KICH geo-object
Archeologische MonumentenKaart; Toon Aalsum in KICH-site
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
Archis:monumentnummer: 5458
Aalsum, Oldehove
Type object Archeologie; terp, wierde
Trefwoorden Terp/wierde(Complextype)
Dateringen -800 t/m 1499 (IJzertijd - Middeleeuwen laat)
Juridische status rijksmonument
Cultuurhistorische waarde zeer hoge waarde
Kenmerkendheid onbekend
Zichtbaar ja
Gebruikte ondergrond Top10 vector
Plaats Oldehove
Gebruiksbeperking
CAA: / M. Miedema, 1983: 7Az122. Het betreft een terrein waarop een wierde is gelegen waarvan de oudste aangetroffen bewoningssporen dateren uit de Late IJzertijd ( 100 v.Chr.) Het monument is gelegen in een voormalig kweldergebied. De bodemgesteldheid betreft zandige klei en de geomorfologie een kwelderrug. Het oostelijke gedeelte van de wierde heeft een bouwvoor van 40 cm en op het westelijke gedeelte (de akker) is de bouwvoor 50 cm. De archeologische sporen liggen direct onder de bouwvoor. In het afgegraven gedeelte is de terpzool ( waarschijnlijk) bewaard gebleven.Grondgebruik: grasland/akkerland/bebouwing Halbertsma 1963 nr. ? Zie het CMA voor verdere literatuur Dit terrein vormt een geheel met -98 Groninger Museum nr. 1920/2 1 tm 26 In 1971 was aan de noord- en westzijde een ringsloot, een rondweg ontbrak. De wierde is volledig afgegraven, behalve de noordoost- en oostflank, het huidige terrein. Het radiale patroon is ook alleen daar maar bewaard. Bij boringen in 1971 bleek dat de bewoningssporen laatselijk tot meer dan 2.2 meter diep doorlopen. Ook werden vele tientallen inheems-Romeinse, middeleeuwse en (sub-)recente scherven gevonden. Bij afgraving van de wierde tond 1919 was ook al veel vergelijkbaar materiaal gevonden, o.a. een vroegmiddeleeuws grafveld (zie CMA -98) Hoogte ca. 3.45 meter boven NAP Visuele inspecties:Veldcontrole + boringen; maart 1971; M.Miedema Veldcontrole; september 1971; ROB (R.Klok) 1972: ROB, R.H.J. KlokIn 2005 zijn er drie boringen geplaatst om de dikte van de bouwvoor op het gedeelte dat in gebruik is als akker te bepalen. In de boringen zijn geen archeologische sporen aangetroffen.In het kader van het AMR-project is het het monument op 12 januari 2005 bezocht. Voor nadere informatie zie Livelink en/of dossier.
Beschreven door Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
Datum publicatie 2002-08-13
Laatste wijziging 2006-05-08
Verwijzen naar dit object? http://www.kich.nl/kich2010/rapport.jsp?id_qualifier=Archis:monumentnummer&id;=5458