MOSATT 2013 - Moderné technológie bezpečnosti v doprave, 24-26. September 2013, Košice, Slovensko

TÉMY KONFERENCIE1. TECHNOLÓGIE A TECHNIKA BEZPEČNOSTI DOPRAVNÝCH SYSTÉMOV
Mechanické, pneumatické a hydraulické prvky, subsystémy a systémy dopravných strojov a zariadení. Elektrické, elektronické a senzorické prvky, subsystémy a systémy dopravných strojov a zariadení. Pohonné systémy a systémy riadenia pohonných jednotiek dopravných strojov a zariadení. Výkonové napájacie siete, vnútorné informačné a riadiace zbernice dopravných strojov a zariadení. Meracie, diagnostické a samodiagnostické systémy dopravných strojov, zariadení a systémov. Automatické systémy aktívnej bezpečnosti dopravných strojov a zariadení. Asistenčné systémy lietadiel, automobilov, vlakov a lodí. Aktívne bezpečnostné systémy a testovacie systémy. Manažment batérií a riadiace systémy pre elektrické a hybridné automobily. System-on-a-Chip a vstavané operačné systémy. Senzory a senzorové siete vrátane medzi-objektových senzorových sietí. MEMS senzory a systémy. Elektromagnetická kompatibilita. Testovanie dopravných systémov. Navigácia, lokalizácia a presne časové systémy dopravných prostriedkov a systémov. Technológia merania a zberu údajov pre dopravné prostriedky a systémy. Algoritmy spracovania signálov. Obrazové senzory a algoritmy s nimi spojené. Riadenie motorov a celého dopravného objektu. Hardvérové a softvérové riešenia. Autonómne a semi-autonómne riadiace systémy a algoritmy.

2. TECHNOLÓGIE A TECHNIKA OCHRANY DOPRAVNÝCH OBJEKTOV A LETÍSK
Mechanické, pneumatické a hydraulické prvky, subsystémy a systémy pre ochranu dopravných objektov a letísk. Elektrické, elektronické a senzorické prvky, subsystémy a systémy ochrany dopravných objektov a letísk. Výkonové napájacie siete, vnútorné informačné a riadiace siete dopravných objektov a letísk. Aktívne autonómne bezpečnostné systémy. Systémy pre kontrolu, identifikáciu a lokalizáciu cestujúcich a batožiny. Organizácia a riadenie systémov ochrany dopravných objektov a letísk.

3. TECHNOLÓGIE A TECHNIKA RIADENIA DOPRAVY A LETOV
Technologické procesy v doprave a spojoch. Väzba technológie na technické prostriedky, výkonnosť dopravných a spojových systémov, kritériá optimalizácie a optimalizácia technologických procesov. Riadenie technologických procesov v doprave a spojoch. Systémová teória riadenia, subsystémy riadenia, dispečerské riadenie a operatívne plánovanie, teória rozhodovania, subsystémy rozhodovania, marketingové riadenie a stratégia. Tvorba ných systémov a expertných systémov, informačné zdroje. Informačné systémy pre operatívne riadenie, informačné systémy pre cestujúcich, automatizácia v informačných systémoch. Inteligentné systémy parkovania, riadenie križovatiek, interaktívne riadenie dopravy v mestách, systémy pre diaľnice a tunely, dopravná telematika.

4. DIAĽKOVO OVLÁDANÉ PROSTRIEDKY A SYSTÉMY V BEZPEČNOSTNEJ PRAXI
Diaľkovo ovládaný prostriedok (ROV), diaľkovo ovládané lietadlo (RPA), diaľkovo ovládaný letecký systém (RPAS), bezpilotný prostriedok (UAV), bezpilotný systém (UAS), diaľkovo ovládaná ponorka (UUV), diaľkovo ovládaný pozemný prostriedok (UGV, USV). Mechanické, pneumatické a hydraulické prvky a subsystémy diaľkovo ovládaných prostriedkov a systémov. Elektrické, elektronické a senzorické prvky a subsystémy diaľkovo ovládaných prostriedkov a systémov. Pohonné systémy a systémy riadenia pohonných jednotiek diaľkovo ovládaných prostriedkov a systémov. Výkonové napájacie siete, vnútorné informačné a riadiace zbernice diaľkovo ovládaných prostriedkov a systémov. Meracie, diagnostické a samodiagnostické systémy pre diaľkovo ovládané prostriedky a systémy. Automatické systémy aktívnej bezpečnosti diaľkovo ovládaných prostriedkov a systémov. Asistenčné systémy diaľkovo ovládaných prostriedkov a systémov. Využitie diaľkovo ovládaných prostriedkov a systémov v bezpečnostnej praxi.

5. BEZPEČNOSŤ DOPRAVNÝCH SYSTÉMOV PRI JEDNOTLIVÝCH DRUHOCH PREPRAVY OSÔB, TOVARU A NEBEZPEČNÝCH LÁTOK
Technológia prepráv nadmerných a nadrozmerných nákladov v cestnej, železničnej, lodnej a leteckej doprave. Nakladanie a upevňovanie nákladu v cestnej, železničnej, lodnej a leteckej doprave. Technológia prepravy nebezpečných nákladov cestnou, železničnou, lodnou a leteckou dopravou. Označovanie vozidiel pri preprave nebezpečných nákladov, povinnosti dopravcu a odosielateľa nebezpečných nákladov. Preprava potravín cestnou, železničnou, lodnou a leteckou dopravou. Technológia prepravy živých zvierat cestnou, železničnou, lodnou a leteckou dopravou. Bezpečnosť prepravy osôb v cestnej, železničnej, lodnej a leteckej doprave. Podzemné dopravné systémy a problematika podzemnej prepravy osôb a tovarov.

