Gorące tematy: NEWS Smoleńsk Tylko w NE Akcja Windykacja Praca-poradnik satyra 11.11.11 NE TV live NOWY EKRAN TV RSS
175 postów 4853 komentarze

virtus, fides, gravitas

Łażący Łazarz - Tomasz Parol - zwykły obywatel, bloger, prawnik i redaktor naczelny Nowego Ekranu

Już nie trzeba fałszować wyborów

ZACHOWAJ ARTYKUŁ POLEĆ ZNAJOMYM

Na prawicowych forach huczy na temat jak się ustrzec przed fałszerstwem wyborów przez Platformę Obywatelską. Problem w tym, że wyborów już nie trzeba fałszować w komisjach.

Fałszowanie mogłoby odbywać się na kilka sposobów. Pierwszy polega na drukowaniu nieważnych głosów poprzez dopisywanie przez członków komisji dodatkowych krzyżyków na kartach wyborczych. Wszystko może się odbywać niemal jawnie przy liczeniu głosów, jeśli brak jest w komisji przedstawiciela lub męża zaufania jednego z komitetów wyborczych. Przed takim działaniem wyborcy mogą się zabezpieczyć w prosty sposób przynosząc na głosowanie świeczkę by po oddaniu głosu tą świeczką przejechać po wszystkich zakrzyżykowanych i pustych polach. Tak zabezpieczona tłustą stearyną karta nie pozwoli na późniejsze dopisanie nad limitowanego krzyżyka. Drugi sposób jest bardziej chamski ale równie skuteczny. Gdy brak w komisji wyborczej przedstawiciela jednego z komitetów pozostali dzielą się proporcjonalnie głosami na ten komitet, dołączając karty do głosowania do swoich kupek. Potem sporządzany jest stosowny protokół. Jeśli ilość oddanych głosów wynikająca z rejestru wyborców zgadza się z ilością głosów uwzględnionych na protokole de facto nikt nie dokonuje post weryfikacji prac komisji wyborczej.

Trzeci sposób polega na kupowaniu głosów u wyborców i odbywa sie tak: 1 kupiony wyborca odhacza się w rejestrze komisji, pobiera kartę do głosowania i idzie do kabiny. Tam jednak nie głosuje tylko chowa za pazuchę (lub do teczki) czystą kartę a sam wrzuca do urny (dla niepoznaki) przyniesioną czystą kartkę papieru. Czystą kartę do głosowania wynosi na zewnątrz lokalu wyborczego do tzw. płatnika. Płatnik płaci za czystą kartę (którą zabiera) 50 lub 100 zł - stawki są różne i po temacie. Następnie płatnik wypełnia kartę do głosowania krzyżykiem na określonego kandydata i daje ją kolejnemu przekupionemu wyborcy. Łże Wyborca ma zadanie wejść do lokalu wyborczego, zarejestrować się, pójść do kabiny udając, że głosuje a następnie schować swoją czystą kartę a wrzucić tą, którą otrzymał od płatnika. Pieniądze dostanie na zewnątrz lokalu po przyniesieniu płatnikowi swojej czystej karty. I tak naokoło wojtek. W regionach o strukturalnym bezrobociu płatnik może w najbliższym pośredniaku znaleźć wcześniej kilkudziesięciu łasych na pieniądze łże Wyborców, którzy pójdą na ten numer. Sprawa wydaje się niebezpieczna ale płatnicy często mają wprawę i kontakty, gdyż system ten znany był już wiele różnych wyborów temu. Jeśli nie złapie się takiego na gorącym uczynku (np. w ramach prowokacji policyjnej lub dziennikarskiej) to o tym, że do tego rodzaju fałszerstwa mogło dojść członkowie komisji mogą się domyślić, gdy podczas liczenia znajdą wśród kart do głosowania jedną lub kilka czystych kartek papieru.

Czwarty sposób polega na wcześniejszym wrzuceniu dużej ilości głosów do urny (albo w tak zwanym międzyczasie, gdy podstawiony członek komisji weźmie na kawę tego członka komisji, którego chce oszukać), lub dorzuceniu ich już podczas liczenia, a potem zastraszenie członków komisji, żeby dostosować ilość kart do tego co wynika w rejestrze, ponieważ będzie afera, prokurator i masa nieprzyjemności (a oczywiście nikt nie będzie wiedział "jak to się stało").

Każdy z powyższych sposobów fałszerstwa wyborów wiąże się z ryzykiem i dlatego jest działaniem przestarzałym. Po co fałszować wybory na rzecz partii której wygranej się wszyscy spodziewają jeśli można uzyskać ten sam efekt postępując zgodnie z Kodeksem Wyborczym, jeśli ma się tylko rozbudowaną i sprawnie działającą strukturę.

Pierwszy sposób: PEŁNOMOCNICTWO.

Kodeks Wyborczy stanowi: Art. 54. § 1.  Wyborca niepełnosprawny o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 214 2011 r. Nr 127, poz. 1407, z późn. zm. 721) może udzielić pełnomocnictwa do głosowania w jego imieniu w wyborach, zwanego dalej "pełnomocnictwem do głosowania".


§ 3.Przepis § 1 stosuje się również do wyborcy, który najpóźniej w dniu głosowania kończy 75 lat.

Wystarczy, że partia rządząca posiada własnego ministra pełnomocnika ds. osób wykluczonych i ma dostęp do bazy PESEL, a w różnych środowiskach osób niepełnosprawnych (zidentyfikowanych przez ministra) i u starszych ludzi (np. na wsiach lub blokowiskach 4-pietrowych bez windy) pojawi się przed wyborami prężna grupa wolontariuszy, którzy wyłudzą od nich pełnomocnictwo wyborcze, przysięgając się na wszystkie świętości, że zagłosują zgodnie z dyspozycją. Ryzyko żadne, bo tego jak pełnomocnik zagłosuje mocodawca nie będzie mógł sprawdzić. A Kodeks Wyborczy nie przewiduje żadnego sposobu weryfikacji oddania głosu zgodnie z dyspozycją, bo wybory są tajne. Spryciarze mogą zresztą uspokoić osoby niepełnosprawne i starsze pokazując zdjęcie zaznaczonej jak należy karty do głosowania - którą, to fotkę dostanie wcześniej MMS-em od koordynatora tej wrednej akcji. Bardziej miękkim sposobem wykorzystania pełnomocnika do drukowania wyniku, może być akcja dla młodzieży wykształconej z wielkich miast pod tytułem: UŁATW BABCI GŁOSOWANIE - w której to będzie się namawiać młodych ludzi by brali od starszych pełnomocnictwa, licząc na to, że młodzi ludzie ulegną pokusie i skorzystają z okazji by w imieniu babci zagłosować na tzw. "siły postępu". By się ustrzec przed tym numerem wyborczym (który jest de facto oszustwem ale w miękki i bez ryzykowny sposób) należy serią spotów wyborczych przestrzegać osoby niepełnosprawne i starsze, by w miarę możliwości nie udzielały pełnomocnictw wyborczych ale głosowały same, a jeśli naprawdę nie mogą głosować, to by takie pełnomocnictwo udzielały osobom, które z pewnością podzielają ich przekonania polityczne.

Drugi sposób: NA ZAŚWIADCZENIE i PEŁNOMOCNICTWO.

Znów sięgnijmy do Kodeksu Wyborczego. Wczytajcie się w te przepisy, a szczególnie w Art 28. par. 1, Art. 32 par. 1 i Art 56 par.1 i par.6.

Art. 28. § 1. Wyborca przebywający czasowo na obszarze gminy w okresie obejmującym dzień wyborów jest dopisywany do spisu wyborców, na jego pisemny wniosek wniesiony do urzędu gminy najpóźniej w 5 dniu przed dniem wyborów.

Art. 32. § 1.Wyborca zmieniający miejsce pobytu przed dniem wyborów otrzymuje na wniosek zgłoszony pisemnie, telefaksem lub w formie elektronicznej, przed sporządzeniem spisu wyborców - na podstawie rejestru wyborców, a po sporządzeniu spisu wyborców - na podstawie spisu wyborców, zaświadczenie o prawie do głosowania w miejscu pobytu w dniu wyborów.

§ 2. Zaświadczenie, o którym mowa w § 1, wydaje urząd gminy.
 

Art. 56. § 1. Pełnomocnictwa do głosowania udziela się przed wójtem lub przed innym pracownikiem urzędu gminy upoważnionym przez wójta do sporządzania aktów pełnomocnictwa do głosowania.
§ 2. Akt pełnomocnictwa do głosowania sporządza się na wniosek wyborcy, wniesiony do wójta gminy, w której wyborca jest wpisany do rejestru wyborców, najpóźniej w 10 dniu przed dniem wyborów. Wniosek powinien zawierać: nazwisko i imię (imiona), imię ojca, datę urodzenia, numer ewidencyjny PESEL oraz adres zamieszkania zarówno wyborcy, jak i osoby, której ma być udzielone pełnomocnictwo do głosowania, a także wyraźne oznaczenie wyborów, których dotyczy pełnomocnictwo do głosowania.


