Idag letar vi skribenter i följande ämnen:

SNS-rapporten

Den kontroversiella SNS-rapporten Konkurrensens konsekvenser leder nu till avhopp. Läs (9) Skriv

Per Unckel

Per Unckel är död. Vilken betydelse hade han som politiker? Läs (3) Skriv

Stora Jesus-debatten

Kent Wall om Stora Jesus-debatten

Uppenbara felaktigheter i Jesusförnekarnas argumentation

Författaren Roger Viklund framlägger en rad uppenbara felaktigheter och felslut när han argumenterar för att Jesus inte har funnits. Den alternativa förklaringen att kristendomen uppstod som en judisk mysteriereligion saknar helt verklighetsförankring. Det skriver teologen Kent Wall.


Om författaren

Jag är teolog med studier på Religionsvetenskaplig linje på Lunds och Uppsalas universitet.

Roger Viklund har skrivit en bok på eget förlag, "Den Jesus som aldrig funnits" som ligger vid sidan om etablerad forskning. Per Mikael Nilsson har här startat en debatt som handlar om Jesus har funnits eller inte, baserat på Dick Harissons historieblogg på Svd:s hemsida, som har haft en hel del intressanta inlägg. Jag vill som teolog, inte medlem av Livets ord, fortsätta och göra en del ytterligare klarlägganden kring Jesu historicitet.

Jag vet inte vilken argumentation som är tillräckligt övertygande för Per Mikael Nilsson och andra som deltagit i den här debatten. Det är däremot riktigt underligt att inte flera ifrågasätter Jesu historiska existens, om det nu överhuvudtaget finns något skäl att göra det. Jesusseminariet, en samling radikala forskare som sedan 1985 träffas två gånger om året för att försöka utröna Jesu historicitet och som knappast kan beskyllas för att vara blygsamt skeptiska, gör det inte. Robert W. Funk och John Dominic Crossan gör det inte. Marcus Borg och Robert M. Price gör det inte. Kritiska, agnostiska eller ateistiska bibelforskare som i allt väsentligt har kritiserat evangelierna sönder och samman, på alla möjliga sätt, med alla möjliga metoder, gör det inte. Ifall man letar så hittar man internationellt en f.d. professor i tyska, G. E. Wells, och Michael Martin, en amerikansk filosof och professor på Boston universitet, som gör det. Personer som ifråga om Jesu historicitet är klart vid sidan om sina expertisområden. På Newsmill hittar man Per Mikael Nilsson, Roger Viklund, Fredrik Bendz, och möjligtvis någon till som gör det. Roger Viklund, som har skrivit en bok i ämnet, "Den Jesus som aldrig funnits (2005, eget förlag)", har i sitt inlägg "Åtta skäl till varför evangeliernas Jesusgestalt bör ifrågasättas" framlagt en rad uppenbara felaktigheter och felslut i viktiga frågor som det lämpar sig särskilt att kommentera.


1. Avsaknad av utomkristliga bevis för att Evangelie-Jesus har existerat.
De samtida historieskrivarna har referenser till Jesus, vilket faktiskt gör denna första punkt lite obegriplig. Josefus Flavius (37-100 e.kr.) har inte en utan två referenser till Jesus. Den s.k. Testimonium Flavianum kommer i mer än en variant och är därför ifrågasatt i sin senare variant, som består av kristna interpolationer:

"Ungefär vid denna tid framträdde Jesus, en vis man, om det nu är tillbörligt att kalla honom en man. För han var en som gjorde förunderliga gärningar, en lärare för människor som gärna tar emot sanningen, och han drog till sig många både judar och av grekiskt ursprung. Han var Messias. Och när Pilatus, på grund av en anklagelse från våra ledande män, dömde honom till korset, upphörde inte de som först hade älskat honom att göra det. Ty han visade sig för dem på den tredje dagen levande igen, just som de gudomliga profeterna hade förutsagt dessa och tiotusen andra underbara ting om honom. Och ända till nu har de kristnas stam, uppkallade efter honom, inte dött ut." (Josefus Antiquitates judaicae18:63-64 i översättning och fetstil av prof. Bengt Holmberg

Denna avskrift baseras på en handskrift från 1000-talet, och det är tämligen okontroversiellt i forskningen att fastställa att det fetstilta är kristna interpolationer som tillkommit i senare avskrifter, vilket i sig inte är särskilt anmärkningsvärt. Det finns däremot ingen anledning alls att tro att hela stycket om Jesus är förfalskat. Det är autentiskt material från Josefus Flavius. Det andra avsnittet omnämner Jakob som broder till Jesus, kallad Kristus. När vi kommer till Tacitus är det lika underligt att ifrågasätta trovärdigheten, eller än mer så. Tacitus, en officiell romersk historieskrivare med tillgång till officiella domstolshandlingar, diplomatisk korrespondens och romerska arkiv, gör en ytterst trovärdig referens till Pontius Pilatus och de kristna:

"De fick sitt namn från Kristus, som avrättades enligt beslut av landshövding Pontius Pilatus under kejsar Tiberius regeringstid. Det satte stopp för den farliga vidskepelsen en kort tid, men den tog fart på nytt - inte bara i Judéen, där denna pest först uppstod, utan även i själva Rom, där all världens hemska och skamlösa saker samlas och finner ett hem" (Annaler, XV, 44).

Suetonius, en annan romersk historiker har referenser till Jesus. Talmud har referenser till Jesus där han beskrivs som en kringvandrande predikant med lärjungar, att han var en "falsk Messias" och att han gjorde trolldom. Det finns ytterligare källor som bekräftar Jesu historicitet. För att vara under antiken är Jesus i själva verket exceptionellt väl belagd i historiskt källmaterial.

2. Den besvärande tystnaden bland de första kristna.
Det finns ingen besvärande tystnad bland de första kristna. Paulus är otvivelaktigt författare till en rad brev i Nya testamentet, 1 & 2 Korinthierbrevet, 1 Thessalonikerbrevet, Romarbrevet, Galatierbrevet, Filipperbrevet, Filemon. I Galatierbrevet skriver Paulus om ett besök han gjort i Jerusalem tre år efter sin omvändelse på vägen till Damaskus (Gal 1:18-20). Det är här han träffar Petrus och Jakob, och stannar i 14 dagar. Det är svårt att förstå uppfattningen om att Jesus aldrig skulle ha existerat när Paulus här uppenbarligen har stannat i två veckor med två av hans närmaste lärjungar. Det är personer av kött och blod som har följt Jesus i tre år, och som inte har någon anledning i världen att hitta på en person som aldrig har existerat för det finns ingenting i utbyte, annat än förföljelse, fängelsestraff, prygel och martyrskap.

