بسمه تعالي

اطلاعيهبا عنايت به اينکه کليه اطلاعات تارنماي شرکت هرمي گاما در اختيار نيروهاي انتظامي و امنيتي قرار دارد، اعلام مي گردد:

اين شرکت هيچ گونه فعاليت تجاري داخلي و بين المللي نداشته و اعضاي اصلي به همراه موسس شرکت هرمي گاما دستگير شده و در حال حاضر در زندان به سر مي برند، لذا کليه مالباختگان جهت ارائه شکايت، به آدرس تارنمای زیر مراحعه کرده و فرم شکوائيه پيش بيني شده را به صورت کامل تنظيم نموده و با دريافت کد رهگيري و در دست داشتن تصوير شکوائيه به دادسراي عمومي و انقلاب شهيد تولايي به آدرس: اصفهان، خ 22 بهمن، مراجعه نمايند. http://gama.heramy-efsha.com