§ 3. Do wniosku, o którym mowa w § 2, załącza się:
  1)    kopię aktualnego orzeczenia właściwego organu orzekającego o ustaleniu stopnia niepełnosprawności osoby udzielającej pełnomocnictwa do głosowania, a w przypadku wyborców, obywateli Unii Europejskiej niebędących obywatelami polskimi, tłumaczenie przysięgłe aktualnego dokumentu, o którym mowa w art. 54 § 5;
  2)   pisemną zgodę osoby mającej być pełnomocnikiem, zawierającą jej nazwisko i imię (imiona) oraz adres zamieszkania, a także nazwisko i imię (imiona) osoby udzielającej pełnomocnictwa do głosowania;
  3)   kopię zaświadczenia o prawie do głosowania wydanego osobie mającej być pełnomocnikiem - w przypadku gdy osoba ta nie jest wpisana do rejestru wyborców w tej samej gminie co udzielający pełnomocnictwa do głosowania i przepisy szczególne dotyczące danych wyborów przewidują możliwość uzyskania takiego zaświadczenia.
§ 4.Akt pełnomocnictwa do głosowania po sprawdzeniu, na podstawie dostępnych urzędowo dokumentów, danych zawartych we wniosku niezwłocznie sporządza się w trzech egzemplarzach, z których po jednym otrzymują udzielający pełnomocnictwa do głosowania i pełnomocnik, a trzeci egzemplarz pozostaje w urzędzie gminy.
§ 5. Akt pełnomocnictwa do głosowania jest sporządzany w miejscu zamieszkania wyborcy udzielającego pełnomocnictwa do głosowania wskazanym we wniosku, o którym mowa w § 2, z zastrzeżeniem § 6.
§ 6. Akt pełnomocnictwa do głosowania może być sporządzony na obszarze gminy poza miejscem zamieszkania wyborcy udzielającego pełnomocnictwa do głosowania, jeżeli wyborca zwróci się o to we wniosku, o którym mowa w § 2.
§ 7. Gmina prowadzi wykaz sporządzonych aktów pełnomocnictwa do głosowania, w którym odnotowuje się fakt sporządzenia danego aktu.

Zauważcie, że nie ma formalnych przeszkód by pełnomocnik wyborczy głosował w imieniu swojego mocodawcy w innej gminie.

Być może ktoś zechce to przetestować w praktyce. Partia o wysokich notowaniach, wie w jakich okręgach dominuje bezwzględnie i gdzie może zrezygnować z części głosów. Wystarczy zatem, że wśród części swoich zwolenników w obłożonym okręgu wyborczym zbierze się pełnomocnictwa wystawione na osoby z innego okręgu (członków partii stamtąd gdzie głosów brakuje) i zaświadczenia do głosowania poza okręgiem wyborczym. Na podstawie pełnomocnictwa od mocodawcy i zaświadczenia dla mocodawcy do głosowania poza okręgiem pełnomocnik wpisuje mocodawcę do rejestru wyborczego tam gdzie trzeba i tam odpowiednio głosuje.

Oczywiście zawsze jest też sposób prostszy: kilkuautokarowa wycieczka wyborcza osób posiadających stosowne zaświadczenia organizowana za pieniądze danej partii. Ale to akurat było zawsze.

Sposób na KORESPONDENCJĘ

Tu są kosmiczne jaja po prostu. Warto zacytować większość przepisów na ten temat z Kodeksu Wyborczego:

Art. 61a. § 1. Wyborca niepełnosprawny o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych może głosować korespondencyjnie. Informację o możliwości głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych zamieszcza się w obwieszczeniu, o którym mowa w art. 16 § 1.
§ 2. Głosowanie korespondencyjne przez wyborców niepełnosprawnych w trybie określonym w niniejszym rozdziale jest wyłączone w przypadku głosowania w obwodach głosowania utworzonych w jednostkach, o których mowa w art. 12 § 4 i 7 oraz w obwodach głosowania utworzonych za granicą i na polskich statkach morskich, a także w przypadku udzielenia przez wyborcę niepełnosprawnego pełnomocnictwa do głosowania.


Art. 61b.Dla celów głosowania korespondencyjnego wójt wyznacza co najmniej jedną obwodową komisję wyborczą na terenie gminy.

Art. 61c. § 1. Zamiar głosowania korespondencyjnego powinien być zgłoszony przez wyborcę niepełnosprawnego wójtowi do 21 dnia przed dniem wyborów.
§ 2.Zgłoszenie, o którym mowa w § 1, może być dokonane ustnie, pisemnie, telefaksem lub w formie elektronicznej. Zgłoszenie powinno zawierać nazwisko i imię (imiona), imię ojca, datę urodzenia, numer ewidencyjny PESEL wyborcy niepełnosprawnego, oświadczenie o wpisaniu wyborcy do rejestru wyborców w danej gminie, oznaczenie wyborów, których dotyczy zgłoszenie, a także wskazanie adresu stałego zamieszkania, na który ma być wysłany pakiet wyborczy, o którym mowa w art. 61f.
§ 3. Do zgłoszenia, o którym mowa w § 1, dołącza się kopię aktualnego orzeczenia właściwego organu orzekającego o ustaleniu stopnia niepełnosprawności.
§ 4. W zgłoszeniu, o którym mowa w § 1, wyborca niepełnosprawny może zażądać przesłania mu wraz z pakietem wyborczym nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Braille'a.
§ 5. Jeżeli głosowanie korespondencyjne ma dotyczyć wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej, albo wyborów wójta zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego dotyczy również ponownego głosowania. W przypadku, gdy w jednym dniu odbywają się więcej niż jedne wybory, zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego jest wspólne dla wszystkich przeprowadzanych w danym dniu wyborów.

Art. 61d. § 1. Jeżeli zgłoszenie, o którym mowa w art. 61c § 1, nie spełnia wymogów, o których mowa w art. 61c § 2 i 3, wójt lub upoważniony przez niego pracownik urzędu gminy wzywa wyborcę niepełnosprawnego do uzupełnienia zgłoszenia w terminie 3 dni.
§ 2.Zgłoszenie złożone po terminie, o którym mowa w art. 61c § 1, albo nieuzupełnione w terminie, o którym mowa w § 1, a także złożone przez wyborcę niepełnosprawnego, który wystąpił z wnioskiem o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania, pozostawia się bez rozpoznania informując o tym wyborcę.

Art. 61e.Wyborcę niepełnosprawnego, który zgłosił zamiar głosowania korespondencyjnego, umieszcza się w spisie wyborców w obwodzie głosowania właściwym dla obwodowej komisji wyborczej, wyznaczonej dla celów głosowania korespondencyjnego na terenie gminy, w której wyborca ma miejsce stałego zamieszkania.

Art. 61f. § 1. Wyborca niepełnosprawny, który zgłosił zamiar głosowania korespondencyjnego, otrzymuje z urzędu gminy pakiet wyborczy, nie później niż 7 dni przed dniem wyborów.
§ 2. Pakiet wyborczy, o którym mowa w § 1, jest doręczany do wyborcy przez upoważnionego pracownika urzędu gminy, z zastrzeżeniem § § 3.Urząd gminy może przesłać wyborcy pakiet wyborczy za pośrednictwem operatora publicznego w rozumieniu ustawy z dnia 12 czerwca 2003 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. z 2008 r. Nr 189, poz. 1159, z późn. zm.). Do przesyłki pakietu wyborczego w zakresie nieuregulowanym stosuje się przepisy ustawy z dnia 12 czerwca 2003 r. - Prawo pocztowe dotyczące przesyłki poleconej.
§ 4. Pakiet wyborczy, o którym mowa w § 1, doręcza się wyłącznie do rąk własnych wyborcy niepełnosprawnego, po okazaniu dokumentu potwierdzającego tożsamość i pisemnym pokwitowaniu odbioru.
§ 5.Jeżeli odbierający nie może potwierdzić odbioru doręczający sam stwierdza datę doręczenia oraz wskazuje odbierającego i przyczynę braku jego podpisu.
§ 6.W przypadku nieobecności wyborcy niepełnosprawnego pod wskazanym adresem doręczający umieszcza zawiadomienie o terminie powtórnego doręczenia w oddawczej skrzynce pocztowej lub, gdy nie jest to możliwe, na drzwiach mieszkania wyborcy. Termin powtórnego doręczenia nie może być dłuższy niż 3 dni od dnia pierwszego doręczenia.
§ 7. Pakiety wyborcze niedoręczone w trybie określonym w § 2-6 są przekazywane obwodowej komisji wyborczej do zakończenia głosowania. Jeżeli przekazanie pakietów wyborczych obwodowej komisji wyborczej do zakończenia głosowania nie było możliwe pakiety takie przekazywane są właściwemu dyrektorowi delegatury Krajowego Biura Wyborczego.
§ 8.Informację o wysłaniu pakietu wyborczego umieszcza się w rubryce spisu wyborców "uwagi" odpowiadającej pozycji, pod którą umieszczono nazwisko wyborcy niepełnosprawnego, który wyraził zamiar głosowania korespondencyjnego.