Paulus skriver med undantag av Romarbrevet brev till församlingar han hade vistats i, i många fall grundat, för att reda ut missuppfattningar kring tron och lösa faktiska konflikter som hade uppkommit. De hade med andra ord speciella syften, och skrevs i enlighet med dessa syften. Paulus hade predikat i församlingarna och berättat om Jesu liv och om allt han hade fått veta av apostlarna i Jerusalem. Det är ett påstående utan grund att Paulus inte kände till någonting om Jesu liv och verksamhet innan korsfästelsen. När det gäller evangelierna så finns det heller ingen anledning att någon period av tystnad har föregått dem. Den judiska traditionen på den här tiden var huvudsakligen baserat på ett muntligt berättande, som förvaltades av församlingar. Resultaten finns skriftligen uttryckta i Mattheus, Markus, Lukas och Johannes. Dick Harrisons ursprungliga belägg för Jesus är för övrigt fullständigt riktig, inklusive att variationer och skillnader i beskrivningarna styrker dess äkthet.

3. Allt fler detaljer tillkommer med tiden.
Jag vet inte riktigt hur Roger Viklund kan veta vilka källor som är äldre eller yngre än andra, fast går vi på ett normalt antagande om Markus som det första evangeliet och Mattheus och Lukas som baserade på Markusevangeliet och Källa Q, så hjälper det honom inte särskilt mycket i frågan om Jesus har existerat eller inte. Det går heller inte att säga att de äldsta källorna nödvändigtvis känner till minst om Jesus. Johannesevangeliet som är det icke-synoptiska och som på goda grunder kan sägas vara skrivet någon gång på 90-talet, har en hel rad iakttagelser som i själva verket är historiskt tillförlitliga och som åtminstone i det allmänna medvetandet har övertrumfat synoptikerna. Det är härifrån vi får uppfattningen att Jesu verksamhet pågick i tre år exempelvis.

4. Evangelierna tillhör sannolikt de yngsta nytestamentliga skrifterna.
Det är antagligen här Roger Viklund tydligast visar sin okunnighet när han daterar evangelierna till 93-110 e.kr. Jag antar att det ligger i sakens natur att det skulle hjälpa teorin om Jesu icke-existens att få dateringar så sent som möjligt, fast det här är inget annat än en obefogad spekulation, eller helt enkelt tvånget att datera dem så sent som möjligt, 'kosta vad det kosta vill.' Det ger i Viklunds fall dessutom ett synnerligen förvirrat intryck, eftersom det direkt motsäger argument som tidigare använts om Paulus. Evangelier som Markus och Lukas kan mycket väl vara skrivna redan på 60-talet, i synnerhet som inget evangelium nämner senare händelser kring den romerska belägringen av Jerusalem 70 e.kr, fastän det fanns all anledning att göra det. Det finns i varje fall ingen anledning att kraftigt avvika från den normala dateringen som finns för evangelierna till någon gång 60-90 e.kr.

5. Alla skrifter i NT är skrivna på grekiska.
Det är riktigt att Nya testamentet är skrivet på grekiska, fast det finns flera arameiska avtryck i texterna. Kefas som namnet på Petrus är arameiska, 'Eli, Eli, lema sabaktani' i Markus 15:34 är arameiska, 'Talita koum' i Markus 5:41 är arameiska.

6. Avsaknaden av ögonvittnen.
Den första biografin som är bevarad och varifrån vi får mycket av våra kunskaper om Alexander den Store är skriven 400 år efter hans död. Markusevangeliets författare är sannolikt den Markus som följde med Petrus, och som därför vittnar om vad ögonvittnet Petrus har berättat. Samtliga evangelister har i den mån de inte själva har varit ögonvittnen tillgång till ögonvittnen som bygger upp evangeliernas berättelser. Det gäller i minst lika hög grad Lukas, läkaren, som i högsta grad är noga och införstådd med historiska detaljer.

7. Evangeliernas källor är knappast historiska.
Jag antar att det är rimligt att i huvudsak behandla evangelierna som trosdokument och bryr mig inte om att i den här debatten närmare fördjupa frågan om vad som i dem är faktisk biografi, faktisk historia, apologier, evangelisk metaforik, evangeliska berättelserna, eftersom frågan vi diskuterar är om Jesus från Nasaret överhuvudtaget har existerat. Den som påstår att det inte finns någon historisk grund för Jesus måste samtidigt förklara hur muntliga traditioner, oberoende av varandra, har kunnat landa i en och samma gestalt i Nya testamentet som heter Jesus och som kommer från Nasaret.

8. Evangelierna är kompositverk grundade på äldre föreställningar.
Jag tror inte det här behöver sägas något annat än att evangelisterna självklart skriver i en tradition som är bestämd av Gamla testamentet och att profetior anses uppfyllda i och med Jesu liv och död.

Den alternativa förklaringen till kristendomens uppkomst som Roger Viklund försöker ge som en judisk mysteriereligion saknar helt verklighetsförankring. Den bortser helt från priset som den första generationens kristna fick betala för sin tro. Den bortser helt från Paulus som bytte bort en trygg, respekterad tillvaro som skriftlärd och farisé för en tillvaro fylld av missaktning, förföljelse, misshandel och fängelsestraff. Argumentet om att andra hade mysteriekultur i den romersk-hellenistiska världen så varför inte judarna är allt annat än övertygande, och den förstår heller inte den judiska monoteismen.

Jag vet inte hur exakt Roger Viklund är med terminologin men om han med mysteriekult menar det man normalt menar, 'en religion vars centrala ritualer och trosmönster är hemliga och endast känns till av de invigda' går rakt emot allt vad vi vet om kristendomen. Det är absurt att prata om"det som började som en symbolisk berättelse kom sedan med tiden att ta sig allt fler historiska uttryck" när vi har en person som är dokumenterad i flera oberoende källor, som en historisk person, och som har lämnat lärjungar efter sig som är villiga att gå i döden för sin tro på denna historiska person. Pontius Pilatus är i romerska källor beskriven som en våldsam och illa omtyckt prokurator. Josefus skrev bl.a. i sina verk Bellum Judaicum och Antiquitates Judaicae om hur han kunde reta upp och såra judarna. Filon av Alexandria skriver om Pontius Pilatus i hans verk Legatio ad Gaium och den romerska historikern Tacitus nämner honom i verket Annales kapitel 15.44. Det man kan säga om honom är att han var romersk ståthållare i provinsen Judéen mellan åren 26 och 36 e.kr under kejsar Tiberius. Det man mer kan säga var att han avsattes av Lucius Vitellius 36 e.kr efter en veritabel massaker vid berget Gerisim, och att han blev landsförvisad av Caligula till galliska Vienna i nuvarande Frankrike. Det finns ingenting reellt som strider mot rapporten som Tacitus har om att Pontius Pilatus också avrättade den Kristus, som hade levt i Judéen, och som blev korsfäst strax innan en påskhelg ca 30 e.kr.


