Samtliga mottagare av Guldmedaljen

Innehavare


1921
Fil kand Elin Cederblom
för inlagda förtjänster om utgivandet av professor J E Cederbloms efterlämnade skrifter


1921
Civilingenjör Matts Bäckström
för uppsatser om uppläggningen av cylindriska liggande behållare, ångmätningar och turbomaskiner


1921
Kapten Fredrik Jonson
för skrift om Transportkostnader vid järnvägar och vattenvägar


1922
Civilingenjör Wilhelm Dahlgren
för uppsats: Temperaturkurvor för olika orter i Sverige och deras värmetekniska betydelse


1922
Arkitekt J Axel Eriksson
för hans arbete vid utarbetandet av metod för bestämmande av värmeisoleringsförmågan hos byggnadskonstruktioner


1923
Bergsingenjör C J Gunnar Malmberg och byrådirektör J Gunnar Holmström
för en av dem uppfunnen och utexperimenterad apparat för provning av kolhalten i stål


1924
Ingenjör Ragnar Carlstedt
för hans konstruktion av Arcaregulatorn och dess tillämpning


1924
Ingenjör Oscar Teodor Hollerz
för hans insatser för åstadkommande av svenska bergborrmaskiner


1924
Ingenjör K G Karlsson
för arbetet ”Maskinelement” i boken ”De tekniska vetenskaperna”


1925
Civilingenjör Otto Stålhane
för hans insatser på det elektrotermiska området, särskilt utarbetandet av den elektriska strålångpannan


1925
Bergsingenjörerna Hans Lundberg och Karl Sundberg
för deras insatser vid utarbetandet av elektriska malmletningsmetoder


1926
Ingenjör, friherre J A Rutger Bennet
för hans arbete att framställa självspännande kolvringar med konstant tryck


1926
Fil dr Harald Norinder
för hans undersökningar av de atmosfäriska spänningarna vid åskväder


1926
Ingenjör P Albert Fresk
för hans konstruktion av apparat för sulfitkokares fyllande med träflis


1927
Ingenjör Bror Anderson
för hans forskningsarbete, grundläggande för provning av oljor för transformatorer


1927
Överingenjör E Englesson
för hans insatser vid utarbetandet av Kaplanturbinen till en praktiskt användbar typ även för stora enheter, speciellt genom lösandet av med de vridbara skovlarna och servomotormekanismen för deras rörelse förbundna problem


1927
Fil dr Hjalmar Johansson
för hans upptäckt av krotonaldehyd såsom denatureringsmedel


1927
Direktör Oscar Kjellberg
för hans insatser inom den elektriska svetsningstekniken och dennas utformning för arbetsbesparing inom industrin


1928
Dr-Ing A Ludvig Dreyfus
för hans insatser på elektromaskinområdet, särskilt genomslagets natur hos fasta installationsmaterial, kommuteringsteorin för elektriska maskiner och tillsatsförluster vid asynkrona motorer


1928
Civilingenjör Hilding Törnebohm
för hans insatser vid utarbetande av toleranssystem för diametermått


1929
Civilingenjörerna E Gustaf Larson och Jan G S Smith
för deras insats för utvecklingen av den inhemska automobiltillverkningen


1930
Överingenjör Oscar A Wiberg
för hans arbeten på utvecklandet av dubbelrotationsturbinen, särskilt dess utveckling för stora effektbelopp, samt i samband därmed vidtagna vetenskapliga materialundersökningar


1931
Civilingenjör Nils R Forssblad
för hans konstruktion av en strålningsångpanna


1931
Byrådirektör, Civilingenjör Fritz M Jacobsson
för hans varaktighetsmätare


1932
Byrådirektör Harald Edholm
för hans utredning om förloppet vid torkning av spannmål och därpå grundat torkningsförfarande


1932
Ingenjör Hadar Lind
för hans arbete vid utarbetandet av Kaplanturbinens skovlar


1932
Överingenjör Victor Hammar
för hans uppfinningar på det artilleritekniska området


1933
Ingenjör Erik Johansson
för hans uppfinning av ett nytt drivkraftsystem för ångfartyg


1933
Byråingenjör Axel Widström
för den av honom konstruerade hushålls-, tariff-, och subtraktionsmätaren


1933
Ingenjör Einar Morterud och överingenjör Arnold Brobeck
för tekniskt forskningsarbete avseende utvecklingen av indirekt kokning vid tillverkning av sulfat- och sulfitcellulosa


1934
Civilingenjör Hugo Abramson
för av honom uppfunnet instrument för uppmätning av mycket små längdförändringar


1934
Överingenjör Alf Lysholm
för hans insatser vid utarbetandet av en hydraulisk växel för kraftöverföring


