Miljøstatus i Norge  |   Miljøstatus i fylkene  |   Miljøstatus i kommunene  |   Om nettstedet  |   Nettstedskart
Hovedside
Leira

Leira har sitt utspring på Romeriksåsene. I den øvre delen av vassdraget er vannkvaliteten god, men etter at elva passerer Krokfoss blir vannkvaliteten dårligere. Vassdraget tilføres forurensinger fra jordbruk og avløpsvann. I tillegg er det stor naturlig erosjon fra leirjordsområdene, noe som preger vassdraget.
Leira inngår i Vannområde Leira og Nitelva, og det er etablert samarbeid mellom kommunene for å oppnå god økologisk tilstand i vassdraget.

Leira renner med klart vann gjennom fjell- og skogsterreng på Romeriksåsene helt til den kommer inn i leirområdene ved Vålaugmoen i Nannestad. Der skifter den farge mot grått. Herfra og nedover er landskapet bygget opp av ishavsavsetninger, det vil si grus, sand, silt og leire. Elveleiet blir nå smalere og dypere, hvor elva  har gravd ut dype raviner i landskapet.

Ved Leirsund  flater landskapet ut igjen og elva renner langsomt over de store elveslettene og danner særegne kroksjøer og meandere før den løper sammen med Nitelva sør for Lillestrøm. Sammen med Glomma danner disse elvene Nord-Europas største innlandsdelta.
 
Leira
Leira bærer sitt navn med rette. I perioder er vannkvaliteten i de nedre deler av elva sterkt preget av leirpartikler. Foto: Ragnhild Collet

Leira er varig vernet mot kraftutbygging da vassdraget har spesielle naturkvaliteter. Vassdraget og tilhørende ravineområder har et rikt og variert dyre- og planteliv. I Nannestad er det flere fine badeplasser og det er tilrettelagt for turgåing flere steder. Elva er godt egnet for kanopadling.  Stor aktivitet og mye ny bebyggelse i nærområdene betyr økt press på miljøkvalitetene i Leira. Etablering av ny hovedflyplass på Gardermoen har ført til stor vekst i regionen.
Leiravassdraget inngår i vannområde Leira - Nitelva som inngår i første planperiode hvor det i henhold til vannforskriften skal utarbeides tiltaksplaner og forvaltningsplaner.

Vannkvaliteten nedenfor Krokfoss er meget dårlig

I Leiras nedbørsfelt kommer tilførslene av næringsstoffer og partikulært materiale i hovedsak fra leirområdene, både fra utmark- og jordbruksarealene. Leira har en stor naturlig transport av partikulært materiale. Da fosfor i stor grad er bundet til det partikulære materialet vil Leira også ha stor naturlig transport av fosfor.
Ved siden av de naturlige tilførslene til Leira bidrar jordbruket med store forurensningstilførsler. NVE og NGI beregnet i 1993 størrelsen på den naturlige erosjonen og avrenningen fra jordbruksarealer. Tilførselen fra naturlige erosjonsprosesser og fra jordbruksområder ble den gang estimert til å utgjøre henholdsvis 55 prosent og 45 prosent av totaltransporten i Leira.
Leira mottar renset avløpsvann fra flere kommunale avløpsrenseanlegg og utslipp fra bebyggelse som ikke er koblet til avløpsnettet.
leira_stasjon
Overvåkningsstasjon ved Frogner.
 
Vannkvaliteten i vassdraget blir overvåket på flere steder. Overvåkingen gjennomføres av kommunene i samarbeide med regionale myndigheter.
 
Over marin grense har Leira gjennomgående god vannkvalitet, og et dyre- og planteliv som er lite påvirket av menneskelig virksomhet. Leira endrer karakter ved Krokfoss og herfra er vannkvaliteten dårlig til meget dårlig.
 
Overvåkingsresultatene viser at innholdet av fosfor og partikler ved Frogner er redusert siden 1980-tallet. Det siste 10-året har det imidlertid ikke vært noen positiv trend. Vannkvaliteten i elva med hensyn til næringssalter er stabilt i tilstandsklasse V (meget dårlig).

Det samme gjelder for suspendert stoff (partikkelpåvirkning). Vannkvaliteten varier en del fra år til år avhengig av nedbørforholdene. De nedre deler av vassdraget er i tillegg betydelig forurenset med tarmbakterier.
 
Diagrammene nedenfor viser overvåkingsresultatene fra hovedstasjonen ved Frogner som årsmiddelverdier.
 
Påvirkning av næringssalter
 
leira_fosfor
 
leira_nitrogen

Påvirkning av partikler

leira_susp


Tiltaksanalyse er utarbeidet

Det gjennomføres analyser for å finne frem til de mest kostnadseffektive tiltakene for å redusere forurensingen av vassdraget.  De viktigste kildene til forurensning av Leira er utslipp fra lekkasjer på avløpsnettet, fra bebyggelsen som ikke er koblet til avløpsnettet og fra jordbruket gjennom blant annet erosjon og overflateavrenning på dyrka mark. Skal vannkvaliteten bli bedre, må det gjennomføres tiltak på alle de tre områdene.
 De viktigste tiltakene for å redusere kloakkforurensning være:
  • Utbedring av separate avløpsanlegg
  • Tilknytning av spredt bebyggelse til kommunale renseanlegg
  • Sanering av overløp i kommunale ledningsnett
  • Utbedring av lekkasjer på ledningsnettet

For å redusere tilførselen av fosfor til vassdraget vil tiltak i jordbruket være meget kostnadseffektive. De viktigste tiltakene vil være overgang fra høstpløying til vårharving, etablering av kantsoner, anleggelse av fangdammer og redusert gjødsling.

I regi av Vannområde Leira og Nitelva utarbeides det ulike rapporter om tiltak og forurensingstilstanden i vassdraget. Les mer på nettsiden til vannområdet.

Leira ved Borgen bru
Leira ved Borgen bru. Foto Leif Nilsen
 

Tilleggsinformasjon

Vassdrag: Leira
Stasjonsnavn:  Frogner - L4
Referanse Vannmiljø: 002-30575

Nærmere referanser finnes på nettsidene til Vannområde Leira - Nitelva. Klikk her

 
Temabilde
Nedbørfeltet til Leira


Bookmark and Share

Ansvarlig redaktør: Anne-Marie Vikla, Miljøstatusredaktør: Leif Nilsen
Fylkesmannen i Oslo og Akershus, Postboks 8111, 0032 Oslo, Telefon: 22 00 35 00
Sist oppdatert 07.12.2010 : Fylkesmannen i Oslo og Akershus