Skred og skredfare

Skred truer liv og verdier i Norge. Siden midt på 1800-tallet har ca 1550 mennesker omkommet i snøskred, 150 i kvikkleireskred, og 175 i fjellskred med flodbølger.

Vi kan statistisk sett vente to-tre store fjellskred, to-tre store leirskred og tre-fire store regionale snøskredsituasjoner i løpet av de neste 100 årene. I tillegg vil Norge oppleve en rekke enkeltsituasjoner med steinskred, jordskred og snøskred. Det er sannsynlig at klimaendringene med mer ekstremvær vil bidra til å øke skredrisikoen i forhold til dagens nivå. Men det betyr ikke nødvendigvis at skredene vil føre til flere dødsfall og større materielle skader. Det finnes nemlig mange muligheter for å redusere risikoen for skader på grunn av skred - ved hjelp av for eksempel faresonekartlegging, god arealplanlegging, varslingssystemer, fysiske tiltak og respekt for gode byggeskikker.


Les mer om skred

Klimatilpasning kan redusere risiko

Klimaendringene vil antakelig bidra til å øke antallet skred. Men det betyr ikke nødvendigvis at risikoen for skader pga skred vil øke.

Les mer...

Kunnskap gjør Norge tryggere

Snøskred har en tendens til å komme på samme sted flere ganger. Andre skred er mer uforutsigelige, men risiko kan likevel kartlegges.

Les mer...

Tiltak og sikring i skredutsatte områder

Det finnes mange tiltak som kan redusere risikoen for skredskader. Det beste tiltaket er å unngå de mest skredutsatte områdene.

Les mer...

NGI - Norges største skredmiljø

NGI har forsket på snøskred siden 1972, og på jord- og fjellskred siden etableringen i 1953. Kunnskapen brukes til å gjøre Norge tryggere.

Les mer...