1934
Ingenjör Wilhelm H Petersén
för hans konstruktioner på reläområdet


1935
Ingenjör Carl J E Kiessling
för hans arbete för automatiseringen av kraftstationer


1935
Ingenjör Malte Åkeson
för hans arbete för svetsningsteknikens utveckling


1935
Civilingenjör Per H W Ågren
för hans medverkan vid utarbetandet av en vid svavelverket i Rönnskär använd metod för utvinning av elementärt svavel ur svavelsyrehaltiga rökgaser och särskilt för hans anordningar för central kontroll av driften i alla dess detaljer medelst en ”kemisk instrumenttavla”


1935
Överingenjör Patrik Rydbeck
för hans insatser på fabriksorganisationens område, särskilt tillämpningen av det s k timutlämningssystemet


1936
Civilingenjör Karl-Ivar E Skärblom
för hans arbeten med framställning ut svensk terpentinolja av tuluol, speciellt för utexperimenterande av katalysator för cymols spaltning av toluol och studier av viktigare faktorer, som påverkar katalysatorns aktivitet, exempelvis inverkan på densamma av vätejonkoncentrationen vid katalysatorns utfällning ur lösning


1938
Tekn dr Nils Arvid Palmgren
för hans forskning på det kul- och rullagertekniska området


1938
Civilingenjör M Daniel Rönnberg
för hans arbeten på nya konstruktioner av högspänningsbrytare, särskilt de s k kontraktionsbrytarna


1939
Driftchef Thure Strand och professor Henrik Edenholm
för deras arbete vid konstruktion och utförande av den senaste stora ångpannan i Västerås


1939
Civilingenjör Uno Lamm
för hans insatser vid utvecklingen av strömriktartekniken och särskilt av den s k transduktorn


1939
Civilingenjörerna Gösta Wallerius och P Valter Öhman
för deras insatser till klarläggande av jämnviktsförhållandena vid nitroglycerinprocesser


1939
Bergsingenjör Helmer Hedström
för hans insatser för utarbetande och förbättrande av de geofysikaliska metoderna för malm- och oljeletning


1939
Ingenjör John Olsson och civilingenjör Edvin Thege
för deras insatser på dieselmotorområdet, särskilt tvåtaktsmotorområdet


1940
Ingenjör J Hilmer F Spiegelberg
för hans insatser på gassvetsningsområdet


1940
Ingenjör Gotthilf Betulander och civilingenjör Knut Kåell
för deras insatser inom automattelefoniens utveckling


1940
Civilingenjör Sten Qvarfort
för hans undersökningar rörande kol och koks


1941
Civilingenjör Carl Montelius
för hans uppfinning av Imopumpen och dess tillämpningar


1941
Ingenjörerna Georg Schönander och Sven H Ledin
för teknisk forskargärning, som resulterat i skapandet av en rent inhemsk tillverkning av röntgenrör av hög teknisk fulländning


1942
Fil lic Bertil Stålhane
för hans arbete med på överspänningsskyddens områden


1943
Civilingenjör Olov Möller
för hans arbeten och uppfinningar på radialturbinområdet, särskilt för en uppfinning benämnd ”Flerskiveanordning”


1943
Civilingenjör Torvald Norell
för en av honom utarbetad metod för framställning av trinitrotoluol/trotyl/


1943
Civilingenjörerna Ragnar Stålemark och Stig Janson
för deras insatser för utvecklingen av mångkanalsystem för bärfrekvenstelefoni på kablar


1944
Civilingenjör Gustav Thielers
för hans insatser på banmotorområdet


1944
Disponent Hans von Kantzow
för hans uppslag till framställning av metallegeringen kanthal och hans fullföljande av detta uppslag, genom ett omfattande tekniskt och industriellt utvecklingsarbete, fram till skapandet av en för landet betydelsefull industri


1944
Överingenjör Gunnar Nordström
för det tekniskt-vetenskapliga forskningsarbete, som lett till framställningen av metallegeringen kanthal


1945
Byråingenjör Sten D Vigren
för hans insatser inom automattelefoniens utveckling


1945
Civilingenjör Sune Lambert Överby
för hans insatser vid skapandet av en inhemsk tillverkning av piezoelektriska kvartskristaller


1946
Disponent Josef Berglund
för hans insatser för vårt lands försörjning med wolfram


1946
Civilingenjör Erland Bratt
för hans utarbetande av en metod att med tryckolja åstadkomma och lösa fasta friktionsförband och konstruktionen av en på denna metod grundad axelkoppling


