ⴰⵔⵣⵣⵓ  
 
 
ⵜⵉⵎⵙⴰⵔⵉⵏ
 
 • ⵜⵓⵙⵎⵉⵔⵜ ⵅⴼ ⵓⵙⵙⵓⵜⵔ ⵏ ⵉⵙⵖⵏⵓⵜⵏ ⵏ ⵜⵎⴷⵔⴰⵡⵜ ⵉ ⵜⵎⵙⵎⵓⵏⵉⵏ ⵏ ⵉⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵏ ⵏ ⴱⵕⵕⴰ ⴳ ⵉⴳⵔ ⵏ ⵓⵙⵙⵍⵎⴷ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⴷ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵉ ⵢⵉⴼⵔⵅⴰⵏ ⵉⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵏ ⵣⴷⵖⵏ ⵉⵏ ⴳ ⴱⵕⵕⴰ.
  ⴳ ⵓⴱⵔⵉⴷ ⵏ ⵜⴰⴳⴳⴰⵥⵜ ⵍⵍⵉ ⵉⴼⴽⴰ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⴰⵎⵎⴰⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵚⴹⵉⵚ ⵉ ⵢⵉⵏⴰⵎⵓⵔⵏ ⵣⴷⵖⵏⵉⵏ ⴳ ⵜⵎⵉⵣⴰⵔ ⵏ ⴱⵕⵕⴰⴽ, ⴷ ⵜⴰⵔⴰⵜⵉⵏ ⵏⵏⵙ ⵢⴰⵜⵜⵓⵢⵏ ⵉ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⴰⴼⴰⴷ ⴰⴷ ⵜⵓⴳⴳⵥ ⵙ ⵉⵏⴰⵎⵓⵔⵏ ⵏ ⵜⵎⵉⵣⴰⵔ ⵏ ⴱⵕⵕⴰ ⴷ ⴰⴷ ⵜⵉⵍⵉ ⴳ ⵓⵎⵏⵉⴷ ⵏ ⵜⵉⵔⵉⵜⵉⵏ ⴷ ⵢⵉⵎⴰⵡⴰⵜⵏ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⴷ ⵓⵙⴳⵎⵉ ⴷ ⵓⵏⵉⵎⴰⵏ,... ⴰⴷ ⵏⵉⵙⵉⵏ ⵓⴳⴳⴰⵙ
 • ⵜⴰⵎⵢⴰⵇⵇⴰⵏⵜ
  ⴳ ⵡⴰⵙⵙ ⵏ 12 ⵏⵓⵡⴰⵏⴱⵉⵔ 2010, ⵉⵙⵙⴽⵔ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵢⴰⵜ ⵜⵎⵢⴰⵇⵇⴰⵏⵜ ⵉⵏⴳⵔ ⴰⵙ ⴷ ⵜⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵏ ⵉⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵢⵏ ⵉⵣⴷⵖⵏ ⴳ ⴱⵕⵕⴰ. ⴰⵡⵜⵜⴰⵙ ⵏ ⵜⵎⵢⴰⵇⵇⴰⵏⵜ ⴰⴷ ⵉⴳⴰⵜ ⵓⵙⵙⵍⵎⴷ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵉ ⵉⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵢⵏ... ⴰⴷ ⵏⵉⵙⵉⵏ ⵓⴳⴳⴰⵙ
 • ⵜⴰⵙⴰⵡⵔⵜ ⵜⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏⵜ ⵜⵉⵙ ⴽⵓⵥ ⵅⴼ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴷ ⵜⵉⵜⵉⴽⵏⵓⵍⵓⵊⵉⵢⵉⵏ
  ⵍⵍⴰⵏ ⵢⵉⵙⴰⴳⴰⵎⵏ ⵉⵙⵏⵉⵍⵙⵏ ⴰⵜⵉⴳ ⴰⵎⵇⵇⵔⴰⵏ ⴷⴳ ⵓⵙⴰⵢⵙ ⵏ ⵜⴳⵎⵉ ⵏ ⵢⵉⵢⴰⴼⵓⵜⵏ ⵉⵙⵏⵎⴰⵍⴰⵢⵏ. ⵍⵍⴰ ⴰⵖ ⵜⵜⴰⵡⵙⵏ ⴷⴳ ⵓⵙⵢⴰⴼⵓ ⵏ ⵢⵉⵙⴰⴳⴰⵎⵏ ⵉⵎⴰⵢⵏⵓⵜⵏ ⴷ ⵜⴳⵎⵉ ⵏ ⵢⵉⵎⴰⵙⵙⵏ ⵉⵎⴰⵢⵏⵓⵜⵏ.ⵎⴰⵛⴰ, ⵉⵖ ⵏⵥⵕⴰ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵉⵏ ⵏⵏⴰ ⵢⵉⵡⴹⵏ ⴰⵙⵡⵉⵔ ⵢⴰⵜⵜⵓⵢⵏ ⴷⴳ ⵜⵙⵏⵎⴰⵍⴰⵢⵜ, ⵏⵜⵜⴰⴼ ⵉⵜⵏⵜ ⵜⵜⵡⴰⵖⵏⵜ ⵙ ⵜⴷⵔⵓⵙⵉ ⵏ ⵢⵉⵙⴰⴳⴰⵎⵏ. ⵇⴰⵄ ⵎⵉⴷⴷⵏ ⵙⵙⵏⵏ ⴰⵜⵉⴳ ⵏ ⵢⵉⵙⴰⴳⴰⵎⵏ ⴰ ⴷⴳ ⵓⵙⵉⴷⴼ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵉⵏ ⴷⵉ ⵜⵉⵜⵉⴽⵏⵓⵍⵉⵊⵉⵢⵉⵏ ⵏ ⵜⵙⵏⵎⴰⵍⴰⵢⵜ.... ⴰⴷ ⵏⵉⵙⵉⵏ ⵓⴳⴳⴰⵙ
 • ⴰⵙⴽⵜⵉ ⵡⵉⵙ ⵜⵥⴰ ⵏ ⵉⵏⴰⵡ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ ⵏ ⵓⵊⴷⵉⵔ
  ⵙ ⵢⵉⵡⵉⵣ ⵢⴰⵜⵜⵓⵢⵏ ⵏ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵡⵉⵙ ⵚⴹⵉⵚ ⵍⵍⴰ ⵉⵙⴼⵓⴳⵍⵓ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ, ⴰⵙⴽⵜⵉ ⵡⵉⵙ ⵜⵥⴰ ⵏ ⵉⵏⴰⵡ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ ⵏ ⵓⵊⴷⵉⵔ ⵍⵍⵉ ⵉⵙⵔⵙⵏ ⵜⵉⵔⵙⴰⵍ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ... ⴰⴷ ⵏⵉⵙⵉⵏ ⵓⴳⴳⴰⵙ
 • ⴰⵙⴼⵓⴳⵍⵓ ⵏ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ
  ⵙ ⵍⵎⵏⴷ ⵏ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ ⴰⵎⴰⵢⵏⵓ, ⵉⵎⵏⴰⵡⴰⵢⵏ ⴰⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⴰⴷ ⴷ 2960, ⵉⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴰⵙⵙ ⵏ 15 ⵉⵏⵏⴰⵢⵔ 2010, ⵙⴳ ⵜⵉⵙⵙ ⴽⵕⴰⴹⵜ ⴷ ⵓⵣⴳⵏ ⵏ ⵜⴷⴳⴳⵯⴰⵜ, ⵢⴰⵏ ⵉⵡⵉⵣ ⴰⴷⵍⵙⴰⵏ ⴷ ⵡⵉⵏ ⵓⵎⵎⴷⵔⵣ. ⵉⵙⵡⵓⵔⵔⵉ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⴰⴼⴰⴷ ⵉⴳ ⵓⵏⵎⵓⵇⵇⴰⵔ ⴰ ⵢⴰⵜ ⵜⵎⵍⴷⴰ ⵏⵏⴰ ⵔⴰⴷ ⵏⵙⵙⴽⵜⵉ ⴰⵏⵙⴰⵢ ⵏ ⵉⵏⵏⴰⵢⵔ ⵉⵜⵜⵉⵍⵉⵏ ⴳ ⵜⵙⴳⴳⵉⵡⵉⵏ ⴰⴽⴽⵯ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵔⵜ, ⵉⴷⵔⵓ ⴳⵉⵙ ⵜⵉⵔⴰⵎ ⵏⵏⴰ ⴳⵉⵙ ⵉⵜⵜⵓⵙⵎⴰⵔⵏ.... ⴰⴷ ⵏⵉⵙⵉⵏ ⵓⴳⴳⴰⵙ
  Suivant   
 

