English Norwegian

Tema: Drikkevann og vannhygiene

Godt drikkevann - og badevann - er en forutsetning for god helse, mens forringet vannkvalitet kan føre til sykdom. Dette kan skyldes at kildene er forurenset, at vannet tilføres forurensning under transporten eller oppvekst av helsebetenkelige mikrober i distribusjonssystemet. Informasjonen på disse sidene omfatter hygieniske utfordringer, forebyggende tiltak, vannkilder, vannbehandling og ansvarsfordeling.

 1. Forebygging av legionellasmitte – en veiledning (Vannrapport 118) er revidert

  2012: Vannrapport 118 Forebygging av legionellasmitte - en veiledningTredje utgave av Veiledning om forebygging av legionellasmitte er nå lagt ut og erstatter 2. utgave fra september 2010. Veiledningen gir råd om hvordan man skal hindre spredning av legionella via aerosol og boblebad. Forrige utgave er oppdatert med ny kunnskap blant annet om bruk av analyser i risikovurderinger. Veiledningen foreligger bare i elektronisk versjon.


  Les mer [18.12.2012]

 2. Oppdaterte råd for å unngå å bli smittet av tularemi (harepest)

  Hare Foto: ColourboxFolkehelseinstituttet advarte i 2011 mot å drikke vann direkte fra naturen fordi det ble registrert en mangedobling av tularemitilfeller (harepest, lemenpest) hos mennesker i store deler av landet, samtidig med at det ble observert store bestander av mus og lemen. Så langt i år er det bare meldt inn noe få tilfeller av tularemi, og vi har fått meldinger om at mus og lemenbestanden har gått tilbake til et mer normalt nivå. Vi vurderer derfor situasjonen slik at det ikke lenger er behov for å opprettholde en generell advarsel mot å drikke vann fra naturen.


  Les mer [04.07.2012]

 3. Vannverksdata er nå tilgjengelige. Forbedret rapportering i forhold til 2010

  Drikkevann. Foto: ColourboxStadig flere vannverkseiere rapporterer vannverksdata som registreres i Mattilsynets skjematjenester MATS. Foreløpige tall viser at 1577 vannverk som forsyner minst 50 personer eller 20 husstander/hytter har sendt inn data for 2011. Dette er en økning på 95 fra året før. Vannet som leveres forbrukerne må tilfredsstille strenge hygieniske krav, være helsemessig trygt og uten framtredende lukt, smak eller farge.


  Les mer [19.06.2012]

 4. Kommentarer til IRIS-rapport:

  Legionella pneumophila i kommunale dusjanlegg – hvorvidt trengs mottiltak?

  LegionellabakterierI IRIS-rapport «Legionella pneumophila i kommunale dusjanlegg – hvorvidt trengs mottiltak?» presenteres analysemateriale som grunnlag for vurdering av Stavanger kommunes antilegionella-rutiner. Rapporten trekker en rekke konklusjoner og gir eksempler på tolkninger av materialet, hvorav flere sammenfaller med vurderinger gitt i vår legionellaveiledning. Hovedbudskapet i IRIS-rapporten anses derfor å være mindre i strid med vår veiledning enn det IRIS har gitt uttrykk for. Vi ser oss imidlertid nødt til å påpeke noen misforståelser og enkelte faglige feiltolkninger av vår veiledning fra IRIS' side, og at de har sett bort fra viktige føringer for helsefaglige risikovurderinger, jfr vårt brev til IRIS og Stavanger kommune.
  Les mer [20.02.2012]

 5. Vannrapport 116

  Rapport fra Vannverksregisteret

  Rapport fra Vannverksregisteret (data 2007 og 2008)Drikkevannskvaliteten ved norske vannverk er blitt noe bedre, men mange vannverk rapporterer altfor dårlig inn til det sentrale registeret. Særlig gjelder dette lukt og smak. Dette kommer fram i Folkehelseinstituttets nye fullstendige rapport om vannkvaliteten fra norske vannverk for perioden 2007-2008. Rapport for de to påfølgende år er under utarbeidelse, men noen foreløpige tall er allerede klare fra perioden 2009-2010.
  Les mer [09.12.2011]

