UU | Medical Faculty | Dept of Neuroscience | Unit of Pharmacology | Projects | Home

 

Gerin Oil

by

Richard Dawkins

 Posted here with permission from the author.

First published in Free Inquiry 24(1), 9-11, 2004.

Svensk översättning nedan - Swedish translation below.

Gerin Oil (or Geriniol, to give it its scientific name) is a powerful drug that acts directly on the central nervous system to produce a range of symptoms, often of an antisocial or self-damaging nature. It can permanently modify the child brain to produce adult disorders, including dangerous delusions that are hard to treat. The four doomed flights of September 11, 2001, were Gerin Oil trips: all nineteen of the hijackers were high on the drug at the time. Historically, Geriniolism was responsible for atrocities such as the Salem witch hunts and the massacres of native South Americans by Conquistadores. Gerin Oil fuelled most of the wars of the European Middle Ages and, in more recent times, the carnage that attended the partitioning of the Indian subcontinent and of Ireland.

    Gerin Oil intoxication can drive previously sane individuals to run away from a normally fulfilled human life and retreat to closed communities of confirmed addicts. These communities are usually limited to one sex only, and they vigorously, often obsessively, forbid sexual activity. Indeed, a tendency towards agonized sexual prohibition emerges as a drably recurring theme amid all the colorful variations of Gerin Oil symptomatology. Gerin Oil does not seem to reduce the libido per se, but it frequently leads to a preoccupation with reducing the sexual pleasure of others. A current example is the prurience with which many habitual "Oilers" condemn homosexuality.

    As with other drugs, refined Gerin Oil in low doses is largely harmless, and can serve as a lubricant on social occasions such as marriages, funerals, and state ceremonies. Experts differ over whether such social tripping, though harmless in itself, is a risk factor for upgrading to harder and more addictive forms of the drug.

    Medium doses of Gerin Oil, though not in themselves dangerous, can distort perceptions of reality. Beliefs that have no basis in fact are immunized, by the drug's direct effects on the nervous system, against evidence from the real world. Oilheads can be heard talking to thin air or muttering to themselves, apparently in the belief that private wishes so expressed will come true, even at the cost of other people's welfare and mild violation of the laws of physics. This autolocutory disorder is often accompanied by weird tics and hand gestures, manic stereoptypies such as rhythmic headnodding toward a wall, or Obsessive Compulsive Orientation Syndrome (OCOS: facing towards the east five times a day).

Gerin Oil in strong doses is hallucinogenic. Hardcore mainliners may hear voices in the head, or experience visual illusions that seem to the sufferers so real that they often succeed in persuading others of their realitiy. An individual who convincingly reports high-grade hallucinations may be venerated, and even followed as some kind of leader, by others who regard themselves as less fortunate. Such follower-pathology can long postdate the original leader's death, and may expand into bizarre psychedelia such as the cannibalistic fantasy of "drinking the blood and eating the flesh" of the leader.

Chronic abuse of Geriniol can lead to "bad trips", in which the user suffers terrifying delusions, including fears of being tortured, not in the real world but in a postmortem fantasy world. Bad trips of this kind are bound up with a morbid punishment-lore that is as characterstic of this drug as the obsessive fear of sexuality already noted. The punishment-culture fostered by Gerin Oil ranges from "smack" through "lash" to getting "stoned" (especiallly adulteresses and rape victims), and "demanifestation" (amputation of one hand), up to the sinister fantasy of allo-punishment or "cross-topping", the execution of one individual for the sins of others.

You might think that such a potentially dangerous and addictive drug would head the list of proscribed intoxicants, with exemplary sentences handed out for pushing it. But no, it is readily obtainable anywhere in the world and you don't even need a prescription. Professional traffickers are numerous, and organized in hierarchical cartels, openly trading on street corners and in purpose-made buildings. Some of these cartels are adept at fleecing poor people desperate to feed their habit. "Godfathers" occupy influential poisitions in high places, and they have the ear of royalty, of presidents and of prime ministers. Governments don't just turn a blind eye to the trade, they grant it tax-exempt status. Worse, they subsidize schools founded with the specific intention of getting children hooked.