Art. 61h. § 1. Wyborca niepełnosprawny głosujący korespondencyjnie po wypełnieniu karty do głosowania wkłada ją do koperty na kartę do głosowania, którą zakleja, a następnie kopertę tę wkłada do koperty zwrotnej łącznie z podpisanym oświadczeniem, o którym mowa w art. 61g § 1 pkt 6, i przesyła ją do właściwej obwodowej komisji wyborczej.
§ 2. Koperty zwrotne doręczane są do właściwych obwodowych komisji wyborczych w godzinach głosowania.
§ 3. Wyborca niepełnosprawny do którego wysłany został pakiet wyborczy, o którym mowa w art. 61f § 1, może w godzinach głosowania osobiście doręczyć kopertę zwrotną do obwodowej komisji wyborczej w obwodzie głosowania, w którym jest wpisany do spisu wyborców.
§ 4. Koperty na kartę do głosowania wyjęte z kopert zwrotnych doręczonych do obwodowej komisji wyborczej wrzucane są do urny wyborczej.
§ 5. Koperty zwrotne:
  1)   doręczone do obwodowej komisji wyborczej po zakończeniu głosowania,
  2)   niedoręczone do obwodowej komisji wyborczej do zakończenia głosowania
- przekazywane są właściwemu dyrektorowi delegatury Krajowego Biura Wyborczego.
§ 6. Minister właściwy do spraw łączności po zasięgnięciu opinii ministra właściwego do spraw administracji publicznej oraz Państwowej Komisji Wyborczej, określi, w drodze rozporządzenia:
  1)   tryb doręczania kopert zwrotnych do obwodowych komisji wyborczych,
  2)   tryb przekazywania pakietów wyborczych właściwemu dyrektorowi delegatury Krajowego Biura Wyborczego, w sytuacji, o której mowa w art. 61f § 7 zdanie drugie,
  3)   tryb przekazywania właściwemu dyrektorowi delegatury Krajowego Biura Wyborczego kopert zwrotnych niedoręczonych do obwodowej komisji wyborczej do zakończenia głosowania
- mając na względzie zapewnienie poszanowania zasad przeprowadzania wyborów oraz zapewnienie bezpieczeństwa tych przesyłek.

Słowem, wystarczy mailowo zgłosić osobę niepełnosprawną do korespondencyjnego głosowania (np. taką o znacznym poziomie niepełnosprawności) co może zrobić każdy, posiadający jej dane, odebrać przesyłkę poleconą i wysłać głos.Jazda po bandzie, ale to możliwe w przypadku różnego rodzaju ośrodków, w przypadku osób o niepełnosprawności intelektualnej (nie będą kwestionować) i w przypadku swego rodzaju domowników-wolontariuszy sympatyków danej opcji politycznej. Minister ds. Wykluczonych z pewnością posiada dane takich miejsc, gdzie sprawuje się opiekę nad takimi osobami. Nie to, bym coś insynuował, ale takie działanie jest tak proste w swej istocie, że aż prosi się o dokonywanie nadużyć.

Te trzy sposoby nastręczają pytanie: czy będą dostępne statystyki ile w danej komisji, czy okręgu było głosowań przez pełnomocników, ile głosowań w oparciu o zaświadczenie, ile zaświadczenie + pełnomocnictwo, a ile korespondencyjnie?

Sposób IV - NA INFORMATYCZNĄ POMYŁKĘ ASESORA

Wszystkie dane z komisji Wyborczych rejestrowane są do systemu informatycznego przez odpowiednich urzędników-asesorów. Tu o pomyłkę nie trudno. Czeski błąd, jedno zero za dużo, rejestracja głosów jednego kandydata jako głosów innego. Terminy liczenia i weryfikacji głosów są tak krótkie, że można się spodziewać, że dane z rejestru w bazie danych nie będą post meczowane z danymi na protokołach wyborczych. Z informacji jakie uzyskałem wynika, że wprowadzone dane są natychmiast dodawane przez system do ogólnej sumy głosów na danego kandydata i partię, tak, że w nawet w przypadku identyfikacji błędu podobno trudno będzie ustalić, który to z równolegle pracujących urzędników-asesorów ten błąd popełnił. Musiałoby się pojawić śledztwo na ten temat z inicjatywy prokuratury zależnej od partii rządzącej. Wariacją tego sposobu drukowania wyniku jest błąd w systemie zbiorczym (ot, coś się skrzaczy w jakąś stronę i nikt tego nie zauważy) lub cicha interwencja informatyków z poziomu super administratora. Jeśli tak jest w istocie, to życzę nam wszystkim wszystkiego najlepszego w najbliższych wyborach.

Bo nie ten wygrywa kto ma poparcie, ale ten kto liczy głosy.

Oczywiście nie jest tak, że nie należy dbać o monitoring wyborów na poziomie komisji wyborczej (członkowie, mężowie zaufania) by wyeliminować metody tradycyjne podkręcania wyniku, ale zdawajmy sobie sprawę, że są jakieś powody dlaczego nagle niektóre "tzw. pro obywatelskie" rozwiązania były forsowane przez PO i inne partie w procesie ustawodawczym przy uchwalaniu Kodeksu Wyborczego, natomiast w ogóle nie przejmowano się łamaniem Konstytucji przez KW w zakresie ograniczenia korzystania przez obywateli z biernego prawa wyborczego:

http://lazacylazarz.nowyekran.pl/post/24848,kodeks-wyborczy-lamie-konstytucyjne-prawa-wyborcow

Jest jeszcze jeden element, o którym warto wspomnieć, ale którego rozwijać nie będę, dlaczego nie powinniśmy się obawiać sfałszowania wyborów. Na dzisiejszą sytuację wyborczą mamy skrosowaną nieumiejętność PiS wyskoczenia z własnych butów i otworzenia się na nowe środowiska (partia ta zachowuje się tak jakby chciała przegrać wybory) i dominację medialną PO, które ma szanse skutecznie zohydzić i ośmieszyć swojego głównego przeciwnika tak mocno, że przestanie się obawiać realnego zagrożenia z tej strony przy urnach. Nawet obawa środowisk PiS-owskich o fałszowanie wyborów rozgrywana jest w taki sposób - jako przyszłe alibi na przegrane na pewno wybory i pieniactwo - że, bierne społeczeństwo, pomimo "Smoleńska" (w tym ludzie młodzi) bardziej skłonni są zagłosować na PO na złość Kaczyńskiemu niż na PiS na złość Tuskowi. Stąd uważam, że zalogowanie się środowiska na "fałszowaniu" i "obronie przed fałszowaniem" to lekkie oderwanie od rzeczywistości, bo w kontekście regulacji Kodeksu Wyborczego i przewagi PR-owej PO w przestrzeni publicznej nielubiani przez nas przeciwnicy, wcale nie muszą się na to fałszerstwo wyborcze nastawiać.

I jeszcze coś, na dzień dzisiejszy Sąd Najwyższy nie rozpatrzył w terminie skargi Komitetu Wyborczego Wyborców Obywatelskich List Wyborczych Nowego Ekranu przez co, bez względu na wyrok, pozbawił nas możności działania w procesie rejestracji kandydatów do Senatu i List Wyborczych do Sejmu, co jest podstawą prawną do unieważnienia wyborów. Kto wie, może nie będzie nawet czego fałszować.

KOMENTARZE

 • @autor
  "że zalogowanie się środowiska"

  "zafiksowanie"
 • @carcajou
  o TO TO TO

  dzięki, uciekło mi
 • "Bo nie ten wygrywa kto ma poparcie, ale ten kto liczy głosy".
  Zycie nie je bajka, a je bitwa i une to wiedziec.
 • PO Smolesnsku tzw wolne wybory PO lsce - powinny byc wstrzymane.
  totalitaryzm, POtrafi zamontowac kamery z POsluchem - na kazdej polskiej ulicy*...A,

  wybory przeprowdza - niczym jak w dorzeczu - Wyspy POtomkow- gdzie cywilizacyjne, pieta nawet tam nie depnela...jeszcze.