Trackback URL: http://www.newsmill.se/trackback/37943

39 kommentarer Logga in för att kommentera
I kommentarsfältet har kommentatorn juridiskt ansvar för sina inlägg.

Det är sant att Jesus (eller Kristus) nämnts utanför Bibeln (med de exempel som Kent Wall tar upp) men notera att Kent Wall klassar detta som "bevis".

En tuffare nöt att knäcka är förstås att "bevisa" de övernaturliga inslagen som finns i evangelierna och andra skrifter.

Permalänk | Anmäl #3 Charlie Darwin, 2011-07-10, 20:58

The True Core Of The Jesus Myth | Christopher Hitchens

Se länk:

http://www.youtube.com/watch?v=vMo5R5pLPBE&NR=1

Permalänk | Anmäl #4 Doktor Eleph@nt, 2011-07-10, 22:03

Ibland undrar man ju. Här beger sig ännu en troende in i debatten och rapar samma sak som Gerdmar tidigare gjort. Dessa har redan besvarats. Vad är poängen? Att som brukligt är av troende att kasta in "förnekare" och klassa de som är skeptiska som mindre vetande? Det finns inga hållbara bevis för att det funnits en historisk Jesus, alltså handlar det om tro så länge som några sådana inte dyker upp. Att seriöst fäkta men Josefus när det råder sgs konsensus på att det är en förfalskning. 900 år av handkopiering av kristna munkar säger väl egentligen allt. Att TF finns mitt bland olyckor som drabbat judarna är ju också lustigt. Kan det va så att det ursprungligen nämndes någon messiaskandidat där som gjorde så att rommarna avrättade en mängd judar och en kristen (kanske Eusebius) kände att han måste peta in Jesus är istället. Vem vet? Man kan spekulera hur mycket man vill kring det då det inte finns några trovärdiga bevis.

Permalänk | Anmäl #5 Lux Interior, 2011-07-10, 22:09

Undrar om Muhammed har funnits, eller om överhuvudtaget någon religionsnubbe, typ Jesus har funnits?
Alla moderna religioner har ju haft någon form språkrör, så varför är det så viktigt för vissa att förneka dessa upplystas existens?

Permalänk | Anmäl #7 nonPK, 2011-07-10, 22:23

#7 nonPK
"Undrar om Muhammed har funnits, eller om överhuvudtaget någon religionsnubbe, typ Jesus har funnits?"

Ja man kan som sagt spekulera vilt utifrån de historiska bevis som finns. Denna debatt handlar ju om bibel-jesus funnits irl eller ej.

"Alla moderna religioner har ju haft någon form språkrör, så varför är det så viktigt för vissa att förneka dessa upplystas existens?"

Ingen förnekar kristendomens språkrör. Endel hävdar att Paulus är språkröret som uppfan kristendomen på samma sätt som Ron L. Hubbard uppfann sientologin.

#6 Olof Andersson,
"Jag har också en känsla av att det måste ha funnits en historisk person som man idag kallar Jesus"

De flesta idag har nog den "känslan". Det är nästan otänkbart att tänka sig annorlunda idag pga den massiva indoktrinering vi i västvärlden blivit utsatt för. De flesta häpnar fm när de får veta hur tunnt bevitet för att det funnits en bibel-jesus verkligen är. Tror du en buddist i kina har lika svårt att tänkasig att bibel-jesus aldrig funnits? Dina exempel om myterna kring Jesus i Bibeln är ju snarare något som pekar på sagor är att det ska finnas något historiskt bakom.

Permalänk | Anmäl #8 Lux Interior, 2011-07-10, 22:42

"Var Jesus Guds son eller en horunge med schizofreni... ingen vet." förutom att det var det roligaste jag läst på länge.. så har jag inte så mycket att tillföra den här tråden..

Dock en fråga till författaren av artikeln..
Varför spelar det för någon roll för dig om Roger Viklund inte tror att Jesus funnits? Jag menar det är ju din tro.. och innehållet och budskapen i testamenten är ju det samma oberoende av vad Viklund tycker?

Permalänk | Anmäl #9 David Wiselqvist, 2011-07-10, 22:41

Rättelse ovan:
Dina exempel om myterna kring Jesus i Bibeln är ju snarare något som pekar på sagor än att det ska finnas något historiskt bakom.

Permalänk | Anmäl #10 Lux Interior, 2011-07-10, 22:51

Det här kanske är en korkad fråga, men vad spelar det för roll om Jesus har existerat eller inte? Alla vet att den enda anledningen till att Jesus har någon betydelse (idag), är därför att han påstås vara vår frälsare. Att Jesus inte är den bibeln påstår att han var, behöver knappast inte diskuteras eftersom det har har gjorts övertygande många gånger förr.

Permalänk | Anmäl #11 John Eden, 2011-07-10, 23:02

Ger inte mycket för argumentationen i artikeln, men jag tänkte bara ta upp ett faktafel:

Robert M. Price förnekar defintivit Jesus existens, så där har du fel.

Har hörst honom säga detta i Podcasts flera gånger.

Permalänk | Anmäl #12 Henric Nilsson, 2011-07-10, 23:23

Man måste skilja på saker här. Det som diskuteras är alltså huruvida Jesus finns som historisk person, inte huruvida han är Gud, Messias, helade människor osv. Det förstnämnda är alltså det som diskuteras, inte det senare.

Vidare så får personer som förnekar följande problem:
1. Ge en alternativ förklaring till kyrkans uppkomst. Det blir er uppgift i sådana fall. Kyrkan har sin, förnekas denne måste alternativ ges.
2. Rimligtvis, i konsekvensens namn, så bör vi sluta undervisa om Jesus i skolor och vidare så så klart om Platon, Aristoteles, Caesar mfl. Det finns ju trots allt ganska få bevis för dessas existens, om inte färre än det finns för Jesus.

Permalänk | Anmäl #13 Gabriel Lindh, 2011-07-10, 23:49

Såvitt jag har förstått saken så anses det inte kontroversiellt att det lär ha funnits en man vars existens i någon grad låg till grund för Jesus. Det är inte i första hand en religiös fråga. Det finns ingen anledning att förneka vare sig att Jesus, Muhammed eller Buddha har levt. Religiöst och/eller kontroversiellt blir det först när man börjar tillskriva dessa män gudomliga, övernaturliga eller fantasifulla egenskaper - som görs i olika religiösa skrifter. Jag är själv ateist.

