van kuikenbroederijen, varkens- en vleeskuikenbedrijven tijdens zogeheten stand-still periodes van dierziektencrises, waardoor ernstige welzijnsproblemen voor de dieren ontstaan.
  Geef jouw reactie Reacties
 94. De aanbevelingen van een team van wetenschappelijke onderzoekers van 3 universiteiten (Profetas) over het terugdringen van de consumptie van dierlijke producten, worden door CDA-minister Verburg niet serieus genomen of althans nauwelijks vertaald in beleid.
  Geef jouw reactie Reacties
 95. Via het voedingscentrum geeft het kabinet het advies om 2 keer per week vis te eten. Over de milieu- en gezondheidswinst van een vegetarisch dieet wordt niet gecommuniceerd.
  Geef jouw reactie Reacties
 96. Het groene innovatiebeleid van CDA-minister Verburg is niet gericht op schaalverkleining in de veehouderij, maar juist op schaalvergroting.
  Geef jouw reactie Reacties
 97. Dierenrechten zijn niet opgenomen in de grondwet, CDA-minister Verburg heeft geen plannen voor een dergelijke grondwetsherziening.
  Geef jouw reactie Reacties
 98. De illegale en grootschalige vervolging van roofvogels door jagers krijgt geen enkele prioriteit van CDA-minister Verburg.
  Geef jouw reactie Reacties
 99. Een verandering van de dodingmethoden van meervallen, die nu levend worden ingevroren om ze zo makkelijker hanteerbaar te maken, hebben geen enkele prioriteit bij CDA-minister Verburg.
  Geef jouw reactie Reacties
 100. Boeren mogen van het CDA gewoon subsidie blijven ontvangen, ook als ze niet bereid zijn daarvoor iets terug te doen in termen van dieren, natuur, milieu en landschap.
  Geef jouw reactie Reacties

1. Minas = Mineralen Aangifte Systeem

#verlosonsvanhetcda