1946
Disponent Axel G Johansson
för hans utvecklande av metoder att nyttiggöra bark


1946
Ingenjör Emil Löf
för hans insatser för utvecklingen av maskiner och installationer vid sågverk och för den svenska sågverksindustrien


1947
Överingenjör Wilhelm Uggla och direktör Gunnar Wallgren
för deras insatser vid konstruktion och tillverkning av precisionskuggväxlar för elektriska motorer


1947
Ingenjör Arne Asplund
för den av honom uppfunna och utvecklade s k defibratormetoden för framställning av fiberhaltig massa ur trä och andra fiberhaltiga material


1948
Överingenjör Emil Stenkvist
för hans arbeten för den konstruktiva utformningen och tillverkningen av stora transformatorer för höga spänningar, särskilt 220 kV-transformatorer


1948
Civilingenjör Uno Danielsson
för hans konstruktion av en tryckavlastningsventil för bränsleinsprutningssystemet vid dieselmotorer


1948
Civilingenjör Gunnar Camner
för ett av honom utarbetat förfarande vid bränsleinsprutning i dieselmotorer, varigenom tändningstrycket reduceras


1949
Diplomingenjör Salomon Kasarnowsky
för hans insatser beträffande brobyggnadskonstruktioner såväl i avseende på konstruktion av märkliga broar som beräkningsmetodernas utveckling


1949
Professor Gösta Luthman
för hans insatser beträffande skogsarbetsstudier


1949
Fil lic Gotthard Gustafsson
för hans arbeten beträffande instrumentkonstruktioner


1950
Ingenjör Nils Gunnar Palmgren
för hans insatser inom automattelefoniens utveckling


1951
Civilingenjör Aage Garde
för hans konstruktion av en elektrohydraulisk turbinregulator


1951
Professor Erling Reinius och disponent Rutger Wijkander
för deras insatser beträffande kamjärn för armerad betong


1952
Överingenjör Nils Hallman
för hans arbete på utveckling av elektriska ångpannor


1952
Professor Olof Samuelson
för hans undersökningar beträffande jonbytande fasta ämnen


1953
Civilingenjör Ivar Häggbom
för hans insatser inom brobyggnadstekniken


1953
Överingenjörerna Tage Rohloff och Börje Hjortzberg-Nordlund
för deras konstruktion av självtömmande gruvvagn


1953
Civilingenjör Curt Nicolin
för hans konstruktionsarbeten på reaktionsturbiner


1954
Fil dr Erik Bergstrand
för hans insatser vid konstruktionen av den s k geodimetern och precisionsmätning av ljusets hastighet


1954
Överingenjör Gunnar Jancke
för hans insatser vid utvecklingen av det svenska 380-kV-systemet


1954
Civilingenjör Erik Stemme
för hans insatser vid konstruerandet och byggandet av matematikmaskinen BESK


1954
Tekn lic Olle Wernholm
för hans insatser vid beräkning och konstruktion av de vid KTH, inst för elektronik, byggda elektronacceleratorerna


1955
Dr Karl-Heinz Fraenkel
för hans arbeten inom bergsprängningstekniken


1955
Civilingenjör Torsten Kallstenius
för hans insatser som konstruktör av geoteknisk utrustning


1956
Docent Harry Svensson
för hans arbeten rörande elektroforesanalysen samt utvecklingen av de optiska observationsmetoderna vid kromografi och andra diffusionsmätningar


1956
Laborator Nils Löfgren
för hans arbeten beträffande lokalbedövningsmedlet Xylocain


1957
Överingenjör Uno Blomquist
för hans insatser inom det ångkraftstekniska, speciellt det anläggningstekniska, området


1957
Professor Hohwü Christensen
för hans insatser inom den industriella fysiologien


1958
Direktör, civilingenjör Torsten Källe
för hans arbeten om den automatiska regleringstekniken


1958
Docent, tekn dr Nils Landqvist
för hans konstruktioner och utvecklingsarbete inom textilindustrien


1959
Civilingenjör Hilding Hillander
för hans maskinkonstruktioner inom det marina och civila skeppsbyggeriet


1959
Överingenjör Sven Gynt
för hans utvecklingsarbete på stora elektriska maskiner


1959
Docent Gunnar Fant
för hans arbete rörande analys och syntes av språkljud


1959
Överingenjör Georg Gyldenstein
för hans insatser vid Stockholms tunnelbanebygge


1960
Överingenjör Erik Svenke
för hans insatser vid utvecklandet av metoder för framställning av uran ur skiffer