Jesus har inte funnits mindre bara för att religiösa myter kring hans liv har uppstått eller konstruerats. Det finns för övrigt gott om historiska och verifierbara markörer i Bibeln, friskt uppblandade med fantasier och motsägelser.

Det krävs ingen större fantasi för att t.ex. gissa att Jesus var en intelligent, homosexuell man. Kanske var han tränad i illusoriska trick. Kanske hade han psykisk sjukdom där han inbillade sig saker. Kanske var han karismatisk.

Varför skulle Jesus existens vara konstigare än existensen av vilken sektledare som helst som lever idag, som kan förvrida huvudet på sina följeslagare, som kan få dem att tro att de ska hämtas i rymdskepp, att sektledaren är gudomlig eller att de bör följa honom i kollektivt självmord? Dessa sektledare kommer inte att ha funnits mindre bara för att följeslagare senare skriver ner fantasikryddade böcker om dem.

Det är kanske inte speciellt långsökt att anta att en nutida sektledare som David Koresh (död 1993), som påstod att han var Messias, hade spikats upp på ett kors av romarna om han hade levt då. Faktum är att han, precis som Jesus, omkom i konfrontation med den rådande makten, i Koresh fall USA:s federala regering via "Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms and Explosives".

Permalänk | Anmäl #14 Peter Andersson 2, 2011-07-11, 00:01

#2 Ale He
"Jesus var väl inte den första med jungfrufödsel och 23 dec och gå på vatten...hur många andra gjorde samma sak som han hundratals år innan Jesus?"

23 dec??

Permalänk | Anmäl #15 Lars-Erik Molin, 2011-07-11, 00:11

#13 Gabriel Lindh,
"Platon, Aristoteles, Caesar mfl. Det finns ju trots allt ganska få bevis för dessas existens"
Jo, det finns nog ganska så många fler bevis för deras existens. Dock har de ej gett upphov till någon religion som har 2,1 miljarder anhängare. Personligen tror jag mycket väl att det kan ha funnits en historisk Jesus. Men har han inte genomför alla mirakel och återuppstått då faller ju allt som kristendomen baserar sig på. Världshistoriens största pappersslott.......

Permalänk | Anmäl #16 Håkan Thorsell, 2011-07-11, 00:15

My bad. Skulle stå Sokrates där bevisen är bristfälliga och när jag pekade Caesar så uttryckte jag mig slarvigt: Kopiorna vi har av hans egna, skrivna texter (vilket onekligen är ett bra bevis för hans existens), typ Inbördeskriget, är från år 900 e.kr. Vilket är knappa 1000 år.
:)

Permalänk | Anmäl #17 Gabriel Lindh, 2011-07-11, 00:27

Är det något som nyutvecklade religioner kan lära oss om bibelns historia så är det att anhängarna till deras ledare kan tro på precis vad som helst.
Skulle vi vara mer angelägna att låta oss luras av dagens personer som påstår sig Messias?
Ulf Ekman och David Koresh har båda skaffat sig många följeslagare som kan berätta om att de är guds son, vilket inte bevisar något.
Men kan vi förneka att de skulle funnits en person som hete Jesus som startade sin egen sekt?
På den tiden fanns inte mycket fakta om livet och jorden och därför frodades idéer om vad som är viktigt och hur man ska leva sitt liv.
Precis som idag behövde människor tro på något annat än att de bara levde utan mening för att sedan fullständigt försvinna när de dör.

Men en sak som är konstigt är varför det ingenstans står när Jesus hade födelsedag, samtidigt som det står om hans ålder.
Visst vi firar jul i december men det är ett dokumenterat påhitt av kyrkan för att de är lättare att ta över en befintlig stor helg.

Permalänk | Anmäl #18 Laban Andersson, 2011-07-11, 00:55

Någon person, en Jesus, har "förmodligen " levat och som har givit upphov till den kristna läran.

För att innehållet i lärans kärna skulle uppfattas som "guds" ord och följaktligen åtlydas var det nödvändigt att tillskriva personen attribut som är övernaturliga, något som avviker från den vanliga verkligheten d.v.s. underverken. Budskapen i sig var inte tillräckliga; utan underverk, inga anhängare.

Det är inte säkert att lärjungarna medvetet fabulerade; människan är ju i stånd att "se" saker som inte existerar. Fem koppar kaffe kan räcka för att hallucinera och en del klarar det utan stimulanter.

Med underverken på plats kunde den väldiga kyrkoöverbyggnaden vi ser idag uppstå.
Den i vår tid minskade tilltron till att något "övernaturligt" någonsin har hänt och går emot naturlagarna är anledningen till att avkristningen ökar i "upplysta" länder.

Låt Jesus ha levat åtminstone lite grann! Hans betydelse är ändå i utdöende i kapp med insikten att underverk är "hittepå".

Permalänk | Anmäl #19 Björn Bäckström, 2011-07-11, 07:01

De flesta verkar förutsätta att det måste finnas en historisk person bakom religösa figurer. Det formligen drösar av religösa figurer som folk tror på runt den tden som det är svårt att föreställa sig att det finns historiska personer bakom, religösa figurer som i mångt och mycket har samma "livsöde" som Bibeljesus. Mithras, Osiris, Dionysus, Horus, etc.

Artickelförfattaren ställer sig även frågande till vad mysteriekulter har med kristendomen att göra och lådsas som han aldrig hört talas om gnosticismen. Det finns ju en mängd gostiska evangelier. På samma sätt som Scientologin så fungerar den så att du blir upplyst i steg för att tillslut uppnå insikt/upplysningen/gnosis. De religösa figurer jag räknade upp ovan hade alla mysteriekulter kring sig.

Att då Paulus, som endast träffat Jesus i visioner, är grundaren och den som skapar kristendomen endast tror att Jesus existerar i sinnesvärlden är inte så konstigt. Att det var så de tidigaste "kristna" uppfattade Jesus är inte svårt att tänka sig. När sedan budskapet ska spridas så blir det viktigt att hävda att Jesus funnits irl för det blir för abstrakt att fortsätta predika om en Jesus som endast finns i de himelska höjderna är inte svårt att tänka sig. Kyrkan har i årtrusenden kämpat mot det gnostiska sättet att se det genom förföljelse, utrotning och förstörande av skrifter. Skeptisism mot att Jesus verkligen existerat är ju inget nytt. Det fanns redan på 100-talet men kyrkan har varit effektiva med att utrota oliktänkande genom historien.

