Πρόγραμμα

Πράσινη πόλη

Η Αθήνα δεν μπορεί να παραμείνει η μεγαλούπολη με τη μικρότερη αναλογία πρασίνου ανά κάτοικο, που καταναλώνει την πιο βρώμικη κιλοβατώρα στην Ευρώπη και δεν ξέρει τι να κάνει τα σκουπίδια της. Η ανάπτυξή της θα είναι περιβαλλοντικά βιώσιμη ή δεν θα υπάρξει ποτέ. Θέλουμε μια πόλη όπου η φύση θα επιστρέφει εντός της, που θα διαχειρίζεται με σύνεση τους ενεργειακούς και φυσικούς της πόρους, και θα διαθέτει δίκαια τα δημόσια αγαθά της.

Η ολοκληρωμένη διαχείριση των απορριμμάτων, η εξοικονόμηση ενέργειας και η αξιοποίηση των ανανεώσιμων πηγών της, η ορθολογική διαχείριση του νερού, δεν συμβάλλουν μόνο στην αισθητική αναβάθμιση, στη βελτίωση της ποιότητας ζωής και στην οικολογική ισορροπία. Εξοικονομούν, επίσης, πολύτιμους οικονομικούς πόρους. Είναι προϋποθέσεις για μια νέα αναπτυξιακή πορεία, στη διάρκεια της οποίας θα αντιμετωπίζονται ταυτόχρονα η οικονομική, η κοινωνική και η περιβαλλοντική κρίση.

Σήμερα η Αθήνα είναι η μόνη δυτικοευρωπαϊκή πρωτεύουσα χωρίς δημοτικό σχέδιο διαχείρισης απορριμμάτων. Η αντιμετώπιση της οικτρής αυτής κατάστασης αποτελεί προτεραιότητα για τον συνδυασμό μας.

Ο Δήμος θα κινητοποιήσει αμέσως το σύνολο των υλικών και ανθρώπινων πόρων του για να εξασφαλίσει την τακτική αποκομιδή των σκουπιδιών. Παράλληλα, σε διάλογο και συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς, τις αντίστοιχες οικολογικές οργανώσεις και τους πολίτες, θα διαμορφώσει ένα Σχέδιο Ολοκληρωμένης Διαχείρισης των Απορριμμάτων 2010 – 2020, που θα περιλαμβάνει ποσοτικούς και ποιοτικούς στόχους, χρονοδιαγράμματα εφαρμογής, κίνητρα για την επίτευξη των στόχων, εργαλεία για την παρακολούθηση και την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων, διαδικασίες βελτίωσης του σχεδιασμού.

Ο σχεδιασμός της διαχείρισης θα υιοθετεί την ευρωπαϊκή ιεράρχηση των σχετικών μεθόδων, δηλαδή:

Πρόληψη – μείωση του όγκου των απορριμμάτων

Επαναχρησιμοποίηση

Ανακύκλωση με διαλογή στην πηγή, συμπεριλαμβανομένης της κομποστοποίησης σε όλα τα επίπεδα

Ο Δήμος θα εφαρμόσει ένα ευρύ και πολύπλευρο πρόγραμμα ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των πολιτών, ώστε να ενθαρρύνει την αλλαγή συνηθειών και προτύπων συμπεριφοράς και την υιοθέτηση των πρακτικών της ανακύκλωσης. Θα υποστηρίξει πρωτοβουλίες για δημιουργία κοινωνικών επιχειρήσεων με αντικείμενο την επαναχρησιμοποίηση ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών ειδών, επίπλων και ρούχων, την οικιακή κομποστοποίηση, κλπ. Θα δημιουργήσει, έτσι, ευκαιρίες για τη δραστηριοποίηση μη κερδοσκοπικών φορέων κοινωνικής οικονομίας και τη δημιουργία θέσεων εργασίας για ευαίσθητες κατηγορίες ατόμων που απειλούνται από κοινωνικό αποκλεισμό.

Για λόγους προστασίας του περιβάλλοντος, αλλά και για λόγους υψηλού επενδυτικού και λειτουργικού κόστους, αποκλείουμε τις λύσεις θερμικής επεξεργασίας των απορριμμάτων (καύση, πυρόλυση, αεριοποίηση).

Η Αθήνα πρέπει να αναλάβει τις ευθύνες της στην κοινή υπόθεση της αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής, τις συνέπειες της οποίας, άλλωστε, βιώνει ήδη οδυνηρά με όλο και συχνότερα επεισόδια ακραίων καιρικών φαινομένων. Μπορεί το πρόβλημα να είναι παγκόσμιο, ο Δήμος όμως, με συγκεκριμένες παρεμβάσεις, έχει τη δυνατότητα να περιορίσει τις επιπτώσεις του και να βελτιώσει την κατάσταση στην πόλη.