I was prompted to write this article by the smiling face of a happy man in Bali. He was ecstatically greeting his death sentence for the brutal murder of large numbers of innocent holiday-makers whom he had never met, and against whom he bore no personal grudge. Some people in the court were shocked at his lack of remorse. Far from remorse, his response was one of obvious exhilaration. He punched the air , delirious with joy that he was to be "martyred", to use the jargon of his group of abusers. Make no mistake about it, this beatific smile, looking forward with unalloyed pleasure to the firming squad, is the smile of a junkie. Here we have the archetypal mainliner, doped up with hard, unrefined,unadulterated, high-octane Gerin Oil.

Whatever your view of the vengeance and deterrence theories of capital punishment, it should be obvious that his case is special. Martydom is a strange revenge against those who crave it, and, far from deterrring, it always recruits more martyrs than it kills. The important point is that the problem would not arise in the first place if children were protected from getting hooked on a drug with such a bad prognosis for their adult minds.

Gerin Oil

av

Richard Dawkins

Återges här i svensk översättning med tillstånd från författaren.

Ursprungligen publicerad i Free Inquiry 24(1), 9-11, 2004.

Svensk översättning: Gunnar Ståldal och Dan Larhammar

Originaltexten på engelska innehåller flera ordlekar med likartade termer inom narkomani och religioner som ej är möjliga att översätta till svenska.

Gerin Oil (eller geriniol för att ge den ett vetenskapligt namn) är en kraftfull drog som verkar direkt på centrala nervsystemet och åstadkommer en rad symptom, ofta av ett antisocialt eller självdestruktivt slag. Den kan åstadkomma permanenta förändringar i ett barns hjärna som leder till sjukdomar som vuxen, inklusive farliga vanföreställningar som är svåra att behandla. De fyra dödsflighterna  den 11 september  2001 var alla Gerin Oil-trippar; alla de nitton flygkaparna var höga på drogen vid tillfället. Historiskt bär Gerin Oil ansvaret för grymheter som häxjakten i Salem eller konkvistadorernas massakrer på Sydamerikas urspungsbefolkning. Gerin Oil inspirerade flertalet av krigen i det medeltida Europa och på senare tid blodsutgjutelsen i samband med delningen av Indien liksom av Irland.

    Gerin Oil-berusning kan driva tidigare helt friska individer att fly bort från normala levnadslopp för att i stället ta sin tillflykt till slutna kollektiv bestående av övertygade missbrukare. Dessa kollektiv är vanligtvis enkönade och de förbjuder ofta kraftfullt och tvångsmässigt sexuell aktivitet. En tendens till plågsamma förbud mot sexualitet framstår som ett ständigt återkommande tema bland alla färgstarka varianter av Gerin Oil-symptomatologi. Gerin Oil tycks inte minska libidon i sig utan leder ofta till en iver att reducera andras sexuella njutningar. Ett aktuellt exempel är den envishet med vilken många vanebrukare av oljan fördömer homosexualitet.

   I likhet med andra droger är raffinerad Gerin Oil i små doser tämligen harmlös och kan lätta upp stämningen vid sociala evenemang såsom bröllop, begravning och nationella högtider. Experterna är oeniga om huruvida sådana sociala tripper, även om de är oskadliga i sig själva, kan vara en riskfaktor för upptrappning till hårdare och mer tillvänjande former av drogen.

    Måttliga doser av Gerin Oil, som inte i sig själva är skadliga, kan förvränga verklighetsuppfattningen. Trosföreställningar som inte är grundade på fakta blir, genom drogens inverkan på nervsystemet, immuna mot falsifiering från verkligheten. ”Oil-heads” kan höras tala rakt ut i tomma luften eller muttra för sig själva, uppenbarligen i tron att privata önskningar som uttrycks på detta sätt ska förverkligas, även på bekostnad av andra människors välbefinnande och även om det innebär ett visst brott mot naturens lagar. Denna störning – att prata för sig själv – åtföljs ofta av egendomliga ryckningar och handrörelser, maniska stereotypier såsom rytmiskt huvuddunkande mot en mur eller tvångsmässigt orienterings-syndrom (TOS: man vänder ansiktet mot öster fem gånger om dagen).