Artikelförfattaren tycks missa vad en mysteriekult är

Permalänk | Anmäl #20 Lux Interior, 2011-07-11, 09:12

Överraskande.
Det uppfyllde åtminstone inte mina fördomar att en teolog och som det verkar medlem av Livets Ord skrivit en så saklig och övertygande artikel.
Kent Wall lyckas, till skillnad från Gerdmar et al skilja på sin tro och på sitt vetande. Dessutom lyckas han resonera om rimligheten i hypotesen att Jesus funnits som historisk person utan att glida mellan begreppen rimlig hypotes och bevis. Bra gjort.
Jag tycker att det liknar debatten om klimathotet. I den liknelsen är Jesus människans koldioxidutsläpp.
Jesusförnekarna är Stockholmsinitiativet, Gerdmar är Al Gore, Kent Wall är med i VoF.
Även om det inte låter sig bevisas är det orimligt och i princip intellektuellt ohederligt att hävda att den historiska person som givit upphov till jesusmyten aldrig funnits.
Bevisbördan ligger hos förnekarna eftersom all erfarenhet säger oss att en person som lämnat starka historiska intryck troligen funnits.
Motsatsen gäller om hans pappa Gud där all erfarenhet säger oss att företeelser utanför vår fysiska verklighet inte existerar.
Jag skulle gärna läsa en lika saklig artikel av Wall om Guds existens. Men jag vet inte om han gärna skriver den. I så fall tror jag att hans medlemskap i Livets Ord ligger illa till.

Permalänk | Anmäl #21 Olof Lindberg, 2011-07-11, 09:34

Släpp det där, han har varit död i 2000 år, känns som olm det är dags att gå vidare. Det är religöst ältande som detta som hindrar utveckling, leder till konflikter och håller folk kvar i religiösa grubblerier. Släpp, gå vidare!

Permalänk | Anmäl #22 Patrik Jarenius, 2011-07-11, 09:57

”Det är för länge sedan konstaterat, att det finns inga historievetenskapliga bevis på Jesus existens. Däremot säger bibelexperterna att det skulle bli väldigt besvärligt om Jesus inte existerat om han inte hade vandrat med sina lärljungar.” (Uttalande av Britt-Marie Näsström, religionshistoriker i Norra Västerbottens Tidning, den 5 mars 2006, i artikeln ”Myterna är till för att förstärka tron”).

Permalänk | Anmäl #23 Birger Johansson, 2011-07-11, 09:59

#21 Olof Lindberg,
Din analys känns ganska ansträngd. Problemet med din analys är att det inte finns några förnekare. De som förhåller sig skeptisk till frågan är inte förnekare. De flesta jag sett debattera skeptiskt menar att visst kan det ha funnits en historisk "Jesus" men det finns inga bevis som uteslutande pekar på det. Man kan då inte med tvärsäkerhet säga att så var det. Självklart kan man spekulera i om andra personer vi ser som historiska funnits eller ej, som endel tagit upp ovan. Denna diskurs gäller Bibeljesus. Om det funnits en man i historien som kristna genom historien hängt på sagor och myter som inte är historiska och som inte hänt. Gett denna person en karaktär som han inte hade. Sagt att han gjort saker han inte gjort. Sagta att han sagt saker han inte sagt. Är det då Bibeljesus? Har Bibeljesus då funnits i historien? Jag tycker det är ovidkommande om det de facto fanns en man i historien man hittade på allt detta kring. Det är ju i så fall inte Bibeljesus, för han har med all sannorlikhet inte funnits. Det hade varit roligt att veta vem denna man var i så fall men det kommer vi nog aldrig att få veta då det kan ha varit vem som helst i historien. Egyptiern kanske?

OT: Betyder din liknelse att Kent Wall är med i VoF att du tycker att VoF är en religiös förening? Att tro att de klimatförändringarna vi ser är antropogena är som att tillhöra en religion?

Permalänk | Anmäl #24 Lux Interior, 2011-07-11, 10:01

Till Olof Lindberg:

Det står att "Jag vill som teolog, inte medlem av Livets ord, fortsätta och göra en del ytterligare klarlägganden kring Jesu historicitet."

Då betyder det att jag inte är medlem i Livets ord. Det var Anders Gardmar som var medlem i Livets ord, fast jag är till skillnad från honom inte medlem i Livets ord.

Permalänk | Anmäl #25 Kent Wall, 2011-07-11, 12:08

Huvudteman i en religion är inte jakten på sanningen, som ex vetenskap, som troende människor drivs av. Utan man börjar med en mänskligt behov av tröst, som alla människor har som gemensamt behov, som resultat av vår kognitiva utveckling i vår däggdjuriska liv, genom vår förmåga att hantera mer komplexa tankesätt, har vi, i vår iver att hitta mönster och logik, skapat dessa berättelser som ska ge oss ett sammanhang av logik i en parallell värld där allt som vi inte verkar logiskt med vår begränsande kunskap, verkar logiskt. Sökande efter existensens meningen är en annan, som religionen erbjuder och har gett alla människor på jorden i olika varianter och former, svar på. Sanning är inte den drivande kraft för en religion, så i frågan om Jesus har existerat eller ej, är bara viktigt för en person som kämpar för att bekräfta sin egen övertygelse av en övernaturlig existens. Andra figurer i historien som Platon, eller Aristoteles inom den filosofiska historien har inte utgjort en religion och därför helt ointressant resonemanget, då deras existens behöver inte bekräfta en berättelse som vi måste tro, efter som det är tankegångarna som i det fallet är avgörande och inte en bekräftelse av en övernaturlig temapark i himmelen, som skulle förklara hur vi och allt runt om kring oss kom till eller hänger samman. Detta vet vi mer av nu, till den punkten att religion har anpassat till vetenskapen, anpassning som har pågått sedan 1650-1700-talet, med filosofer som Baruch Spinoza (1632–1677), John Locke (1632–1704), and Pierre Bayle (1647–1706) och matematikern Isaac Newton (1643–1727) . Ju mer människan genom pragmatisk sökande efter svar har lyckats förklara dessa frågor och fler andra. Detta är förklaringen till varför ateismen kan inte jämställas med religion, de har olika syften med olika plattformar och intentioner.

Permalänk | Anmäl #26 u_15282, 2011-07-11, 13:44

För de som tror på Bibeln som ett prov på den parallella övernaturliga världen, är inte intressant att konstatera att Jesus existerade enbart i historien, utan att han hade sina övernaturliga egenskaper som gör honom pelaren i den logiska bekräftelsen i dennes tro. Återigen det är meningslöst ifrån en troende persons synsätt att konstatera att Jesus ( den historiska figuren) har existerat i historien eller ej när det är de övernaturliga egenskaper som bekräftar berättelsen.

Permalänk | Anmäl #27 u_15282, 2011-07-11, 14:13

Men, det börjar ju här. Med min femårige dotterson.