  * malo tego, totalitaryzm POdsluchiwal polskiego prezydenta L.K...


  PS. plus + fakty - ŁŁ  pzdr
 • @costerin
  Kiedy zawsze koszula bliższa ciału ...
 • „fałszerstwem wyborów”
  To nie jest „fałszerstwo wyborów”, bo to nie jest zmiana wyniku głosowania. To jest wprowadzenie do programu komputerowego podającego wyniki wyborów wyniku własnego całkowicie niezwiązanego z tym, jak wyborca swój głos oddał.

  =========================================================
  „przez Platformę Obywatelską”
  =========================================================

  Nie przez Platformę Obywatelską. Platforma Obywatelska nie ma z tym niczego wspólnego. O wyniku wyborów decyduje nie Platforma Obywatelska, tylko specsłużby. Nie ma samoobsługi. Platforma Obywatelska nie jest usługodawcą. Usługodawcą są specsłużby. Platforma Obywatelska jest klientem.

  =========================================================
  „dlaczego nagle niektóre "tzw proobywatelskie" rozwiązania były forsowane przez PO i inne partie w procesie ustawodawczym przy uchwalaniu Kodeksu Wyborczego”
  =========================================================

  Żeby odwrócić uwagę od wprowadzania wyniku wyborów do programu komputerowego podającego wyniki wyborów.
 • A moze jak w Afryce zamiast krzyzyka odcisk palca nikt nie sfalszuje lini papilarnych
  Trzeba zaczac od tego ze caly sytem glosowania w Polsce jest zrobiony pod mozliwosc falszowania od A do Z i zaplanowany w starannosci a teraz jeszce dokoptowano nowe mozliwosci ktore sa mniej kontrolowalne UKLAD ma nad tym piecze spoeleczniaki nie maja dostepu dobazy danych i do mozliwosc tego nowego livczenia glosw korespondencyjnych czy w zastepstwie.
  w karajach cywilizowanych glos ma nr,i ma banderole w momencie wrzucania do urny tego glosu banderola jest odrywana od glosu z takimsamym nr i musi sie zgadzac z nr glosu wydanegodo skreslenia tak ze odpada juz jeden sposob na kupowanie glosow przez wrzucenie pustej kartki i wyniesienie glosu.
  Polskie glosy tosmiech bez zadnych zabezpieczen mozna je bylo odbic na kserokopiarce w karaju gdzie mieszkamglosy sa zabezpieczone jak banknoty bo wybory sa traktowane serio a nie jak wlasny folwark rzadzacej parti.
 • @Łażący Łazarz
  korespondecyjne dają jeszcze większą szanse zagranicą bo kto i w jaki sposób sprawdzi czy jan nowak z newcastle wogóle istnieje i czy przebywa pod wskazanym adresem tu spokojnie będzie można lekko licząc pół miliona głosów dodatkowych zabezpieczyć
 • @all
  o tym, że ostatni kodeks wyborczy jest niezgodny z konstytucją pisałam zaraz na początku sierpnia, jak wyszły te chamskie regulacje
  pisałam w komentarzach, bo bloga niestety nie prowadzę

  zresztą każdy prawnik (również ŁŁ) od razu widział, że jest to szwindel
  ale jakoś zaden z prawników nie pofatygował sie oprotestować, wezwać do pikiety demonstracji i.t.p.

  więc mamy to, co mamy

  i dajcie sobie teraz spokój z biciem piany, jest pozamiatane
 • Co do głównej tezy: racja
  Wyborów nie trzeba fałszować. Bo po co?
  80% prawa powstaje w Brukseli. Nasza klasa polityczna nie potrafi się przyznać nawet sama przed sobą, a już nie mówiąc o tym, że przed obywatelami, że nic nie mają do powiedzenia.
  Generalnie nawet gdyby PiS zdobył 90% poparcia i tak nie jest w stanie zmienić praktycznie niczego. Bo podmiotowość polityczna jest poza nami.
  Jak mawiał Konfucjusz, prawdziwą reformę państwa trzeba nazwać rzeczy po imieniu. Nasz główny problem polega na tym, że główny nurt polityki nie ma planu "B". Powinni mieć go obywatele i wyrwać nas z kolonialnego układu, w który wprowadziły nasz nasze pseudoelity. Powinniśmy zacząć częściej domagać się swych praw jako suweren. Ale do tego potrzebna jest obywatelska aktywność. A tego jak na lekarstwo.
 • @costerin ... "Nadchodzi zima"
  http://www.youtube.com/watch?v=DcEAI5p-wUg

  Lato niemal przeminęło
  Lato niemal przeminęło
  Niemal przeminęło
  Tak, niemal przeminęło
  Co z nami będzie
  Gdy lato przeminie?

  Poranek zastał nas spokojnie nieświadomych
  Północ płonie złotem w naszych włosach
  Nocą pływamy w morzu śmiechu
  Gdy lato przeminie, co z nami będzie?
  Co z nami będzie?
  Co z nami będzie?

  Poranek zastał nas spokojnie nieświadomych
  Północ płonie złotem w naszych włosach
  Nocą pływamy w morzu śmiechu
  Gdy lato przeminie, co z nami będzie?

  Lato niemal przeminęło
  Lato niemal przeminęło
  Przeżyliśmy kilka pięknych chwil
  Lecz one przeminęły
  Nadchodzi zima
  Lato niemal przeminęło
 • pisalem kilka razy o tym:
  Kto projektuje, podlicza i czy w końcowym efekcie również decyduje o wynikach wyborów w Polsce?

  Nie tylko dociekliwym dziennikarzom, ale przede wszystkom politykom powinno byc wiadomo, że o ostatnich wynikach wyborów prezydenckich zadecydują i zadecydowały dwie firmy wybrane do obliczenia wyników wyborów przez kogoś tam z PKW z wolnej ręki, łódzki PIXEL Technology i lubelska firma MikroBit (telefonowałem do PKW - mamy pełne zaufanie do tych firm, powiedział rzecznik) z pominięciem, unieważnieniem przetargu.

  Czy wyniki wyborów zależą głownie od firmy PIXEL, która obsługuje PKW i została wybrana "z wolnej ręki", po tym jak przetarg z dnia 2010-04-01 w sprawie wykonanie i wdrożenie oprogramowania dla obsługi wyborów Prezydenta RP w 2010r., numer ogłoszenia: 75183 - 2010 został unieważniony? Kto liczy ma pełne pole do popisu w tej sprawie. Pytanie do zainteresowanych: Kto faktycznie posiada i kontroluje te firmy?
  Pomijam dawno zapomnianą aferę związaną z firma Pixel wykrytą po wyborach samorządowych:

  "Kontrowersyjna firma Pixel wykona system IT do obsługi wyborów
  Firma Pixel, owiana złą sławą po aferze z obsługą informatyczną ostatnich wyborów samorządowych, została wybrana do budowy systemu IT dla Krajowego Biura Wyborczego.
  Maciej Samcik 2004-01-21, ostatnia aktualizacja 2004-01-21 15:08?"

  http://wyborcza.pl/1,75248,1878171.html

  http://wiadomosci.gazeta.pl/Wiadomosci/1,80708,8027345,Wybory__Ostatnie_testy_systemu_do_glosowania.html
 • @carcajou
  http://patrz.pl/mp3/kobranocka-hipisowka

  Wolna myśl, swobód mit
  Wata, którą możesz sobie uszy zatkać
  Tak, jak ptak łapie wiatr
  Gdy zwiększyła, gdy zwiększyła mu się klatka

  Klatka słów, w której znów
  Jeszcze raz i jeszcze raz masz się urodzić
  Zwykły fałsz, że co masz
  To pływanie, to żegluga z dziurą w łodzi

  Modlitw szept w usta wbiegł
  O stosunkach, o stosunkach przerywanych
  Głupi pech i lęk klech
  Na głupotę, na durnotę przekuwany

  Wiara w cud, mrowie złud
  Które ty opłacasz swoją mrówczą pracą
  Dokąd pójść, zewsząd gnój
  Zwykły znój, za który nigdy nie zapłacą

  Znów zabijają w nas młodość
  Znów zabierają nam wolność
  Znów zabijają w nas młodość
  Znów zabierają nam wolność

  Wolna myśl, swobód mit
  Wata, którą możesz sobie uszy zatkać
  Tak jak ptak łapie wiatr
  Gdy zwiększyła mu się klatka

  Znów zabijają w nas młodość
  Znów zabierają nam wolność
  Znów zabijają w nas młodość
  Znów zabierają nam wolność
 • @autor
  Ostatnią rzeczą którą można teraz robić to okazać im swoją słabość, rozgoryczenie i żal. Ich gierki pokazały, że się boją, a my musimy ich utwierdzić w tym przekonaniu, że ich strach ma racjonalne przesłanki.
 • ł@żący ł@z@rz :)
  Dobry wieczór!
  Autorze...
  są takie komisje,
  w których "przekrętów" nie uświadczysz :)
  Na przykład "moja" dla ulicy Batorego i paru mieszkań z ulicy Rakowieckiej...