1960
Civilingenjör Sten Brännfors
för hans insatser inom bergsprängningstekniken


1960
Fil mag Ulf Langefors
för hans insatser inom bergsprängningstekniken


1961
Byrådirektör Ragnar Berglund
för hans antennkonstruktioner


1961
Civilingenjör Bror Häger
för hans arbeten beträffande träskyddsmedel


1962
Civilingenjör John Olsson
för hans geotekniska undersökningar av leror


1962
Dr-Ing Erich Uhlmann
för hans arbeten inom strömriktartekniken


1963
Civilingenjör Erik von Heidenstam
för hans arbeten på användning av glidformar vid betonggjutning


1963
Forskningsingenjör Bertil Johansson
för hans arbeten med teknisk hörsel- och bullerforskning


1963
Direktör Johan Richter
för hans utveckling av metoder för kontinuerlig cellulosakokning


1964
Civilingenjör Gösta Bourdin
för hans konstruktioner av centrifugalpumpar, särskilt sådana för höga tryck och temperaturer


1964
Civilingenjör Robert Gellerstad
för hans konstruktion av bottenfasta fyrar med i varandra förskjutbara kassuner


1964
Laborator Stig Sunner
för hans precisionsmätningar inom termokemin


1965
Civilingenjör Göran Robert Gadefelt
för hans insatser på stöt- och bullerdämpningsområdet


1965
Överingenjör Orvar Dahle
för hans uppfinningar av de mätanordningar som går under namnen ”pressduktor” och ”torduktor”


1965
Professor Sten Hallberg
för hans insatser för grusvägsunderhåll med hjälp av det s k oljegruset


1965
Professor Per Åke Albertsson
för de av honom utarbetade metoderna för fraktionering av biogena partiklar och makromolekyler


1966
Laborator Erik Forslind
för hans forskning om kärnspinnresonans


1966
Docent Rudolf Hiltscher
för hans insatser inom spänningsoptik och modellstatik


1966
Överingenjör Georg Vogl
för hans insatser att främja konstruktion och produktion av svensk optik


1967
Direktör Lennart Pehrsson
för hans arbete på utveckling av den ställbara propellern


1967
Civilingenjör Gunnar Svala och överingenjör Kurt Katzeff
för deras insatser inom området för elektroniska automatiska telefonstationer


1968
Direktör Sixten Englesson
för hans utveckling av den dränkbara pumpen


1968
Överingenjör Börje Hellström och ingenjör Algy Persson
för deras insatser inom den elektronmikroskopiska prepareringstekniken


1968
Professor Jerker Porath och fil dr Per Flodin
för deras utveckling av metoder för filtrering i geler av tvärbunden dextran


1970
Direktör Elis Lindén
för hans utveckling av hjälpmedel inom byggnadstekniken, särskilt byggnadskranar


1970
Direktör Curt Lindquist
för hans kemisk-tekniska och företagsadministrativa insatser för utvecklandet av nya plastprodukter, särskilt Wettexduken


1970
Direktör Per-Oskar Persson
för hans utveckling av frysanläggningar grundade på fluidisering


1970
Direktör Bror Sollergren
för hans insatser för utveckling av transformatorer och reaktorer


1971
Civilingenjör Valter Furuskog
för hans projektering och genomförande av arbetet med att rädda Abu Simbel-templen i Egypten


1971
Civilingenjör Gunnar Brundell och konstruktör Karl-Erik Jonsson
för deras insatser för att lösa barkningsproblemet


1972
Tekn dr Nils Norrbin
för hans forskningsinsatser inom skeppshydromekaniken med speciell tillämpning på fartygs manöveregenskaper


1972
Civilingenjör Nils Backmark och tekn lic Bengt-Olof Ås
för deras utveckling av en bredbandig hoppfrekvensradar


1973
Ingenjör Henrik Björling
för hans utveckling av metoder att ur blodplasma isolera olika proteinfraktioner


1973
Ingenjör Fredrik Palmqvist
för hans process för kontinuerlig automatisk tvåltillverkning


1973
Ingenjör Isac Rosén
för hans konstruktion av utrustning för textilmaskiner särskilt de s k IRO-fournissörerna


1973
Direktör Nils Ståhl
för hans utveckling av biljettmaskiner


1974
Fil dr Erik Lundblad
för hans utveckling av ultrahögtryckstekniken


1974
Överingenjör Sigurd Nordblad
för hans utveckling av krysskabeln


1975
Professor Pehr Edman
för hans utveckling av sekvenatorn


1975
Professor Sven Hesselgren
för hans utveckling av en färgatlas


1976
Med dr Rune Elmqvist
för hans utveckling av sjukvårdsinstrument bl a bläckstråleoscillografen


1976
Professor Bertil Enoksson
för hans forskningsinsatser inom sprängämnestekniken särskilt polymera lösningar och geler