Fråga:
Mormor vad händer när man dör?

Svar: (Svaret jag nu kan ge denne femåring är antingen att, ja du hamnar i jorden. Slut, finito och sedan finns inget mer). Men, jag väljer att svara:
Ja, du bara flyger upp där i himlen och däruppe sitter alla änglarna och vi som har flugit först, gammel-morfar, -mormor, sedan är det min och farmor och farfars tur och så kommer mamma och pappa och se'n är det din tur och alla sitter vi där och har längtat efter dig.

Fråga:
Men mormor, hur kommer jag upp?

Svar:
Ja, du bara fäller ut armarna så här så flyyyyger du upp i himlen.

Senare fråga:
Men varför har du tak hemma? Hur ska du komma igenom.

Det spelar roll hur det ligger till det kan vara avgörande för hela livsinställningen. Jag skulle inte velat veta att jag grävs ner i jorden och sedan finns ingenting som femåring. Jag skulle blivit orolig.

Jag väljer fantasin i hur min lille dotterson får sin första information om döden. Den fantasin har jag med viss modifikation själv valt att tro på. Spelar roll om den är vetenskapligt bevisad eller inte, men den är faen så mycket bekvämare och som Hitch22 skriver trösterik.
Ingen av oss vet.
Men vad jag vet är att det är betydligt mer trösterikt och lugnande att tro, än att inte tro.
Jesus må ha varit en autentisk person eller inte, spelar roll? Jag är inte religiös, jag bryr mig inte om skrifterna, men att utveckla sin andlighet ger en enorm tröst i livet.

Permalänk | Anmäl #28 Christina Lundqvist, 2011-07-11, 14:49

Spelar väl egentligen inte så stor roll om Jesus är riktig eller en uppdiktad mansperson. Vad som är pinsamt är hur någorlunda välutbildade människor i dagens moderna samhälle kan tro på alla dessa uppdiktade historier byggt på tusentals års gamla fabler. Så långt bakåt i tiden mänskligheten har existerat har man fantiserat om någonting däruppe i himlen, när man inte kunde förklara ett åskväder, blixtnedslag eller andra oförklarliga väderfenomen. Jag är säker på att de gamla vikingarna om de hade haft våra kunskaper och teknik skulle ha insätt vad ett åskväder egentligen var, när man trodde att det var Tor ute med hammaren. Men plötsligt dök det upp en missionär Ansgar och berättade om en ny gud som kunde gå på vatten och väcka upp döda. Voila gud. Och vem vill inte ha ett evigt liv. Och på den vägen är vi. Fabler och amsagor fabricerade av MÄN, MÄN och åter MÄN med det enda syftet att styra och kontrollera oss människor med. Tala om för oss vad som är rätt och fel i världen och vad vi kan göra och inte göra. Är så innerlig trött på alla dessa religiösa fanatiker. Världen går under i morgon i himlen väntar 72 jungfrur på salihetens ängar. Yeah, right.

Så istället för allt tjafs hit och dit om religioner och min gud är bättre än din gud är det inte dags att alla sunt tänkande människor tar sig en funderare och vi skrotar allt vad religion heter och förpassar den till historiens skräphög. Man behöver inte vara religiös för att leva ett moraliskt, etiskt, exemplariskt och sunt livsbejakande liv

För att citera Albert Einstein –” Only two things are infinite, the universe and human stupidity, and I am not sure about the former” Han hade rätt då, och även mera så nu.

Permalänk | Anmäl #29 Hans Johanson, 2011-07-11, 14:52

Jag tycker personligen att det ar irrelevant om figuren Jesus har funnits eller ej. Vad som ar viktigt ar galenskaperna som pastas i figurens namn och att folk fortfarande gar pa elandet.

Permalänk | Anmäl #30 P L, 2011-07-11, 18:52

När mannen insåg makten av denna tröst, kunde denne skapa en maktstruktur runt det, organiserad religion. Organiserad religion är den som talar om för kvinnan att de inte är jämställda mannen och måste lyda denne utan att ifrågasättande. Och för att göra saken värre, kvinnan verkar vara extraförtjusta i dessa berättelser. Tyvärr.
http://www.youtube.com/watch?v=zD0Cx_b9GRc

Permalänk | Anmäl #31 u_15282, 2011-07-11, 19:50

#20 Lux Interior, någon här nämnde Robert M. Price.

He questions the idea of a historical Jesus; in the documentary The God Who Wasn't There, Price supports a version of the Jesus myth hypothesis, suggesting that the early Christians adopted the model for the figure of Jesus from the popular Mediterranean dying-rising saviour myths of the time, such as that of Dionysus. He argues that the comparisons were known at the time, as early church father, Justin Martyr had admitted the similarities. Price suggests that Christianity simply adopted themes from the dying-rising god stories of the day and supplemented them with themes (escaping crosses, empty tombs, children being persecuted by tyrants, etc.) from the popular stories of the day in order to come up with the narratives about Christ.[citation needed] He has argued that there was an almost complete fleshing out of the details of the gospels by a Midrash (haggadah) rewriting of the Septuagint, Homer, Euripides' Bacchae, and Josephus.[9]
http://en.wikipedia.org/wiki/Robert_M._Price

Permalänk | Anmäl #32 Peter H, 2011-07-11, 20:43

#32 Peter H
Ja artikelförfattaren själv nämnde honom. Bevisar kanske hur lite denne egentilgen har att komma med. Att jesusmyten nästan till punkt och pricka följer andra mystikkulter som fanns då är ju som sagt inget nytt.

Permalänk | Anmäl #33 Lux Interior, 2011-07-11, 23:18

#28 Christina Lundqvist
Detta är off topic med flera mil, men ändå.

Man brukar säga att endast de religiösa är rädda för att dö.

Att veta att när det är slut så är det slut är en väldig tröst. Då är alla sorger och besvär över. All lycka man haft och all sorg. Det finns inget medvetande mer. Det är här och nu som gäller.

När du sover och befinner dig i djupsömn. Inga drömmar. Inga tankar. Tycker du det är obehagligt? Var du rädd under den tiden att du aldrig skulle vakna mer? Minnas du vad du gjorde under den tiden? Är du rädd när du ska sova? När det inte finns något medvetande så finns heller inte vi. Inte för oss själva. Det är döden. Det är inget att vara rädd för. Att du inte hade någon vuxen som kunde förklara detta för dig när du var liten är tråkigt men hade du haft det kanske du inte hade varit så rädd för döden att du måste hitta på andra saker som känns mer tröstfulla, trots att jag tolkar det som att du egentligen inte tror att det är sant.