  W Państwowym Instytucie Geologicznym - Państwowym Instytucie Badawczym :)))

  -"Niesforne Dziecię Gutenberga".
 • @Łażący Łazarz
  Sposób V - NA ZAŚWIADCZENIE O PRAWIE DO GŁOSOWANIA PO ZA MIEJSCEM ZAMIESZKANIA:

  Fałszerze drukują sobie i wystawiają wiele zaświadczeń na 1 osobę, która później głosuje w wielu Komisjach Wyborczych, pozostawiając w każdej "oryginał" zaświadczenia do głosowania.

  NIKT nie weryfikuje zaświadczeń wydanych na tę samą osobę...

  PS. Można używać do tego celu oryginalne jak i fałszywe dowody osobiste.
 • @Łażący Łazarz
  Ale numer, zapomnieli odpisać? lol, a podobno Temida nierychliwa ale zawsze sprawiedliwa (wybiórczo). No to trzymam kciuki aby nie było czego fałszować, choć to niestety oznacza kolejne miesiące pod rządami DT i spółki.
 • @Nathanel
  Płatnik musi kontrolować, że ktoś kto inkasuje głosuje jak potrzeba.

  Poza tym opisałem system autentycznie funkcjonujący o którym kilka lat temu pisały różne gazety.
 • @wiki
  Krzyżyk ponadnormatywny stawiano odbijając krzyżyk namalowany markerem na opuszce palca - w ten sposób nawet mąż zaufania i inny członek komisji może nie zauważyć procederu unieważniania głosów
 • @armitage44
  Zagranicy nie ruszalem, bo to się rozumie samo przez się.
 • @anarche
  Wezwać do pikiety powiadasz? - cóż pożartować wolno :-)
 • @sportpomnikow
  No tak, ale to temat na inną notkę
 • @Mirosław Kraszewski
  Zalecam przyjrzeć się sędziom zastępcom szefa PKW. Zwłaszcza szukając w sądownictwie cywilnym i wojskowym, które wyżywało sie na opozycji niepodległościowej po 13 grudnia. Wnioski znam - są ciekawe. Wszystko jest w Internecie.
 • @raven59
  To jasne, że wszystkich sposobów nie znam. Kto jeszcze o jakichś wie niech powie.
 • @Pluszak
  Niekoniecznie
 • Łażący Łazarz
  PO , moze wszystko...coz
 • @Łażący Łazarz
  Wezwać do pikiety powiadasz? - cóż pożartować wolno :-)

  No to kiedy robimy6 tę rewolucję - PRZED czy PO?
 • @anarche: kiedy robimy6 tę rewolucję - PRZED czy PO?
  Po. Naiwniacy muszą dostać po łbie.
 • @Łażący Łazarz
  5 x * za konsekwentne otwieranie oczu.
 • @swordfish
  Właśnie.
  Jednym z najprostszych metod wygrania wyborów jest zniechęcić przeciwnika do pójścia do urn. O tym ŁŁ nie napisał, bo sam zniechęca.

  Czyżbyśmy byli jego przeciwnikiem? Nie wierzę!

  Napisał czerwoną czcionką:
  "Bo nie ten wygrywa kto ma poparcie, ale ten kto liczy głosy."
  Czyli inaczej - jeśli nie liczysz głosów, po co tracić czas?

  Mam nadzieję, że zrobił to tylko rozżalony nie udaniem się projektu OLW.
  Gdyby bowiem OLW zaistniałoby w wyborach, to napisałby ten artykuł?
  Włożył w powyższy artykuł bardzo dużo pracy, aby przedstawić wiele metod i sposobów fałszerstw wyborczych. Bardziej lub mniej możliwych do wykonania. I także bardzo naiwnych i oderwanych od rzeczywistości bo krzyżyk na opuszkach palca, to przeniesienie linii papilarnych fałszującego wybory członka komisji na kartę wyborczą!!!
  Sposób drugi, tak naprawdę nie jest fałszerstwem, tylko przerzuceniem głosów z jednego okręgu do drugiego, a którego efektem może być zamiast zyskania mandatów, ich strata na skutek działania systemu d'Hondt'a.
  Z drugiej strony ŁŁ napisał także wiele prawdy o manewrach i majstrowaniu przy ordynacji przez rządzących, co jest denerwującym nas wszystkich faktem, co nie powinno na nas działać deprymująco, ale być bodźcem do działania.
 • Mnie interesuje jedno.
  Czy ty Lazarzu nie zwrociles uwagi kolegom prawnikom, ze te prawne wypociny, jakie przeczytalam w notce nadaja sie do kosza?
  Dlaczego akurat kazdy czlowiek wlacznie z niepelnosprawnym musi koniecznie zaglosowac? Nie moze, niech zostanie w domu, jak wielu ludzi, chorzy, matki po porodzie, itd-zaden prawnik na to nie wpadl? jest tam jakis sąd kolezenski u was? i w dodatku nie da sie tego jezyka czytac, to belkot.

  Dlaczego dajemy sie robic w konia przez prawniczych i politycznych niedojebkow?
 • @ŁŁ
  Sposób IV - NA INFORMATYCZNĄ POMYŁKĘ ASESORA

  Tu jest klucz. Wiem coś na ten temat, kiedyś byłem takim operatorem i wklepywałem dane z protokołu do sieci.
 • circ
  Jak to nie musi???

  Musi!

  Bo musi powstrzymać kaczyzm!
 • @Łażący Łazarz
  zaraz po ogłoszeniu wzoru karty można wydrukować dowolną potrzebną liczbę kart spokojnie je sobie wypełnić a następnie dowolną metodą podmienić mamy 25tys komisji jeśli w każdej podmienimy 20 głosów to razem już 500tys extra głosów pozdrawiam
 • @mnich zarazy
  :))
  A i oni też już muszą ...
  http://prawo.gazetaprawna.pl/artykuly/541970,bedzie_abolicja_dla_cudzoziemcow_przebywajacych_w_polsce_prezydent_podpisal_ustawe.html
 • Obawiam się
  że mimo to wybory się odbędą i będą sfałszowane i nic na to nie poradzimy.
 • @Łażący Łazarz
  Wzorem demokracji jest piramida. Twoje pierwsze piramidalne prawybory net 2011 r. koniecznie dla 133 posłów, reprezentujących wszystkie warstwy Polaków w demokracji, możesz kontynuować w celu prawidłowej zmiany Polskiej Konstytucji, aby była 100% demokratyczna a nie 100% polityczna. Demokratyczne wybory dla ludu.
 • @Łażący Łazarz
  W związku z tym, że apelowałem w swoim czasie o taki materiał do administratorów portalu i niejako samego ŁŁ
  ( http://tarczazadumy.nowyekran.pl/post/20988,apel-do-madrych-glow-z-administracji-ekranu-i-ichze-znajomych)
  niniejszym dziękuję i wyrazy szacunku przesyłam... każda cegiełka jest ważna, każde świadectwo może wcisnąć kij w szprychy... to wojna o świadomość młodego pokolenia, wybory to jest jej początek a nie ostatnia bitwa... wygra ten kto, znajdzie zrozumienie i poczucie świętego obowiązku względem ojczyzny u młodych ludzi, lub ten obowiązek w ich oczach zohydzi i zadrukuje medialnym bełkotem piaru i propagandy.
  Pozdrawiam.
 • WojtekCy.
  Nie miałbym nic przeciwko temu, gdyby.

  Gdyby ten sam człowiek popierał repatriację naszych rodaków z byłego ZSRR!