1977
Tekn dr Lars Forssblad
för hans insatser inom vibrationsteknikens utveckling på det byggnadstekniska området


1977
Bergsingenjör Gunnar Jonason
för hans utveckling av metoder för tillverkning av tunna koppar- och mässingsband


1977
Docent Ragnar Ryhage
för hans insatser för utveckling av den kombinerade gaskromograf-masspektrometern (GCMS) i den biokemiska analystekniken


1978
Direktör Erik Björck
för hans industriella utvecklingsarbete inom halvledarområdet


1978
Docent Björn Ingelman
för hans insatser inom utvecklingen av dextrankemin som grund för praktiska tillämpningar


1978
Överingenjör Bengt-Gunnar Magnusson
för hans utvecklingsarbete rörande datorstyrda telefonstationssystem särskilt AXE-systemet


1979
Direktörerna John Sintorn och Tore Hedbäck
för deras insatser inom den kommunala energiförsörjningen


1979
Direktör Sven Spangenberg
för utveckling av teknik för framställning av kraftpapper


1979
Ingenjör Lars Wegstedt
för hans konstruktionsinsatser inom det elektroniska medicintekniska området


1980
Tekn dr Göran Fagerlund
för hans forskningsarbete rörande spröda porösa byggnadsmaterials struktur, egenskaper och verkningssätt


1980
Docent Bertil Hylmö
för hans utvecklingsarbete av förbättrad lagringsteknik för potatis


1980
Överingenjör Tore Nordin
för hans utvecklingsarbete av järnvägsfordon, speciellt tyristorreglerade lok


1980
Överingenjör Vigg Romell
för hans utvecklingsarbete av hydrauliska bergborrmaskiner


1981
Direktör Knut Jacobsson
för hans insatser inom utveckling, organisation och ledning på materialhanteringsområdet


1981
Direktör Assar Svensson
för hans insatser inom utveckling, marknadsföring och ledning rörande gummiindustrin


1981
Direktör Sven Wirfelt
för hans insatser inom utvecklingen av hårdmetallverktyg


1982
Fil dr Erland Grip
för hans insatser inom prospektering och malmletningsstrategi


1982
Professor Bengt Jonsson
för hans forskning och utveckling kring skoglig planering


1982
Fil dr Hans Larker
för hans insatser inom högtrycksteknologi och materialvetenskap


1983
Professor Per-Ingvar Brånemark
för hans forskning och utveckling av ny teknik för protesimplantation


1983
Överingenjör Sven Santén
för hans forskning och utveckling av plasmateknik inom metallurgiområdet


1983
Direktör Ove Werner
för hans insatser inom teknisk utveckling, konstruktion och produktion av hushållsmaskiner


1984
Direktör Olle Hedberg
för hans kreativa insatser inom utvecklingen av slipmaskiner för kullager


1984
Docent Christer Bring
för hans banbrytande forskning rörande egenskaper hos golv


1984
Docent Otto Brotzen
för hans nydanande arbete inom geologi och geokemi, som lett till en metod för förvaring av utbränt kärnbränsle i svenskt urberg


1984
Direktör Rolf Mellde
för hans mångåriga och av stort ingenjörskunnande präglade insatser inom svensk personbilsindustri


1985
Professor Arne Hillerborg
för hans insatser inom byggnadskonstruktions- och materialområdet


1985
Direktör Olle Siwersson
för hans tekniskt idérika uppfinningsverksamhet


1985
Direktör Björn Weichbrodt
för hans insatser inom svensk industrirobotutveckling


1986
Fil dr Gunnar Markesjö
för hans pedagogiska insatser inom elektronikområdet


1986
Tekn lic Hans Nettelbladt
för hans utveckling av lysdioder


1986
Civilingenjör Lennart Stenström
för hans utveckling av processmetoder för värmesterilisering och förpackning av fasta och flytande livsmedel


1987
Tekn lic Thomas Haug och civilingenjör Östen Mäkitalo
för deras utveckling av mobiltelefontekniken


1987
Professor Krister Källström
för hans insatser inom forskning, teknisk och industriell utveckling inom material- och bearbetningstekniken