Permalänk | Anmäl #34 Lux Interior, 2011-07-11, 23:30

Jag säger som Ferlin:
"Med många kulörta lyktor
jag gick mig i världen ut.
De slocknade - ljudlöst och oförmärkt,
och så tog det vackra slut.
Jag stannade - högst förlägen,
- allt hade ju mist sin glans!
Men nu har jag gått på vägen,
som kommer från Ingenstans
och ringlar till Ingenstädes,
i många de långa år
förutan kulörta lyktor.
Det är ganska svårt - men det går."

Permalänk | Anmäl #35 Stig Bergman, 2011-07-12, 08:37

Finns fler legender om denne Jesus. Vilken som är rätt eller fel kan jag inte bedöma.
Men en är att den verklige Jesus levde ca. 100 år fvt och att NT Jesus är en mysterieberättelse där man placerat denne Jesus som centralperson. NT evangelier är därför ingen historisk vittnesbörd om vare sig Jesus eller vad han gjort.
Dessutom finns en mängd evangelier som rensats ut och förstörts av de tidiga kyrkofäderna eftersom de inte ansetts stämma överrens.

Apropå titeln Messias så var det ingen ovanlig titel bland dåtidens judar. Det fanns tom en ickejudisk kung som fick den titeln. Vilken kung det nu var har jag dessvärre glömt.

Permalänk | Anmäl #36 Ein Stein, 2011-07-12, 10:17

Att det har funnits en Jesus i Mellanöstern vid den atuella tidspunken skulle nog verka rimligt.
Detta då namnet Jesus var mycket valnigt i detta området vid denna tidpunkt.

Troligtvis så var då denne Jesus inget annat än en politisk agitator då Judeen mfl. "länder" var under okupation av Romarna genom en tillsatt marinott som hette Herodes.

I alla okuperade områden så föds det motståndsrörelser och troligtvis så var Jesus en av ledarna till en av dessa motståndrörelser.

Som alltid så finns det bättre och sämre ledare (tex. Che & Castro) som utmärker sig mer än andra samt sätter sin prägel i historiskrivningen.

Mao: så var jesus inget annat än en revutionär ledrare i ett okuperat område /(en bland flera).

Om man läser de Gnostiska evangelierna så upptäcker man att dessa inte nämner något om Jesus förutom hans politiska agumentationer och tal.
IHär näms inga "underverk" olikn.

Den dagen som de religösa bibelälskande våldsverkare kan ge BEVIS för att all vetenskapliga rön inte stämmer så ändrar jag kanske uppfattning.

För i motsats till biblen som helt saknar bevis så kan de flesta "underverk" olikn. de facto förklars vetenskaplig i dag.

Att sedan Kyrkan använde sig av dessa sagor för att statsfästa sin makt genom bla. korstågen. inkvisationen och annan skrämsel propaganda (betala din sold till kyrkan även om du svälter ihjöl. Detta är jämmerdalen men du kommer till paradiset om du betaler till oss)

Man får inte glömma att männisan påden tiden varken hade radio eller tv inte ens tidningar och böcker och att de enda som var läskunniga befann sig inom kyrkan.
Dessa männsikor hade lksom vi ett behov av "underhållning" och detta ofatst skedde genom sagoberättelser som gick från genneration till genneration och som kyrkan senare lade beslag på samt "friserade" så att dessa passade den katolska kyrkans enga intresse
(Jmf. Statsmakten idag)

Den katolska kyrkan bestämde sig tidigt för vilka evangelier, bland tusentals, som skulle godkännas och tas upp i biblen samt att dessa bestämmelser aldrig fick ändras (Bibelen får inte ändras i även om nya fakta dyker upp)

Jesus?
En duktig revutionär poiltisk aggitator, ja!
En guda gestallt i männsklig skepnad som dessutom skulle vara son till påhittad gud, nej!

Glöm inte heller att genom att acepera en relgion så förnekar man även alla övriga religoer (Du skall inga andra gudar hava jämte mig)

Våra förfäders "religioner baerades oftetast på naturfenomen
Det var först när den maktgiriga kyrkan påtvingade oss en sagobok som det började gå åt hellvete.

Ni som är troende:
Be gärna om ni känner er hjälpta av detta men det LÖSER inga problem.
Samt.
Om nu Gud finns så finns han/hon defenetivt INTE i kyrkan.

Ps. Senast i går (11/7) så hörde h´jag på nuheterna att några Svenska kyrkor "kved" på staten om att de "behövde" mer pengar (större anslag) då kan man undra varför Gud löser väl detta åt de "rättrogna" så det hade väl varit rimligare att Svenska kyrkan då bad Gud om dessa pengar i stöllet för att belasta statskassn Ds.

Permalänk | Anmäl #37 Bengt Hesdorf, 2011-07-12, 11:04

Problemet med religionen som gör anspråk på vetenskap, är att det är för lätt att avvisa de fräcka påståenden de kommer med, för människor som är troende, saknar intentionen att upptäcka sanningen utan deras ansträngningar går ut på att hitta ursäkt för att fortsätta tro och utöva sin religion. Det andra är den tveksamma moralen som till en modern människa verkar bekräfta maktanspråket:

http://www.youtube.com/watch?v=CYaQpRZJl18&feature=iv&annotation_id=anno...

http://www.youtube.com/watch?v=zkHuvErbpd0&feature=iv&annotation_id=anno...

Permalänk | Anmäl #38 u_15282, 2011-07-12, 12:16

Och det är just detta som gör berättelsen så lätt att skratta åt, det är mycket som fortfarande är medeltida och omodernt.

http://www.youtube.com/watch?v=Afsa5gkvmlU&annotation_id=annotation_8585...

Permalänk | Anmäl #39 u_15282, 2011-07-12, 12:46

Kent#25
Det förklarar att ditt resonemang är trovärdigt.
Jag missuppfattade och trodde du också var med i LO. Därav min förvåning. Lite förvånad är jag fortfarande. Om du är teolog är du väl också troende? Jag väntar mig inte vetenskaplig objektivitet från troende. Det är på något vis okombinerbart:-)

Lux#24
Jo, jag tycker att en historisk fullständigt mänsklig jesus som religionen hängt på en massa goja är helt relevant som bibeljesus. Hur tror du annars att det gick till?
Jesus guds son är ju helt befängt.
Det andra alternativet är att nya testamentet byggts upp kring en helt påhittad figur bara ett par hundra år efter hans påstådda existens. Detta i en tid då historien nästan uteslutande förmedlades genom muntlig kontinuerlig berättartradition. Plötsligt dök det upp en tjomme och superhjälte som ingen hört talas om? Knappast.