  Pozdrawiam
 • all
  spójrzmy na taki system:

  1. głosowanie odbywa się wyłącznie w lokalu na maszynach do głosowania po zalogowaniu przy pomocy dowodu osobistego z chipem
  2. głosujący może wybrać albo konkretnego kandydata albo "żadnego z powyższych"
  3. po oddaniu głosu następuje wydruk paragonu do wglądu głosującego który trafia do urny, głos zapisywany jest w systemie
  4. po zamknięciu głosowania maszyna wypluwa raport - podsumowanie oddanych głosów i głosujące nr pesel, komisja wersyfikuje raport z pojedynczymi paragonami i podpisami na liście obecności

  - nie da się niczego dopisać,
  - nie da się niczego dorzucić
  - nie da się niczego wynieść
  - nie ma pełnomocników
  - nie ma podwójnych głosowań
  - nie ma hakowania maszyn bo ilość głosów na protokole jest weryfikowana ilością pojedynczych paragonów

  Jeszcze prościej zrobić głosowanie internetowe, ale wtedy nie byłoby kontroli nad tym czy faktycznie głosowaliśmy tak jak głosowaliśmy

  Chyba ze wybory byłyby jawne i PKW publikowałaby nr pesel które głosowały na danego kandydata, a dlaczegoby nie? partie mogłyby weryfikowac czy faktycznie dany delikwent oddał głos
 • można jeszcze dodać
  ..., że fałszerstwa maja miejsca również w zakładach psychiatrycznych, zakładach karnych, w wojsku i na emigracji dając postkomunistą dobre 15% głosów. Tak drodzy Państwo, ludzie chorzy psychicznie też maja prawo głosu w tym jakże "NORMALNYM KRAJU".
 • @Łażący Łazarz
  Najprostszy fałsz to zablokować rejestrację kandydata, komitetu.

  Nadal nie widzę potwierdzenia na www PKW.

  http://wybory2011.pkw.gov.pl/kom/pl/31378e8eae0ed270e707a19da59e7977.html

  http://wybory2011.pkw.gov.pl/geo/180000/pl/okr-23.html?id=54#tabs-2

  Nadal trzech kandydatów bez Pana Romualda. Przedwczesna radość, czy strachy bezzasadne? Rano pewnie uzupełnią... :) Chodziło mi jednak żeby uświadomić iż wielu odpadło już przed wyborami... wielu wiedząc o trudnościach nawet do nich nie podeszło. To nie jest demokracja. Poza tym czy senator powinien być gościem przed 40-stką? Pamiętamy m.in młodego, ziewającego z nudów Tuska... Senat z definicji jest izbą osób starszych, doświadczonych, mędrców.
 • Przymiotniki wyborcze
  Konstytucja RP: Art.96 p.2 Wybory do Sejmu są powszechne, równe, bezpośrednie i proporcjonalne oraz odbywają się w głosowaniu tajnym.


  Pierwsza zasada „powszechności” stanowi dzisiaj kanon wolnych wyborów. Wybory powszechne oznaczają, że zarówno prawo głosowania (czynne prawo wyborcze), jak i kandydowania (bierne prawo wyborcze) przysługuje wszystkim obywatelom państwa. W naszej ordynacji prawo kandydowania rzeczywiście przysługuje, tylko obywatele go nie mają. Nawet Adam Małysz nie może kandydować na reprezentanta górali, jeżeli władze partii go nie zatwierdzą, lub nie założy ugrupowania wyborczego i nie zorganizuje własnej drużyny, choćby martwych dusz nie mówiąc już o zebraniu całej góry podpisów. W państwach o jednomandatowych systemach wyborczych np. w Wielkiej Brytanii, aby zostać kandydatem w wyborach potrzeba dziesięciu podpisów, należy wpłacić kaucję 500 funtów, która jest zwracana tym, co uzyskają min. 5 procentowe poparcie. Jako retoryczne pozostawię pytanie: czy polskie wybory określane w konstytucji jako „powszechne” są ze swoimi przelicznikami głosów na mandaty powszechnie zrozumiałe? Druga zasada „równości” wyborów, głosi, że każdy głos ma na tyle, na ile to możliwe, jednakową wagę, to znaczy, by na jeden mandat przypadała w przybliżeniu jednakowa ilość głosów. W każdych naszych wyborach rozbieżność poparcia dla poszczególnych posłów wynosi często od kilkuset do setek tysięcy głosów. Również bez odpowiedzi pozostawię pytanie: czy równe są prawa wyborcze zarówno dla obywatela, partii czy komitetów wyborczych obywateli? System jednomandatowy taką równość wyborów może zapewnić w wyższym stopniu. Trzeciej zasady „bezpośredniości” nie należy mylić z głosowaniem osobistym, jako bezpośrednim. Bezpośredniość wyborów oznacza, że wyborcy poprzez akt głosowania wybierają swoich przedstawicieli bez szczebli pośrednich. Są to wybory jednostopniowe. W obecnym systemie ten wymóg konstytucyjny nie jest realizowany. Każdy może stwierdzić, że najpierw wybierają partie, układając swoje listy, a wyborcy wybierają spośród już wybranych. System jednomandatowy bezpośredniość wyborów zapewnia bezdyskusyjnie. Natomiast zasada, „tajności” wyborów, jako jedyna w obecnej ordynacji jest spełniana bez zastrzeżeń. To za mało jak na przyzwoity standard demokratycznego państwa.
 • @Demaskator.
  Nie wydaje mi się aby można było zagwarantować BEZWYJĄTKOWO i REALNIE tajność głosowania przez przedstawiciela i korespondencyjnie.
 • @anarche
  Słusznie, no widzi pan, to nawet na ostatniej zasadzie nie została sucha nitka. Ludzie!!! KONSTYTUCJA w POlsce, ten najwyższy akt prawny, jest przez aparatczyków państwowych zupełnie lekceważony. Toż to bandyckie bezprawie w środku Europy.

  Kto z Was wyjdzie na ulice upomnieć się o realizowania prawa?
 • @
  1. Informatyczną pomyłkę można z tego zestawu skreślić.
  Pisałem o tym już kilka razy.
  Tu: http://lex.pl/serwis/mp/2009/0318.htm
  jest opisane dość dokładnie jak to funkcjonuje.
  System informatyczny praktycznie wyklucza możliwość fałszowania wyborów na etapie przetwarzania danych.
  Oczywiście wiem, że "prawicowców" nie przekona (o tym w punkcie 2), ale piszę dla porządku.

  2. A po co niby PO miałaby fałszować wybory?
  Moim zdaniem powinna nawet dać sobie spokój z dyskryminacją opozycji w mediach. Wręcz przeciwnie. Wystarczy posadzić posła Hofmana przed kamerą i pozwolić mu pleść co mu ślina na język przyniesie.
  W ostateczności można sięgnąć po zestaw dyżurnych pytań, na które PiS od początku swego istnienia nie potrafił wypracować odpowiedzi. Na przykład o ustawę antyaborcyjną.
 • @Łażący Łazarz
  A nie przyszło ci do głowy, że jedynym sposobem wyrażenia swej opinii to "olanie" wyborów?

  Czy głosujesz na tego, czy tamtego to i tak popierasz system. Legalizujesz ich działania. A wynik wyborów jest niezależny.
  Jedynie siądziesz w domu i stwierdzisz - "no znowu pewnie głosowały lemingi". A Polska w Potrzebie.
 • @Grzegorz Rossa.
  Wydaje mi się, że Pan może mieć rację i z tym wpisywaniem z palca przez służby wyników wyborów (to by wyjaśniało dlaczego PO jest takim zakładnikiem służb) jak i dostaniem po łbach przez naiwniaków.
 • @Tomasz A.S.
  Najbardziej zniechęceni do wyborów powinni sie po tym tekście sie poczuć zwolennicy PO. Po co iść na wybory jeśli ukochana Platforma załatwi to i tak jak trzeba we własnym zakresie. My pójdźmy, dajmy swoich mężów zaufania, chociażby po to by utrudnić maksymalnie drukowanie wyniku.
 • @circ
  Nie musi zagłosować i mógłby zostać w domu. Ale też mając mozliwość skorzystania z głosowania korespondencyjnego niepełnosprawny może zostać przymuszony do zagłosowania w domu, w zupełnie nietajny sposób, tak jak sobie życzą Ci którzy się nim opiekują. Nie rozumiesz tego?
 • @goodness
  Będę robił wszystko co możliwe. Jesteśmy jedyną redakcją, która ma mandat prawny do skarżenia wyborów.
 • @Avern
  Staram się realizować to co obiecałem. Już tak mam. Pozdrawiam
 • @Acontrario
  Uważam, że głosowanie powinno byc liczone czysto mechanicznie i dokumentowo oraz w obliczu kamer.
 • @Marek Kajdas
  Ja się o Szeremietiewa nie martwię - zaufaj mi.
 • @Demaskator.
  O Wielkiej Brytanii pisała Rebeliantka. Twoje uwagi są fundamentalne. Pozdrawiam
 • @Jerzy Wawro
  Oj Jerzy, jesteś szczerym ale naiwnym człowiekiem. Każdym systemem informatycznym ktoś administruje i zawsze ktoś ma dostęp nieograniczony do jego bazy danych.
 • @BłękitnyOceanstnieje
  Nie będzie fałszował bo nie musi. Może generować (zgodnie z KW), eliminować (zgodnie z KW - to sie dzieje, nasz przykład jest ewidentny) i modyfikować.
 • @Krzysztof J. Wojtas
  Wyborów nigdy nie należy olewać w obecnym systemie politycznym. Chociażby po to by dawać innym przykład aktywności obywatelskiej i utrudniać manipulacje.
 • @Łażący Łazarz
  Nie masz racji; system został tak skonstruowany, że nie ma szans na włączenie weń nowych idei.
  Tylko odrzucenie może być skuteczne.
  każdy zaś udział - jest wsparciem obecnego układu.
 • @circ
  Czy to jest język elity? ;-)))
 • @Krzysztof J. Wojtas
  W ten sposób będziesz miał satysfakcję ale popadniesz w bierność i beznadzieję. System niesprawiedliwy należy zwalczać wszelkimi dostępnymi, etycznymi środkami, szczególnie korzystając z narzędzi jakie ten system wytwarza. Złe systemy najcześciej są niespójne poza tym trzeba dać możliwość ludziom by nam pomogli i sami się wyłamali. Postępując inaczej eksponujesz na zewnatrz swoją bezsilność, pogodzenie się z sytuacją i czekanie, aż inny załatwi sprawy za Ciebie. Trzeba byc aktywnym, widocznym i konsekwentnym.
 • @alchymista
  Chyba tak ;-)
 • @Łażący Łazarz
  Jest jeszcze jeden sposób, najefektywniejszy ze wszystkich zacytowanych: ordynacja wyborcza i podział na okręgi.