Ιδιαίτερα οξύ πρόβλημα αποτελεί, πλέον, για την Αθήνα η θερμορρύπανση (ημερήσιοι και νυκτερινοί καύσωνες) που ταλαιπωρεί κάθε χρόνο την πόλη. Η κύρια λύση είναι η εκτεταμένη δημιουργία πάρκων σε στρατηγικά σημεία. Η νέα δημοτική αρχή θα διαμορφώσει ένα συγκεκριμένο μακροπρόθεσμο πρόγραμμα απόκτησης και φύτευσης άκτιστων οικοπέδων, καθώς και κατεδαφίσεων οικοδομικών τετραγώνων και δημιουργίας χώρων πρασίνου σε επιλεγμένα σημεία πυκνοδομημένων συνοικιών.

Τα μικρά αλλά πολυάριθμα αυτά πάρκα θα έχουν διπλό κοινωνικό ρόλο: τη μείωση της θερμορρύπανσης και την εξασφάλιση αναψυχής κοντά στην κατοικία. Η χρηματοδότηση μπορεί να προέλθει από την αξιοποίηση ιδιοκτησιών του Δημοσίου. Επιπλέον, ο Δήμος θα προτείνει και θα διεκδικήσει την απαγόρευση κατασκευής γυάλινων κτιρίων, που επιβαρύνουν σημαντικά το μικροκλίμα.

Κεντρικό ρόλο στη συμβολή του Δήμου στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, θα έχει η δημιουργία Δημοτικής Υπηρεσίας Ενέργειας. Με πρώτο βήμα την αναλυτική καταγραφή των ενεργειακών καταναλώσεων και των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου στην πόλη, η υπηρεσία θα εκπονήσει Σχέδιο Δράσης για την εξοικονόμηση ενέργειας και τη μείωση των εκπομπών που επηρεάζουν το κλίμα, και θα συντονίσει τις δράσεις για την εφαρμογή του. Το Σχέδιο Δράσης οφείλει να είναι μακροπρόθεσμο, με ενδιάμεσα στάδια και στόχους, και να συνοδεύεται από μηχανισμούς συνεχούς παρακολούθησης.

Βασικοί στόχοι είναι η ενεργειακή θωράκιση του υφιστάμενου κτηριακού αποθέματος, ιδίως των παλαιότερων πολυκατοικιών, και η ευρεία αξιοποίηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Τα δημοτικά κτήρια πρέπει να δώσουν το καλό παράδειγμα. Έτσι:

Προτεραιότητά μας είναι, τα σχολεία της Αθήνας να γίνουν ενεργειακά αυτόνομα.

Γενικότερα, ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα εγκατάστασης φωτοβολταϊκών συστημάτων στα δημοτικά κτήρια θα έχει ουσιαστική συμβολή στη διείσδυση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στο τοπικό ενεργειακό ισοζύγιο, θα ενισχύσει την επιχειρηματικότητα στην πόλη και θα εξασφαλίσει στον Δήμο σημαντικά πρόσθετα έσοδα.

Επιπλέον:

Συμμετοχή του Δήμου σε εγκαταστάσεις ηλιακής και αιολικής ενέργειας.

Πρόγραμμα για «πράσινες στέγες» σε δημοτικά κτήρια και κατοικίες.

Συστηματική ενημέρωση των δημοτών σε καταναλωτικά θέματα (δημοτικό Γραφείο Πράσινης Κατανάλωσης).

Συμμετοχή της Αθήνας σε όλα τα διεθνή δίκτυα πόλεων κατά της κλιματικής αλλαγής.

Αντίστοιχα, σε ό,τι αφορά την εξοικονόμηση και ορθολογική χρήση του νερού, ο Δήμος μπορεί και πρέπει να συμβάλει ουσιαστικά:

Στη στήριξη του κοινωνικού χαρακτήρα της ΕΥΔΑΠ, ώστε να αποφεύγεται η ενθάρρυνση ή και ανταμοιβή της υψηλής κατανάλωσης, με παρεμβάσεις στην τιμολογιακή πολιτική που πρέπει να ενθαρρύνει την εξοικονόμηση νερού χωρίς να ρίχνει όλο το βάρος στα φτωχότερα νοικοκυριά.

Με τακτικό έλεγχο για διαρροές νερού σε χώρους ευθύνης του.

Με παράλληλο δίκτυο για επαναχρησιμοποίηση του νερού από τον βιολογικό καθαρισμό ή και πηγάδια για χρήσεις μη πόσιμου νερού.

Με ενημερωτικές εκστρατείες σε πρακτικά θέματα εξοικονόμησης νερού, σε συνεργασία με περιβαλλοντικές οργανώσεις.

Με επιδότηση για αλλαγή οικιακών υδραυλικών συσκευών με άλλες χαμηλότερης κατανάλωσης.

Με ειδικό δημοτικό τέλος σε όλες τις μη κοινόχρηστες πισίνες.

Τα δημοτικά κτίρια πρέπει, και εδώ, να δώσουν το καλό παράδειγμα.