ⵜⵓⵙⵎⵉⵔⵜ ⵅⴼ ⵓⵙⵙⵓⵜⵔ ⵏ ⵉⵙⵖⵏⵓⵜⵏ ⵏ ⵜⵎⴷⵔⴰⵡⵜ ⵉ ⵜⵎⵙⵎⵓⵏⵉⵏ ⵏ ⵉⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵏ ⵏ ⴱⵕⵕⴰ ⴳ ⵉⴳⵔ ⵏ ⵓⵙⵙⵍⵎⴷ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⴷ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵉ ⵢⵉⴼⵔⵅⴰⵏ ⵉⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵏ ⵣⴷⵖⵏ ⵉⵏ ⴳ ⴱⵕⵕⴰ.

ⵜⴰⵎⵢⴰⵇⵇⴰⵏⵜ

ⵜⴰⵙⴰⵡⵔⵜ ⵜⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏⵜ ⵜⵉⵙ ⴽⵓⵥ ⵅⴼ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴷ ⵜⵉⵜⵉⴽⵏⵓⵍⵓⵊⵉⵢⵉⵏ

ⴰⵙⴽⵜⵉ ⵡⵉⵙ ⵜⵥⴰ ⵏ ⵉⵏⴰⵡ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ ⵏ ⵓⵊⴷⵉⵔ

ⴰⵙⴼⵓⴳⵍⵓ ⵏ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ

ⵉⵥⵓⵕⴰⵏ

ⴰⵏⴰⵥⵓⵕ ⴷ ⵎⵉⴷⴷⵏ

ⵉⵏⴰⴳⴰⵏ

ⵜⵉⵔⵥⵉ

ⵜⵉⴼⴰⵢⵓⵔ ⴷ ⵜⵉⴼⵜⴰⴼⵓⴽⵜ