  Konkretny przykład.

  Warto spojrzec na przedziwny podział na okregi w wyborach do PE z 2009 roku:
  http://pe2009.pkw.gov.pl/PUE/PL/WYN/M/10.htm

  Zwraca uwagę połaczenie woj.świetokrzyskiego z małopolskim w jeden okreg nr.10 (7mandatów), obok zas mamy okręg nr.9 (2 mandaty) jako województwo podkarpackie.

  Przeanalizujmy.
  Łącznie jest 9 mandatów, i 6,6mln mieszkańców
  okreg nr.9 2,1mln mieszkańców, (32%)
  okręg nr.10 4,5mln mieszkańców (68%)

  Z tego jasno wynika, że podkarpaciu powinno przypaść 3 mandaty.
 • @Jerzy Wawro
  A po co sowiety organizowały demokrację w 1946-7 roku? Po co fałszowali? Demokracja, "wolne wybory" są zaklepaniem systemu, a PO nie może oddać władzy PiS-owi. Po prostu nie może. Śmiertelnie się tego bali w 2005, jeszcze bardziej w 2007, a teraz?

  Stąd pojawiły się wentyle jak PJN i palicoty. Zapewne napompują też SLD i PSL, wtedy PO może spokojnie "przegrać" i... DALEJ nawet współrządzić w wielkiej koalicji. To zaczyna być realny scenariusz. PO przegra z PiSem, ale będzie nr2, poskładanie koalicji to kilka telefonów. Istotne jest jednak że "poprawiono" wyniki na "właściwe" tak jak w 1993 choćby. Tamte wyniki są tak nieprawdopodobne, że muszą być szyte i to chyba kutym szydłem do skór.

  Wszystko można sfałszować i zamknąć dostęp do oryginalnych protokołów, a tym bardziej samych kart, całej dokumentacji. Jak więc może im cokolwiek udowodnić kiedy to zniszczą, skryją, będą dalej fałszować? Fotokopie protokołów nie są żadnym dowodem, poza tym czy już na tym etapie nie ma fałszu i zaklepiemy przekręt?

  Muszę przyznać że tych co twierdzą że fałszowania, przekrętów nie będzie, to zaczynam mieć za agenturę, krety. Jak można tak uważać? T pogląd przedszkolaka że PO jest uczciwe, a tym samym nomenklaturowe środowisko PKW, sądów.

  Wybory powinny być jawne, imienne. Może się wstydzą głosowania na PO, SLD, PSL, PJN, Palikota, PPP?
 • @OHV
  Dlaczego podrasowano ten okreg? Czy dlatego, że startowała z niego europejka GRÄFIN VON THUN UND HOHENSTEIN Róża Maria i jej przyjaciółka tow.Senyszyn.
  Bo i dzieki temu tow.Senyszyn zdobyla mandat i ciepłą posadę, bo było to tak ustawione, że gdyby nawet jej komitet zdobył 5,01% głosów to i tak otrzymałby jeden mandat. A ona była jedynką na liście, spadochroniarą zrzcuoną z Gdańska!
 • @OHV
  Też na to zwróciliśmy uwagę. Te dane, by zachować równość praw obywateli do reprezentacji powinny być zbliżone.
 • @Mirosław Kraszewski - WAŻNY KOMENTARZ
  ważny komentarz z 30. g. 18.21.
  Wlaściwe pytanie : kto kontroluje kontrowersyjna firmę Pixel???? Sprawdźmy, czy i tym razem firma jest wynajęta przez PKW lub przemyślmy sposób wysłania mężów zaufania-fachowców do kontroliii Pixela???????
 • @Kacper Gizbo
  podzieł się wiadomościami o " na informatyczną pomyłkę asesora", czy chodzi o świadome, czeskie błędy?
 • ŁŁ
  No cóż jest to niezły antyinstruktaż wyborczy.
  Niepokoi mnie tylko pomysł przesunięcia terminu wyborów - bo tak rozumiem stwierdzenie, że uniemożliwienie komitetowi wyborczemu NE udziału w wyborach "jest podstawą prawną do unieważnienia wyborów".
  To jest scenariusz z pozoru antysystemowy, może nawet anarchiczny, ale realny skutek jest taki, że system pozostanie na swoim miejscu, a gdy tylko będzie to potrzebne, kruczki prawne będą decydowały o tym, że "dziadkowie, ojcowie wami rządzili i synowie ich, komuchów, i wnuki wami rządzić będą".
 • @armitage44
  Informacje do Twojej notki z godz. 20.34 - niestety taki proceder wymiany kart jest stosowany. Mnie się przytrafił przy wyborach prezydenckich w 2010r.
  Byłam "zielona" i pierwszy raz członkiem komisji, a w niej uczestniczyły 2 osoby z PO, oczym dowiedzialam się później oraz że współpracowaly również z członkiem z SLD.
  Po rozlożeniu kart na nazwiska kandydatów, kupka kart z nazwiskiem Kaczyński była mniej więcej równa z kupą kart Komorowskiego.
  Mąż zaufania z mojej partii siedział tyłem do komisji, a był sąsiadem przedszkola, w którym był punkt wyborczy i był przyjacielem przedszkolanki z PO.
  Po wstępnym przeliczeniu przesłano mnie do liczenia od najniższej kupki aż po Napieralskiego. Reszta zajęła się kartami z Kaczyńskim i Komorowskim. Po solidnym i dokladnym przeliczeniu zleconej czynności , kiedy wróciłam do kupek kart obu panów K.K. - NIESTETY PROPORCJA BYŁA INNA . Sterta kart z Kaczyńskim rożnila się o 100 szt kart pomiędzy Komorowskim. Doznalam szoku ! Liczyłam kilkakrotnie, niestety nie mogłam udowodnić, że po pierwszym liczeniu było innaczej, bo nie zapisałam.
  Przede wszystkim pozwolilam by mnie odsunięto od ponownego przeliczenia kart Kaczyńskiego a poslusznie przeliczalam kartyz ostatnimi nazwiskami.
  U W A G A : - PAMIĘTACIE czŁonkowie komisji : po wstępnym rozŁożeniu kart według nazwisk STOIMY PRZY STERCIE KART ZE SWOIM KANDYDATEM!!! i przeliczamy ponownie i każemy zapisać tę cyfrę, dopiero oddajemy do przeliczenia pozostałym członkom!!!
 • @Grzegorz Rossa.
  Coś w tym jest.
 • @Demaskator. z 31 z godz. 04.19,25
  Dobry komentarz i skupmy się na udawadnianiu przepisów PKW niezgodności z Konstytucją, o czym mówiła wcześniej również Anarche.
 • @sportpomnikow
  Taa... Konfucjusz a właściwie neo-konfucjaniści (krypto-legiści) próbowali reformować państwo przez "uściślanie nazw", czyli przywracanie im właściwego sensu. Ale taoiści słusznie się z nich naśmiewali. Biorąc pod uwagę żywiołową ewolucję języka, należałoby taką reformę wprowadzać co dwa-trzy lata.
  To się faktycznie robi, bo prawo jest non-stop zmieniane. Ale bynajmniej nie po to, aby cokolwiek zreformować, tylko po to, aby utrzymać stan permanentnej niestabilności i bezprawia. A więc albo Konfucjusz był naiwny, albo są to słowa tylko jemu przypisywane (ja myślę, że to drugie).
 • @Łażący Łazarz - skąd kamery??
  dlugo nie zainstalują kamer, dlatego potrzebne są wnikliwe spojrzenia mężów zaufania!! oraz fotografowanie wywieszonych protokołów od najmniejszej wsi w Polsce aż po moloch warszawski!
 • @alchymista
  Otóż niekoniecznie - ale to temat na dodatkową notkę
 • @Tatarka
  Proceder przez Ciebie opisany daje wiele do myślenia. Ale powtarzam, nawet przy najlepszym monitoringu wyborów, świadomości i edukacji mężów zaufania oraz członków komisji, te wybory można wydrukować opierajac sie tylko na narzędziach prawnych zawartych w Kodeksie Wyborczym. Samo odsuniecie Komitetu od możliwości startu w wyborach jest już manipulacją.
 • @alchymista
  Konfucjusza nigdy nie lubiłem.
 • @Tomasz A.S.
  "Jednym z najprostszych metod wygrania wyborów jest zniechęcić przeciwnika do pójścia do urn. O tym ŁŁ nie napisał, bo sam zniechęca."

