Título
O Cancioneiro de Pero Meendiz da Fonseca
Edición
Laura Tato Fontaíña
Data publicación
2007
Prezo
7 €
ISBN
978-84-453-4543-6
Páxinas
117
Formato
17 x 24 cm.
Imprime
Rella. S.L.
Portada libro
Descarga en formato PDF (3,2 MB)
Ábrese o estudo coa recompilación dos datos biográfi cos do trobador, á que segue a edición crítica das súas cantigas. Nesta edición, ademais das precedentes, da sinopse retórico-formal e do esquema métrico, a autora ofrece o comentario literario de cada cantiga e as notas pertinentes de carácter lingüístico, histórico etc. Complétase a edición co Rimario, o Glosario completo e a Bibliografía citada. O volume vai ilustrado coa reprodución dos folios correspondentes nos apógrafos italianos.

Valid XHTML 1.0 Strict