تبليغاتX
تبریز و من

خیلی مماشات کردیم ،تسامح ،تساهل ،ولي ايشون سيل كاربرها رو به هيچ گرفتند يا بايد سردر سرويس  ت ميزدي :

"اين سرويس قضا وقورتكي است"

"مشتري مداري كيلويي چند؟"

دوستان عليرغم ميل باطني در استفاده از سرويسهاي داخلي ،حسب موارد متعدد از توهين به نويسندگان وبلاگ ها(در سرويس بلاگفا) و خوانندگان آنها ،مجبور به انتقال شديم.

ايشان با علم به كارناشايست خود راههاي انتقال عادي نوشته ها را كه حق هر صاحب نوشته ايي مي باشد را هم،مسدود كرده اند. 

آدرس جديد :

http://tabrizandme.blogspot.com

 

 
تبليغ ممنوع      | از سلسله مقالات :    نوشته  744 ام