1988
Civilingenjörerna Bengt Gadefelt och Per Gillbrand
för deras arbeten med utvecklingen av turbomotorn


1988
Docent Arne Brändström
för hans insatser inom organisk kemi och svensk läkemedelsforskning


1988
Ingenjör Rolf Reinhall
för hans framstående arbete med processutveckling för svensk skogsindustri


1990
Direktör Leif Lundblad
för ett kraftfullt entreprenörskap parat med såväl ett tekniskt som kommersiellt kunnande


1990
Professor Klaus Mosbach
för hans insatser inom svensk bioteknik, speciellt immobilisering av bioaktiva substanser


1990
Civilingenjör Göran Palmkvist
för hans insatser vid konstruktion och optimering av styrprocesser


1991
Civilingenjör Harry Frank
för hans insatser vid utveckling och introduktion av tyristorstyrd faskompensering i elkraftsystem


1991
Direktör Ernst Kero
för hans framstående bidrag till utnyttjandet av profilerade stålprodukter


1991
Fil dr Kjell Wetterlin
för utveckling av astmaläkemedel och turbohalern för dess dosering


1992
Professor Hans Bennich
för hans bidrag till upptäckten av immunglobulinet IgE och arbete inom området bioanalytisk metodik


1992
Professor Torbjörn Lagerwall
för hans vetenskapliga arbete med ferroelektriska vätskekristaller parat med försök att kommersialisera dess möjligheter


1993
Tekn lic Bengt Bjellqvist
för hans utveckling av immobiliserade pH-gradienter i geler för användning i isoelektrisk fokusering


1993
Fil dr Hans Hellsten
för hans forskning och utveckling av den s k CARABAS-principen, ett genombrott inom radartekniken


1993
Civilingenjör Jan-Erik Kignell
för hans insatser i utvecklingen av Chemrec-processen, en metod för återvinning av energi och kemikalier ur avlut från sulfatkok genom förgasningsteknik


1993
Innovatör Håkan Lans
för hans utveckling av en metod för grafisk representation i datorer och ett enkelt positionerings- och navigationssystem för farkoster


1995
Professor Nils Abramson
för hans banbrytande insatser inom området laserbaserade mätmetoder


1995
Ingenjör Nils Bohlin
för hans utveckling av trepunktsbältet för bilar


1995
Direktör Per Siversson
för hans förmåga att som såväl uppfinnare/utvecklare och entreprenör/företagsledare framgångsrikt driva ett företag i en mycket konkurrensutsatt bransch


1996
Tekn dr Magnus Kellström
för betydelsefulla insatser som ledande tekniker vid AB SKF, främst för idégivningen till och utvecklingen av det s k CARB-lagret, som utgör en uppmärksammad världsnyhet inom rullningslagertekniken


1996
Tekn dr Nils Rydbeck
för betydelsefulla insatser som ledande tekniker i Ericsson-koncernen inom området radiokommunikation, särskilt för utveckling av de tekniska specifikationer och för organiserande av det komplicerade ingenjörsarbete som har varit av avgörande betydelse för företagets framgångar med mobiltelefoner i världen


1997
Direktör Kaj Holmelius
för mångårigt, idérikt, tekniskt insiktsfullt och teaminriktat arbete som ledare för den totala ingenjörsinsatsen bakom utvecklingen av konstruktion, anskaffning och tillverkningsmetoder av modulariserade hytter och chassier som utgör grunden för Scanias nya flexibla generation av tunga lastbilar – den s k 4-serien


1997
Docent Roland Jacobsson
för långsiktigt kreativt arbete som forskare och företagare vilket utgående från avancerad högskoleforskning resulterat i ett internationellt framstående företag med mycket god lönsamhet i ett nischområde


1997
Professor Jan Torin
för den betydelse han haft som datorkonstruktör, forskare och doktorandhandledare vid uppbyggnaden av svensk industriell kompetens inom området feltoleranta och funktionssäkra datorer för styrning av satelliter, bärraketer, flygplan, kärnkraftstationer, fordon m fl


1998
Tekn dr Torgny Brogårdh
för framstående arbete med utveckling av robotteknologin och ledningen av uppbyggnaden av kärnkompetensen inom detta område vid ABB, varigenom koncernens robotprodukter i både prestanda och leveransvolym har blivit världsledande


1998
Professor Marianne Kärrholm
för framstående insatser vid etablering av konsumenttekniken, dvs den metodiskt mot brukarkraven anpassade utformningen av tekniska produkter, som ett nytt vetenskapsgrundat kunskapsområde samt för uppbyggnaden och ledningen av betydelsefulla forsknings- och utbildningsverksamheter inom området vid Chalmers tekniska högskola


1998
Direktör Peter Wållberg
för den framstående insatsen som teknik- och marknadsinriktad entreprenör och företagsledare som manifesteras i grundandet och utvecklandet av specialkemiföretaget BIM Kemi AB, nu ett av Sveriges snabbast växande FoU-baserade företag