  Ja też zwróciłem na to uwagę. Obecne wybory mają charakter prawie prezydenckiego plebiscytu. PiS może wygrać dzięki mobilizacji swoich wyborców i wysokiej frekwencji na terenie dawnej II RP oraz przekonaniu wyborców z gmin okalających Wrocław i Słupsk oraz granicznych gmin woj. mazurskiego. Tak jak to było w II turze wyborów prezydenckich w 2005 roku (porównaj dwie mapki: wynik II tury http://www.prezydent2005.pkw.gov.pl/PZT/PL/WYN/W/0G.htm, frekwencja w II turze http://www.prezydent2005.pkw.gov.pl/PZT/PL/WYN/F/0G.htm). W 2010 roku frekwencja na terenie II RP była mniejsza, a na ZZ Jarosław Kaczyński nie zdołał do siebie przekonać i stracił głosy Wielkopolski i Pomorza (http://prezydent2010.pkw.gov.pl/PZT/PL/WYN/W/0G.htm i http://prezydent2010.pkw.gov.pl/PZT/PL/WYN/F/0G.htm).

  A więc gra toczy się o wysoką frekwencję na terenie II RP, zachowanie/odzyskanie poparcia w Wielkopolsce i na Pomorzu oraz przekonanie części wyborców Ziem Zachodnich (okolice Wrocławia, Słupska i graniczne gminy "mazurskie").
 • @Łażący Łazarz
  "Też na to zwróciliśmy uwagę. Te dane, by zachować równość praw obywateli do reprezentacji powinny być zbliżone."
  ___________________________________

  Podany przez mnie przykład jest niby nie na temat, ale jednak w temacie, bo pokazuje poprzez analogię, że znajac ordynację wyborczą i preferencje wyborcze (choćby dokładną liczbe oddanych głosow w ostatnich wyborach, róznicę pomiędzy partiami) mozna bez trudu określić, gdzie się oplaca dorzucac głosów na swoja partię, gdzie sie opłaca uniewazniac głosy, a gdzie wywozic w bagazniku głosy oddane na opozycję.
  Każda z metod ma dokładnie wyliczoną swoją lokalizację gdzie sie oplaca ją stosować.
  Oni to wiedzą, tak jak wiedziała Senyszyn, ze ciemny SLDowski lud w Krakowie wybierze ją gdyniankę na posade brukselską choćby jej partia w okregu nr.10 dostała tylko 5,01% głosów, tak jak wiedizano, że przykładowo nie dostanie mandatu w warmińsko-mazurskim chociaz tam SLD zdobyło 14% poparcia.
 • @Demaskator.
  Komentarz słuszny. System wyborczy promuje partie wodzowskie, czyli w istocie fakcje magnackie. Jeśli na czele fakcji stoi ktoś mądry, to system może funkcjonować nawet nieźle, ale jak idiota w rodzaju Tuska - to leżymy i kwiczymy.
  System brytyjski jest na pewno lepszy. Głównie jednak dlatego, że to nie jest żaden system "wymyślony", tylko ewolucyjny, w którym wiele zależy od zwyczaju i kultury politycznej. Na szczęście dla Anglików ta kultura polityczna nie wypaczyła się, jak u nas po 1652 roku, gdy zły zwyczaj, zły precedens stał się prawem.
  Ponadto w systemie brytyjskim centrum władzy mimo wszystko obeszło zasadę reprezentatywności w ten sposób, że wobec silnej pozycji premiera powstały dwie partie. Premier ma niezwykle silną władzę. Raz wybrany może dzielić i rządzić. Potwierdził mi to znajomy, który długo przebywał w Anglii (około 20 lat).
  Aby system parlamentarny sprawiał nam pełną satysfakcję, należałoby oddzielić władzę wykonawczą od ustawodawczej poprzez oddanie rządu w ręce prezydenta i w ogóle ustanowienie republiki prezydenckiej (coś pomiędzy konstytucją V republiki, a konstytucją kwietniową 1935). Znając ewolucję historyczną ustroju staropolskiego wzmocniony prezydent faktycznie miałby o wiele słabszą władzę, gdyż otaczałaby go wzmożona kontrola nieufnych "poddanych". Ale ta władza byłaby wystarczająca do zagwarantowania nam niepodległości.
 • @Demaskator.
  Nie ma sensu wychodzić na ulice przed wyborami. To tylko wprowadzi zamieszanie. Zachowajmy zimną krew na gorący okres po wyborach...
 • @Jerzy Wawro
  Nie wiem co Pan chce od posła Hofmana. A działacze PSL naprawdę "zbaranieli".
 • @Łażący Łazarz
  Dajmy szansę innym. Szukanie kruczków prawnych do obalenia wyników wyborów ("na wszelki wypadek") to chyba coś nie halo.
 • Ciekawe wyniki na tą chwilę
  Nie wiem, czy rejestracja kandydatów w PKW jest zakończona, ale na tą chwilę są okręgi senackie, gdzie występuje tylko jeden kandydat (np. Kutz, Arnold Rokita, etc.).

  Generalnie rzecz biorąc, liczba komitetów jest o wiele mniejsza niż w poprzednich latach.
 • Uzupełnienie
  Sprostowuję. Rejestracja trwa. Kutz ma już w tej chwili konkurenta z Sierpnia80.
 • @Łażący Łazarz
  "My pójdźmy, dajmy swoich mężów zaufania, chociażby po to by utrudnić maksymalnie drukowanie wyniku" Łażący Łazarz 31.08.2011 07:58:00

  Do mnie nie trzeba tego apelu adresować!
  O kontroli wyborów piszę tu od wiosny.

  Zgłosiłem się już na samym początku akcji Solidarni 2010, czekam na zawiadomienie o miejscu i terminie szkolenia. ;)))
 • @alchymista
  "Aby system parlamentarny sprawiał nam pełną satysfakcję, należałoby oddzielić władzę wykonawczą od ustawodawczej poprzez oddanie rządu w ręce prezydenta i w ogóle ustanowienie republiki prezydenckiej (coś pomiędzy konstytucją V republiki, a konstytucją kwietniową 1935)."

  - pięknie żech Waść to wyartykułował. Niewiarygodne, toż ja również do podobnej konkluzyji doszedłem, jeno jeszcze nigdzież tego nie opisałem.
  Lecz to jest zaiste sprawa fundamentalna, najwyższej wagi, dla nas i polsko-słowiańskiego bytu. A zaraz po tym, Zgromadzenie Narodowe musi podjąć uchwałę zasadniczą o PRL i żydo-bolszewii jako o zbrodniach ludobójstwa, które nie ulegają przedawnieniu, a tych funkcjonariuszy tego zbrodniczego systemu postawić w stan oskarżenia przed Trybunałem w Hadze i ścigać po całym świecie jak zbrodnie hitlerowskie na człowieczeństwie.


  To jest jedyna droga do polskiej restytucji i od tych dwu rzeczy należy teraz zacząć.
 • @Łażący Łazarz: Wydaje mi się, że Pan może mieć rację i z tym wpisywaniem z palca przez służby wyników wyborów (to by wyjaśniało
  dlaczego PO jest takim zakładnikiem służb) jak i dostaniem po łbach przez naiwniaków”
  =========================================================

  Nie napisałem tego, żeby mieć rację, tylko żeby zachęcić do robienia rewolucji.

  Czy Pan już wrócił z urlopu?

OSTATNIE POSTY

więcej

MOJE POSTY

więcej

ARCHIWUM POSTÓW

PnWtŚrCzPtSoNd
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031     

ULUBIENI AUTORZY

więcej