ติดต่อเรา:
ห้างหุ้นส่วนสามัญ อริยะ
โทรศัพท์(02) 580-4752
 (02) 951-9866
 (081) 926-7648
โทรสาร(02) 951-9866
อีเมล์ariyaop@yahoo.com