1999
Tekn dr Martin Leimdörfer
skapare och dynamisk ledare av företaget Industri-Matematik AB – för förtjänstfull gärning som problemlösare och entreprenör inom IT-området


1999
Professor Ingemar Lundström
för det föredöme han utgör som utbildare av civilingenjörer och teknologie doktorer, som produktiv och nyskapande forskare och som ledare för en högskoleinstitution där grundforskning, tillämpad forskning och kommersialisering av forskningsresultat i form av nyföretagande och patentlicensiering naturligt ingår i verksamheten


1999
Civilingenjör Bengt Sjöberg
för visionära och epokgörande insatser vid datorisering av tre generationer elektroniksystem i svenska flygplan


2000
Civilingenjör Gunnar Asplund
för initiering och skapande inom ABB av ett nytt och avsevärt förbättrat system för elkraftöverföring – kallat HVDC Light – genom tekniskt nytänkande från komponent- till systemnivå vilket har öppnat en ny och stor tillväxtmarknad för ABB i ett moget teknikområde


2000
Professor emeritus Ove Pettersson
för pionjärinsatser inom sin egen forskning som har avsevärt bidragit till en vetenskapligt baserad brandteknisk kunskapsbas samt för uppbyggnaden av ett brandtekniskt forsknings- och utbildningscentrum av högsta internationella klass vid Lunds tekniska högskola


2000
Direktör Hans Robertson
för innovativt tekniskt utvecklingsarbete och entreprenöriellt ledarskap som VD för Saab Training Systems AB, vars produkter – laserbaserade skjutsimulatorer för utbildning av militär personal i fredstid – nu är världsledande


2001
Professor Torsten Cegrell
för att genom en kombination av industriella och akademiska insatser, präglade av visionärt synsätt och ingenjörsmässighet i tillämpningarna, i hög grad ha bidragit till den exceptionella utvecklingen inom området industriella informations- och styrsystem (industriell IT)


2001
Civilingenjör Sven Grahn
för mångårigt, synnerligen framgångsrikt, ledande ingenjörsarbete vid den tekniska utformningen av satelliterna i det svenska rymdprogrammet, vilket har starkt bidragit till Sveriges internationella position inom rymdteknologin


2001
Dr Ivan Östholm
för skickligt och entreprenöriellt, mer än tjugoårigt forskningsorganisatoriskt ledarskap vid etablering, uppbyggnad och utveckling av framgångsrikt produktskapande forskargrupper vid AB Hässle, varifrån bl a Astras magsårsmedicin Losec härstammar som ett resultat av en rad vetenskapliga medarbetares var för sig banbrytande insatser.


2002
Professor Göran Grimvall
främst för hans framstående och betydelsefulla arbete för att popularisera och informera om natur- och teknikvetenskap samt teknik.


2002
Aina Nilsson
för synnerligen framstående, och på hög fordonsindustriell kompetens grundat, ledarskap vid utveckling av design, först för personbilar vid Saab och sedan för lastvagnar vid Volvo.


2002
Skogsmästare Jan Sondell
för hans framstående och betydelsefulla insatser för den skogstekniska utvecklingen i Sverige.
   
2003
Docent Ingela Agrell
för framstående forskningsadministrativa insatser, särskilt inom de tvärvetenskapliga materialkonsortierna
   
2003 Civilingenjör Tommy Ivarsson
för synnerligen framstående och på hög teknisk kompetens grundat ledarskap vid utvecklingen och genomförandet av JAS 39 Gripen samt för hans insatser för att skapa industriella allianser inom flygindustrin.
   
2003 Professor Mathias Uhlén
för hans excellens som forskare och entreprenör inom området för molekylär bioteknik, samt betydelse som forskningsstrateg, tillika som entusiasmerande lärare och kunskapsförmedlare.
   
2004 Professor Tord Claeson
för hans banbrytande forskning inom grundläggande och tillämpad lågtemperaturfysik och hans framgångsrika gärning som forskningsledare och lärare.
   
2004 Direktör Salvatore Grimaldi
för ett inspirerande industriellt entreprenörskap och ledarskap med särskild lyskraft i en tid när företagsägandet blir alltmer utspätt och allt svagare förankrat i landet.

 
2005 Professor Göran Sandberg
för hans banbrytande upptäckter om växthormoners betydelse för rotanläggning och vedbildning i vedartade växter, samt för projektet med sekvensning av genomet hos poppel. Det första träd vars arvsmassa kartlagts. Han uppmärksammas även för det framsynta sätt som han etablerat och utvecklat molekylärbiologisk växtforskning i Sverige, där skapandet av Umeå Plant Science Centre (UPSC) utgör ett ”centre of excellence” av yppersta världsklass till vilket unga forskare från hela världen rekryterats. Hans entreprenörskap och stora drivkraft har även resulterat i bildandet av företag som Woodheads AB och SweTree Genomics AB.  