 6. Drikkevann fra plastrør – er det helseskadelig?

  Drikkevann Foto: ColourboxI mange norske boliger brukes nå rør-i-rør-system for vann. Det indre røret som drikkevannet går i, er laget av plast – såkalt kryssbundet polyetylen (PEX). Folkehelseinstituttet har gjennomført en studie for å se om bruk av disse rørene er helseskadelig, og om de påvirker vannets lukt og smak.
  Les mer [24.10.2011]

 7. Gjeldende legionellaråd

  legionellaDet har den siste tiden kommet kritikk av Folkehelseinstituttets råd for forebygging av legionellasmitte. Vår veiledning er basert på best tilgjengelig kunnskap på det tidspunktet den ble skrevet. Vi er opptatt av at nye studier som publiseres vurderes opp mot etablert kunnskap og at faglige råd om smittevern endres i takt med ny kunnskap. Vi har etterspurt rapporten fra Stavanger og vil lese den med interesse. Inntil det foreligger ny kunnskap som tilsier at rådene for forebygging av legionella bør endres, er det rådene i Folkehelseinstituttets ”Veiledning for forebygging av legionellasmitte” som gjelder.
  [13.09.2011]

 8. Nøkkeltall fra Vannverksregisteret 2010: Forbedret rapportering

  MATS-databasen ble etablert i 2009 ved fusjonering av data fra både Mattilsynets tilsynsbaserte register og Folkehelseinstituttets Vannverksregister. Stadig flere vannverkseiere rapporterer vannverksdata med pålogging gjennom www.altinn.no. Fra i fjor til i år økte andelen svar fra 70 % til 86 % viser foreløpige tall.


  Les mer [15.06.2011]

 9. Ny rapport

  Ny rapport: Kartlegging av legionellaførekomst i biologiske renseanlegg

  legionella 003-1Det har lenge vore kjent at legionellabakteriar kan opptre i store konsentrasjonar i lufta biologiske renseanlegg som renser avløp frå treforedlingsindustrien. Slike renseanlegg blir òg nytta ved rensing av prosessavløp frå annan industri og av kommunalt avløpsvatn. Folkehelseinstituttet tok derfor i 2009 initiativ til å kartleggje førekomsten av legionellabakteriar i lufta biologiske avløpsrenseanlegg frå fleire ulike bransjar. Resultata er samla i ein ny rapport frå Folkehelseinstituttet.
  Les mer [19.05.2011]

 10. Smittefare fra vannkilder:

  Advarsel mot å drikke vann direkte fra naturen

  Brønn, illustrasjonsfoto fra colourboxHittil i 2011 er det påvist en dobling av tularemitilfeller (harepest, lemenpest) hos mennesker i Sør- og Midt-Norge i forhold til fjoråret. Samtidig er det observert store bestander av mus og lemen over det meste av landet. Denne kombinasjonen gjør at Folkehelseinstituttet anbefaler å unngå å drikke vann direkte fra naturen resten av dette året. Samtidig anmoder vi alle med gravde eller sprengte brønner om å undersøke dem for utettheter, og om nødvendig rense dem og tette dem slik at mus og lemen ikke kan komme inn.
  Les mer [09.05.2011, Oppdatert 06.07.2011, 14:40]

Stikkordsliste

 1. A
 2. B
 3. C
 4. D
 5. E
 6. F
 7. G
 8. H
 9. I
 10. J
 11. K
 12. L
 13. M
 14. N
 15. O
 16. P
 17. Q
 18. R
 19. S
 20. T
 21. U
 22. V
 23. W
 24. X
 25. Y
 26. Z
 27. Æ
 28. Ø
 29. Å