عضویت تماس جستجو تازه های فرزان سخنرانی ها کتابها درباره فرزان صفحه اصلی

  امپراتوری هخامنشی

  پير بريان / ناهيد فروغان / ويراستار : كامران فاني

  (چاپ سوم) ، دورۀ 2 جلدي زركوب با همكاري نشر قطره

  قيمت :37000 تومان

  "امپراتوري هخامنشي در پي فتوحات كوروش و كمبوجيه بر ويرانه ها و اراضي حاصلخيز ممالك گوناگون خاور نزديك تأسيس شد. داريوش اول به اين امپراتوري وسعت بخشيد و آن را به نحو استوارتري سازماندهي كرد. امپراتوري هخامنشي بيش از دو قرن از رود سند تا درياي اژه، از سير دريا تا خليج فارس و نخستين آبشار نيل گسترده بود تا سرانجام با مرگ داريوش سوم در يك توطئه، در همان زمان كه حريفش اسكندر در مقام فاتح ظاهر مي شد، از ميان رفت."

  بعدی