2005 Tekn dr  Jan Uddenfeldt
för två decenniers engagerat arbete som lett till både konkreta och strategiska resultat av mycket stor betydelse för utvecklingen av mobil kommunikation och för svensk industris position inom området.  

2005 Makarna Ulrica Hydman Vallien och Bertil Vallien
för deras insatser under många år inom svensk glasindustri. Deras livsgärning har i högsta grad bidragit till denna industris konstnärliga och tekniska utveckling. Genom deras framgångsrika arbete har inte minst sysselsättningen i glasindustrin påverkats positivt.  

2006 Professor Jan Lisinski
för hans framgångsrika insatser inom arkitekturen där praktik och teori förenas med kvalitet och skönhet i fokus i en bred, lyhörd och innovativ byggnadsvård som givit viktiga bidrag till den högre utbildningen i restaureringskonst.  

2006 Professor Margareta Norell Bergendahl
för nydanande insatser inom området industriell produktutveckling, särskilt effektivisering av integration av produktutvecklings- och tillverkningsprocesser i syfte att öka kvalitet och anpassningsförmåga till marknadens och samhällets föränderliga krav. Hon har också på ett föredömligt sätt visat prov på gott eget ledarskap.  

2006 Professor Lennart Sandholm
för synnerligen framstående insatser för utveckling och utbildning inom området totalkvalitet i Sverige och internationellt.  

2007 Professor Anne-Marie Hermansson
SIK-Institutet för livsmedel och bioteknik, för att ha byggt upp och utvecklat sitt forskningsområde kring struktur- och materialdesign i biologiska material till ett internationellt ledande och erkänt kompetenscentrum, där gränsöverskridande grundforskning/målforskning, i internationellt och nationellt samarbete, förenas med tillämpning av resultat inom ett brett industriellt produktområde.  

2008 Tekn dr (h c) Carl Bennet
för hans stora insatser som entreprenör och industriledare där hans ledarskap präglats av fantasi och ansvarstagande. Carl Bennet har dessutom med stort engagemang och oräddhet tagit del i diskussionen och arbetet kring flera viktiga samhällsfrågor där speciellt utbildningsområdet spelat en stor roll.  

2008 Professor Sten Bergström
för hans stora insatser inom teknisk hydrologi och grundläggande hydrologisk modellering. Hans forskning och utvecklingsarbete relaterat till olika klimat och sårbarhetsperspektiv har haft stor betydelse nationellt och internationellt. Sten Bergströms varma personlighet i kombination med hans entusiasm för att lösa olika vattenresursproblem har bidragit till att väcka ett allmänt intresse för hur vi i bred samverkan skall utveckla ett uthålligt och robust samhälle.  

2008 Vetenskapsjournalist, fil dr (h c) Annagreta Dyring
för hennes framstående och med stor uthållighet bedrivna forskningsinformativa insats och förtjänstfulla populärvetenskapliga författarskap.  

2009 Direktör Gunnar Bark
för hans avgörande insatser vid uppbyggnaden av det världsledande företaget Autoliv. Genom hans entreprenörskap utvecklades Autoliv från ett bilbältesföretag till att omfatta den totala säkerhetsmiljön i bilen.  

2009 Teknologie hedersdoktor Yngve Bergqvist
för ett kreativt konstnärligt och tekniskt entreprenörskap som på ett unikt sätt utnyttjar de naturliga förutsättningar som finns i Norrland – snö, is och mörker – men också de möjligheter som skapas i gränsöverskridande möten mellan näringslivet och modern konst.  

2009 Professor Hans Wigzell
för att han som entreprenör genom engagemang och entusiasm skapat en plantskola för nya bioteknikföretag i Sverige. Detta har bidragit till att förstärka Karolinska Institutets ledande ställning inom den medicinska forskningen.  

2010 Professor emeritus Sven-Erik Johansson
för hans unika insatser för utvecklingen av redovisningen såväl akademiskt som för näringslivet.

2010 Ekonomie doktor Laurent Leksell
för hans avgörande insatser att leda och utveckla ett forsknings- och utvecklingsföretag till en global medicinskteknisk koncern.

2010 Professor Hans Rosling
för hans grundläggande och pedagogiska insatser som på ett enkelt och lättförståeligt sätt förklarar den globala utvecklingen på hälsoområdet.


Senast ändrad: 2010-11-08