Til forsiden
Til forsiden
Dobbeltbekkasin (Gallinago gallinago)

Beskrivelse
Dobbeltbekkasinen er en karakteristisk vadefugl med et meget langt næb, relativt korte ben og en camouflagefarvet fjerdragt. Siddende fugle kalder med et højt, taktfast tik-a, tik-a, tik-a, men ellers fører fuglen en meget skjult tilværelse. Dog spiller fuglen i yngletiden med en særpræget brummende lyd, som frembringes, når de yderste halefjer går i svingninger under flugten. Denne lyd har givet ophav til en række specielle lokale navne, såsom himmelged og horsegøg.

Levested
Dobbeltbekkasinen yngler i Europa og Asien. En tidligere underart yngler i Nordamerika, men den er nu klassificeret som en selvstændig art. I Europa forekommer arten primært mod nord og øst med de største bestande i Rusland og Nordskandinavien, især Island. I Danmark findes arten spredt over hele landet, dog med det største antal i det nordvestlige Jylland.


Ændringer i yngleudbredelsen opgjort ud fra DOFs landsdækkende kortlægninger i 1971-74 og 1993-96.

Arten yngler på våde enge og i moser, gerne i delvist tilgroede, sumpede områder. Her placerer den sin godt skjulte rede i græstuer. Kort efter æggenes klækning deler forældrefuglene bogstaveligt talt ungerne mellem sig og opfostrer dem hver for sig. Dobeltbekkasinen er en meget almindelig trækgæst herhjemme i eftersommeren. Her fælder de dragten, inden de trækker længere sydpå sidst på efteråret. Det formodes, at 20-30 millioner fugle hvert efterår kommer til Vesteuropa. I Danmark er antallet af fugle formodentlig i nærheden af en million. De fleste danske trækgæster overvintrer i Vesteuropa, mens nogle trækker videre til Nordvestafrika. I milde vintre ses også et mindre antal fugle herhjemme. De sibiriske dobbeltbekkasiner overvintrer derimod primært i Afrika syd for Sahara.

Føde
Dobbeltbekkasinens føde består af orme, krebsdyr, snegle og diverse insekter.


© Christian A. Jensen.

Bestandsudvikling
Dobbeltbekkasinen har før i tiden været en talrig dansk ynglefugl, men dræning og opdyrkning af enge og moser har ramt arten hårdt. I Tøndermarsken blev bestanden eksempelvis reduceret fra 75-90 par i 1987 til 15 par i 1996.


Udviklingen i ynglebestanden opgjort ud fra årlige punkttællinger er vist med rødt. Bestandsstørrelsen er angivet som indeks, hvor første optællingsår er sat til 100.


Forekomsten af Dobbeltbekkasin i Danmark, baseret på indtastninger i DOFbasen for 2003-2011. Værdierne angiver det gennemsnitlige antal individer indtastet pr. rapportering, fordelt på 10-dagesperioder. Forklaring af farvekoderne kan ses her.


© Jan T. Petersen


© Poul Reib

Hør fuglens stemme

Fakta
Vingefang: 37-43 cm
Længde: 27 cm
Vægt: 80-120 g
Maks. levealder: 16 år
Forventet levetid: 5 år
Ynglealder: 2 år
Kuldstørrelse: 4 æg
Antal kuld: 1
Rugetid: 18-20 dage
Ungetid: 19-20 dage

Ynglebestand
Ynglepar i 2000: 2.500-3.000
Udvikling 1990-2000: Tilbagegang

Fredningsforhold
Rødliste: LC
Gulliste: -
Birdlife SPEC: 3
Fugledirektivet: -
Jagttid: 1.9-31.12


Sidevisninger
Denne måned: 128
Sidste måned: 334

Forrige artLink til denne sideNæste art