6. BEZPEČNOSŤ ENERGETICKÝCH SYSTÉMOV
Bezpečnosť elektrických a prenosových sústav. Bezpečnosť transferu elektriny, plynu a ropy. Energetická bezpečnosť z pohľadu štátu.

7. MODELOVANIE A SIMULÁCIA BEZPEČNOSTNÝCH SYSTÉMOV, BEZPEČNOSTNÝCH RIZÍK A SITUÁCIÍ
Modelovanie statických, dynamických a stochastických procesov v doprave a spojoch, modelovanie sietí. Modelovanie vlastností regionálnych distribučných sietí. Bezpečnosť v doprave, bezpečnosť v logistike, modelovanie optimalizácie v bezpečnosti dopravy a logistiky, dopravná infraštruktúra na riešenie krízových situácií, riadenie a technológie dopravných procesov v krízových situáciách. Modelovanie dopravného a prepravného procesu v cestnej nákladnej doprave s využitím technicko-hospodárskych ukazovateľov. Modelovanie a simulácia bezpečnostných rizík a nebezpečných situácií dopravných objektov a letísk.

8. GLOBALIZÁCIA A INTERNACIONALIZÁCIA V DOPRAVE, ŠTÁTNA DOPRAVNÁ POLITIKA A STRATÉGIA
Distribúcia a väzby prenosu informácií v dopravných systémoch. Organizačné štruktúry v doprave a spojoch, strategické plánovanie a prognózy. Modernizácia a rozvoj dopravnej infraštruktúry, financovanie, dane a poplatky v doprave, doprava a životné prostredie, právne predpisy a technické normy v doprave, bezpečnosť a spoľahlivosť dopravy, kvalita v doprave, informatika a štatistika v doprave. Humanitárne, technické, bezpečnostné, ergonomické, hygienické a ekologické požiadavky, legislatíva a realizácia.

9. VZDELÁVANIE A SKÚŠKY SPÔSOBILOSTI V BEZPEČNOSTNEJ PRAXI
Vzdelávanie a skúšky spôsobilosti v oblasti riadenia vozidiel a lietadiel, v oblasti riadenia dopravy a letov, v oblasti metrológie a kvalifikovaných opráv dopravných prostriedkov a systémov. Vzdelávanie a skúšky spôsobilosti v oblasti ochrany a obrany dopravných objektov a letísk.

10. LEGISLATÍVA V BEZPEČNOSTNEJ PRAXI, CERTIFIKÁCIA OSÔB, ZARIADENÍ A SYSTÉMOV
Legislatíva, certifikačné procesy, overovanie spôsobilostí osôb a zariadení v oblasti riadenia dopravy a letov, v oblasti metrológie a kvalifikovaných opráv dopravných prostriedkov a systémov. Legislatíva, certifikačné procesy, overovanie spôsobilostí osôb a zariadení v oblasti ochrany a obrany dopravných objektov a letísk.

11. ĽUDSKÉ FAKTORY BEZPEČNOSTI V DOPRAVE
Interakcia človek-stroj. Legislatíva, overovanie spôsobilostí a výber osôb na špecializované pozície v oblasti riadenia dopravy a letov. Ľudské faktory v letectve, letecká psychológia, letecko-psychologický výber uchádzačov na profesiu pilot a riadiaci letovej prevádzky, posudzovanie psychickej a pracovnej spôsobilosti leteckého personálu, výcvikové programy bezpečnosti pre letecké posádky a pozemný letecký personál, vyšetrovanie a vysvetľovanie príčin leteckých nehôd a incidentov z hľadiska ľudských faktorov. Dopravná a pracovná psychológia, posudzovanie psychickej spôsobilosti vodičov viesť motorové vozidlo, posudzovanie psychickej spôsobilosti pracovať na rizikových pracoviskách a v bezpečnostných službách, vyšetrovanie a vysvetľovanie príčin dopravných nehôd z hľadiska ľudských faktorov. Asistenčné systémy dopravných lietadiel, asistenčné systémy v automobiloch, na železniciach a lodiach.

12. EKONOMICKÉ ASPEKTY BEZPEČNOSTI V DOPRAVE
Technologicko-technické požiadavky na udržovateľnosť a opraviteľnosť dopravných strojov a zariadení, operácie pri nakladaní a fixácii nákladu, hospodárnosť prevádzky. Význam opráv a údržby pre zabezpečenie prevádzkovej spoľahlivosti. Údržbové systémy a ich parametre, opravárenské služby a ich optimalizácia. Modely systémov opráv a údržby. Technológia údržby a opráv dopravných prostriedkov. Metódy bezdemontážnej mobilnej a stacionárnej diagnostiky. Tvorba marketingového plánu, funkčný marketing, analýza prepravného trhu, tvorba produktu, podpora produktu, reklama, práca s verejnosťou, cenová politika, organizovanie a realizovanie marketingových programov, hodnotenie a kontrola výsledkov marketingu.

13. ENVIRONMENTÁLNA BEZPEČNOSŤ V DOPRAVE
Environmentálne dôsledky nárastu industrializácie a dopravy, ekologické katastrofy a prevencia pred nimi, globálne ohrozenie životného prostredia, riešenie ochrany pred lokálnymi environmentálnymi poškodeniami, legislatíva v environmentálnej bezpečnosti. Účinky dopravy na územie, urbanizované a neurbanizované, pozitívne a negatívne pôsobenie dopravy na prostredie, zložky negatívnych účinkov (hluk, exhaláty, pevné a kvapalné odpady vibrácie, nehodovosť) - metódy zisťovania, výpočty, hodnotenie.