Wet veiligheidsregio's (Wvr)

Een efficiënte en kwalitatief hoogwaardige organisatie van de brandweerzorg, geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen, rampenbestrijding en crisisbeheersing onder één regionaal bestuur. Dat regelt de Wet veiligheidsregio’s (Wvr). Door de gecoördineerde aanpak zijn hulpverleningsdiensten beter en gemakkelijker aan te sturen.

De externe link: Wet veiligheidsregio’s (Wvr) is begin 2010 aangenomen en is op 1 oktober dit jaar in werking getreden. De nieuwe wet vervangt de Brandweerwet 1985, de Wet geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen (Wghor) en de Wet rampen en zware ongevallen (Wrzo). In de wet zijn onder meer de bestuurlijke inbedding en de basisvereisten voor de organisatie van de hulpverleningsdiensten opgenomen, welke taken het bestuur van een veiligheidsregio heeft en wat de minimumeisen zijn voor hulpverleners als de regionale brandweer en geneeskundige diensten en het materieel dat ze gebruiken. 

Voor de duidelijkheid heeft het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties de teksten van de Wet veiligheidsregio's en de Aanpassingswet veiligheidsregio's samengevoegd tot een doorlopende tekst.

Aanpassingswet veiligheidsregio’s

Met de externe link: Aanpassingswet veiligheidsregio's worden wijzigingen aangebracht in andere wetten die naar de Brandweerwet, Wrzo en Wet GHOR verwezen, maar nu naar de Wet veiligheidsregio’s moeten verwijzen. De minister heeft Kamervragen hierover beantwoord en daarbij een nota van wijziging gevoegd waarin enkele - vooral technische - aanpassingen in het wetsvoorstel van de Aanpassingswet en het voorstel van de Wet veiligheidsregio’s zijn opgenomen.

Besluit veiligheidsregio’s

Het externe link: Besluit veiligheidsregio's stelt nadere regels aan de veiligheidsregio’s en de brandweer. Zo zijn er afspraken gemaakt over de zogeheten opkomsttijden van de brandweer; de tijd die de brandweer nodig heeft om na een melding op de plek van een incident te arriveren. Meer hierover in het hoofdstuk Brandweer regionaal.

Besluit personeel veiligheidsregio’s

Voor alle functies in de veiligheidsregio zijn de kerntaken en minimumeisen vastgesteld. Zowel voor regionale brandweer, de geneeskundige diensten en een aantal multidisciplinaire functies.

De regels over het personeel zijn bedoeld om de kwaliteit van de functies binnen de veiligheidsregio landelijk te garanderen. In het externe link: Besluit personeel veiligheidsregio’s (artikel 2) is vastgelegd dat de minister regels stelt voor de functies bij de brandweer, binnen de GHOR en binnen de organisatie van de rampenbestrijding en crisisbeheersing. De functies zijn uitgewerkt in de externe link: Regeling personeel veiligheidsregio's.

Alle Kamerstukken zoals handelingen, verslagen en vragen over veiligheidsregio’s (en andere onderwerpen) zijn te vinden op externe link: Overheid.nl. Via deze site vindt u ook externe link: achtergrondinformatie over veiligheidsregio’s die niet in dit dossier staat.  

Regionaal risicoprofiel, beleidsplan, crisisplan, rampenbestrijdingsplan

Het bestuur van de veiligheidsregio stelt een aantal documenten vast:

  • regionaal risicoprofiel: dit is een inventarisatie en analyse van aanwezige risico’s, inclusief relevante risico’s uit de aangrenzende gebieden;
  • beleidsplan: hierin staat hoe de veiligheidregio haar bestuurlijke taken uitvoert. Het regionaal risicoprofiel vormt de basis voor het beleidsplan;
  • crisisplan: plan voor de algemene aanpak van rampen en crises in de regio, zoals een overstroming;
  • rampbestrijdingsplan: plan voor de aanpak van rampen op speciale locaties, zoals een vliegveld, of chemische bedrijven (externe link: BRZO) met gevaarlijke stoffen.

Meer informatie over de reikwijdte, opzet en achtergronden van de verschillende plannen staat in de publicatie Veiligheidsregio’s: hoe, wat en waarom.

Hulp bij crisisplannen en rampenplannen

Uit het onderzoek externe link: Meerwaarde in plaats van meerwerk! (2006) van het Landelijk Beraad Crisisbeheersing (LBCB) bleek dat gemeenten zich nogal eens fixeerden op het maken van plannen, zonder dat de crisisbestrijding daar noodzakelijkerwijs beter van werd. Daarom staat bij de nieuwe planstructuur van de veiligheidsregio’s niet het hebben van een plan op zich centraal, maar het gebruiken van plannen voor de structurering van de uitvoering en het stellen van eisen aan de organisatie.

Om regio’s te helpen met het opstellen van hun crisisorganisatie en crisisplannen is er het externe link: Referentiekader Regionaal Crisisplan 2009 (RRCP). Op de website externe link: Regionaal crisisplan staat onder meer een overzicht met verschillende handboeken voor rampenbestrijding. Over het vormen van diverse soorten plannen gaat het rapport van het Landelijk Beraad Crisisbeheersing (LBCB): Meerwaarde in plaats van meerwerk (2006).

Documenten en publicaties

Wet veiligheidsregio 1

Deel I - Hoe, wat en waarom?

Brochure | 30-09-2010 | VenJ, BZK