Gerin Oil i starka doser är hallucinogen. Hängivna droganvändare kan höra inre röster i sitt huvud eller uppleva synillusioner som förefaller de drabbade så verkliga att dessa ofta lyckas övertyga andra om deras äkthet. En individ som på ett övertygande sätt rapporterar avancerade hallucinationer kan bli vördad och till och med följas som en slags ledare av dem som ser sig själva som mindre lyckligt lottade. Dylik vördnadspatologi kan fortsätta långt efter den ursprunglige ledarens död och kan leda till bisarra psykedeliska föreställningar såsom den kannibalistiska fantasin att ”dricka ledarens blod och äta hans kött”.

  Kroniskt missbruk av Gerin Oil kan leda till snedtrippar varvid användaren drabbas av skräckfyllda vanföreställningar, däribland rädslan för att bli torterad, inte i denna verkliga världen utan i en fantasivärld efter döden. Snedtrippar av detta slag hänger samman med en sjuklig upptagenhet av strafftänkande som är lika kännetecknande för denna drog som den redan omnämnda tvångsmässiga fruktan för sexualiteten. Denna straffkultur som främjas av Gerin Oil har olika grader, från dask via piskning till stening (särskilt av äktenskapsbryterskor och våldtagna kvinnor) och demanifestation (amputation av ena handen) ända upp till den ondskefulla fantasin om medmännisko-bestraffning eller korsfästelse, att avrätta en oskyldig för andras synder.

Man skulle kunna tro att en sådan potentiellt farlig och tillvänjande drog skulle toppa listan av förbjuda berusningsmedel med avskräckande domar mot dem som saluför den. Men ingalunda, den är lätt tillgänglig överallt i världen och man behöver inte ens ett recept. Professionella försäljare är talrika och organiserade i hierarkiska karteller som bedriver sin handel i gathörnen eller i för ändamålet uppförda byggnader. Vissa av dessa karteller är skickliga på att skinna fattiga människor som är på desperat jakt för att tillfredsställa sina behov. ”Gudfäder” innehar inflytelserika positioner högt upp i samhället och de har kungars, presidenters och premiärministrars öron. Regeringar inte bara blundar för kommersen utan beviljar den skattefrihet. Än värre, de subventionerar skolor som grundats i syfte att göra barn tillvanda.

Det som drev mig till att skriva denna artikel var det leende ansiktet på en lycklig man på Bali. Han tog i extas emot den dödsdom som han fått efter att brutalt ha mördat ett stort antal oskyldiga semesterfirare som han aldrig träffat och mot vilka han inte hyste något personligt agg. Flera personer i rättssalen blev chockade av hans brist på ånger. I stället för ånger visade han påtaglig munterhet. Han slog med knytnäven i luften, upprymd av glädje över att han skulle lida martyrdöden, för att använda missbrukarnas egen jargong. Det råder inget tvivel om att detta saliga leende, som med idel tillfredsställelse ser fram mot exekutionsplutonen, är en narkomans leende. Här har vi urtypen för en missbrukare, dopad med hård, oraffinerad, outspädd, högoktanig Gerin Oil.

Vad man än anser om dödstraffet som hämnd och avskräckningsmedel så bör det vara uppenbart att nämnda fall är ett specialfall. Martyrskap är en märklig hämnd på dem som längtar efter det och, i stället för att avskräcka, rekryterar det fler nya martyrer än det tar livet av. Poängen är att problemet aldrig skulle uppstå om barnen skyddades från att bli tillvanda på en drog som har så dålig prognos för deras vuxna sinnen. 


Posted Sept 18, 2004; updated Sept 26, 2004

Dept. Neurosci., Unit of Pharmacology | URL http://www.medfarm.neuro.uu.se/larhammar.html | Webmaster | ©