Permalänk | Anmäl #40 Olof Lindberg, 2011-07-12, 15:06

Jag ska försöka fatta mig kort i denna debatt. Många här klagar om att man idag fortfarande debatterar eller forskar om Jesus existens.

Ett enkelt svar jag vill ge detta är att för en vetenskapsman bör det inte finnas självklara antaganden, allt ska prövas, sanningen ska fram "troligt" eller "ej". Ingen skulle ha trott att vi består av småatomer och hur mycket kan vi faktiskt se och inte annat än ana och utgå ifrån utifrån "bevis" eller antaganden som som uppfylls utifrån en teori om sakens existens.

Troende, baserar sin tro på en historisk personlighet, till skillnad från historier om Rödluvan och Herkules som är sägner och fabler och skrivna i det syftet. Bibeln för de kunniga är en samling av böcker, böcker med historiska syften och det finns andra böcker med allegoriska och poetiska innehåll. Bibelns historia studeras eftersom det tar upp tider för länge sen, då väldigt lite blev återberättat och som arkeologer och andra typer av människoforskare är nyfikna om. Vi behöver veta och förstå vår historia. På samma sätt som evolutionister försöker förstå vad som är sann och fanns för miljoner år sen. Vi lever i den tiden inget märkligt alls att man studerar detta. Alla förstår förstås inte detta precis som många inte fattar varför vissa älskar, kemi, matematik eller fysik och orkar plugga dessa ämnen och lägga ner timmar i att fatta hur rymden "är"

Permalänk | Anmäl #41 Cristina Ng De Gracia, 2011-07-12, 15:56

Den här debatten är absurd. Vilken Jesus är det vi talar om? Den Jesus som föddes av en jungfru och som gick på vattnet och som var guds son borde alla historiker som anser sig arbeta inom en vetenskaplig ram kunna förklara som ickeexisterande.

Om det däremot har funnits en människa av kött och blod som hade namnet Jesus och som var orsaken till att en judisk sekt, som sedermera skulle kalla sig kristna uppstod är en svårare nöt att knäcka. Frågeställningen borde snarare vara " Hur och varför skapades en ny religion som på några hundra år lade beslag på den västerländska idévärlden?" Sammanblandningen av religion och historia är olycklig. All teologi bör hållas utanför religionshistorien för att den här "vetenskapen" ska kunna tas på allvar.

Den bild av Jesus som läggs fram i nya testamentet är en falsk bild ur historisk synpunkt och är man intresserad av den verkliga historiska bakgrunden måste man söka på annat håll. Det kan finnas historiska inslag i nya testamentet men vilka dessa är kan vi inte sluta oss till genom bibelstudier. Möjligen kan vi vederlägga några fakta som uppenbarligen är felaktiga. Jag misstänker att frågan aldrig kommer att få sin lösning. Enda möjligheten är nya arkeologiska fynd som skulle kunna accepteras av historikerna.

Det är arkeologerna vi får hoppas på och inte historikerna, och definitivt inte teologerna som snarare försöker förhindra att vi ska få klarhet i frågan, genom att inte tillåta arkeologiska utgrävningar. Hur som helst är inte sannolikheten särskilt stor att vi kommer att få några tillförlitliga svar och så länge vi inte har det är den här debatten meningslös ur vetenskaplig synpunkt. Här är det bara fråga om ideologi och tro som får sina uttryck. Det vore tråkigt om den här dispyten misstolkas som en vetenskaplig argumentation.

Permalänk | Anmäl #42 Kristian Fredriksson, 2011-07-12, 16:30


annons:
annons:

Dagens populäraste artiklar


 1. Direkta aktioner kan förändra asylpolitiken
 2. UD plockar bort oss kurder efter turkiska påtryckningar
 3. Ett erkännande av Palestina skulle stjäla fokus från verkliga problem
 4. Tvångsdelad föräldraförsäkring är ett dödsdömt elitprojekt
 5. SNS-kritikerna var tysta när Petersson kampanjade
 6. Att följa Turkiets diktat leder inte till stabilitet
 7. Därför envisas svenskar med rasistiska uttryck
 8. Hammarskjölds dröm om ett fungerande FN har spruckit
 9. Jag välkomnar FN:s 194:e stat - Palestina
 10. Inte invandrarnas fel att integrationspolitiken brister
 1. Ett erkännande av Palestina skulle stjäla fokus från verkliga problem
 2. Direkta aktioner kan förändra asylpolitiken
 3. Att följa Turkiets diktat leder inte till stabilitet
 4. UD plockar bort oss kurder efter turkiska påtryckningar
 5. Tvångsdelad föräldraförsäkring är ett dödsdömt elitprojekt
 6. Jag välkomnar FN:s 194:e stat - Palestina
 7. Kvoteringsivern kramar ihjäl familjerna
 8. Lägg ned kvoteringsdebatten, Moderaterna
 9. SNS-kritikerna var tysta när Petersson kampanjade
 10. Juristlinjen behöver alternativa antagningsformer
 1. Hammarskjölds dröm om ett fungerande FN har spruckit
 2. UD plockar bort oss kurder efter turkiska påtryckningar
 3. Att vara soldat i krig
 4. Sverige bör visa att man står på Israels sida
 5. USA är ett större globalt hot än Nordkorea
 6. Öppet brev till Benjamin Netanyahu
 7. Att följa Turkiets diktat leder inte till stabilitet
 8. Varför förhärligas det näst sämsta?
 9. Same procedure as last year - and the last 2000 years
 10. Rasism-konferensen inget undantag

Newsmill-bloggen

Öppna kommentarer för bättre diskussion

Vi har återkommit till det flera gånger : artikelkommentarer är en viktig del av Newsmills publicistik. ...

Om Newsmill

Newsmill är det första sociala mediet i Sverige som spinner kring nyheter och debatt. Vi publicerar varje dag olika personer med exklusiv kunskap om dagens viktiga händelser. Om du har egna erfarenheter av de frågor vi tar upp kan du omedelbart medverka i debatten. Du kan kommentera och skriva egna inlägg som publiceras på hög nivå eller medverka genom din blogg.

 

Läs mer om Newsmill

Newsmill-bloggen

Öppna kommentarer för bättre diskussion

Vi har återkommit till det flera gånger : artikelkommentarer är en viktig del av Newsmills publicistik. ...

Vad är att Milla?

Millningen är ett sätt att kommentera med känslor. Du väljer ett ord eller ett namn som du vill mäta i opinionen och läsarna kommenterar genom att välja en av fyra känslolägen som representeras av fyra färger. Rött är arg, blått är glad, grön nyfiken och gult är uttråkad. Resultatet visas direkt och rubriken på artikeln färgas med den färg som de flesta väljer.


 
© 2008 Newsmill. All rights reserved.